ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncertain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncertain*, -uncertain-

uncertain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncertain (adj.) ที่ไม่แน่ใจ See also: ซึ่งคลางแคลงใจ Ops. definite, certain, proven
uncertain (adj.) ที่ไม่แน่นอน See also: ที่ขึ้นๆ ลงๆ, ที่ไม่มั่นคง Syn. variable, unsteady Ops. unvariable, steady
uncertain (adj.) ที่ไม่มีความมั่นใจ See also: ที่ไม่มีความเชื่อมั่น Syn. incertain, unsure, unpredictable, indefinite Ops. certain, sure, predictable, definite
uncertainly (adv.) อย่างขาดเสถียรภาพ See also: อย่างขึ้นๆ ลงๆ Syn. variably, unsteadily Ops. unvariably, steadily
uncertainly (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unsurly, unpredictably, indefinitely Ops. surely, predictably, definitely
uncertainty (n.) ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ) See also: ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง Syn. hesitation, irresolution, indecision, ambivalence Ops. certainty
uncertainty (n.) ความไม่แน่นอน Syn. unpredictability, indeterminacy, indefiniteness Ops. certainty
English-Thai: HOPE Dictionary
uncertain(อันเซอ'เทน) adj. ไม่แน่นอน,ไม่แน่ใจ,คลุมเครือ,ไม่เด่นชัด, See also: uncertainly adv. uncertainty n., Syn. undecidedd,changeable
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision
English-Thai: Nontri Dictionary
uncertain(adj) ไม่แน่ใจ,น่าสงสัย,คลุมเครือ
uncertainty(n) ความไม่แน่นอน,ความลังเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uncertaintyความไม่แน่นอน, ความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรรวน (adj.) uncertain See also: unsure Syn. รวนเร, โลเล, ลังเล
ความเลอะเลือน (n.) uncertainty See also: shiftlessness, vagueness Syn. ความคลุมเครือ Ops. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน
ความเลื่อนลอย (n.) uncertainty See also: shiftlessness, vagueness Syn. ความคลุมเครือ, ความเลอะเลือน Ops. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน
ความไม่เที่ยง (n.) uncertainty See also: dubiousity Ops. ความแน่นอน
ความไม่แน่นอน (n.) uncertainty See also: dubiousity Syn. ความไม่เที่ยง Ops. ความแน่นอน
ดีมิดี (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย
ดีไม่ดี (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย, ดีมิดี
อาจได้อาจเสีย (conj.) word indicating of uncertainty Syn. เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย, ดีมิดี
เรรวน (v.) be uncertain See also: hesitate, waver Syn. รวนเร, โลเล, ลังเล
เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, ดีมิดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am uncertain how to respondฉันไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With such uncertain future how would he provide for my daughter?กับอนาคตที่ไม่แน่นอนแบบนั้น เขาจะสามารถจัดหาให้ลูกของฉันได้หรือเปล่า?
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ
Are sometimes uncertain of protocol.ก็ไม่เข้าใจในเรื่องรหัส
The war, the lack of education for our children and an uncertain future for white farmers had left me with no option.สงคราม ลูกไม่มีที่เรียน และอนาคตที่ไม่แน่นอน ของเกษตรกรผิวขาว ทำให้ผมไม่มีทางเลือก
...and is still uncertain of his powers....และยังไม่แน่ใจในพลังพิเศษของตัวเอง
You're feeling a little uncertain right now, and that's to be expected;คุณกำลังรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจ ซึ่งนั่นก็ปกติ
BUT HE HAS NO WAY OF COMMUNICATING WITH HIM. YOU AND YOUR MOM ARE THE NEXT BEST THING. HE'S UNCERTAIN RIGHT NOW,ตอนนี้เค้าเคว้งคว้าง, และจะทำให้เค้าอารมณ์แปรปรวน.
An uncertain diminished 7th.ดิมินิช 7th ที่ไม่มั่นคง
# Into the uncertain ## Into the uncertain #
When faced with an uncertain future, the questions we truly hate to ask are the ones we fear we already know the answer to.เมื่อไรที่ต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน คำถามที่เราแสนจะเกลียดที่อยากจะถามคือ คำถามที่เรากลัวและเราก็รู้คำตอบนั้นอยู่แก่ใจ
Still, the future of all Jedi uncertain is.อนาคตของเหล่าเจได ยังไม่แน่นอน
My future's uncertain without one.อนาคตดูไม่แน่นอนซักอย่าง

uncertain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不确定性原理[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, 不确定性原理 / 不確定性原理] Heisenberg's uncertainty principle (1927)
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 惙] mournful; uncertain
不确定[bù què dìng, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 不确定 / 不確定] uncertain; uncertainty
渺茫[miǎo máng, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄤˊ, 渺茫] uncertain; remote; distant and indistinct; vague
无把握[wú bǎ wò, ˊ ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, 无把握 / 無把握] uncertain; without assurance

uncertain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イミフ[, imifu] (adj-na) (abbr) (sl) (See 意味不明) of uncertain meaning; ambiguous
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain
意味不明[いみふめい, imifumei] (n,adj-na,adj-no) of uncertain meaning; ambiguous; cryptic; (P)
水商売[みずしょうばい, mizushoubai] (n) (1) chancy trade (business) with a high turnover rate and uncertain profitability; (2) the entertainment, eating, and drinking business; (3) the night entertainment (nightlife) business
火宅無常[かたくむじょう, katakumujou] (exp) This world is uncertain (cruel) like a burning house
あやふや[, ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P)
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear
不定[ふじょう(P);ふてい, fujou (P); futei] (adj-na,n,adj-no) uncertainty; insecurity; inconstancy; indefinite; undecided; (P)
不透明感[ふとうめいかん, futoumeikan] (n) sense of uncertainty; lack of clarity; indecisiveness
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out
定めない;定め無い[さだめない, sadamenai] (adj-i) uncertain; transient; changeable
浮く[うく, uku] (v5k,vi) (1) to float; (2) (See 浮かぬ顔) to become merry; to be cheerful; (3) to become loose; to become unsteady; (4) (col) to feel out of it; to be cut off (e.g. from those around you); to feel out of place; (5) to be frivolous; to be uncertain; (6) to have no basis; to be unreliable; (P)
生半;生なか;生中[なまなか, namanaka] (adj-na) (1) (See 中途半端,なまはんか) halfway-done; mediocre; uncertain; half-hearted; (adv) (2) (See なまじっか・1) half-heartedly; insufficiently
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future)
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P)
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj-i) doubtful; questionable; uncertain; disputable; suspicious; (P)
老少不定[ろうしょうふてい;ろうしょうふじょう, roushoufutei ; roushoufujou] (n) Death comes to old and young alike; uncertainty of life
自信なし[じしんなし, jishinnashi] (exp) (I am) uncertain; unsure
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering

uncertain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain FR: douter
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
คาบลูกคาบดอก[adj.] (khāp lūk kh) EN: uncertain ; in the balance FR: incertain
ขยักขย่อน[v.] (khayakkhayǿ) EN: waver ; fluctuate ; be uncertain ; be hesitant ; hesitate ; be wavering ; stall  FR:
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain FR: douter ; soupçonner ; suspecter
กลับไปกลับมา[v.] (klappaiklap) EN: be unreliable ; be uncertain FR:
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant ; demur FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[v. exp.] (langlē jai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ล่อกแล่ก[adj.] (lǿklaek) EN: restless ; uncertain ; shifty ; roving FR:
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain FR: flou ; estompé ; vague ; effacé
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adj.] (lum-lum døn) EN: undulating ; inconsistent ; uneven ; uncertain FR:
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be unsure ; be not convinced FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
ไม่แน่ใจ[adj.] (mai naējai) EN: uncertain ; not sure FR:
ไม่แน่นอน[adj.] (mai naēnøn) EN: uncertain ; changeable ; undependable FR: douteux ; incertain ; aléatoire ; pas sûr
งุนงง[v.] (ngun-ngong) EN: be doubtful ; be unsure ; be uncertain ; be baffled ; be perplexed FR:
ปรวนแปร[adj.] (prūanpraē) EN: variable ; changeable ; changing ; uncertain FR: variable
สนเท่ห์[adj.] (sonthē) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain FR:
เวมัติก-[pref.] (wēmattika-) EN: uncertain FR:
โยเย[adj.] (yōyē) EN: undecisive ; uncertain ; wishy-washy FR:
แฮะ[interj.] (hae) EN: Eeh! (uncertainty) ; Indeed! ; Totally! ; Really! FR: Euh ! (incertitude)
กังขา[n.] (kangkhā) EN: doubt ; uncertainty ; skepticism FR: doute [m]
ความไม่แน่ใจ[n. exp.] (khwām mai n) EN: uncertainty ; uncertainties [pl] FR:
หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบร์ก[n. exp.] (lak khwām m) EN: Heisenberg uncertainty principle ; uncertainty principle FR: principe d'incertitude de Heisenberg [m] ; principe d'incertitude [m] ; principe d'indétermination [m]

uncertain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschärferelation {f}uncertainty relation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncertain
Back to top