ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แน่ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แน่ใจ*, -แน่ใจ-

แน่ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แน่ใจ (v.) be sure See also: be confident, be certain, be convinced Syn. มั่นใจ Ops. ลังเล
English-Thai: HOPE Dictionary
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
burn inระยะทดลอง กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
certain(เซอ'เทิน) adj. แน่ใจ,แน่นอน,ไม่มีพลาด,บ้าง, See also: certainly adv. -Conf. sure
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน,ความแน่ใจ,สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude ###A. doubt
corroborate(คะรอบ'บะเรท) vi. ยืนยัน,ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ทำให้หนักแน่นขึ้น, See also: corroborative adj. ดูcorroborate corroboratory adj. ดูcorroborate corroborator n. ดูcorroborate, Syn. confirm,verify
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน,การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation,proof
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable)
irresolute(อิเรซ'ซะลูท) adj. ไม่ตกลงใจ,ไม่แน่ใจ,ลังเลใจ., See also: irresoluteness n., Syn. doubting
perplexity(เพอเพลค'ซิที) n. ความงงงวย,ความยุ่งเหยิงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความสลับซับซ้อน
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน
quandary(ควอน'ดะรี) n. ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ, Syn. uncertainty
satisfactory(แซททิสแฟค'ทอรี) adj. พอใจ,สาแก่ใจ,หนำใจ,จุใจ,แน่ใจ,ชดเชย,ถ่ายบาป., See also: satisfactorily adv., Syn. gratifying
satisfied(แซท'ทิสไฟดฺ) adj. พอใจ,จ่ายหมดแล้ว,แน่ใจ,มั่นใจ, Syn. content,convinced
satisfy(แซท'ทิสไฟ) vt.,vi. ทำให้พอใจ,สนองความพอใจ,ทำให้จุใจ,ทำให้แน่ใจ,แก้ปัญหา,ขจัด,ชำระหนี้,ชดเชย,ทดแทน, See also: satisfiable adj. satisfier n. satisfyingly adv., Syn. repay,pay,disburse
sure(ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ,, See also: sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
uncertain(อันเซอ'เทน) adj. ไม่แน่นอน,ไม่แน่ใจ,คลุมเครือ,ไม่เด่นชัด, See also: uncertainly adv. uncertainty n., Syn. undecidedd,changeable
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
certain(adj) แน่ใจ,แน่ๆ,แน่นอน,เที่ยง
certainly(adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
cocksure(adj) แน่ใจมาก,มั่นใจมาก
confident(adj) แน่ใจ,มั่นใจ,เชื่อใจ,เชื่อมั่น,ไว้ใจ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
convince(vt) ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้แน่ใจ,ทำให้เชื่อ,ทำให้สำนึก
corroborate(vt) สนับสนุน,ทำให้แน่ใจ,ยืนยัน,ยืนกราน
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
ensure(vt) รับประกัน,ทำให้แน่ใจ,ทำให้แน่นอน,รับรอง,ทำให้มั่นใจ
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
hesitant(adj) ลังเล,ไม่แน่ใจ,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความไม่มั่นใจ
indecisive(adj) ยังไม่แน่ใจ,ไม่เด็ดขาด,ไม่ตกลงใจ,ลังเล
irresolute(adj) ไม่แน่ใจ,ลังเล
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง
sure(adj) แน่นอน,แน่ใจ,มั่นใจ,ไว้ใจได้
surely(adv) อย่างมั่นใจ,อย่างแน่นอน,อย่างแน่ใจ,อย่างไว้ใจได้
uncertain(adj) ไม่แน่ใจ,น่าสงสัย,คลุมเครือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doubtสงสัย,ความสงสัยไม่แน่ใจ [การแพทย์]
uninterruptible power supplyระบบจ่ายไฟสำรองอุปกรณ์แบตเตอรี่่ีที่ช่วยจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ต้องเสียหายเมื่อไฟฟ้าดับ เช่น ถ้าหากไฟฟ้าดับขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังอ่านจานแม่เหล็กอยู่ หัวอ่าน/บันทึกอาจจะหยุดและครูดกับผิวของจานแม่เหล็กทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับระบบจ่ายไฟสำรองจะยังคงจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาให้คอมพิวเตอร์ชั่วระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที 15 นาที หรือกว่านั้น ช่วงเวลานี้เราไม่ควรทำงานต่อเพราะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าจะดับไปนานหรือไม่ เราควรเริ่มกรรมวิธีปิดแฟ้มต่างๆ แล้วปิดเครื่องต่อ เมื่อกระแสไฟฟ้ามาตามปกติแล้วจึงเริ่มทำงานต่อ [คอมพิวเตอร์]
Unnumbered pageหน้ากระดาษที่ไม่มีเลขหน้าหน้ากระดาษของสิ่งพิมพ์ ต้นฉบับตัวเขียนหรือหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าที่ไม่มีเลขหน้า จะไม่นับรวมอยู่ในการเรียงลำดับเลขหน้า ในการทำบัตรรายการของห้องสมุด จะไม่ให้ความสนใจกับลำดับของหน้าที่ไม่มีเลขหน้า และจะปัดทิ้งไปถ้าไม่ได้เป็นส่วนที่สำคัญของสิ่งพิมพ์หรือให้อ้างไว้ในหมายเหตุ (Note) แต่ถ้าต้องการสืบค้นจำนวนหน้าที่ไม่มีเลขหน้าให้แน่ใจ ให้นับจำนวนหน้าดังกล่าวและอธิบายไว้ในส่วนของลักษณะรูปร่าง (Physical description) เพื่อบันทึกในรายการบรรณานุกรมโดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น [65] หน้า) ถ้าจำนวนหน้ายังไม่มีการสืบค้นให้แน่ใจให้ประมาณจำนวนหน้าดังกล่าวโดยใช้เลขอารบิคและเขียนว่า ca. นำหน้าโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น ca. 250 หน้า) ลำดับหน้าที่ไม่มีเลขหน้านี้จะไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหน้าโฆษณา หน้าที่ว่างเปล่า ฯลฯ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be bound to (idm.) แน่ใจ See also: มั่นใจ(ว่า)
make sure of (idm.) แน่ใจ See also: มั่นใจใน, ตรวจสอบให้แน่ Syn. make certain of, make of
positive (adj.) แน่ใจ See also: มั่นใจ, ยืนยัน Syn. assertive, decisive
ascertain (vt.) สืบให้แน่ใจ See also: ค้นหาให้แน่ใจ, สืบเสาะให้ชัดเจน Syn. learn
check (vt.) สำรวจให้แน่ใจ See also: ดูให้แน่ใจ Syn. ensure, see
cinch (vt.) ทำให้แน่ใจ (คำสแลง)
convince (vt.) ทำให้แน่ใจ See also: ทำให้แน่ชัด Syn. make feel sure, prove
do a double take (idm.) มองดูซ้ำให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นจริง (คำไม่เป็นทางการ)
ensure (vt.) ทำให้แน่ใจ Syn. certify, guarantee, secure
er (inter.) เสียงแสดงความไม่แน่ใจ See also: คำอุทานแสดงความลังเลใจ
hem and haw (idm.) ไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางอย่าง See also: กล่าว เออ อา คั่น่ระหว่างพูด Syn. hum and haw Ops. hum and haw
hum and haw (idm.) ไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางสิ่ง See also: หลบเลี่ยงบางอย่าง
iffy (adj.) ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ Syn. doubtful, uncertain, unsure Ops. certain, sure
iffy (sl.) ไม่ค่อยแน่ใจ See also: น่าสงสัย Syn. dubious, doubtful
indecision (n.) ความไม่แน่ใจ See also: ความละล้าละลัง, ความลังเล Syn. hesitation, vacillation Ops. decision
make feel sure (vt.) ทำให้แน่ใจ See also: ทำให้แน่ชัด Syn. prove
quandary (n.) ความไม่แน่ใจ See also: ความลังเลใจ, ความฉงนสนเท่ห์ Syn. predicament, plight, puzzle, difficulty
rest assured (idm.) ทำให้แน่ใจ See also: มั่นใจ
satisfy (vt.) ทำให้แน่ใจ
shilly-shally (vi.) ไม่แน่ใจ See also: ลังเล Syn. falter, waver, fluctuate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you sure you're okay now?แน่ใจนะว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้น?
You sure you do not suffer needlessly?แน่ใจนะว่าคุณไม่ทนทุกข์โดยไม่จำเป็น
I'm not sure I followฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุณพูด)
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
We're not quite sureพวกเราไม่ค่อยแน่ใจนัก
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
I'm sure we'll have a good timeฉันแน่ใจว่าพวกเราจะสนุกด้วยกันแน่
Are you sure this is going to work?คุณแน่ใจหรือว่ามันจะได้ผล
Are you sure this will work?คุณแน่ใจนะว่านี่จะได้ผล
I'm not sure that'll workฉันไม่แน่ใจว่านั่นจะได้ผล
I'm sure I'll have an excellent timeฉันแน่ใจว่าฉันจะสนุกสุดยอดแน่
I'm sure you'll have a great timeฉันแน่ใจว่าคุณจะสนุกมากๆเลยล่ะ
I'm not sure I'll be studying it much longer!ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้มันนานมากไปกว่านี้ได้อีก
Are you certain it is inside that room?คุณแน่ใจหรือว่ามันอยู่ในห้องนั้น?
Are you certain of the direction?คุณแน่ใจเรื่องทิศทางนะ?
I doubt whether I should believe himฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะเชื่อเขาดีไหม
I'm not sure whether I have locked the doorฉันไม่แน่ใจว่าฉันได้ล็อคประตูหรือเปล่า
I'm sure they didฉันแน่ใจว่าพวกเขาสนุก
I'm sure we can help youฉันแน่ใจว่าพวกเราจะช่วยคุณได้
I am uncertain how to respondฉันไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร
Are you certain of this?คุณแน่ใจหรือ?
You're sure you don't need some more time off?คุณแน่ใจนะว่าไม่อยากหยุดพักมากกว่านี้?
If you have any questions, I'm sure that he has the answersถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ ฉันแน่ใจว่าเขามีคำตอบเหล่านั้นให้คุณ
I'm actually not sure, I'll talk to you laterจริงๆ แล้วฉันไม่ค่อยแน่ใจ ฉันจะพูดคุยกับคุณทีหลัง
I bet she's just saying that to annoy meฉันแน่ใจว่าเธอพูดเพียงเพื่อทำให้ฉันโกรธ
I'm sure we can fix it with some glueฉันแน่ใจว่าเราสามารถซ่อมมันด้วยกาวได้
I'm sure that everyone has heard of our plansฉันแน่ใจว่าทุกคนได้ยินเกี่ยวกับแผนของคุณแล้ว
I may not be able to help but I'm sure you would feel better by saying itฉันอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ฉันก็แน่ใจว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นถ้าได้พูดมันออกมา
I got itฉันรู้แล้ว แน่ใจได้เลยว่าฉันจะตอบแทนคืนแน่
I would ensure what happened to me would never happen to anyone elseฉันอยากจะแน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันจะไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆ อีก
I'm not sure If I can do anything about itฉันไม่แน่ใจหรอกนะว่าจะสามารถช่วยอะไรได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A lot... you're sure that you wanted everybody who was in the building?เยอะ.. แน่ใจ นะว่าต้องการอย่างนี้ ใครก็ตามที่อยู่ ในตึกนี้
You have to give them back, we gotta make them disappear.- หลงกับมันแล้ว - แน่ใจ ?
Are you sure, sure, sureลูกแน่ใจ แน่ใจ แน่ใจเหรอ
And where?เพราะ แน่ใจ ใน ตัวเลือกทั้งหมด
If I saw the same look of determination in your eyes- แน่ใจ ถ้าฉันเห็นแววของความมุ่งมั่นของเธอ เหมือนกับที่เห็นของเจเน็ต...
Get your top ready.- แน่ใจ ระวังหัวเอาไว้นะ
I feel really, really strongly about this.ฉันรู้สึก แน่ใจ แน่ใจกับมันมาก
And if you're really sure you want to spend the rest of your lives together, the last thing we want to do is stand in your way.และถ้าพวกเธอ แน่ใจ ว่าอยากที่จะ ใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกัน 89 00: 03:
Basically, trusts and estates law is pretty arcane stuff, but the clerk was pretty certain that Elise Vogelsong was gonna win.หลักๆ พวกมรดกและทรัพย์สิน กฏหมายให้ความลับ แต่เสมียน แน่ใจ ว่าเอลลิส โวเก้ลซอง ชนะแน่
And you're sure about this?คุณ แน่ใจ เกี่ยวกับ นี่แล้ว ?
Kill line was good. Sure of that. That's the only thing I'm sure of.ท่อลดแรงดันโอเคครับ แน่ใจ เป็นอย่างเดียวที่ผมแน่ใจ
Is there anything else that we can do to ensure that you have a comfortable stay here with us?มีอะไรที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ แน่ใจ ว่าคุณมีความสะดวกสบายที่นี่กับ เรา?
Yes. I can't just sit back and wait.แน่ใจ / ฉันไม่สามารถนั่งนิ่งแล้วรอได้หรอก
Sure. It's been nice talking to you. Bye.แน่ใจ จะได้รับความสุขพูดคุย กับคุณ บาย.
Sure. I thought we'd never make it.แน่ใจ ฉันคิดว่าเราไม่เคยทำให้ มัน
I will push you in the public's eye.แน่ใจ ฉันจะผลักดันให้คุณอยู่ใน สายตาของประชาชน ของคุณ
Yeah, I'm certain I wanna do it.แน่ใจ ชั้นต้องการทำยัีงงั้น
Sure looks like you did, and that statute of limitations doesn't apply to fraudulent concealment.แน่ใจ ดูเหมือนคุณทำ และอายุความ ใช้ไม่ได้ กับการปกปิกหลอกลวง
Yes. The south side. I just talked to him.แน่ใจ ทางทิศใต้นะ ผมพึ่งคุยกับเขา
Sure. This is a fair game, played by honorable men.แน่ใจ นี้เป็นเกมที่ยุติธรรมเล่น โดยคนมีเกียรติ
Friends bound for eternity.แน่ใจ เพื่อนเป็นพันธะที่เป็นนิรันดร์
Sure. You called and I came running.แน่ใจ เรียกว่าคุณและฉันมาทำงาน
Yes. It's one highway all the way to Minnesota... through Montana, cross one of the Dakotas,แน่ใจ แค่ขึ้นทางด่วนนั่นไป ทางไปยังมินเนโซต้า
Yes, but that doesn't mean that it's Klaus.แน่ใจ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าเป็นคลาวส์
Mostly, but next, we could...แน่ใจ แต่ตอนนี้เรา...
Sure. But why don't we all go?แน่ใจ แต่ทำไมเราไม่ทั้งหมดไป?
Sure. Of course we can. Sure.แน่ใจ แน่นอนที่เราสามารถทำได้ แน่ใจ
...sure who i'm gonna vote for. He's awfully young.แน่ใจ ใครคือคนที่ผมจะเลือก เขายังดูเด็กมาก
I am positive. No little peeky peeks?แน่ใจ ไม่แม้แต่นิดนิ้ดเหรอ
No. Not unless we unscramble his brain.แน่ใจ, นอกเสียจากว่าเราจะลัดวงจรสมองของเขา
You sure that's what you want?แน่ใจ, นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ
Sure... maybe we'll make some money.แน่ใจ... บางที พวกเราน่าจะได้เงิน
Really, lady, I'm fine.แน่ใจครับคุณนาย ผมไม่เป็นไร
Well, I did until you told me I was dead.แน่ใจจนคุณบอกว่าผมตายนั่นแหละ
I just want you to be really sure that you're in love with me and not who you want me to be.แน่ใจจริงๆ ว่าเธอรักฉันจริงๆ ไม่ใช่ฉันในแบบที่เธออยากให้เป็น
Are you really, really sure it's too late?แน่ใจจริงๆเหรอคะ ว่าเสียแล้ว
You're absolutely sure that you don't know anything that could help us?แน่ใจจริงๆเหรอว่า คุณไม่รู้อะไรที่พอจะเป็นประโยชน์กับเรา
I'm sure; I'm sure; Have a good night;แน่ใจจ้ะ ขอให้สนุกนะ
Sure, it's just a kiss.แน่ใจซิ ก็แค่จูบเดียว
I'm sure I don't care.แน่ใจซิ ฉันไม่สนหรอก

แน่ใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
確かめる[たしかめる, tashikameru] Thai: ทำให้แน่ใจ English: to ascertain
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แน่ใจ
Back to top