ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

likewise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *likewise*, -likewise-

likewise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
likewise (adv.) นอกจากนั้น See also: ยิ่งกว่านั้น, ด้วย Syn. moreover, also, too, in addition
likewise (adv.) ในทำนองเดียวกัน See also: เช่นเดียวกัน, อย่างเดียวกัน Syn. similarly
English-Thai: HOPE Dictionary
likewise(ไลคฺ'ไวซ) adv. นอกจากนั้น,อนึ่ง,ด้วย,ในทำนองเดียวกัน, Syn. moreover,also
English-Thai: Nontri Dictionary
likewise(adv) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ในทำนองเดียวกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉันนั้น (adv.) likewise See also: in a similar way, in that way Syn. ดังนั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น
ทำนองเดียวกับ (conj.) likewise See also: in the same way as, in the same manner as Syn. เช่นเดียวกับ
อย่างนั้น (adv.) likewise See also: in a similar way, in that way Syn. ดังนั้น, เช่นนั้น
เสมือน (adv.) likewise See also: similarly, quasi, be like, seem Syn. เสมอเหมือน, เปรียบเสมือน, เหมือน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have footprints, tire tracks, bullets strewn on the ground which bear his fingerprints, a broken bourbon bottle, likewise with fingerprints.เรามีแทร็ครอยเท้ายาง กระสุนเกลื่อนอยู่บนพื้นดินซึ่งหมีลายนิ้วมือข​​วดวิสกี้แตกของเขา เช่นเดียวกันกับลายนิ้วมือ
But the blood of our tribe likewise grows thin.แต่เลือดของชนเผ่าของเราเช่นเดียวกันเติบโตบาง
Commander Quince's jacket will likewise be amended so he's also AWOL, making none of this the Navy's problem.แจ็คเก็ตของผู้บัญชาการ Quince จะ เช่นเดียวกันได้รับการแก้ไขเพื่อให้เขายังแหกคุก ทำให้ไม่มีน ปัญหาของกองทัพเรือ.
Likewise about you, Detective.ฮาร์วี่ย์ เดนท์ เช่นเดียวกัน คุณนักสืบ
Likewise it also exhibits the respect shown for the entire royal familyเช่นเดียวกัน มันยังแสดงถึงความเคารพต่อทั้งราชวงศ์
Delighted to meet you, ma'am. Likewise.ไม่เป็นไรค่ะ คุณเดนั่ม ฉันรู้ค่ะว่าใคร
Likewise, I cannot know your thoughts but I know your body inside outเช่นเดียวกัน ข้าอาจอ่านใจเจ้าไม่ได้ แต่ข้ารู้ได้ถึงความโสมมในตัวเจ้า
Likewise, and thanks again for letting me stay here.เช่นกันค่ะ และขอบคุณนะคะที่ให้ฉันพักที่นี่
Likewise. But what brings you here?ฉันก็เหมือนกัน ว่าแต่คุณมาทำอะไรที่นี่เหรอ
Likewise. Thanks for the present.ถึงจะช้าไปหน่อย แต่ก็ขอบใจสำหรับของขวัญนะ
Likewise, really.นั่นคงเป็นพ่อค้ายาคุมแน่ๆ
Likewise, master windu.เช่นกัน อาจารย์วินดู ทางหนีของพวกเรา

likewise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉันนั้น[adv.] (chan nan) EN: likewise ; in a similar way to that FR: comme cela
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too ; similarly ; likewise FR: aussi ; également ; de même
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too FR: de même ; il en va de même
ด้วย[adv.] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise FR: aussi ; également ; de même ; de plus ; itou (fam., vx) ; non plus
เหมือนกัน[adv.] (meūoen kan) EN: too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well FR: pareillement ; de même ; également ; aussi ; de la même manière
พลอย[adv.] (phløi) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of FR: de la même façon
เสมือน[adv.] (sameūoen) EN: likewise ; as if ; similarly ; quasi ; be like ; seem FR: comme si ; quasi ; tout comme ; virtuellement
ทำนองเดียวกับ[conj.] (thamnøng dī) EN: likewise ; in the same way as ; in the same manner as FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า likewise
Back to top