ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doubtful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doubtful*, -doubtful-

doubtful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doubtful (adj.) สงสัย See also: เคลือบแคลงใจ Syn. dubious, indefinite Ops. definite, certain
doubtfully (adv.) อย่างสงสัย See also: อย่างไม่แน่ใจ, อย่างคลางแคลงใจ Syn. dubiously
doubtfulness (n.) ความสงสัย
English-Thai: HOPE Dictionary
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
English-Thai: Nontri Dictionary
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doubtful accountsหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาใจ (adj.) doubtful See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical
ความกังขา (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความสนเท่ห์
ความกังขา (n.) doubtfulness See also: mistrust, suspicion, uncertainty Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความสนเท่ห์
ความกังขา (n.) doubtfulness See also: questionableness Syn. ความข้องใจ
ความข้องใจ (n.) doubtfulness See also: mistrust, suspicion, uncertainty Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความสนเท่ห์, ความกังขา
ความฉงน (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความกังขา, ความสนเท่ห์
ความสงสัย (n.) doubtfulness See also: questionableness Syn. ความข้องใจ, ความกังขา
ความสงสัยเคลือบแคลง (n.) doubtfulness See also: unclearness, ambiguity Syn. ความคลุมเครือ, ความสงสัย Ops. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง
ความสนเท่ห์ (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความกังขา
ความสนเท่ห์ (n.) doubtfulness See also: mistrust, suspicion, uncertainty Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความกังขา
ความเคลือบแคลง (n.) doubtfulness See also: unclearness, ambiguity Syn. ความคลุมเครือ, ความสงสัย, ความสงสัยเคลือบแคลง Ops. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง
ความแคลงใจ (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความฉงน, ความกังขา, ความสนเท่ห์
ความแคลงใจ (n.) doubtfulness See also: mistrust, suspicion, uncertainty Syn. ความสงสัย, ความสนเท่ห์, ความกังขา
วิมัติ (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความกังขา, ความสนเท่ห์
กริ่ง (v.) be doubtful See also: be suspicious, suspect Syn. กริ่งใจ, นึกแคลง, นึกระแวง, นึกสงสัย
ค้างคาใจ (v.) be doubtful See also: be suspicious, be questionable, be dubious
คาใจ (v.) be doubtful See also: have doubts, be under in one´s mind
งุนงง (v.) be doubtful See also: be unsure, be uncertain, be baffled, be perplexed, be confused, be bewildered Syn. งง, ฉงน, มึน, พิศวง, สงสัย, สับสน Ops. เข้าใจ, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง
ฉงน (v.) be doubtful See also: be unsure, be uncertain, be baffled, be perplexed, be confused, be bewildered Syn. งง, มึน, พิศวง, สงสัย, สับสน Ops. เข้าใจ, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง
ติดอยู่ในใจ (v.) be doubtful See also: be suspicious, be questionable, be dubious Syn. ค้างคาใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She was doubtful about whether to go or notเธอสงสัยว่าไปหรือไม่ไปดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because its a stupid question asked by a doubtful and unhappy man.เพราะว่ามันเป็นคำถามโง่ๆ จากผู้ชายที่มีชีวิตที่ขาดความสุข
You're too doubtful for a Christian.เธอไม่ไว้ใจพวกคนคริสเลยนะ
He probably feels that it's doubtful that his mother will be overly impressed with his dating a woman whose most significant achievement is memorizing the Cheesecake Factory menu.เขาอาจรู้สึกไม่แน่ใจ ว่าแม่เขาจะประทับใจ ที่เขาเดทผู้หญิงที่ความสำเร็จสูงสุด
It's doubtful he'll live.ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีชีวิตรอดไหม
It's likely these women would help a stranger but doubtful that they'd let him upstairs.มันเป็นไปได้ที่ผู้หญิงเหล่านี้ จะช่วยเหลือคนแปลกหน้า แต่น่าสงสัยที่ว่า พวกเขาปล่อยให้เขาขึ้นไปบนบ้าน
Because of Seo Eun Young's stubbornness, it's doubtful that the wedding will be stopped.เพราะความโง่ของซอ อึนยอง ฉันสงสัยว่างานแต่งพรุ่งนี้คงล่ม
If this is her blood, I find it highly doubtful that she could have survived.ถ้าเป็นเลือดของเธอ ผมพบว่าเสียมาก เธอจะสามารถ มีชีวิตรอด
It's doubtful this person has a criminal record.เป็นไปได้ว่าคนคนนี้ มีประวัติอาชญากรรม
No, but given the amount of blood spilled, it's doubtful Arndt survived.ไม่ แต่จากจำนวนรอยเลือดที่พบ คาดว่าอาร์นด์รอดไปได้
Well, it's doubtful you can stop me this time, isn't it?นั่นก็เป็นที่น่าสงสัยว่าคุณ จะห้ามฉันได้ยังไง,จริงมั้ย
It's doubtful there would have been much cash, and there have been no charge attempts on any of the credit cards.พวกเขาไม่น่ามีเงินสดมากมาย และไม่มีรายงานการนำบัตรเครดิต ใบไหนไปใช้เลยด้วย
It is very doubtful that R2 would have the rest of the map in his backup data.มันเป็นที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้อง อา2 ส่วนที่เหลือของแผนที่ในการ สำรองข้อมูลของเขา

doubtful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 恛] disordered; indistinct doubtful; blurred
[nǐ, ㄋㄧˇ, 儗] doubtful; suspicious; variant of 拟; to emulate; to imitate

doubtful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小首を傾げる;小首をかしげる[こくびをかしげる, kokubiwokashigeru] (exp,v1) to bend one's head slightly to one side; to look slightly doubtful
疑問が残る[ぎもんがのこる, gimonganokoru] (exp,v5r) there are still some doubtful points
疑点[ぎてん, giten] (n) doubtful point
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
危ぶむ[あやぶむ, ayabumu] (v5m) to fear; to have misgivings; to be doubtful; to mistrust; (P)
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na,n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P)
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P)
怪しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na,n) questionable; doubtful; suspicious
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj-i) doubtful; questionable; uncertain; disputable; suspicious; (P)
真偽不明[しんぎふめい, shingifumei] (n) dubious; doubtful; of unknown authenticity
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering

doubtful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[adj.] (cha-ngon) EN: puzzled ; sceptical ; dubious ; doubtful FR: sceptique
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
ค้างคาใจ[v. exp.] (khāng khā j) EN: doubt ; be doubtful FR:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (khā pheūa n) EN: allowance for doubtful accounts FR:
ขี้ระแวง[adj.] (khī rawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful FR: soupçonneux ; suspicieux
ขี้สงสัย[adj.] (khī songsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
แคลงใจ[adj.] (khlaēngjai) EN: suspicious ; doubtful FR:
แคลงคลาง[adj.] (khlaēngkhlā) EN: doubtful ; suspicious ; suspecting FR:
คลางแคลง[adj.] (khlāngkhlaē) EN: doubtful ; suspicious ; suspecting FR:
เคลือบแคลง[adj.] (khleūapkhla) EN: doubtful ; dubious ; suspicious ; sceptical FR:
กินใจ[adj.] (kinjai) EN: distrusting ; suspicious ; doubtful FR:
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful FR: suspecter
น่าสังเกต[adj.] (nā sangkēt) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful FR: marquant ; remarquable ; notable
น่าสงสัย[adj.] (nā songsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious FR: douteux ; suspect ; ambigu
นึกแคลง[v. exp.] (neuk khlaēn) EN: be doubtful FR:
นึกระแวง[v. exp.] (neuk rawaēn) EN: be doubtful FR:
นึกสงสัย[v. exp.] (neuk songsa) EN: be doubtful FR:
งุนงง[v.] (ngun-ngong) EN: be doubtful ; be unsure ; be uncertain ; be baffled ; be perplexed FR:
หนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (nī songsai ) EN: doubtful  accounts FR:
พิรุธ[adj.] (phirut) EN: suspicious ; doubtful ; dubious FR: suspect ; louche
ระแวง[adj.] (rawaēng) EN: doubtful ; suspicious FR:
ติดใจ[adj.] (titjai) EN: awestruck ; suspicious ; doubtful FR:
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai ) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious FR: être dubitatif
วิมน[adj.] (wimon) EN: doubtful ; displeased FR:
ความแคลงใจ[n. exp.] (khwām khlaē) EN: doubts ; doubtfulness FR:
ความเคลือบแคลง[n.] (khwām khleū) EN: doubtfulness ; skepticism FR: soupçon [m]
ความสงสัย[n.] (khwām songs) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion ; scepticism FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
วิมัติ[n.] (wimat) EN: doubtfulness ; doubt ; suspicion FR: doute [m]

doubtful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fraglich; zweifelhaft {adj} | fraglicher; zweifelhafter | am fraglichsten; am zweifelhaftestendoubtful | more doubtful | most doubtful
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doubtful
Back to top