ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sticker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sticker*, -sticker-

sticker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sticker (n.) ผู้เคร่งครัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stickerสติกเกอร์, สติกเกอร์ มักเขียนเป็น สติ๊กเกอร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สติ๊กเกอร์ (n.) sticker Syn. รูปลอก
สติกเกอร์ (n.) sticker Syn. รูปลอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At school they put this sticker on his back that says, "Wide Load."ที่โรงเรียนเขาโดนเพื่อนๆ แอบติดสติ๊กเกอร์ บนหลังเขาว่า "บรรทุกเกิน"
I'll sell you that computer for 400 bucks off sticker price.ฉันจะขายเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ให้คุณ ลดไป 400 เหรียญจากป้าย
I'll pay cash. Sticker price.ผมจ่ายสด ราคาตามป้าย
He's never met a sticker price he didn't like.เขาไม่มีทางเห็นป้ายราคาที่เขาไม่ชอบ
Oh, what about a sticker board?อ้อ.. กระดานสติ๊กเกอร์ล่ะคะ?
Yeah, I gotta put a sticker over that.ใช่ เห็นทีฉัต้องหาสติกเกอร์ปิดทับไว้
The TVhad a red sticker on it, but I took it anyway.ทีวี ที่ติดสติกเกอร์แดงไว้ ไม่ว่ายังไง ฉันก็จะเอา
I have a bumper sticker that says that.ผมมีสติ๊กเกอร์ที่เขียนแบบนั้น
No one wants an extra sticker on their all-star board?ไหนใครที่อยากได้ดาวเพิ่ม บอกครูซิ
I wouldn't be surprised if there's a "Made in Japan" sticker in there.ไม่น่าแปลกใจด้วยซ้ำ ถ้ามีสติ๊กเกอร์เมดอินเจแปนแปะอยู่
Oh, and just for the record, the fact that you're in this car with a stay-in-school bumper sticker is just so wrong in so many ways.และขอบอกไว้เลยนะ การที่คุณอยู่ในรถ ที่ติดสติ๊กเกอร์กันชนติงต๊องนี่ มันโคตรจะผิดที่ผิดทางเลย
Uh, ordinarily, I would place a-a sticker on the work that says "Sold,"เอ่อ ปกติแล้วผมจะแปะ สติ๊กเกอร์เอาไว้ว่า"ขายแล้ว"บนภาพ

sticker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饺子[jiǎo zi, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙, 饺子 / 餃子] dumpling; pot-sticker
饺饵[jiǎo ěr, ㄐㄧㄠˇ ㄦˇ, 饺饵 / 餃餌] dumpling; pot-sticker; same as 餃子|饺子
招贴[zhāo tiē, ㄓㄠ ㄊㄧㄝ, 招贴 / 招貼] poster; sticker

sticker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
初心者マーク[しょしんしゃマーク, shoshinsha ma-ku] (n) (See 若葉マーク) sticker for new car drivers (green and yellow)
初心運転者標識[しょしんうんてんしゃひょうしき, shoshin'untenshahyoushiki] (n) (See 若葉マーク) sticker for new car drivers (green and yellow)
枯れ葉マーク;枯葉マーク[かれはマーク, kareha ma-ku] (n) sticker for car drivers 70 years or older
若葉マーク[わかばマーク, wakaba ma-ku] (n) sticker for new car drivers
車検証[しゃけんしょう, shakenshou] (n) automobile inspection certificate; vehicle inspection sticker
シール[, shi-ru] (n) (1) seal; (2) sticker; (P)
シールセット[, shi-rusetto] (n) seal set; set of stickers
ステッカー[, sutekka-] (n) (1) sticker; (2) stacker; (P)
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei
ラベル(P);レーベル(P)[, raberu (P); re-beru (P)] (n) (1) label (i.e. sticker); (2) (esp. レーベル) label (i.e. record label); (P)

sticker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker FR: étiquette [f]
ป้าย[n.] (pāi) EN: label ; sticker ; price label FR: étiquette [f]
รูปลอก[n.] (rūpløk) EN: decal ; transfer ; sticker FR:
สติ๊กเกอร์[n.] (satikkoē = ) EN: sticker FR: autocollant [m]

sticker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autoaufkleber {m}bumper sticker
Ersatzaufkleber {m}spare sticker
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker
Stickerei {f} | Stickereien
Stickerin {f} | Stickerinnen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sticker
Back to top