ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

certain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *certain*, -certain-

certain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
certain (adj.) แน่นอน See also: แน่ใจ, มั่นใจ Syn. confident, sure
certain (adj.) บ้าง Syn. slight, some
certain (adj.) บางอย่าง
certain (adj.) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ See also: หนีไม่พ้น Syn. inevitable, unavoidable
certain (adj.) ไว้ใจได้ Syn. reliable, trustworthy
certain (pro.) สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง
certainly (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างแน่ใจ, อย่างไม่มีข้อสงสัย Syn. absolutely, definitely, surely
certainty (n.) ความแน่นอน See also: ความแน่ใจ Syn. certitude
certainty (n.) สิ่งที่แน่นอน Syn. certitude
English-Thai: HOPE Dictionary
certain(เซอ'เทิน) adj. แน่ใจ,แน่นอน,ไม่มีพลาด,บ้าง, See also: certainly adv. -Conf. sure
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน,ความแน่ใจ,สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude ###A. doubt
English-Thai: Nontri Dictionary
certain(adj) แน่ใจ,แน่ๆ,แน่นอน,เที่ยง
certainly(adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดประกัน (v.) make it certain that See also: make ready for
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ตายห่า (v.) die of cholera or other certain epidemic disease See also: die from some of contagious disease
อธิกวาร (n.) leap day added in certain lunar years See also: intercalary day
ช่วงใดช่วงหนึ่ง (n.) certain session See also: particular session
ลื้อ (n.) certain Thai tribe in South China and North Thailand Syn. ไทยลื้อ
ไทยลื้อ (n.) certain Thai tribe in South China and North Thailand
อย่างแน่นอน (adv.) certainly See also: surely, of course, firmly, fixedly Syn. อย่างแน่แท้
อย่างแน่นอน (adv.) certainly See also: surely, of course, firmly, fixedly Syn. อย่างแน่แท้
อย่างแน่แท้ (adv.) certainly See also: surely, of course, firmly, fixedly
อย่างแน่แท้ (adv.) certainly See also: surely, of course, firmly, fixedly
เป็นแน่ (adv.) certainly See also: surely, definitely Syn. แน่ๆ, แน่นอน
แน่ๆ (adv.) certainly See also: surely, definitely Syn. เป็นแน่, แน่นอน
แน่นอน (adv.) certainly See also: surely, definitely Syn. แน่ๆ, เป็นแน่
ความชัดเจน (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความแน่ชัด Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
ความแน่ชัด (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความชัดเจน Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
ความแน่นอน (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความแน่ชัด, ความชัดเจน Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
ฐิติ (n.) certainty See also: steadiness, permanent Syn. ความแน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
Are you certain it is inside that room?คุณแน่ใจหรือว่ามันอยู่ในห้องนั้น?
Are you certain of the direction?คุณแน่ใจเรื่องทิศทางนะ?
Are you certain of this?คุณแน่ใจหรือ?
I'm known to locate certain things from time to timeฉันเป็นที่รู้จักในด้านการหาของบางอย่างเป็นบางครั้งบางคราว
I have certain conditionsฉันมีเงื่อนไขบางอย่าง
Certainly, come back soonได้เลย กลับมาเร็วๆ นะ
Certainly, I listen practically every nightแน่นอน ฉันฟังมันเกือบจะทุกคืน
Certainlyแน่นอน มาหาฉันที่นี่เวลา 8.15 น.นะ
I will certainly be thereฉันจะไปที่นั่นแน่นอน
It was certainly a lot of funมันสนุกมากๆ แน่นอน
I knew for a certainty that his real name is Smithฉันทราบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าชื่อจริงๆ ของเขาคือสมิธ
I am uncertain how to respondฉันไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร
That certainly makes me feel betterแน่นอนว่านั่นน่ะทำให้ฉันดีขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"A certain Jewish barber, reported to be a friend of Schultz, is wanted for questioning."ช่างตัดผม น่าสงสัย จากรายงานพบว่าเขาเป็นเพื่อนกัน บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัว.
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา
We're trying to discover certain facts concerning the late Mrs. De Winter's activities on the day of her death.เราพยายามจะสืบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจกรรมที่อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ ได้ทำในวันที่หล่อนเสียชีวิต
Well, there are certain ethics.- คุณครับมันมีจรรยาบรรณอยู่--
Wait. We decided to do this a certain way. I think we ought to stick to it.รอสักครู่ เราตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เป็นวิธีที่บาง ผมคิดว่าเราควรจะยึดติดอยู่กับมัน
I want to be certain it's smiling.{\cHFFFFFF}I want to be certain it's smiling.
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย
Not distilled from the essence of orchids found only in certain recesses?กลั่นไม่ได้มาจากสาระสำคัญของ บางอย่าง กล้วยไม้พบได้เฉพาะในบางอย่าง หลืบมืดลึก?
He also mentioned somethin' about a certain cash box which Just happened to disappear.เขาพูดถึงบางอย่างที่ เกี่ยวกับสถานที่... ...ที่เงินนั้นปรากฎ และหายไป
Now you will only be risking your lives whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor.พวกคุณแค่ต้องเสี่ยงชีวิตเท่านั้น... ...ขณะที่ผมเสี่ยงต่อการถูกเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์ ...สาขานักแสดงสมทบชาย
But if we consider all the stories we have heard in certain cases a girl might be preferable to a boyแต่ถ้าเราคิดว่า the stories ที่เราทั้งหมดได้ได้ยิน... ...ในกรณีจำนวนหนึ่งเด็กผู้หญิงอาจจะ be preferable ถึงเด็กผู้ชาย
Look, our company has certain policies, which--บ.เรามีกฎเกณฑ์ที่คุณต้องปฏิบัติตาม

certain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
[guān, ㄍㄨㄢ, 倌] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade
飞蛾投火[fēi é tóu huǒ, ㄈㄟ ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄛˇ, 飞蛾投火 / 飛蛾投火] lit. like a moth flying into the fire (成语 saw); fig. to choose a path to certain destruction
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, 一定] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular
吃不服[chī bu fú, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄈㄨˊ, 吃不服] not be accustomed to eating sth; not be used to certain food
相当[xiāng dāng, ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, 相当 / 相當] equivalent to; appropriate; considerably; to a certain extent; fairly
定时[dìng shí, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ, 定时 / 定時] fixed time; a certain time; on time; regular; according to fixed time; timed (explosive)
安放[ān fàng, ㄢ ㄈㄤˋ, 安放] lay; place; put in a certain place
害喜[hài xǐ, ㄏㄞˋ ㄒㄧˇ, 害喜] morning sickness during pregnancy; to have a strong appetite for certain foods (during pregnancy)
年份[nián fen, ㄋㄧㄢˊ ㄈㄣ˙, 年份] particular year; certain year; given year
顶尖[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, 顶尖 / 頂尖] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field)
安插[ān chā, ㄢ ㄔㄚ, 安插] place in a certain position; assign to a job; plant
某人[mǒu rén, ㄇㄡˇ ㄖㄣˊ, 某人] someone; a certain person; some people; I (self-address after one's surname)
断然[duàn rán, ㄉㄨㄢˋ ㄖㄢˊ, 断然 / 斷然] absolutely; certainly
[bì, ㄅㄧˋ, 必] certainly; must; will; necessarily
料定[liào dìng, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧㄥˋ, 料定] certain; to know for sure
毫无疑问[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ, 毫无疑问 / 毫無疑問] certainty; without a doubt
确是[què shì, ㄑㄩㄝˋ ㄕˋ, 确是 / 確是] certainly
笃定[dǔ dìng, ㄉㄨˇ ㄉㄧㄥˋ, 笃定 / 篤定] certain; confident (of some outcome); calm and unhurried
[záo, ㄗㄠˊ, 凿 / 鑿] chisel; mortise (hole in wood for joint); certain
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)
把握[bǎ wò, ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, 把握] grasp; seize; hold; assurance; certainty
不确定性原理[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, 不确定性原理 / 不確定性原理] Heisenberg's uncertainty principle (1927)
必然[bì rán, ㄅㄧˋ ㄖㄢˊ, 必然] inevitable; certain; necessity
[kě, ㄎㄜˇ, 可] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis)
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 凿 / 鑿] mortise (hole in wood for joint); certain
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 惙] mournful; uncertain
当然[dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ, 当然 / 當然] only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt
不确定[bù què dìng, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 不确定 / 不確定] uncertain; uncertainty
渺茫[miǎo máng, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄤˊ, 渺茫] uncertain; remote; distant and indistinct; vague
无把握[wú bǎ wò, ˊ ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, 无把握 / 無把握] uncertain; without assurance

certain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある程度;或る程度[あるていど, aruteido] (exp,adj-no) to some extent; to a certain extent
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation
[, ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P)
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces)
[, te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action
ところを(P);とこを[, tokorowo (P); tokowo] (prt,conj) although (it is a certain time or something is in a certain condition); (P)
と言ってしまえばそれまで[といってしまえばそれまで, toitteshimaebasoremade] (exp) it is certain true that ... (but); you can't argue that it's not ... (but)
にかたくない[, nikatakunai] (exp) not hard to... (in certain circumstances, it would be possible)
ノリの良い[ノリのいい, nori noii] (adj-i) (uk) (See ノリが良い) easy to get into (e.g. of music, etc.); easily getting into (a certain mood, etc.)
一本[いっぽん, ippon] (n) (1) one long cylindrical thing; (2) one version; (3) (a) certain book; (4) (a) blow; (5) an experienced geisha; (P)
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P)
事と次第で[こととしだいで, kototoshidaide] (exp) if things permit; under certain circumstances
仮借[かしゃく, kashaku] (n,vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term
何某;某[なにがし;なにぼう(何某), nanigashi ; nanibou ( nanigashi )] (pn,adj-no) (1) certain person; certain amount; Mr So-and-so; (2) I (personal pronoun)
入タイマー;入りタイマー;入れタイマー[いりタイマー(入タイマー;入りタイマー);いれタイマー(入タイマー;入れタイマー), iri taima-( nyuu taima-; iri taima-); ire taima-( nyuu taima-; ire taima-)] (n) (See 切タイマー) on timer (i.e. to automatically turn an electrical device on at a certain time)
切タイマー;切りタイマー[きりタイマー, kiri taima-] (n) (See 入タイマー) off timer (i.e. to automatically turn an electrical device off at a certain time)
切り縄[きりなわ, kirinawa] (n) piece of rope cut for a certain purpose
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours
口馴らし;口慣らし[くちならし, kuchinarashi] (n,vs) accustoming oneself to a certain taste; oral drill
呼び習わす;呼習わす[よびならわす, yobinarawasu] (v5s) (See 呼び慣れる) to become accustomed to calling (e.g. someone by a certain name)
回る(P);廻る[まわる, mawaru] (v5r,vi) (1) (See ぐるぐる・1) to turn; to revolve; (2) to visit several places; (3) to function well; (4) to pass a certain time; (P)
子細ありげ;仔細ありげ[しさいありげ, shisaiarige] (adj-na) seeming to be for a certain reason; seeming to indicate there are special circumstances; seeming to indicate there is more than meets the eye
専科[せんか, senka] (n) (1) specialized course; specialised course; (2) something that is specialized for a certain field or application (e.g. a sauce specially made for zaru soba)
張り出し;張出し;張り出(io);張出(io)[はりだし, haridashi] (n) (1) overhang; (2) (See 貼り出し) poster; placard; notice; (3) extra third or fourth wrestler of certain rank (sumo)
従事者[じゅうじしゃ, juujisha] (n) someone engaged in a certain pursuit; practitioner; worker; employee
必達[ひったつ, hittatsu] (n) (abbr) (from 必ず達成する) certain fulfilment
或る人;ある人[あるひと, aruhito] (n) someone (unspecified, but someone in particular); a certain person
故ありげ;故あり気[ゆえありげ, yuearige] (adj-na) (arch) seeming to be with certain circumstances; seeming to be for a certain reason
故有って[ゆえあって, yueatte] (exp) for a certain reason; owing to unavoidable circumstances
気分が高まる[きぶんがたかまる, kibungatakamaru] (exp,v5r) to feel more like (a certain mood)
満たす(P);充たす[みたす, mitasu] (v5s,vt) (1) to satisfy; to fulfill; to appease; (2) to fill (e.g. a cup); to pack; (3) to reach (a certain number); (P)
確たる証拠[かくたるしょうこ, kakutarushouko] (n) certain (definite) evidence
起承転結[きしょうてんけつ, kishoutenketsu] (n) (1) introduction, development, turn and conclusion (quadripartite structure of certain Chinese poetry); (2) story composition and development
迎える(P);邀える[むかえる, mukaeru] (v1,vt) (1) to go out to meet; (2) to receive; to welcome; (3) to accept (e.g. as a member of a group or family); (4) to call for; to summon; to invite; (5) to approach (a certain time, a point in one's life, etc.); (P)
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
確実度[かくじつど, kakujitsudo] certainty
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] certainty
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
確かめる[たしかめる, tashikameru] Thai: ทำให้แน่ใจ English: to ascertain

certain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิกวาร[n.] (athikawān =) EN: leap day added in certain lunar years FR:
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all FR: quelques ; certains
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little ; partly ; partially FR: certain ; quelque ; un peu de
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บางประการ[adv.] (bāng prakān) EN: in some respects ; in certain ways FR:
บางสิ่งบางอย่าง[X] (bāng sing b) EN: certain things ; something FR: quelque chose ; certaines choses
บางส่วน[n. exp.] (bāng suan) EN: some parts (of) ; certain parts FR:
ชะงัด[adj.] (cha-ngat) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific FR: efficace ; garanti ; adapté
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation) FR:
เด็ด ๆ = เด็ดๆ[adv.] (det-det) EN: for certain FR:
ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง[xp] (hām kān pra) EN: prohibition to carry out a certain occupation FR: interdiction d'exercer certaines fonctions [f]
อี[pref.] (ī) EN: [prefix for certain games] FR: [préfixe pour certains jeux]
จัดประกัน[v.] (jatprakan) EN: make it certain that FR:
กักบริเวณ[v.] (kakbøriwēn) EN: coop up ; confine to a certain area ; place under house arrest FR: enfermer
ใครคนหนึ่ง[X] (khrai khon ) EN: someone ; a certain person FR: quelqu'un ; une certaine personne
แม่ยก[n. exp.] (maē yok) EN: patroness-fan ; female followers of a certain age FR:
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
มั่นใจ[adj.] (manjai) EN: confident ; certain ; sure ; convinced ; positive FR: confiant ; convaincu
มีความจำเป็นบางอย่าง[v. exp.] (mī khwām ja) EN: be under some pressure (to) ; have certain reasons (for) FR:
แน่[adj.] (naē) EN: sure ; confident ; certain ; steady; steadfast FR: certain ; sûr
แน่ชัด[adj.] (naēchat) EN: clear ; obvious ; explicit ; definite FR: évident ; certain ; clair
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé ; affirmer avec vigueur ; parier que
แน่ใจ[adv.] (naējai) EN: sure ; confident ; certain ; convinced FR: certain ; sûr ; convaincu ; persuadé
แน่นอน[adj.] (naēnøn) EN: certain ; firm ; definite ; positive ; unchanged FR: certain ; précis ; sûr
ในระดับหนึ่ง[n. exp.] (nai radap n) EN: to some extent ; to a certain extent FR:
นิยต[adj.] (niyot) EN: real ; certain FR:
ผู้คนจำนวนหนึ่ง[n. exp.] (phūkhon jam) EN: FR: un certain nombre de personnes
ประจักษ์[v.] (prajak) EN: evident ; certain ; obvious ; clear FR: sûr ; évident ; clair ; avéré
เที่ยง[adj.] (thīeng) EN: accurate ; correct ; exact ; certain ; straight ; true FR: précis ; exact
เที่ยงแท้[adj.] (thīengthaē) EN: certain ; sure ; permanent FR: immuable
เที่ยงแท้[adv.] (thīengthaē) EN: surely ; for certain FR:
เที่ยงตรง[adj.] (thīengtrong) EN: accurate ; exact ; correct ; certain ; upright ; impartial ; just FR: exact ; juste
ตระหนัก[v.] (tranak) EN: realize ; be aware of ; be conscious of ; sense ; be certain ; be sure FR: réaliser ; se rendre compte ; prendre conscience
วันหนึ่ง[n. exp.] (wan neung) EN: one day ; on a certain day ; some day ; once upon a time FR: un jour ; un jour ou l'autre ; une fois ; il était une fois
ยาสั่ง[n.] (yāsang) EN: poison that works after the victim has taken certain food or drinks FR:
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
บางแห่ง[X] (bāng haeng) EN: somewhere ; someplace FR: certains endroits ; à certains endroits ; à plusieurs endroits ; quelque part
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some FR: certaines personnes ; certains ; certaines ; d'aucuns
บางคนบอกว่า...[xp] (bāng khon b) EN: FR: certains disent que … ; certains prétendent que … ; certains affirment que …

certain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitrente {f}annuity certain
zweifelsfrei {adj}free of doubt; absolutely certain; doubtless
Konkretisierung {f}ascertainment of goods
Unschärferelation {f}uncertainty relation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า certain
Back to top