ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pleb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pleb*, -pleb-

pleb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pleb (n.) สามัญชน
plebe (n.) นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่ง (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
plebeian (n.) สามัญชน Syn. pleb
plebeian (adj.) เกี่ยวกับสามัญชน Syn. common, low, lower-class
plebiscite (n.) การลงคะแนนเสียงชี้ขาดโดยประชาชนทั่วไป Syn. poll, referendum, vote
plebs (n.) สามัญชน See also: ประชาชน, คนทั่วไป
English-Thai: HOPE Dictionary
plebeian(พลีบี'เอิน) n.,adj. สามัญชน., See also: plebeianism n.
plebiscite(เพลบ'บิไซทฺ) n. การลงคะแนนเสียงโดยประชาชนทั่วไป, See also: plebiscitary adj.
plebs(เพลบซ) n.สามัญชน,ประชาชนทั่วไป pl. plebes, Syn. common people
English-Thai: Nontri Dictionary
plebeian(adj) เกี่ยวกับสามัญชน
plebiscite(n) การลงคะแนนเสียงทั้งประเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plebisciteการออกเสียงประชามติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หม่อมห้าม (n.) king´s plebeian concubine

pleb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公民投票[gōng mín tóu piào, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 公民投票] plebiscite; referendum
全民投票[quán mín tóu piào, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 全民投票] referendum; plebiscite

pleb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コピー本[コピーほん, kopi-hon] (n) photocopy book; staplebound book
スミツキトノサマダイ[, sumitsukitonosamadai] (n) bluespot butterflyfish (Chaetodon plebeius); blueblotch butterflyfish
プレブス[, purebusu] (n) (See パトリキ) plebs (ancient Roman commonalty) (lat
一般投票[いっぱんとうひょう, ippantouhyou] (n) referendum; popular vote; plebiscite
人民投票[じんみんとうひょう, jinmintouhyou] (n) plebiscite; referendum
尊卑[そんぴ, sonpi] (n) high and low; aristocrat and plebeian
平民[へいみん, heimin] (n) commoner; plebeian
平民的[へいみんてき, heiminteki] (adj-na) common; plebeian
庶民的[しょみんてき, shominteki] (adj-na) popular; folk; plebian; working class; (P)

pleb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หม่อมห้าม[n.] (mǿmhām) EN: king's plebeian concubine ; royal minor wife ; royal concubine FR:
ไพร่[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; common men ; plebeian ; parvenu ; ordinary poor people ; peasant FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péj.)
ประชามติ[n.] (prachāmati) EN: referendum ; public opinion ; plebiscite FR: référendum [m] ; opinion publique [f]
รสนิยมต่ำ[v. exp.] (rotniyom ta) EN: have low taste ; have poor taste ; be plebeian FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pleb
Back to top