ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hesitation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hesitation*, -hesitation-

hesitation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hesitation (n.) ความลังเล See also: การลังเล Syn. indecision, irresolution, vacillation
English-Thai: HOPE Dictionary
hesitation(เฮชซิเท'เชิน) n. การลังเลใจ,การรีรอ, S. reluctance ###A. haste
English-Thai: Nontri Dictionary
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลังเลใจ (n.) hesitation See also: indecision, qualm, scruple, misgiving Syn. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
ความไม่มั่นใจ (n.) hesitation See also: indecision, qualm, scruple, misgiving Syn. ความลังเล Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wasn't there a hesitation in this room?มีใครในห้องนี้ลังเลบ้างมั้ยครับ
I hope my hesitation isn't upsetting.-ผมขอโทษ คุณคงไม่เสียใจนะที่ผมยังลังเล
You are a guy who'd enter other people's house without hesitation anywayแต่ฉันก็จะเขียนมันอยู่ดี
When they asked us if we wanted to partake in a secret ops mission to uncover the dolphin slaughter, we without hesitation said, "Absolutely.แล้วมีวาฬ หรือโลมา เข้ามาหา มันเป็นประสบการณ์ที่สุดแสน จะวิเศษเหลือเชื่อ มันรู้สึกเป็นกันเอง ที่สัตว์พวกนี้
My only hesitation is I was thinking that I might want to take part two next time.แค่การลังเลใจของฉันเท่านั้น ที่ฉันคิด ที่ฉันอาจต้องการใช้\ ขั้นที่สองในครั้งต่อไป
To mend those who are broken to make strong the weak and, without hesitation vanquish the evil.เพื่อโอบอุ้มผู้ถูกทำลาย ...เปลี่ยนผู้อ่อนแอให้แข็งแกร่ง... ...และปราศจากความลังเลใจ...
Wing Chun master to accept without fear or hesitation Huayang boxing boxing matchesอาจารย์มวยหย่งชุนไม่กลัวมวยต่างชาติ ขึ้นสังเวียนชกที่หัวหยาง
The way you killed those guards, no hesitation at all.วิธีที่เธอฆ่าการ์ดพวกนั้น ไม่มีความลังเลใดๆ
Last time, we had too much hesitation and disappointment.ครั้งที่แล้ว เรามีความลังและความเสียใจมากเกินไป
My... my hesitation with people, with Nora.เข้าใจความลังเลของผมต่อคนอื่น ต่อนอร่า
The wounds on the thigh show hesitation marks.แผลที่ช่วงต้นขาแสดงถึงความลังเล.
Serena, you accepted responsibility without hesitation for maybe the first time in your life.เซรีน่า เธอรับผิดโดยไม่ลังเล นั่นอาจเป็นครั้งแรก ในชีวิตเธอเลยก็ได้มั้ง

hesitation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sī, ㄙ, 嘶] hiss; neigh; Ss! (sound of air sucked between the teeth, indicating hesitation or thinking over)
毅然[yì rán, ㄧˋ ㄖㄢˊ, 毅然] firmly; resolutely; without hesitation
疑虑[yí lǜ, ㄧˊ ㄌㄩˋ, 疑虑 / 疑慮] hesitation; misgivings; doubt
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛痛快快] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip
不加思索[bù jiā sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, 不加思索] without thinking; without hesitation; readily; offhand

hesitation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay
ずい;ずいっ[, zui ; zuitsu] (adv-to) straightforwardly; readily; without hesitation
と公言してはばからない[とこうげんしてはばからない, tokougenshitehabakaranai] (exp,adj-i) have no hesitation in stating (declaring)
公言してはばからない[こうげんしてはばからない, kougenshitehabakaranai] (exp) have no hesitation in stating (declaring)
右顧左眄[うこさべん, ukosaben] (n,vs) looking to the right and left; hesitation
狐疑逡巡[こぎしゅんじゅん, kogishunjun] (exp) being in doubt and unable to decide; hesitation and indecision
舌が回る[したがまわる, shitagamawaru] (exp,v5r) speaking without hesitation or problems; speaking fluently or skillfully
躊躇逡巡[ちゅうちょしゅんじゅん, chuuchoshunjun] (n,vs) hesitation and vacillation
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P)
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
尻込み;後込み;尻ごみ[しりごみ, shirigomi] (n,vs) recoil; hesitation; flinching; shrinking back
憚り[はばかり, habakari] (n) (1) hesitation; (2) hindrance; (3) washroom
我慢しないで[がまんしないで, gamanshinaide] (exp) (See 我慢) without restraint; without hesitation; without holding back
淀み;淀;澱み;澱[よどみ, yodomi] (n) (1) stagnation; deposit; sediment; backwater; (2) faltering; hesitation; pause
躊躇[ちゅうちょ, chuucho] (n,vs) hesitation; indecision; vacillation
躊躇わずに[ためらわずに, tamerawazuni] (exp) (uk) without hesitation; without a qualm; at the drop of a hat
迷い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See 迷う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) {Buddh} inability to reach enlightenment; (P)
遅疑[ちぎ, chigi] (n,vs) hesitation; vacillation
遅疑逡巡[ちぎしゅんじゅん, chigishunjun] (n,vs) shilly-shally; hesitation; indecision; vacillation

hesitation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการลังเล[v. exp.] (ākān langlē) EN: show signs of hesitation ; show signs of indecision ; show signs of wavering FR:
ความลังเลใจ[n. exp.] (khwām langl) EN: hesitation ; indecision FR: hésitation [f]
ความไม่มั่นใจ[n. exp.] (khwām mai m) EN: hesitation FR:
หน้าตาเฉย[adv.] (nātāchoēi) EN: cooly and calmly ; without batting an eyelash ; cool as a cucumber ; without hesitation ; with a straight face FR:
ตะลุย[adv.] (talui) EN: at a stretch ; all at once ; in one sitting FR: sans hésitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hesitation
Back to top