ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panacea

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panacea*, -panacea-

panacea ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
panacea (n.) ยารักษาสารพัดโรค See also: ยาครอบจักรวาล Syn. miracle drug, universal cure
English-Thai: HOPE Dictionary
panacea(แพนนะเซีย) n. ยาแก้สารพัดโรค
English-Thai: Nontri Dictionary
panacea(n) ยาสรรพคุณ,ยาเอนกประสงค์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
panacea; panchrestยาแก้สรรพโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is not, though, the panacea.ยังไงก็ตาม มันไม่เป็นยาแก้สารพัดโรค

panacea ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea
圣药[shèng yào, ㄕㄥˋ ㄧㄠˋ, 圣药 / 聖藥] panacea

panacea ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万能薬[ばんのうやく;まんのうやく, bannouyaku ; mannouyaku] (n) cure-all; panacea
仙薬[せんやく, senyaku] (n) panacea; elixir (of life)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panacea
Back to top