ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหมือนกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหมือนกัน*, -เหมือนกัน-

เหมือนกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหมือนกัน (adv.) also See also: as well, too, likewise, alike, same, similarly, identically Syn. เช่นเดียวกัน Ops. ต่างกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
also(ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ, Syn. and, besides
alter idem(อาล' เทอะ ' ฮีเดม) (latin) อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทีเดียว
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin ###A. unlike
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน,ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
anisogamous(แอนนิซอก' กะมัส) adj. เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์เพศ (gametes) ที่ไม่เหมือนกันและมักมีขนาดต่างกัน -anisogamy n.
antimatter(แอนทีแมท' เทอะ) n. lสารที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เหมือนกันแต่มีประจุไฟฟ้าตรงกันข้าม (anti-+mater)
asymmetric(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
asymmetrical(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
asymmetry(เอซิม'มีทรี) n. ความไม่สมส่วนกัน,ความไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง
backslash\ (อักขระ) หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
both(โบธ) adj.,adv. ทั้งสอง น -pron. อีกอย่างด้วย,อีกคนด้วย conj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,เท่ากัน -Conf. each,and,as well as,either
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
communion(คะมิว'เยิน) n. การร่วมกัน,การเข้าร่วม,การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น,นิกายศาสนา,กลุ่มคนที่มิเชื่อในศาสนาเหมือนกัน,การรับอาหาร (ขนมปัง) จากพระเจ้าในพิธีศีลมหาสนิท (Eucharist) ,พิธีศีลมหาสนิท, Syn. intercourse,fellowship,asociation,afinity
community(คะมิว'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน, See also: Phr. (the community ชุมชน,สังคม,ประชาคม), Syn. society,public ###A. polarity,duality
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement,conformity
correspondent(คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย,ผู้ส่งจดหมาย,นักข่าว,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งตรงกัน,บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน,ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน,ซึ่งลงรอยกัน,ซึ่งเหมือนกัน, Syn. corresponding
corresponding(คอริสพอน'ดิง) adj. ตรงกัน,เหมือนกัน,สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน,เกี่ยวกับการติดต่อทางไปรษณีย์,เกี่ยวกับการส่งจดหมาย
different(ดิฟ'เฟอเรินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน,หลากหลาย,ผิดปกติ', Syn. dissimilar
disparity(ดิสแพ'ริที) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน, Syn. gap,difference
dissemblance(ดิเซม'เบลินซฺ) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน,การอำพรางความกลบเกลื่อน, Syn. unlikeness
dissimilar(ดิซิม'มะลาร์) adj. ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน, Syn. different,unlike,distinct
dissimilate(ดิซิม'มะเลท) vt. ทำให้ไม่เหมือนกัน,ทำให้แตกต่างกัน., See also: dissimilative adj. ดูdissimilate dissimilatory adj. ดูdissimilate
ditto(ดิท'โท) n. สิ่งที่กล่าวมาก่อน,สิ่งที่เหมือนกัน. -adj. เช่นที่กล่าวมาแล้ว,เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน. vt. ทบทวน,ซ้ำ
duplicate(ดิว'พละเคท) n. จำลอง,สำเนา,ฉบับเทียบ,โรเนียวฉบับคู่,ฉบับก๊อบปี้,สิ่งที่เหมือนกันทุกอย่าง. -Phr. ((n duplicate เป็นสำเนา 2 ใบ,เป็นคู่,เป็นครั้งละ2ฉบับ) . vi. ทำสำเนา,ถ่ายสำเนา,โรเนียว,อัดสำเนา,จำลอง,ทำซ้ำ. -adj. คู่,สองเท่า,เหมือนกันทุกอย่าง. คำศัพท์ย่
duplication(ดิวพละเค'เชิน) n. การอัดสำเนา,การทำจำลอง,การทำซ้ำ,สำเนา,สิ่งที่จำลองมา,สิ่งที่เหมือนกันทุกอย่าง,การทำซ้ำ, Syn. identical,dual,copy,mate,replica
either(ไอ'เธอะ,อี'เธอะ) adj.,pron. แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ,อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน
exclusive orหรือใช้ตัวย่อว่า XOR (อ่านว่า ซอร์) เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เมื่อจะสั่งให้แสดงภาพออกมาเป็นตัวดำเนินการเชิงตรรกะตัวหนึ่ง ซึ่งใช้เลขฐานสอง สองตัวมาทำให้เกิดเป็นค่าใหม่ ถ้าในการคำนวณได้ผลลัพธ์เป็น 0 แสดงว่าคอมพิวเตอร์คำนวณได้ผลออกมาเหมือนกัน แต่ถ้าค่าออกมาไม่เท่ากัน ผลลัพธ์จะออกมาเป็นหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่คิดจะเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องตรรกะนี้ก็ได้
exit(เอค'ซิท,เอค'ซิท) n. ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การลงจากเวที,การตาย. vi. ออกไป,จากไป,ลงจากเวที,ตาย. -make one's exit ออกไป,จากไป, Syn. outlet, ออกทางออกหมายถึงคำสั่งที่ผู้ใช้โปรแกรมใช้ เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้โปรแกรมนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ระบบปฏิบัติการ (operating systems) หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมต่าง ๆ ของแมคอินทอชมักจะใช้คำว่า Quit แทน ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน ในระบบวินโดว์ของพีซี ทุกโปรแกรมจะมีคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกใต้เมนู File ซึ่งเป็นคำสั่งกลับออกไปยังระบบวินโดว์นั้นเอง
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
gap(แกพ) n. ช่องว่าง,ปากโหว่,ช่องห่าง,ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน,หุบเขาลึก,ห้วยลึก. vt. ทำให้เกิดช่องว่าง
homogenyn. ความเหมือนกัน (เนื่องจากกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน)
heterogeneous(เฮทเทอระจี'เนียส) adj. ต่างชนิดกัน,ไม่เหมือนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน., Syn. varied
heteronymn. คำที่สะกดเหมือนกันแต่มีเสียงและความหมายแตกต่างกัน
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan,layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
heterozygoten. ผู้ที่มีgenesไม่เหมือนกันในคู่หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคู่
English-Thai: Nontri Dictionary
alike(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,คล้ายกัน
also(adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน,ย่อย,ดูดซึม,รับไว้
conformity(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเหมือนกัน,การปรับตัว
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
differ(vi) แตกต่างกัน,ไม่เหมือนกัน,ผิดกัน
difference(n) ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน
different(adj) ซึ่งแตกต่าง,หลากหลาย,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน
dissimilar(adj) ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,ผิดแผกกัน
ditto(adi) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ดังที่กล่าวมาแล้ว
duplicate(adj) มีสำเนา,มีสองฉบับ,สองเท่า,ซ้ำ,เหมือนกัน
equable(adj) เสมอเหมือนกัน,สม่ำเสมอ,เสมอภาค,ราบรื่น
heterogeneous(adj) ไม่เหมือนกัน,ต่างกัน,ระคน
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
identical(adj) เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
identify(vt) ทำให้เหมือนกัน,ชันสูตร(ศพ),ชี้ตัว(จำเลย)
individualize(vt) ทำให้เป็นเฉพาะบุคคล,ทำให้ต่างกัน,ทำให้ไม่เหมือนกัน
like(adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
liken(vt) ทำให้เหมือนกัน,ทำให้คล้ายกัน,เปรียบเทียบ
likeness(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน
likewise(adv) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ในทำนองเดียวกัน
nor(con) ไม่ใช่,ไม่เหมือนกัน,และไม่
resemblance(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึง
resemble(vt) เหมือนกัน,คล้ายคลึง
same(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,เช่นเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน
similar(adj) อย่างเดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,เหมือนกัน,ทำนองเดียวกัน
similarity(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
similitude(n) การเปรียบเทียบ,ความเหมือนกัน,ทำนอง,ท่าทาง,รูปร่าง
suchlike(adj) เช่นนั้น,เช่นนี้,เหมือนกัน,เช่นกัน
synonymous(adj) ตรงกัน,มีความหมายเหมือนกัน,พ้องกัน
too(adv) ด้วย,เหลือเกิน,เกินไป,เหมือนกัน,ก็,อีก
uniform(adj) เป็นแบบเดียวกันหมด,เหมือนกัน
uniformity(n) เครื่องแบบ,ความเหมือนกัน
unlike(adj,pre) แตกต่าง,ไม่เหมือนกัน,ผิดกันกับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
idem (Id.); Id. (idem)เหมือนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
discrepancyข้อแตกต่าง (ในสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
homologyต้นกำเนิดเหมือนกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Identicalเหมือนกัน, มีความเหมือน, ความเหมือน [การแพทย์]
Assimilation การผสมกลมกลืน การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Asymmetricalเส้นประสาทโตข้างเดียว, ไม่เหมือนกัน [การแพทย์]
Cartelการรวมหัวหมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Cloneโคลน , วิธีการหรือกระบวนการที่ใช้สร้างสิ่งที่เหมือนกันโดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะเป็นดีเอ็นเอ ยีน เซลล์ หรือสิ่งมีชีวิตก็ได้ นอกจากนี้ยังอาจหมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นมาจากกระบวนการดังกล่าวได้อีกด้วย คำว่า โคลน มีที่มาจากคำในภาษากรีกที่แปลง่า กิ่งก้าน [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Coherentที่มีธรรมชาติเหมือนกัน [การแพทย์]
Concordance Rateอัตราความสอดคล้องกัน,อัตราของการเป็นโรคเหมือนกัน,โอกาสที่คู่แฝดจะเป็นเบาหวานด้วย [การแพทย์]
Congruityความเหมือนกัน [การแพทย์]
Equivalentเอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน / มีค่าเท่ากัน , เอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน /มีค่าเท่ากัน ในระบบฐานข้อมูล Derwent ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันที่มีการยื่นจดที่สำนักงานสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Ethnic Group กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ประเพณีเหมือนกัน หรือหมายถึงกลุ่มเชื้อชาติก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
homologous chromosomeฮอมอโลกัสโครโมโซม, โครโมโซมที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
In Bred Strainลักษณะพันธุกรรมเหมือนกัน [การแพทย์]
Mnemonic Aidsสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องช่วยความจำหมายถึง สัญลักษณ์อย่างเดียวกันใช้แทนความหมายเหมือนกันตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงภาษาแสดงประเทศ แสดงรูปแบบคำประพันธ์และแสดงรูปแบบมาตรฐานของภาษา ตามระบบทศนิยมดิวอี้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Proliferationการแพร่ขยายหรือการเพิ่มจำนวนเซลล์การเพิ่มจำนวนของเซลล์ซึ่งเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ จากเซลล์เริ่มต้นหนึ่งเซลล์เป็นเซลล์ลูก (Daughter Cells) จำนวนสองเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Relative Biological Effectผลทางชีววิทยาสัมพัทธ์, การเปรียบเทียบปริมาณรังสีของรังสีชนิดหนึ่งกับรังสีเอกซ์ 250 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 ที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
sex chromosomeโครโมโซมเพศ, โครโมโซมที่กำหนดเพศของสิ่งมีชีวิตมีอยู่ 1 คู่ ในคนโครโมโซมเพศทั้งคู่ของหญิงจะมีลักษณะเหมือนกัน แต่โครโมโซมของชายจะมีลักษณะต่างกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
symmetryสมมาตร, ลักษณะรูปร่างของวัตถุหรือรูปภาพซึ่งเมื่อแบ่งด้วยระนาบหรือเส้นหรือจุดอ้างอิงแล้วจะได้สองซีกซึ่งมีรูปร่างเหมือนกันแต่กลับกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Shelf list cardบัตรแจ้งหมู่, บัตรแจ้งหมู่หนังสือบัตรแจ้งหมู่หนังสือ หรือ บัตรแจ้งหมู่ (Shelf list card หรือ Shelflist card) คือ บัตรมี่ลักษณะเดียวกับบัตรหลักหรือบัตรยืนพื้น กล่าวคือ จะมีข้อมูลหรือรายละเอียดทางบรรณานุกรมเหมือนกันทุกประการ แต่มีการเพิ่มรายการทะเบียนวัสดุสารสนเทศไว้ที่ด้้านล่างซ้ายของบัตร และอาจเพิ่มรายการเกี่ยวกับการไดัรับ และ/หรือ ราคาไว้ที่ด้านหลังบัตร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
akin (adj.) เหมือนกัน Syn. similar, alike
alike (adj.) เหมือนกัน See also: คล้ายคลึงกัน, ไม่แตกต่างกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน Syn. similar, like, same
correspond (vi.) เหมือนกัน See also: เท่ากัน, สอดคล้องกัน, มีลักษณะเช่นเดียวกัน Syn. equate, resemble
correspondent (adj.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน Syn. analogous, corresponding
corresponding (adj.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน Syn. analogous, correspondent
duplicate (adj.) เหมือนกัน Syn. identical, like, same Ops. different, opposed
exactly the same (adv.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน
identical (adj.) เหมือนกัน See also: ตรงกัน, เท่ากัน, แบบเดียวกัน Syn. alike, like, same Ops. different
ilk (adj.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน
like (adj.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน Syn. similar Ops. unlike, dissimilar, different
look alike (phrv.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน
same (adj.) เหมือนกัน See also: ไม่แตกต่างกัน Syn. identical, selfsame
self-same (adj.) เหมือนกัน See also: อันเดียวกัน, ตรงกัน Syn. same, equivalent, same, exact
selfsame (adj.) เหมือนกัน See also: ไม่แตกต่างกัน Syn. identical
similar (adj.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน, ทำนองเดียวกัน Syn. related
taut (prf.) เหมือนกัน
tauto (prf.) เหมือนกัน
very (adv.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน Syn. exactly the same
alikeness (n.) ความเหมือนกัน See also: ความคล้ายคลึงกัน Syn. similarity, resemblance, similitude Ops. unlikeness, dissimilitude
be cast in the same mould (idm.) มีบุคลิกภาพหรือลักษณะเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't say they look alikeฉันไม่ได้พูดว่าพวกเขาเหมือนกัน
Oh really? I'm moving there tooโอ จริงๆ หรือ ฉันกำลังจะย้ายไปที่นั่นเหมือนกัน
You know, it happens sometimesคุณรู้ไหม มันเกิดขึ้นบางครั้งเหมือนกัน
You two have a lot in commonคุณสองคนมีอะไรเหมือนกันหลายอย่าง
Because then we'd identicalเพราะงั้นพวกเราถึงได้เหมือนกัน
You and I have a lot in commonคุณกับฉันมีอะไรที่เหมือนกันมาก
I'm in quite a hurry tooฉันก็กำลังรีบด้วยเหมือนกัน
They were bored tooพวกเขาก็เบื่อด้วยเหมือนกัน
That's the problem with me, tooนั่นเป็นปัญหากับฉันด้วยเหมือนกัน
The two brothers are very much alikeสองหนุ่มพี่น้องเหมือนกันมากๆ
At last you have come too!ในที่สุดคุณก็มาด้วยเหมือนกัน
I can't stand the tension eitherฉันไม่สามารถทนต่อความตึงเครียดด้วยเหมือนกัน
It sure seems like we got a lot in commonแน่นอนมันดูเหมือนเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกัน
You really haven't seen it either?คุณก็ไม่เคยเห็นมันด้วยเหมือนกันหรือนี่?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Me too, and all with the same faces.ฉันด้วยและทั้งหมดที่มีใบหน้า เหมือนกัน พวกเขาทุกคนมองเหมือนกัน กับฉัน
You better listen, too!คุณก็ต้องฟังด้วย, เหมือนกัน !
I really, really love you too. We both do.ฉันก็รักเธอมากๆๆ เหมือนกัน เราทั้งคู่ เนอะธีโอ
I like that Ki-baek has initiative and is sharp.ผมก็ชอบ กี-แพก เหมือนกัน เขาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ และเฉียบแหลม
Yeah, same here. I guess I'm back in the babysitting business.เออ เหมือนกัน คงต้องกับไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วหละ
You put me through a lot, too, Orson, but I forgave you.คุณก็ทำให้ฉันเจอเรื่องแย่ๆ เหมือนกัน ออร์สัน แต่ฉันยกโทษให้คุณ
I love Opie, too, bro.ฉันก็รักโอปี้ เหมือนกัน ไอ้น้องชาย
It took you two hours to open the door last time you tried this,and we had to pay for the busted window.นายก็ใช้2ชม เหมือนกัน ครั้งที่แล้ว แล้วเรายังต้องจ่ายค่ากระจกด้วย
I mean, I burden you with all of my drama and I want you to do the same.และฉันอยากให้คุณทำ เหมือนกัน ผมรู้
Okay, I'm saying I didn't do this, and I very much doubt that she did, so that leaves you.โอเค ผมก็แค่จะบอกว่า ผมไม่ทำนี่ แล้วก็โคตรสงสัย เหมือนกัน ว่าเธออาจะเป็นคนทำ
Yeah, I think she's got this... working and this... is getting beat up.ฉันก็ว่าเธอทำด้ายยยย.. ดี เหมือนกัน แล้วก็..
It's all, like, shining up in here.ทั้งหมด เหมือนกัน ทันสมัยอย่างครบวงจร
Uh, no "d" word, ok?อ้า... ไม่ ไม่มีคำว่า \"ด\" เหมือนกัน โอเค้?
Frigid in here, as well. Wow.ในนี้ก็เย็น(ชา) เหมือนกัน ว้าว
I did this with Danny too. I supported him. I put up with all his moods.ฉันทำอย่างนี้กับแดนนี่ เหมือนกัน ฉันสนับสนุนเขา ฉันคอยให้กำลังใจเขา
Oh, God, I love Lennon. His lyrics are so honest.โอ้วไม่ ผมก็ชอบ d2b เหมือนกัน เนื้อเพลงจริงใจดี
He was, like, yelling yelling.เค้าทำเหมือน... เหมือนกัน ตะโกนน่ะ..
My mom ran away, too, left here and never came back.แม่ฉันก็เคยหนีไป เหมือนกัน จากไปแบบ ไม่ย้อนกลับมา
They want to use her power to our advantage, just like we have with you-- fighting fire with fire.พวกเขาต้องการใช้พลังของหล่อนในทางที่ดี เหมือนกัน ที่เราทำกับนาย การต่อสู้กับไฟด้วยไฟ
Yeah? Ditto. Hmm.เหรอ เหมือนกัน ฉันคิดว่าเราควรไปพบ
My older kids are 20 as well, but this one kept knocking me up so now I won't get to be nostalgic until I'm 90.อายุ 20 เหมือนกัน แต่คนนี้คอยปลุกฉันตลอดคืน ตอนนี้ฉันเลยไม่คิดอะไรแบบนั้น จนกว่าจะอายุ 90
I will always love Whitney, too, but you'd think, after two months, they'd let it go.ผมจะรักวิทนีย์เสมอไป เหมือนกัน แต่คุณลองคิดดูสิ ผ่านไป 2 เดือนแล้ว พวกเขาควรจะปล่อยวาง
I'm sorry, too, but nothing can change what happened, what you did.ฉันก็เสียใจ, เหมือนกัน แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยน สิ่งที่เกิดขึ้น, สิ่งที่เธอทำ
Fuck you, too. Sun's gonna be up in half an hour.เหี้ยเอ้ย เหมือนกัน ตะวันจะขึ้นอยู่รอมร่อแล้ว
Actually, that might be kinda fun.ที่จริงแล้ว มันก็น่าสนุก เหมือนกัน นะ
How could you possibly think that we would be the same thing?เธอคิดว่า เราจะใส่ชุด เหมือนกัน ได้ยังไงนะ?
Hunt has an army of lawyers and they are ready to bury us.ช่วยเหลือด้านกฎหมาย เหมือนกัน ฮันท์ มีทนายเป็นกองทัพ และพวกเขาก็พร้อมจะฝังเรา
Well, the same thing kind of happened to your jersey.ก็ เหมือนกัน แบบที่มันเกิดขึ้น กับเสื้อเจอร์ซี่ของคุณ
Things didn't go exactly as planned for me either, but I am also gonna be okay.เรื่องมันไม่เป็นไปแบบที่ฉันคิดไว้ เหมือนกัน แต่เดี๋ยวฉันก็โอเคเหมือนกัน
Yeah, me, too, pretty much.ใช่ ฉัน เหมือนกัน เลิศมาก
She wants me to come home.เหมือนกัน /N เธอต้องการให้ฉันกลับบ้าน
As in Jack the --เหมือนกัน Jack the--
Me too. She's probably still sleeping.เหมือนกัน คงนอนหลับอยู่มั้ง
No worries, buddy. I, too, am a little bit busy.เหมือนกัน ฉันก็กำลังยุ่งเล็กน้อย
I like very much.เหมือนกัน ฉันชอบมากเลย
Hello, Howard.เหมือนกัน ฉันทำใจไม่ได้
Same. I have great news.เหมือนกัน ฉันมีข่าวดี
Neither did I. I mean...เหมือนกัน ฉันหมายถึง
Yeah, me too. I'll be travelin' around a bit. It'll be a little hard, but, uh-เหมือนกัน ชั้นมักจะเดินทางไปโน่นไปนี่ ไม่ค่อยจะมีเวลาหรอก
Like a small piece of metallic hope.เหมือนกัน ชิ้นส่วนเล็กๆ เท่านั้น

เหมือนกัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
揃える[ぞろえる, zoroeru] Thai: ทำให้เหมือนกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหมือนกัน
Back to top