ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guarantee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guarantee*, -guarantee-

guarantee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guarantee (n.) ใบรับประกัน See also: หลักประกัน, สิ่งประกัน, ใบสัญญา, ใบรับรอง Syn. assurance, warrant
guarantee (n.) ผู้ค้ำประกัน See also: ผู้ให้หลักประกัน
guarantee (vt.) รับประกัน See also: ค้ำประกัน, ประกัน, รับรอง Syn. certify, warrant
guarantee against (phrv.) รับประกันสินค้าว่าจะไม่มีบางสิ่ง
guarantee for (phrv.) รับประกันเป็นเวลา
guarantee fund (n.) เงินทุนค้ำประกัน
guaranteed (adj.) ที่มีการรับรอง Syn. accredited, approved
English-Thai: HOPE Dictionary
guarantee(แกเรินที') n. การประกัน,หลักประกัน,เครื่องประกัน,คำรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกัน,ค้ำประกัน,ให้คำมั่น,สัญญา, Syn. warranty, certify,affirm
guarantee fundเงินทุนค้ำประกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
guaranteeการรับประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guarantee fundกองทุนค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guarantee Price ราคาประกัน ราคาสินค้าซึ่งมักจะเป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาล กำหนดเป็นราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลรับรองว่าเกษตรกรจะสามารถขายได้ ด้วยการให้การอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งมักมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าผู้ผลิตสาขา อุตสาหกรรมและสาขาบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยืนยัน (n.) guarantee See also: assurance, insurance Syn. การรับรอง
การรับประกัน (n.) guarantee See also: assurance, insurance Syn. การรับรอง, การยืนยัน
การรับรอง (n.) guarantee See also: assurance, insurance Syn. การยืนยัน
การันตี (v.) guarantee Syn. ประกัน, รับรอง, รับประกัน
ค้ำประกัน (v.) guarantee See also: ensure, assure, warrant, attest, insure, certify Syn. รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน
คำรับรอง (n.) guarantee See also: pledge
ประกัน (v.) guarantee See also: insure, assure, warrant, ensure Syn. รับรอง, ยืนยัน
หลักประกัน (n.) guarantee See also: surety, pledge, warranty
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's still under guaranteeมันยังคงอยู่ในระยะประกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I now make the formal request... that the Seventh Fleet land troops here immediately... to guarantee the integrity of this government.{\cHFFFFFF}I now make the formal request... {\cHFFFFFF}that the Seventh Fleet land troops here immediately... {\cHFFFFFF}to guarantee the integrity of this government.
If you're worried about security, the Tattaglias will guarantee it.หากคุณกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย Tattaglias จะรับประกันว่า
Get us the hall, and I guarantee we'll pack them in for miles around.คุณได้ฮอล พวกเราจะเติมให้มัน
I think I could guarantee they would recommend the act be repealed.ผมรับร้องได้ว่ามันจะต้องถูกยกเลิก
We are here today to guarantee the personal freedom of every American.เรามาที่นี่ ในวันนี้ เพื่อรับประกัน อิสรภาพของอเมริกันชนทุกคน
To guarantee the American way of life... I'm willing to take that risk.เพื่อประกันวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน...
I guarantee the sale will go through.แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคณะกรรมการจะประชุม... วันนี้ครับ! ผมรับประกันว่า การขายห้างจะต้องไปได้ฉลุย...
...and fulfill the old matchmaker's guarantee to have many sons with a husband I had never met before.แล้วเติมเต็มคำยืนยันของแม่สื่อ ที่จะให้กำเนิดลูกมากมาย... กับสามีที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
I want a guarantee that I can still be myself.ฉันอยากได้คำยืนยันว่า หลังจากนั้นฉันยังเป็นคนเดิม
I guarantee you 100%%... his brother did not put him up to this.ฉันรับรองได้ 100 เปอร์เซนต์... เลยว่า พี่ชายเขา ไม่ได้ยุให้เขาทำ
Well, I guarantee you she's not, and she never will be.ผมรับรองได้เลย เธอไม่รัก และจะไม่มีวันรัก
But I can't guarantee she'll stay away from me.แต่ฉันรับรองไม่ได้นะ ว่าน้องเธออยากจะอยู่ห่างฉัน

guarantee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包票[bāo piào, ㄅㄠ ㄆㄧㄠˋ, 包票] guarantee certificate
保修[bǎo xiū, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ, 保修] guarantee to keep in good repair
保单[bǎo dān, ㄅㄠˇ ㄉㄢ, 保单 / 保單] guarantee slip
包治百病[bāo zhì bǎi bìng, ㄅㄠ ㄓˋ ㄅㄞˇ ㄅㄧㄥˋ, 包治百病] guarantee to cure all diseases
包赔[bāo péi, ㄅㄠ ㄆㄟˊ, 包赔 / 包賠] guarantee to pay compensations
包管[bāo guǎn, ㄅㄠ ㄍㄨㄢˇ, 包管] assure; guarantee
确保[què bǎo, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄠˇ, 确保 / 確保] ensure; guarantee
保证[bǎo zhèng, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, 保证 / 保證] guarantee; to guarantee; to ensure; to safeguard; to pledge
担保[dān bǎo, ㄉㄢ ㄅㄠˇ, 担保 / 擔保] guarantee; vouch for
人保[rén bǎo, ㄖㄣˊ ㄅㄠˇ, 人保] personal guarantee; to sign as guarantor
保修期[bǎo xiū qī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄑㄧ, 保修期] warranty period; still under guarantee

guarantee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールギャランティー[, o-rugyarantei-] (n) all guarantee
ギャラティー[, gyaratei-] (n) guarantee
ギャランティー[, gyarantei-] (n) guaranty; guarantee
ギャランティ型[ギャランティかた, gyarantei kata] (n) {comp} guarantee type
チェックギャランティーカード[, chiekkugyarantei-ka-do] (n) check guarantee card
安全保障[あんぜんほしょう, anzenhoshou] (n,adj-no) security guarantee (e.g. military security, network security, etc.); (P)
帯域確保[たいいきかくほ, taiikikakuho] (n) {comp} bandwidth guarantee
折り紙を付ける;折紙を付ける[おりがみをつける, origamiwotsukeru] (exp,v1) (See 太鼓判を押す) to guarantee (someone's ability or the quality of their work); to vouch for; to endorse
請け合い;請合い[うけあい, ukeai] (n) (See 請け合う) assurance; guarantee
預金保証[よきんほしょう, yokinhoshou] (n) bank deposit guarantee
預金保護[よきんほご, yokinhogo] (n) bank deposit guarantee
ギャラ[, gyara] (n) (1) (abbr) (See ギャラティー) guarantee; (2) fee paid to performing artists; (P)
クリック保証[クリックほしょう, kurikku hoshou] (n) {comp} click guaranteed
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n,vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P)
保証付き(P);保証付;保障付き;保障付[ほしょうつき, hoshoutsuki] (adj-no) guaranteed; certified; warranty included; (P)
保証期間[ほしょうきかん, hoshoukikan] (n) term of guarantee; warranty period
保険付き[ほけんづき, hokenduki] (n) guaranteed; insured
太鼓判[たいこばん, taikoban] (n) (1) large seal; large stamp; (2) seal of approval; guarantee; endorsement
安全確保[あんぜんかくほ, anzenkakuho] (n) maintenance of safety; safety guarantee; ensuring safety
引き受ける(P);引受ける(P);引受る(io)[ひきうける, hikiukeru] (v1,vt) (1) to be responsible for; (2) to take over; to take up; (3) to guarantee; to undertake; (4) to contract (a disease); (P)
性能保証[せいのうほしょう, seinouhoshou] (n) performance guarantee; performance assurance
折り紙付き;折り紙つき;折り紙付[おりがみつき, origamitsuki] (n) guaranteed; authentic; certified
本領安堵[ほんりょうあんど, honryouando] (n) recognition and guarantee, by the shogunate, of ownership of the inherited estate of a samurai who pledged allegiance to it (in the Kamakura and early Muromachi periods)
極めつけ;極め付け[きわめつけ, kiwametsuke] (adj-no) (See 極めつき) guaranteed (article)
極め付き;極めつき[きわめつき, kiwametsuki] (adj-no) (See 極め付きの品) guaranteed (to be genuine, valuable, etc.); certified (as genuine, valuable, etc.)
確保[かくほ, kakuho] (n,vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P)
証す[しょうす, shousu] (v5s,vt) (1) (See 証する) to prove; to verify; (2) to guarantee; to promise
証する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to prove; to verify; (2) to guarantee; to promise
請け合う;請合う[うけあう, ukeau] (v5u,vt) to assure; to guarantee; to undertake
Japanese-English: COMDICT Dictionary
帯域確保[たいいきかくほ, taiikikakuho] bandwidth guarantee

guarantee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวัล[n. exp.] (āwan) EN: recourse guarantee ; aval FR: aval [m]
ใบประกัน[n. exp.] (bai prakan) EN: guarantee FR: bon de garantie [m] ; certificat de garantie [m]
ใบรับประกัน[n. exp.] (bai rapprak) EN: guarantee ; guarantee certificate ; warranty FR: garantie [f] ; certificat de garantie [m]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity FR: certificat [m] ; attestation [f]
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)[org.] (Bansat Prak) EN: Small Industry Credit Guarantee Corporation FR:
ช่วงรับประกัน[n. exp.] (chūang rapp) EN: period of guarantee FR: période de garantie [f]
การค้ำประกันความซื่อสัตย์[n. exp.] (kān khampra) EN: fidelity guarantee insurance FR:
การประกัน[n.] (kān prakan) EN: insurance ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [m] ; couverture [f]
การรับประกัน[n.] (kān rapprak) EN: guarantee FR: garantie [f]
การันตี[n.] (kārantī) EN: guarantee FR: garantie [f]
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
ค้ำเงิน[v.] (khamngoen) EN: guarantee FR:
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety FR: garantir ; assurer ; certifier
คำรับรอง[n. exp.] (kham raprøn) EN: confirmation ; warranty ; certification ; recommendation ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [f]
คำสัตย์[n. exp.] (kham sat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant FR:
หลักประกัน[n.] (lakprakan) EN: security ; assurance ; guarantee ; collateral FR:
หนังสือค้ำประกันธนาคาร[n. exp.] (nangseū kha) EN: bank guarantee FR:
ประกัน[n.] (prakan) EN: insurance ; security ; guaranty ; guarantee FR: assurance [f]
ประกันภัยค้ำจุน[n. exp.] (prakanphai ) EN: guarantee insurance FR:
รับประกัน[v.] (rapprakan) EN: insure ; assure ; guarantee FR: assurer ; garantir ; certifier
รับประกันคืนเงิน[X] (rapprakan k) EN: money-back guarantee FR:
รับประกันตลอดอายุการใช้งาน[n. exp.] (rapprakan t) EN: lifetime guarantee FR: garantie à vie [f]
ระยะเวลารับประกัน[n. exp.] (raya wēlā r) EN: period of guarantee FR: période de garantie [f]
หุ้นกู้มีประกัน[n. exp.] (hunkū mī pr) EN: guaranteed bond FR:
กองทุนรวมมีประกัน[n. exp.] (køngthunrūa) EN: guaranteed fund FR:

guarantee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garantieübernahme {f}acceptance of guarantee
Garantieleistung {f}guaranteeing
Garantiezeit {f}guarantee
Garantieschein {f}guarantee (card)
Gewährleistungsgarantie {f}retention guarantee; bond

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guarantee
Back to top