ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lower-class

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lower-class*, -lower-class-

lower-class ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lower-class (adj.) เกี่ยวกับสามัญชน Syn. common, low

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lower-class
Back to top