ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacillation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacillation*, -vacillation-

vacillation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacillation (n.) ความไม่แน่นอน See also: ความโลเล, ความโอนไปเอนมา Syn. hesitation, inconstancy Ops. certainty, constancy, firmness
English-Thai: HOPE Dictionary
vacillation(แวสซะเล'เชิน) n. ความไม่แน่นอน,ความรวนเร,ความไม่เด็ดขาด,ความขึ้น ๆ ลง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
vacillation(n) การแกว่ง,ความรวนเร,ความหวั่นไหว

vacillation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不決断[ふけつだん, fuketsudan] (n) irresolution; indecision; vacillation
因循[いんじゅん, injun] (adj-na,n) indecision; vacillation
左顧右眄[さこうべん, sakouben] (n,vs) looking right and left or all about; vacillation
躊躇[ちゅうちょ, chuucho] (n,vs) hesitation; indecision; vacillation
躊躇逡巡[ちゅうちょしゅんじゅん, chuuchoshunjun] (n,vs) hesitation and vacillation
遅疑[ちぎ, chigi] (n,vs) hesitation; vacillation
遅疑逡巡[ちぎしゅんじゅん, chigishunjun] (n,vs) shilly-shally; hesitation; indecision; vacillation

vacillation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschlüssigkeit {f}vacillation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacillation
Back to top