ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bill*, -bill-

bill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bill (n.) ใบแจ้งหนี้ See also: ใบสำคัญเก็บเงิน Syn. charge, invoice
bill (vt.) แจ้งหนี้ See also: วางบิล Syn. charge, debit
bill (n.) ธนบัตร Syn. bank note
bill (n.) ร่างกฎหมาย See also: ร่างพระราชบัญญัติ, ร่างรัฐธรรมนูญ Syn. act, law
bill (vt.) อธิบายหรือให้รายละเอียด
bill (n.) ปากนก See also: ปากเป็ด, ปากไก่ Syn. beak, nib
bill (n.) ใบปลิว See also: ใบโฆษณา Syn. leaflet, poster
bill (n.) รายการ See also: โปรแกรม Syn. outline, program
bill and coo (vi.) จูบกอด (คำไม่เป็นทางการ) See also: กอดจูบ Syn. make dalliance, make love
bill invoice (n.) รายการสินค้า See also: บันทึกในใบรายการสินค้า, บัญชีรายการสินค้า Syn. statement
bill of exchange (n.) ตั๋วแลกเงิน See also: ตั๋วเงิน
billboard (n.) ป้ายหรือกระดานใช้สำหรับโฆษณา Syn. hoarding
billboard (vt.) ประกาศหรือโฆษณา
billet (n.) ที่พักชั่วคราว (โดยเฉพาะสำหรับทหาร)
billet (n.) คำสั่งทางทหารเกี่ยวกับสถานที่พักชั่วคราว
billet (vt.) จัดค่ายพักชั่วคราว See also: จัดที่พักชั่วคราว Syn. camp, berth
billet (vt.) สั่งให้ไปพักยังที่พักชั่วคราว
billet (n.) ตำแหน่งงาน Syn. job, position
billet (n.) ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
billet (n.) ท่อนเหล็กหรือโลหะ
billet on (phrv.) ตั้งค่ายทหารในพื้นที่ของ (บางคน) See also: เตรียมที่พักให้ทหาร
billet-doux (n.) จดหมายรัก
billfold (n.) กระเป๋าสตางค์
billhook (n.) มีดที่ปลายเป็นตะขอคม
billiard ball (n.) ลูกบิลเลียด
billiard stick (n.) ไม้แทงบิลเลียด
billiards (n.) บิลเลียด Syn. pool
billie (sl.) แบงค์ See also: ธนบัตร Syn. bill, billy
billing (n.) ยอดรวมของราคาสินค้าและบริการที่แจ้งต่อลูกค้า Syn. charges, statement
billing (n.) การโฆษณา Syn. advertisement
billion (adj.) พันล้าน
billionaire (n.) คนที่รวยมากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์หรือปอนด์
billow (vt.) ทำให้พอง
billow out (phrv.) กางออก See also: พองออก Syn. belly out
billy (n.) ไม้ตะบองของตำรวจ Syn. billycan
billy (sl.) ยากระตุ้น See also: ยาขยัน
billy no mates (sl.) คนที่ไม่มีเพื่อน See also: คนไร้เพื่อน
billycan (n.) หม้อเหล็กมีฝาและที่จับสำหรับต้มน้ำหรือทำอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
bill brokern. นายหน้าซื้อขายตั๋วเงิน
bill collectorn. คนเก็บเงิน
bill gateเจ้าของบริษัทไมโครซอพต์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
bill of faren. รายการสินค้า,โปรแกรม,บัญชีรายการอาหาร
bill of goodsn. จำนวนสินค้าที่สามารถขายได้ -Id. (sell (someone) a bill of goods โกง,หลอกลวง)
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
bill of ladingn. ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า
bill of rightsn. พระราชบัญญัติลัทธิและเสรีภาพของพลเมือง
bill postern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
bill stickern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billboard(บิล'บอร์ด) n. กระดานป้าย
billet(บิล'เลท) {billeted,billeting,billets} vt.,n. (การ) ส่งไปพัก,จัดที่พักให้ทหาร,ให้ตำแหน่งแก่,หอพักทหาร,งาน,จดหมายสั้น ๆ vi. ตั้งค่ายตั้งทัพ
billiards(บิล'เยิร์ดซ) n. บิลเลียด, See also: billiadist n.
billing(บิล'ลิง) n. การโฆษณา,ปริมาณงานธุรกิจที่ทำโดย
billion(บิล'เยิน) n.,adj. หนึ่งพันล้าน (สหรัฐอเมริกา) ,หนึ่งล้านล้าน (อังกฤษ), See also: billionth adj.,n.
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire
billisecondใช้ตัวย่อว่า BS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานหรือการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์
billow(บิล'โล) n. คลื่นใหญ่ {billowed,billowing,billows} vi.,vt. (ทำให้) เป็นคลื่นที่ไล่ตาม,บวมออก,มีคลื่น, Syn. increase
billowy(บิล'โลอี) adj. เต็มไปด้วยลูกคลื่น, See also: billowiness
billpostern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
billy(บิล'ลี) n. กระบองของตำรวจ,กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร, Syn. club
billy goatn. แพะตัวผู้
English-Thai: Nontri Dictionary
bill(n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ
billboard(n) บอร์ด,กระดานปิดประกาศ
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
BILLET-billet-doux(n) จดหมายรัก,สารรัก
billfold(n) กระเป๋าหนังใส่เงิน
billhead(n) ชื่อที่อยู่ตอนบนใบเสร็จ
billhook(n) ง้าว,มีดขอ
billiards(n) การเล่นบิลเลียด
billion(n) พันล้าน(ในอเมริกาและฝรั่งเศส),หนึ่งล้านล้าน(ในอังกฤษ)
billionaire(n) มหาเศรษฐี
billow(n) ลูกคลื่น,คลื่นยักษ์
billowy(adj) เป็นลูกคลื่น
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว
billy(n) กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร
BILLY billy goat(n) แพะตัวผู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
billร่างกฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bill brokerนายหน้าตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of exchangeตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of ladingใบตราส่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bill of Rightsบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
billetingการส่งทหารเข้าพักในบ้านเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bill draftingการร่างกฎหมาย [TU Subject Heading]
Bill of exchangeตั๋วแลกเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Bill of ladingใบตราส่งสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Billboardsป้ายโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Billiardsบิลเลียด [TU Subject Heading]
Billings Methodการสังเกตมูกปากมดลูก [การแพทย์]
Billion cubic feetพันล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Billionairesมหาเศรษฐี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกปากห่าง (n.) open bill ibis
ปากห่าง (n.) open bill ibis Syn. นกปากห่าง
บิล (n.) bill Syn. ใบเก็บเงิน, ใบเสร็จรับเงิน
ร่างกฎหมาย (v.) bill
ใบเก็บเงิน (n.) bill Syn. ใบเสร็จรับเงิน
พลอดรัก (v.) bill and coo See also: exchange kisses and loving whisper
คนเก็บสตางค์ (n.) bill collector Syn. พนักงานเก็บเงิน
คนเก็บเงิน (n.) bill collector Syn. คนเก็บสตางค์, พนักงานเก็บเงิน
ตั๋วเงิน (n.) bill of exchange See also: order, commercial note, bill, note, commercial paper, check Syn. ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค Ops. เงินสด
ตั๋วเงิน (n.) bill of exchange See also: order, commercial note, bill, note, commercial paper, check Syn. ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค Ops. เงินสด
ตั๋วแลกเงิน (n.) bill of exchange See also: order Syn. เช็ค
ใบรับสินค้า (n.) bill of lading
บิลเลียด (n.) billiards
กระทุง (n.) Spotted-billed Pelecan See also: Dregea volubilis Stapf Syn. นกกระทุง
กำกวม (n.) Burmese stork-billed kingfisher See also: Pelargopsis gurial burmanica Syn. นกกำกวม, นกกระเต็นช้าง
ค่าโทรศัพท์ (n.) telephone bill See also: telephone charge, telephone statement
ค่าไฟ (n.) electricity bill See also: electricity charge, electricity record
กระ (n.) hawksbill turtle See also: hawk turtle, sea turtle, Eretmochelys Imbricata Syn. ประ
ค่าไฟฟ้า (n.) electricity bill See also: electricity charge, electricity record Syn. ค่าไฟ
นกกระทุง (n.) Spotted-billed Pelecan See also: Dregea volubilis Stapf
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They are arguing over who should pay the billพวกเขากำลังโต้เถียงกันเรื่องใครจะเป็นคนจ่ายค่าบิลล์
Now I know why my cell phone bills are so highตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมบิลค่าโทรศัพท์ถึงได้แพงมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The name Jackson's hiding under is Bill Carson.ชื่อปลอมของแจ๊ตสันก็คือ ...บิล คาร์สัน
He disappears and becomes Bill Carson.เขาหายตัวไป เปลี่ยนชื่อเป็นบิล คาร์สัน
Go on talking about Bill Carson.พูดเรื่องของบิล คาร์สัน
My name's Bill Carson now.ตอนนี้ฉันชื่อบิล คาร์สัน
I said Bill Carson!บอกว่าบิล คาร์สันไง!
Yeah and you better be Bill Carson.ใช่ อีกอย่างนายควรเป็นบิล คาร์สันนะ
Why are you going under the name of Bill Carson now?ทำไมตอนนี้นายถึง ใช้ชื่อว่าบิล คาร์สันล่ะ?
It's Bill Carson's tobacco.ยาเส้นของบิล คาร์สัน
You see that's what Bill Carson told me:รู้ไหมว่า บิลล์ คาร์สัน บอกอะไรฉัน
Certainly he can present a bill for such services.Certainly he can present a bill for such services.
Well, under the provisions of this bill we would snatch 200,000 acres of Indian territory which we have deemed unsafe for their use at this time.ด้วยร่าง กม.นี้... ...เราจะแย่งที่ดิน 2 แสนเอเคอร์จากเขตอินเดียนแดง... ...หนนี้ ไม่ปลอดภัย ที่จะให้พวกมันใช้ที่ดิน
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า

bill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇票[huì piào, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, 汇票 / 匯票] bill of exchange
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, 凭单 / 憑單] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables)
提单[tí dān, ㄊㄧˊ ㄉㄢ, 提单 / 提單] bill of lading
提货单[tí huò dān, ㄊㄧˊ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄢ, 提货单 / 提貨單] bill of lading
比尔[Bǐ ěr, ㄅㄧˇ ㄦˇ, 比尔 / 比爾] Bill (name)
比尔・盖茨[Bǐ ěr, ㄅㄧˇ ㄦˇ· Gai4 ci2, 比尔・盖茨 / 比爾・蓋茨] Bill Gates (1955-), founder and chairman of Microsoft
盖茨[Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, 盖茨 / 蓋茨] Gates (name); Bill Gates (1955-), chairman of Microsoft; Robert Gates (1943-), US Secretary of Defense since 2006
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, 戈尔 / 戈爾] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate
希拉里[Xī lā lǐ, ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄧˇ, 希拉里 / 希拉裡] Hillary (person name); Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician, First lady during Bill Clinton's presidency 1993-2001, Senator for New York since 2001
发票[fā piào, ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, 发票 / 發票] invoice; receipt or bill for purchase
钞票[chāo piào, ㄔㄠ ㄆㄧㄠˋ, 钞票 / 鈔票] paper money; a bill (e.g. 100 yuan)
两讫[liǎng qì, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, 两讫 / 兩訖] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
台球[tái qiú, ㄊㄞˊ ㄑㄧㄡˊ, 台球] billiards
台球桌[tái qiú zhuō, ㄊㄞˊ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄛ, 台球桌] billiards table
[dān, ㄉㄢ, 单 / 單] bill; list; form; single; only; sole
大浪[dà làng, ㄉㄚˋ ㄌㄤˋ, 大浪] billow; surge
帐单[zhàng dān, ㄓㄤˋ ㄉㄢ, 帐单 / 帳單] bill; check
[zǐ, ㄗˇ, 秭] billion
波澜[bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, 波澜 / 波瀾] billows; great waves (fig. of a story with great momentum)
[dī, ㄉㄧ, 羝] billy goat; ram
喜鹊[xǐ què, ㄒㄧˇ ㄑㄩㄝˋ, 喜鹊 / 喜鵲] black-billed magpie (Pica pica), legendary bringer of good luck
母球[mǔ qiú, ㄇㄨˇ ㄑㄧㄡˊ, 母球] cue ball (in billiards)
球竿[qiú gān, ㄑㄧㄡˊ ㄍㄢ, 球竿] cue (billiards); club (golf); stick (hockey)
起草[qǐ cǎo, ㄑㄧˇ ㄘㄠˇ, 起草] draft (a bill); draw up (plans)
吉字节[jí zì jié, ㄐㄧˊ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, 吉字节 / 吉字節] gigabyte (10^30 or approximately a billion bytes)
玳瑁[dài mào, ㄉㄞˋ ㄇㄠˋ, 玳瑁] Hawksbill turtle
一千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 一千零五十亿 / 一千零五十億] 105 billion
一百五十亿[yī bǎi wǔ shí yì, ㄧ ㄅㄞˇ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 一百五十亿 / 一百五十億] 15 billion
三十五亿[sān shí wǔ yì, ㄙㄢ ㄕˊ ˇ ㄧˋ, 三十五亿 / 三十五億] 3.5 billion
三十亿[sān shí yì, ㄙㄢ ㄕˊ ㄧˋ, 三十亿 / 三十億] three billion
犀鸟[xī niǎo, ㄒㄧ ㄋㄧㄠˇ, 犀鸟 / 犀鳥] hornbill
[jí, ㄐㄧˊ, 吉] lucky; abbr. for Jilin 吉林 province in northeast China; giga- (meaning billion or 10^9); surname Ji
浪涛[làng tāo, ㄌㄤˋ ㄊㄠ, 浪涛 / 浪濤] ocean wave; billows
付清[fù qīng, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄥ, 付清] pay in full; pay all of a bill; pay off
海报[hǎi bào, ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, 海报 / 海報] poster; playbill; notice
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, 提案] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal
富翁[fù wēng, ㄈㄨˋ , 富翁] rich person; millionaire; billionaire
结算[jié suàn, ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄢˋ, 结算 / 結算] to settle a bill; to close an account
几十亿[jǐ shí yì, ㄐㄧˇ ㄕˊ ㄧˋ, 几十亿 / 幾十億] several billion

bill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
クリーンビル[, kuri-nbiru] (n) clean bill
コレクションビル[, korekushonbiru] (n) collection bill
ダッチアカウント;ダッチ・アカウント[, dacchiakaunto ; dacchi . akaunto] (n) (See 割り勘) splitting the bill (wasei
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
ビルブローカー[, biruburo-ka-] (n) bill broker
ユーザンスビル[, yu-zansubiru] (n) usance bill
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill
交喙の嘴;鶍の嘴[いすかのはし, isukanohashi] (exp,n,adj-no) (See 交喙) something contradictory and different from what one expected; crossbill's bill
付き馬[つきうま, tsukiuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
付け馬;付馬[つけうま, tsukeuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers
借金取り[しゃっきんとり, shakkintori] (n) bill collection; bill collector; dun
債鬼[さいき, saiki] (n) cruel creditor; bill collector
勘定を払う[かんじょうをはらう, kanjouwoharau] (exp,v5u) to settle one's account; to pay a bill
勘定を済ます[かんじょうをすます, kanjouwosumasu] (exp,v5s) to pay one's bill
勘定取り[かんじょうとり, kanjoutori] (n) bill collector
医療費[いりょうひ, iryouhi] (n) medical expenses; doctor's bill
告発状[こくはつじょう, kokuhatsujou] (n) bill of indictment
掛け取り[かけとり, kaketori] (n) bill collection or collector
提出断念[ていしゅつだんねん, teishutsudannen] (n) (abbr) (See 法案提出断念) withdrawal of proposed bill
支払い勘定[しはらいかんじょう, shiharaikanjou] (n) bill or account payable
支払手形;支払い手形[しはらいてがた, shiharaitegata] (n) bill payable; note payable
権利章典[けんりしょうてん, kenrishouten] (n) Bill of Rights
法律案[ほうりつあん, houritsuan] (n) (legislative) bill
法案提出断念[ほうあんていしゅつだんねん, houanteishutsudannen] (n) withdrawal of proposed bill
献立[こんだて, kondate] (n) (1) menu; bill of fare; (2) program; programme; schedule; (P)
百舌勘定[もずかんじょう, mozukanjou] (n) splitting the bill so that the others end up paying the whole amount; wheedling the others into paying the whole bill
継続審査[けいぞくしんさ, keizokushinsa] (n) carrying over a bill from one Diet session to the next, being deliberated by a committee in the interim
船荷証券[ふなにしょうけん, funanishouken] (n) bill of lading; BL
荷為替[にがわせ, nigawase] (n) documentary bill; bill of exchange
融通手形[ゆうずうてがた, yuuzuutegata] (n) an accommodation bill
踏み倒す[ふみたおす, fumitaosu] (v5s,vt) (1) to trample underfoot; to kick down; (2) to bilk; to shirk payment; to jump a bill
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
長期手形[ちょうきてがた, choukitegata] (n) long-term bill
集金人[しゅうきんにん, shuukinnin] (n) bill collector
飲み倒す;飲倒す[のみたおす, nomitaosu] (v5s,vt) to skip out on one's bar bill
鱒の介;鱒之介[ますのすけ;マスノスケ, masunosuke ; masunosuke] (n) (uk) chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha); king salmon; tyee salmon; Columbia River salmon; black salmon; chub salmon; hook bill salmon; winter salmon; spring salmon; quinnat salmon; blackmouth
Japanese-English: COMDICT Dictionary
部品表[ぶひんひょう, buhinhyou] bill of material
伝票発行処理[でんぴょうはっこうしょり, denpyouhakkoushori] billing
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data
課金[かきん, kakin] billing
課金データ[かきんデータ, kakin de-ta] billing data
課金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] billing record
課金制御データ[かきんせいぎょデータ, kakinseigyo de-ta] billing control data
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] billing information
課金機能[かきんきのう, kakinkinou] billing function
請求[せいきゅう, seikyuu] billing (for a service)

bill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบงก์ร้อย = แบงก์ 100[n. exp.] (baeng røi) EN: hundred bill FR: billet de 100 bahts [m] ; billet de cent bahts [m] ; billet de 100 [m]
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า[n. exp.] (bai jaēng k) EN: electricity bill FR: facture électricité [f]
ใบแจ้งหนี้[n.] (bai jaēng-n) EN: invoice ; bill FR: facture [f]
ใบเก็บเงิน[n. exp.] (bai kep ngo) EN: bill FR: addition [f] ; note [f] ; douloureuse [f] (fam.)
ใบสำคัญรับเงิน[n. exp.] (baisamkhan ) EN: bill FR: facture [f]
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ) EN: receipt ; bill ; sales check FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
ใบตราส่งสินค้า[n. exp.] (baitrāsong ) EN: bill of lading (B/L) FR:
ใบตราส่งสินค้าทางทะเล[n. exp.] (baitrāsong ) EN: ocean bill of Lading ; marine bill of lading. FR:
บิล เกตส์[n. prop.] (Bil Kēts = ) EN: Bill Gates FR: Bill Gates
บิล คลินตัน[n. prop.] (Bil Khlinta) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton) FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
บิล = บิลล์[n.] (bin) EN: bill ; receipt FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m] ; note [f]
บิลที่ยังไม่ชำระ[n. exp.] (bin thī yan) EN: unsettled bill FR:
ชำระบัญชี[v.] (chamra banc) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
เช็คบิล[v. exp.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up FR: demander l'addition
ฉอเลาะกัน[v. exp.] (chølǿ kan) EN: bill and coo ; converse affectionately FR:
จ่ายชำระค่า...[v. exp.] (jāi chamra ) EN: pay the … bill FR: payer la facture de …
เจ้าหนี้ตั๋วเงิน[n. exp.] (jaonī tūa-n) EN: bill payable FR:
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: the bill please ; the check please FR: L'addition, s'il vous plaît
เก็บตังค์[v. exp.] (kep tang) EN: the bill please ; the check please FR: L'addition, s'il vous plaît
ค่าน้ำ ; ค่าน้ำประปา[n. exp.] (khā nām ; k) EN: water bill ; water charges ; domestic water charges FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ค่าน้ำประปา[n. exp.] (khā nām pra) EN: water bill (water supply) ; water charges (water supply) FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
คิดตังค์[v. exp.] (khit tang) EN: bill ; give a check FR: faire l'addition ; faire la note
คู่ฉีก[n.] (khūchīk) EN: bill of exchange FR:
ควักกระเป๋า[v.] (khwakkrapao) EN: pay ; foot the bill FR: délier les cordons de sa bourse ; sortir le porte-monnaie
กระจู๋กระจี๋[v.] (krajūkrajī) EN: coo ; bill and coo ; speak in whispers ; talk softly and intimately FR: parler à voix basse
ลูกหนี้ตั๋วเงิน[n. exp.] (lūknī tūa-n) EN: bill receivable FR:
หนังสือหย่า[n. exp.] (nangseū yā) EN: bill of divorcement FR:
ปาก[n.] (pāk) EN: bill ; beak FR: bec [m]
ปากยาว[n. exp.] (pāk yāo) EN: long bill FR: bec allongé [m] ; long bec [m]
พนักงานเก็บเงิน[n. exp.] (phanakngān ) EN: cashier ; bill collector FR: caissier [m] ; encaisseur [m]
รายการอาหาร[n. exp.] (rāikān āhān) EN: menu ; bill of fare ; list of food FR: menu [m] ; carte [f]
รางจืด[n.] (rāngjeūt) EN: Babbler's Bill Leaf ; Thunbergia laurifolia FR: Thunbergia laurifolia
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ[X] (rāng kaēkha) EN: constitutional amendment bill FR:
ร่างกฎหมาย[n. exp.] (rāng kotmāi) EN: bill FR: projet de loi [m]
ร่างนิรโทษกรรม ; ร่างนิรโทษ[n. exp.] (rāng nirath) EN: amnesty bill FR:
ร่างพ.ร.บ.[n. exp.] (rāng Phø.Rø) EN: bill FR:
ร่างพระราชบัญญัติ[n. exp.] (rāng phrarā) EN: bill ; draft law FR:
ร่างพระราชบัญญัติ[v. exp.] (rāng phrarā) EN: draft a bill FR:
ไซ้[v.] (sai) EN: search for (food) with the bill or snout ; rake FR: chercher de la nourriture avec le bec ou le groin

bill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inhaberwechsel {m}bearer bill
Wechsel {m} | Wechsel akzeptieren; Wechsel annehmenbill of exchange | to accept a bill
Diskontwechsel {m} [fin.]discounted bill
Wechselaussteller {m}drawer of a bill
Verabschiedung {f} eines Gesetzespassage of a bill; passing of a bill
Telefonrechnung {f}phone bill
Theaterzettel {m}play bill
Wechselprotest {m}protest of a bill
Mohrenklaffschnabel {m} [ornith.]African Open-bill Stork
Afrikanischer Löffler {m} [ornith.]African Spoonbill
Gelbschnabelente {f} [ornith.]African Yellow-billed Duck
Alektoweber {m} [ornith.]White-billed Buffalo Weaver
Anambraastrild {m} [ornith.]Anambra Waxbill
Angola-Bülbülgrasmücke {f} [ornith.]Pulitzer's Longbill
Dünnschnabeltachuri {m} [ornith.]Slender-billed Tyrannulet
Gelbbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-billed Tyrannulet
Rotschnabel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Red-billed Tyrannulet
Jemenastrild {m} [ornith.]Arabian Waxbill
Silberklaffschnabel {m} [ornith.]Asian Open-bill Stork
Schwarzkinn-Ruderente {f} [ornith.]Australian Blue-billed Duck
Avosettkolibri {m} [ornith.]Fiery-tailed Awlbill
Azurbreitrachen {n} [ornith.]Magnificent Green Broadbill
Billard {n}billiard
Billardkugel {f}billiard ball
Billardstock {m}; Billardqueue
Billiarde {f} | Billiarden
Blattvorschub {m}bill feet
Seefrachtbrief {m}bill of lading (B/L)
Buntschnabelkuckuck {m} [ornith.]Fiery-billed Malcoha
Celebeshornvogel {m} [ornith.]Temminck's Hornbill
Chapmanbreitschnabel {m} [ornith.]Dusky-tailed Flatbill
Chathamregenpfeifer {m} [ornith.]Long-billed Plover
billig; preiswert {adj} | billiger | am billigstencheap | cheaper | cheapest
Cinderellaastrild {m} [ornith.]Cinderella Waxbill
Weißstirn-Spitzschnabel {m} [ornith.]Cinereous Conebill
Missbilligung {f} | Missbilligungen
Dollarvogel {m} [ornith.]Eastern Broad-billed Roller
Dottertukan {m} [ornith.]Channel-billed Toucan
Dunenkopfpapagei {m} [ornith.]Red-billed Parrot
Gelbbauchastrild {m} [ornith.]East African Swee Waxbill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bill
Back to top