ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้าย*, -ป้าย-

ป่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้าย (n.) bus stop Syn. ป้ายรถเมล์, ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง
ป้าย (v.) paint See also: coat, smear Syn. ทา
ป้าย (n.) plate See also: signboard, poster, notice board Syn. แผ่นป้าย
ป่าย (v.) climb See also: clamber Syn. ป่ายปีน, ปีนป่าย
ป้าย (n.) label See also: sticker Syn. ฉลาก
ป้ายความผิด (v.) put the blame Syn. ปัดความผิด Ops. ยอมรับผิด
ป้ายความผิด (v.) put the blame on each other See also: shift the blame on, impeach or accuse each other Syn. ซัดทอด, โยนความผิด
ป้ายชื่อ (n.) label
ป้ายชื่อถนน (n.) street sign showing the name of the street
ป้ายทะเบียนรถยนต์ (n.) license plate
ป้ายบอกทาง (n.) guide post
ป้ายประกาศ (n.) sign board See also: notice board
ป่ายปีน (v.) climb See also: clamber Syn. ปีนป่าย, ป่าย, ปีน
ป้ายยา (v.) apply some remedy to the wound See also: embrocate
ป้ายรถประจำทาง (n.) bus stop Syn. ป้าย, ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง
ป้ายรถเมล์ (n.) bus stop Syn. ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง, ป้าย
ป้ายราคา (n.) price card
ป้ายร้าย (v.) defame See also: malign, slander, smear, vilify, abuse Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย
ป้ายร้าย (v.) incriminate See also: allege, blame, condemn, give evidence against Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, กล่าวร้าย, ให้ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสี
ป้ายสี (v.) slander See also: defame, malign, traduce, incriminate Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ร้ายป้ายสี
ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (n.) bus stop Syn. ป้าย
ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (n.) bus stop Syn. ป้าย
ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (n.) bus stop Syn. ป้ายรถเมล์
ป้ายห้ามจอด (n.) no-parking sign
ป้ายหาเสียง (n.) (political) campaign poster See also: (political) campaign banner Syn. แผ่นป้ายหาเสียง
ป้ายเตือนภัย (n.) warning sign
ป้ายโฆษณา (n.) poster Syn. แผ่นป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณาสินค้า (n.) advertisement
English-Thai: HOPE Dictionary
file labelป้ายแสดงชื่อแฟ้มหมายถึง ป้ายหรือที่ที่จะทำเครื่องหมายบ่งบอกว่า แฟ้มข้อมูลนั้นชื่ออะไร เก็บไว้ในสื่อชนิดใด เช่น แฟ้มข้อมูลชื่อ CHULA เก็บไว้ในสื่อที่เป็นแถบบันทึกมีจำนวนทั้งสิ้นสี่ม้วน เป็นต้นมีความหมายเหมือน file identification
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้มหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเองมีความหมายเหมือน trailer record ดู header label เปรียบเทียบ
asperse(อัสเพิร์ส') vt. ใส่ร้าย,ป้ายร้าย,พรมน้ำ -asperser n. -aspersive adj.
aspersion(อัสเพอ'เชิน,-เชิน) n. ข้อกล่าวหา,การใส่ร้าย,การป้ายร้าย,การพรมน้ำมนต์
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
aurochs(ออ'รอคซ) n., (pl. -rochs) วัวป่ายุโรปชนิดหนึ่งในยุโรป สูญพันธ์ไปแล้ว, European bison (a European wild ox)
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
besmirch(บิสเมิร์ช') {besmirched,besmirching,besmirches} vt. ทำให้เปื้อน,ชโลม,ป้าย,ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt,taint
billboard(บิล'บอร์ด) n. กระดานป้าย
bookplaten. ป้ายชื่อเจ้าของหนังสือหรือห้องสมุดที่ติดกับหนังสือ
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
brayer(เบร'เออะ) n. ลูกกลิ้งเล็ก ๆ สำหรับป้ายหมึก
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
calumniate(คะลัม'นิเอท) {calumniated,calumniating,calumniates} vt. กล่าวร้าย,ให้ร้าย,ป้ายสี, See also: caluminator n. ดูcalumniate, Syn. slander
calumniation(คะลัมนิเอ'ชัน) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี, Syn. slander
calumnious(คะลัม'เนียส) adj. ซึ่งกล่าวร้าย,ซึ่งป้ายสี, Syn. calumnitory
calumny(แคล'ลัมนี) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี,การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. defamation
clamber {clamberedvt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
clamberingvt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
clambers}vt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย
dab(แดบ) vt.ป้าย,แต้ม,ตบเบา ๆ n. รอยป้าย,รอยแต้ม,จำนวนเล็กน้อย,ผู้ชำนาญ, See also: dabber n. ที่ดุน,สิ่งที่ใช้แตะเบา ๆ ,
daub(ดอบ) {daubed,daubing,daubs} v.,n. (การ) แต้ม,ทำเปรอะ,ทำเปื้อน,ทำอย่างไม่ชำนาญ,สิ่งที่ใช้ทาหรือป้าย ดูdaub, See also: daubingly adv. ดูdaub dauby adj. ดูdaub, Syn. smear
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
denigrate(เดน'นิเกรท) vt. ใส่ร้าย,ป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ดำ, See also: denigration n. ดูdenigrate denigrator n. ดูdenigrate
doorplate(ดอร์'เพลท) n. ป้ายเลขที่บ้าน
downplayvt. สบประมาท,ดูหมิ่น,ป้ายร้าย, Syn. play down,make little of
electuaryn. ยาป้ายลิ้นผสมน้ำตาล
tagged image file formatรูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุเป็นวิธีการเก็บภาพแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เน้นเรื่องระดับสีของสีเทา ภาพเหล่านี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .tiff ใช้เนื้อที่มากกว่าการเก็บภาพประเภทอื่น (การเก็บภาพประเภทอื่นนั้น นอกจากที่ใช้นามสกุลนี้ ก็มี .bmp , .jpg เป็นต้น)
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ,แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่,คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง,เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก (โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม) ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " (root directory) เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
file identificationสัญลักษณ์แสดงชื่อแฟ้มหมายถึงป้ายหรือที่ ๆ จะทำเครื่องหมายบ่งบอกว่า แฟ้มข้อมูลนั้นชื่ออะไรเก็บไว้ในสื่อชนิดใด เช่น แฟ้มข้อมูลชื่อ CHULA เก็บไว้ในสื่อที่เป็นแถบบันทึกมีจำนวนทั้งสิ้นสี่ม้วน เป็นต้นมีความหมายเหมือน file label
finger postn. ป้ายชี้ทางที่มีเครื่องหมายชี้เป็นนิ้วมือ
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
flag(แฟลก) {flagged,flagging,flags} n. ธง,ธงเรือ,ธงบัญชาการ,ทางกว้าง,ป้ายชื่อหนังสือแผ่นหินสำหรับปูพื้น. vt. ประดับด้วยธง,ให้สัญญาณด้วยธง,ตีธง,โบกธง., See also: flagger n., Syn. banner ตัวบ่งชี้เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้เป็นตัวชี้ถึงสถานะใด สถานะหนึ่ง ในโปรแกรมที่เขียนขึ้น เช่น จริง (true) , ไม่จริง (false)
flaxen(แฟลค'เซิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายป่าน,เกี่ยวกับสีเหลืองอ่อนของป่ายหรือปอ., Syn. flaxy
guidepost(ไกด'โพสทฺ) n. ป้ายชี้ทาง
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
hdabbr. hearingdistance,hodgkin's disease,heart disease,hemodialysis เอชดี ย่อมาจากคำว่า high density แปลว่า ความหนาแน่นสูง ใช้บอกคุณสมบัติจานบันทึก (diskette) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด HD จะมีความจุถึง 1.2 เมกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู DD เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
besmirch(vt) ทา,ป้าย,ชโลม
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
brand(n) เหล็กไฟ,ตรา,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ชนิด,ดาบ
clamber(vi) คลาน,ตะกาย,ปีน,ปีนป่าย
dab(n) รอยแต้ม,รอยป้าย,การตบเบาๆ
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
flag(n) ธง,ป้ายชื่อ
signpost(n) เสาป้ายบอกทาง
guidepost(n) ป้ายบอกทาง
incriminate(vt) ใส่ความ,ปรักปรำ,ใส่ร้ายป้ายสี
placard(n) ใบปลิว,ใบประกาศ,ป้ายประกาศ
plate(n) จาน,แผ่นพิมพ์,ป้ายชื่อ,โล่รางวัล
poster(n) ป้ายประกาศ,ใบโฆษณา,ป้ายโฆษณา,ประกาศแจ้งความ,ภาพโปสเตอร์
scoreboard(n) กระดานคะแนน,ป้ายบอกคะแนน
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
shingle(n) กรวด,ไม้บาง,ป้ายเล็กๆ
signboard(n) แผ่นป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี
smear(n) รอยเปื้อน,รอยป้าย,รอยเลอะ,มลทิน
staff(n) คณะคนงาน,ไม้ถือ,ไม้เท้า,เสาธง,คทา,ป้ายบอกทาง
suffuse(vt) กระจาย,แผ่,ระบาย,ป้าย
suffusion(n) การกระจาย,การแผ่,การระบาย,การป้าย
tab(n) แผ่นเหล็ก,ป้าย,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,แถบ,ชาย
tablet(n) แผ่นจารึก,ยาเม็ด,ป้าย,สมุดฉีก,สมุดแฟ้ม,สมุดบันทึก
tag(n) แผ่นกระดาษ,ป้ายติดของ,การเล่นเอาเถิด
tally(n) การนับ,ติ้ว,ป้าย,บัญชี
wipe(vt) เช็ด,ถู,ป้าย,ลบ,กำจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file labelป้ายแสดงชื่อแฟ้ม [มีความหมายเหมือนกับ file identification] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labelป้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nameplateป้ายประจำเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
number plateป้ายทะเบียนรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mudslingingการให้ร้ายป้ายสี, การสาดโคลน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment, eye; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmic ointment; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteยาป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigment๑. สารสี๒. ยาป้ายผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
smear๑. เกลี่ยป้าย๒. สิ่งป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swab๑. สิ่งป้ายกวาด๒. ป้ายกวาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tagged image file format (TIFF)รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ (ทิฟฟ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
TIFF (tagged image file format)ทิฟฟ์ (รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Billboardsป้ายโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Label ป้าย [คอมพิวเตอร์]
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dab (vt.) ป้าย See also: ทาเบาๆ, ซับ, ดุนเบาๆ Syn. tap, pat, daub
daub up (phrv.) ป้าย See also: แต้ม
gummed label (n.) ป้าย See also: ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ Syn. brand, marque, sticker
label (n.) ป้าย See also: ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ Syn. gummed label, brand, marque, sticker
poster (n.) ป้าย See also: โปสเตอร์, ป้ายโฆษณา, แผ่นประกาศ, แผ่นป้าย, ป้ายประกาศ Syn. bill, sign, banner, billboard, handbill, signboard
guide (n.) ป้ายชี้ทาง See also: สิ่งบอกทาง, เครื่องนำทาง Syn. sign, pointer
nametag (n.) ป้ายชื่อ (ทำจากกระดาษ พลาสติกหรือเหล็ก)
bookplate (n.) ป้ายชื่อในหนังสือ (ระบุผู้เป็นเจ้าของหนังสือ)
daub with (phrv.) ป้ายด้วย See also: แต้มด้วย
number plate (n.) ป้ายทะเบียนซึ่งอยู่หน้าหรือหลังรถ Syn. license plate
nameplate (n.) ป้ายบนประตูหรือผนังอาคาร See also: ป้ายชื่อบริษัท, ป้ายชื่อบุคคล
guidepost (n.) ป้ายบอกทาง See also: สัญลักษณ์บอกทางตามข้างทาง
finger post (n.) ป้ายบอกทางที่เป็นรูปนิ้วมือ
care label (n.) ป้ายบอกวิธีการซักที่ติดไว้ที่เสื้อผ้า
placard (n.) ป้ายประกาศ See also: แผ่นประกาศ, ใบปลิวประกาศ Syn. notice, brochure, bulletin, circular, poster
price tag (n.) ป้ายราคา See also: ป้ายบอกราคา
ticket (n.) ป้ายราคา See also: ป้ายบอกขาย, ฉลากติดสินค้า Syn. tag
slosh on (phrv.) ป้ายลวกๆ See also: ทาไว้หนา, ทาลวกๆ
stop (n.) ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ See also: สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ Syn. depot, station, terminus
billboard (n.) ป้ายหรือกระดานใช้สำหรับโฆษณา Syn. hoarding
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can take the bus and get off the 2nd stopคุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
Just under the departure sign thanksตรงใต้ป้ายออกเดินทางนั่นค่ะ ขอบคุณมาก
The rumor is full of slanderข่าวลือนั่นเต็มไปด้วยเรื่องใส่ร้ายป้ายสี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sunset Strip is just swarming with chicks looking to get laid.สันเสท สทริป เป็นเพียงการ ปีน ป่าย ด้วย ลูกไก่ ที่ต้องการได้รับ Iaid
There's something strange about that "sop" sign.ป้ายนี่มันดูมีพิรุธนะ แกว่าไหม ป้าย "หุด" นี่
Six stops down, there's a pay phone to call your mom.นั่งรถลงไปอีก 6 ป้าย จะมีตู้โทรศัพท์ สำหรับโทรหาแม่ของเธอ
But then you're gonna want to take it slow because there's this dirt road right before this white sign with a 3 on it, okay?ถนนลูกรังอยู่ด้านขวา มีป้ายบอกทาง 3 ป้าย โอเคไหม
These weapons-- a sign, the hedge trimmers, kicking him-- all suggest...อาวุธเหล่านี้-- ป้าย เลื่อยตัดกิ่งไม้ การแตะเขา-- ทุกอย่างบ่งบอก...
That's a lot of airline stickers and customs tags.ป้าย ตม. ของสายการบิน อื้อเลย
Your badge represents the regiment and the regiment represents all of us.ป้ายของคุณหมายถึงทหาร และทหารหมายถึงพวกเราทุก คน คุณฉันทั้งหมดของเราได้ที่นี่ใน วันนี้
Someone that you care about.ป้ายความผิดให้คนที่คุณรัก
My laminate and my wallet are in the car.ป้ายชื่อ กับกระเป๋าตังผมอยู่ในรถ
The dog tags, Pot Watcher's little inventory, every fucking thing.ป้ายชื่อ หลักฐานที่แกเก็บได้ ของเวรทุกอย่างน่ะแหละ
Dortlich's dog tag was in his mouth.ป้ายชื่อของดอร์ทลิช ถูกยัดอยู่ในปากเขา
Ray Gannon's dog tags, sir.ป้ายชื่อของเรย์ แกนน่อน
The nameplate?ป้ายชื่อตั้งโต๊ะหรือเปล่า?
This tag. Did he give it to you?ป้ายชื่อนี่ เขาให้เธอมารึ
How about this name plate first?ป้ายชื่อนี่ก่อนเป็นไง
The name plates for the Isolation Ward and the General Ward I switched them.ป้ายชื่อสำหรับแผนกแยกเดี่ยวผู้ป่วยกับแผนกผู้ป่วยปกติ... ผมเปลี่ยนมันเองแหละ
It's a laminate.ป้ายชื่อเคลือบพลาสติกน่ะ
The sign outside says 'closed.'ป้ายด้านนอกเขียนว่า " ปิด "
Next stop -- out with the old.ป้ายต่อไป - - out with the old
The next stop is at the vet's,ป้ายต่อไป ร้านสัตวแพทย์
And the next stop, St James' Park Station.ป้ายถัดไป คือสถานีเซนต์เจมส์ปาร์ค
Next stop on our tour of departed souls...ป้ายถัดไปของทัวร์วิญญานที่ไปสู่สุขติแล้วคือ
D.C. plate 7-4-delta-alpha-4.ป้ายทะเบียน D.C. 7-4-D-A-4
California plate 4 Peter Charles Ida 315.ป้ายทะเบียน แคลิฟอร์เนีย 4 ปีเตอร์ ชาร์ลส์ ไอด้า 315
Your plates are a dead giveaway.ป้ายทะเบียนของคุณชัดขนาดนั้น
License plate: king, Peter, nine, one, nine, ocean.ป้ายทะเบียนคือ king ปีเตอร์ เก้า หนึ่ง เก้า โอเชี่ยน
Got three possible hits on that license plate.ป้ายทะเบียนนั้นตรงกับ 3 รายที่น่าจะเป็นไปได้
New York plates. Long way from home.ป้ายทะเบียนนิวยอร์ค\มาไกลแฮะ
Montana license plates. How much time do I have?ป้ายทะเบียนมอนทาน่า ผมมีเวลาแค่ไหน
The license plate on the truck the killer fled in also can't be traced.ป้ายทะเบียนรถบรรทุกขนาดกลาง ที่ผู้หลบหนีขับ
What's the license plate on that Zephyr?ป้ายทะเบียนอะไรอยู่บน zephyr?
Partial California plates--Michael-David-3.ป้ายทะเบียนแคลิฟอร์เนีย\ --ไมเคิล-เดวิด-3
Your exit sign's lit, Middleman.ป้ายทางออกสว่างอยู่ มิดเดิ้ลแมน
That plaque for your mother, it's just a piece of metal in the ground, okay?ป้ายนั่นไม่ใช่แม่ของเธอ เป็นแค่แผ่นโลหะ
The plates are registered to Paul Sanders. Paul Sanders.ป้ายนี่จดทะเบียนในชื่อ พอล แซนเดอร์ พอล แซนเดอร์เหรอ
Historical signs made of the same white oak as the wickery bridge.ป้ายนี่ทำจาก white oak ต้นเดียวกับที่ทำสะพานwickery
There's a skull face on this one.ป้ายนี้มีหัวกระโหลกด้วย
Name tag belongs to Sam at Select Exec Valet.ป้ายนี้เป็นของแซม ทำงานที่ซีเล็คท์ เอ๊กซ์ วาเล็ท
The sign up there says I get a free dessert if it's my birthday.ป้ายบนนั้นเขียนว่าผมจะได้ของหวานฟรี ถ้ามันตรงกับวันเกิดของผม
The street signs are in french.ป้ายบอกทาง เป็นภาษาฝรั่งเศส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้าย
Back to top