ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plight*, -plight-

plight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plight (n.) สภาพเลวร้าย See also: สถานการณ์เลวร้าย Syn. difficulty, predicament
plight (vt.) ให้คำมั่นสัญญา (โดยเฉพาะเมื่อสัญญาว่าจะแต่งงานกัน) Syn. pledge, promise
plight (n.) คำมั่นสัญญา Syn. pledge, promise
plight oneself (idm.) สัญญาว่าจะแต่งงานกับ (คำโบราณ)
English-Thai: HOPE Dictionary
plight(ไพลทฺ) n. สถานการณ์ (โดยเฉพาะที่ไม่ดี) ,สภาพ,ชะตา, Syn. condition,state
English-Thai: Nontri Dictionary
plight(n) สภาพ,อาการ,สถานการณ์,ชะตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That lord whose hand must take my plight shall carry half my love with him, half my care and duty.that lord whose hand must take my plight shall carry half my love with him, half my care and duty.
I admit that I'm responsible for the plight she's in now.ข้ายอมรับว่าข้ามีส่วนรับผิดชอบที่ทำให้นางต้องเดือดร้อน
Do we have any concern, any sympathy for the plight of the people of Japan?เกี่ยวกับการพูดคุยกับ สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลก ที่อาจจะไม่ใช่มนุษย์
I don't give a fuck about the plight of small, furry animals.ผมไม่สนใจหรอกนะ เรื่องชะตากรรมเจ้าตัวเล็กขนฟูนั่น
Well, it's masquerading as a sci-fi novel, but it's really, uh, my own personal manifesto about the plight of the individual in the 21st century.เค้าปลอมตัวเป็นนักเขียนนิยายไซไฟ แต่จริงๆแล้วสำหรับผม... มันเป็นเรื่องปัจเจกชนในศตวรรษที่21
We're just gonna distract them from their plight and the smell of urine and make them happy with our glamorous Christmas cheer.จากความเลวร้าย และกลิ่นปัสสาวะ และทำให้พวกเขามีความสุขกับเสน่ห์ของคริสต์มาส
I'm hoping her plight will lure him here. Why did you not tell me?ข้าหวังว่าสภาพของนางตอนนี้จะล่อให้เขามาที่นี่ ทำไมท่านไม่บอกข้าล่ะ?
Victoria's gonna exploit Ashley's plight to her advantage.วิคตอเรียกำลังจะหาผลประโยชน์จาก สถานการณ์เลวร้ายของแอชลีย์ให้เป็นผลประโยชน์ของตัวเอง
You'll never really understand the plight of the orphaned, not truly.คุณไม่มีทางเข้าใจจริงๆ หรอก ชะตากรรมของเด็กกำพร้า ไม่ได้อย่างแท้จริง
He blames himself for her dreadful plightว่าตนเองทำให้เธอระทมทุกข์
Look, Jeff, I totally understand your plight.เจฟฟ์ ฉันเข้าใจสถานการณ์ของนาย
Though she is not a member of our congregation, we pray for her today as we have every day, since we learned of her plight;แต่เธอไม่คิดอย่างนั้น พวกเราที่มาชุมนุม วันนี้เราอธิษฐานให้เธอและในทุกๆ วัน ตั้งแต่ที่เราได้รู้สถานการณ์ของเธอ

plight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, 凄风苦雨 / 凄風苦雨] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances
地步[dì bù, ㄉㄧˋ ㄅㄨˋ, 地步] condition; plight; extent
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 颠沛流离 / 顛沛流離] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift
处境[chǔ jìng, ㄔㄨˇ ㄐㄧㄥˋ, 处境 / 處境] plight

plight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストップライト[, sutoppuraito] (n) stoplight
ストリップライト[, sutorippuraito] (n) striplight
停止信号[ていししんごう, teishishingou] (n) stop signal; stoplight
制動灯[せいどうとう, seidoutou] (n) brake light; stoplight
吊りランプ;吊ランプ;釣りランプ;釣ランプ[つりランプ, tsuri ranpu] (n) droplight; hanging lamp; pendant; pendent lamp; swinging lamp
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner
灯光[とうこう, toukou] (n) lamplight
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P)

plight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความยากลำบาก[n. exp.] (khwām yāk l) EN: difficulty ; difficulties [pl] ; hardship ; discomfort ; plight ; adversity FR: difficultés [fpl]
สภาพ[n.] (saphāp) EN: state ; condition ; health ; situation ; circumstance ; plight ; predicament FR: état [m] ; condition [f] ; situation [f] ; santé [f] ; climat [m]
สภาพเลวร้าย[n. exp.] (saphāp lēor) EN: plight FR:
สภาวะ[n.] (saphāwa) EN: state ; condition ; plight ; predicament ; position FR: état [m] ; condition [f]
สถานการณ์[n.] (sathānakān) EN: situation ; state ; circumstances ; conditions ; case ; plight FR: situation [f] ; état [m] ; circonstances [fpl] ; contexte [m] ; conditions [fpl] ; cas [m]

plight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lampenlicht {n}lamplight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plight
Back to top