ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brand*, -brand-

brand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brand (n.) ตรา See also: ยี่ห้อ, ตราสินค้า Syn. logo, trademark
brand (vt.) ประทับตรา See also: ประทับยี่ห้อ, ประทับตราสินค้า, ประทับเครื่องหมายการค้า
brand (n.) เครื่องหมายการค้า See also: ตรา, ยี่ห้อ, ตราสินค้า Syn. trademark
brand (n.) ถ่านไฟ Syn. torch
brand (n.) ดาบ Syn. sword
brand-new (adj.) เอี่ยมอ่อง See also: ใหม่เอี่ยม, ใหม่ถอดด้าม Syn. in mint condition
branded (adj.) ซึ่งสร้างจากบริษัทมีชื่อเสียง
brandish (n.) การแกว่ง See also: การกวัดแกว่ง
brandish (vt.) แกว่ง See also: กวัดแกว่ง Syn. wave, swing
brandy (n.) บรั่นดี See also: เหล้ากลั่นมาจากเหล้าองุ่น Syn. cognac
brandy snifter (n.) แก้วเหล้าบรั่นดีปากแคบ
English-Thai: HOPE Dictionary
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
brand-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม, See also: brand-newness n. ดูbrand-new, Syn. bran-new,new
brandied(แบรน'ดิด) adj. ผสมด้วยบรั่นดี,มีบรั่นดีผสมอยู่,จุ่มอยู่ในบรั่นดี
brandish(แบรน'ดิช) {brandished,brandishing,brandishes} vt. กวัดแกว่ง (อาวุธ) -n. คลื่น,การกวัดแกว่งอาวุธ, See also: brandisher n. ผู้กวัดแกว่ง (อาวุธ)
brandy(แบรน'ดี) n. เหล้าบรั่นดี. vt. ใส่เหล้าบรั่นดี,ดองด้วยเหล้าบรั่นดี -Conf. cognac
English-Thai: Nontri Dictionary
brand(n) เหล็กไฟ,ตรา,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ชนิด,ดาบ
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
brandish(vt) แกว่ง,กวัดแกว่ง,ควงดาบ
brandy(n) เหล้าบรั่นดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brandตราสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brand choiceการเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Branding (Marketing)การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด) [TU Subject Heading]
Brandyบรั่นดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรา (n.) brand See also: mark, trademark Syn. ยี่ห้อ, เครื่องหมายการค้า
ตราหน้า (v.) brand See also: label, stigmatize, condemn, disparage, damn Syn. หมายหน้า
หมายหน้า (v.) brand See also: label, stigmatize, condemn, disparage, damn
ยี่ห้อ (n.) brand name See also: trademark, marque, brand Syn. ตรา
ซิงซิง (adj.) brand-new See also: novel, new Syn. ใหม่เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, เรี่ยม, เรี่ยมเร้เรไร Ops. เก่า
เรี่ยมเร้เรไร (adj.) brand-new See also: novel, new Syn. ใหม่เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, เรี่ยม Ops. เก่า
ใหม่ถอดด้าม (adj.) brand-new Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่มาก Ops. เก่า
ใหม่มาก (adj.) brand-new Syn. ใหม่เอี่ยม Ops. เก่า
ใหม่มาก (adj.) brand-new See also: novel, new and original Syn. ใหม่เอี่ยม Ops. เก่า
ใหม่เอี่ยม (adj.) brand-new See also: novel, new and original Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่มาก Ops. เก่า
ชื่อการค้า (n.) brandname
ชื่อการค้า (n.) brandname
บรั่นดี (n.) brandy
เหล้าบรั่นดี (n.) brandy Syn. บรั่นดี
แก้วบรั่นดี (n.) brandy glass
ดองยา (v.) put the macerated drugs tied in a bag and soaked in brandy or wine
เสียยี่ห้อ (v.) lose one´s fame; lose one´s brand See also: damage one´s brand, damage one´s fame
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't usually care about name brandฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And maybe the next week, old lady Simons had this brand new skirt on when she came to school.และบางที ในสัปดาห์ต่อมายายไซมอนส์ จะมีกระโปรงใหม่ใส่ ตอนเธอมาโรงเรียนก็ได้
But master you in luck 'cause up your sleeve, You got a brand of magic never fails!แต่นายท่านโชคดี เพราะท่านใส่แขนเสื้อไว้ ท่านได้ตราแห่งเวทยนต์ไม่เคยผิดพลาด
Here he comes,And what better way to make your grand entrance on the streets of Agrabah, than... riding your very own brand new... camel!ขี่ ยี่ห้อใหม่ของท่าน อูฐ ระวังนะ มันถมน้ำลายด้วย
Honey, isn't there a generic brand of cat food?ที่รัก มันไม่มีอาหารแมวยี่ห้อทั่วๆไปแล้วเหรอ
And you can see over there, we're building 45 brand new dishes.และคุณสามารถดูที่นั่นเราไม่ อาคาร 45 แบรนด์อาหารใหม่
Man, I give you a really good deal on this minivan, you know? It's brand new, it's fully loaded.คุณรู้มั้ยครับ คุณได้ราคาดีมากนะครับ ที่ซื้อรถคันนี้ใหม่เอี่ยม มีเครื่องประกอบครบ
Eleven days ago Charles C. Murdock bought himself a brand new Dodge Minivan.เมื่อ 11 วันก่อน ชาร์ล ซี เมอร์ด็อค ซื้อรถดอดจ์มินิแวน มาใหม่คันนึง
I am stuck on Band-Aid brand 'Cause Band-Aid's stuck on meฉันอยู่ตรงนี้ อยู่ในการรักษาพยาบาล
It's almost brand new.เกือบใหม่เอี่ยมเชียวนะ
I sewed it 20 years ago, and it still looks brand new.ฉันตัดให้เมื่อ20ปีก่อนยังดูใหม่อยู่เลย
It's a brand new place.ยังใหม่เอื่ยมอยู่เลย
I told you what brand to get!ฉันบอกแล้วใช่มั้ยว่ายี่ห้ออะไร !

brand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品牌[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ, 品牌] brand name; trademark
崭新[zhǎn xīn, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄣ, 崭新 / 嶄新] brand new
厂牌[chǎng pái, ㄔㄤˇ ㄆㄞˊ, 厂牌 / 廠牌] brand (of a product)
新房[xīn fáng, ㄒㄧㄣ ㄈㄤˊ, 新房] brand new house; bridal chamber
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, 欣弗] brand name of a glucose injection that caused medical scandal
[yà, ㄧㄚˋ, 掗] attach; brandish; hold
布兰森[Bù lán sēn, ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄙㄣ, 布兰森 / 佈蘭森] Branson or Brandsen (name); Sir Richard Branson (1950-), British millionaire and founder of Virgin
勃兰登堡[Bó lán dēng bǎo, ㄅㄛˊ ㄌㄢˊ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, 勃兰登堡 / 勃蘭登堡] Brandenburg (e.g. gate, concertos)
烙印[lào yìn, ㄌㄠˋ ˋ, 烙印] brand; to brand; mark; to mark
白兰地[bái lán dì, ㄅㄞˊ ㄌㄢˊ ㄉㄧˋ, 白兰地 / 白蘭地] brandy
[huī, ㄏㄨㄟ, 挥 / 揮] to wave; to brandish; to wipe away; to command; to conduct; to scatter; to disperse
挥动[huī dòng, ㄏㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ, 挥动 / 揮動] to wave sth; to brandish
挥戈[huī gē, ㄏㄨㄟ ㄍㄜ, 挥戈 / 揮戈] to brandish a spear
挥舞[huī wǔ, ㄏㄨㄟ ˇ, 挥舞 / 揮舞] to brandish; to wave sth
挥麈[huī zhǔ, ㄏㄨㄟ ㄓㄨˇ, 挥麈 / 揮麈] to brandish
[huī, ㄏㄨㄟ, 撝] wave, brandish; modest, humble
[wǔ, ˇ, 舞] to dance; to wield; to brandish
舞弄[wǔ nòng, ˇ ㄋㄨㄥˋ, 舞弄] to wave; to brandish
道奇[Dào qí, ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ, 道奇] Dodge, US automobile brand, division of Chrysler LLC
多力多滋[Duō lì duō zī, ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, 多力多滋] Doritos (brand of tortilla chips)
冒牌[mào pái, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ, 冒牌] fake; impostor; quack (doctor); imitation brand
飞鸽[fēi gē, ㄈㄟ ㄍㄜ, 飞鸽 / 飛鴿] Flying Pigeon (famous bicycle brand, made in Tianjin since 1936)
产儿[chǎn ér, ㄔㄢˇ ㄦˊ, 产儿 / 產兒] newborn baby; fig. brand-new object
名产[míng chǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄢˇ, 名产 / 名產] staple; name-brand product

brand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant)
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name)
オキシフル[, okishifuru] (n) (See オキシドール) Oxyfull (Japanese brand of hydrogen peroxide)
シーチキン[, shi-chikin] (n) canned tuna (from sea chicken, orig. a brand name)
ジェネリックブランド[, jienerikkuburando] (n) generic brand
セレネース[, serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol)
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
ハロステン[, harosuten] (n) Halosten (Japanese brand of haloperidol)
ブランドロイヤリティー[, burandoroiyaritei-] (n) brand loyalty
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands
ブランニュー[, burannyu-] (adj-f) brand new
ブロトポン[, burotopon] (n) Brotopon (Japanese brand of haloperidol)
レキシン[, rekishin] (n) (See カルバマゼピン) Lexin (Japanese brand of carbamazepine)
仕立て上がり[したてあがり, shitateagari] (n) brand new
仕立て下ろし[したておろし, shitateoroshi] (n) brand new (clothes)
呼ばわり[よばわり, yobawari] (vs) to call (e.g. somebody a thief); to denounce; to brand as
新版[しんぱん, shinpan] (n) brand new
新調[しんちょう, shinchou] (n,vs) brand new
焼印;焼き印[やきいん, yakiin] (n) brand (burnt-in mark of identification); branding iron
真っ新[まっさら, massara] (adj-na) brand new
真新しい[まあたらしい, maatarashii] (adj-i) brand new; (P)
買い立て;買いたて[かいたて, kaitate] (exp) brand new
赤玉[あかだま, akadama] (n) (1) red ball; amber; jasper; (2) (arch) patent medicine; (3) brand of sweet wine
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business
アディダス[, adeidasu] (n) Adidas (brand name)
アルマイト[, arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium
ウォシュレット;ウォッシュレット[, uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei
オードビ[, o-dobi] (n) brandy (fre
オリザニン[, orizanin] (n) Oryzanin (brand-name vitamin B1; extracted from rice)
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
クラリーノ[, kurari-no] (n) Clarino (brand-name synthetic leather)
シッカロール[, shikkaro-ru] (n) baby powder (brand name
シンクラヴィア[, shinkuravia] (n) Synclavier (brand-name digital synthesizer and sampler)
スキャントーク[, sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound)
タミフル[, tamifuru] (n) Tamiflu (brand-name flu medication)
チャッカマン[, chakkaman] (n) (See 着火) Chakaman (brand-name of rechargeable lighter)
デコラ[, dekora] (n) Decola (brand-name laminate similar to Formica, made of melamine resin)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブランド名[ブランドめい, burando mei] brand name
商標名[しょうひょうめい, shouhyoumei] brand name

brand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบรนด์[n.] (braēn) EN: brand FR: marque [f]
แบรนด์เนม[n. exp.] (braēn nēm) EN: brand name FR:
ชื่อตราสินค้า[n. exp.] (cheū trā si) EN: brand name ; trade name FR: nom de marque [m]
การกำหนดตำแหน่งตราสินค้า[n. exp.] (kān kamnot ) EN: brand positioning FR: positionnement de la marque [f]
การรู้จักตราสินค้า[n. exp.] (kān rūjak t) EN: brand recognition FR:
เครื่องหมายการค้า[n.] (khreūangmāi) EN: trademark ; brand ; logo ; logotype FR: marque commerciale [f] ; marque de fabrique [f] ; marque [f] ; logo commercial [m]
โลโก้[n.] (lōkō) EN: logo ; brand FR: logo [m] ; marque [f]
ใหม่ล่าสุด[adj.] (mai lā sut) EN: brand new FR: tout nouveau ; dernier cri
นกพิราบ[TM] (Nok Phirāp ) EN: Pigeon Brand FR:
นกพิราบคู่[TM] (Nok Phirāp ) EN: Double Pigeon Brand FR:
ภาพพจน์ตราสินค้า[n. exp.] (phāpphot tr) EN: brand image FR:
ผู้จัดการตราสินค้า[n. exp.] (phūjatkān t) EN: brand manager FR:
สินค้ายี่ห้อ[n. exp.] (sinkhā yīhø) EN: brand FR: marque [f]
ตรา[n.] (trā) EN: mark ; brand ; trademark ; emblem ; coat of arms ; sign FR: marque [f] ; label [m] (anglic.) ; symbole [m] ; emblême [m] ; armoiries [fpl] ; écusson [m]
ตรา[v.] (trā) EN: seal ; stamp ; chop ; mark ; brand FR: marquer ; sceller ; cacheter
ตราหน้า[v.] (trānā) EN: label ; brand FR:
ตราสินค้า[n. exp.] (trā sinkhā) EN: brand ; brand name ; trade name FR: marque [f]
ตราสินค้าเอกเทศ[n. exp.] (trā sinkhā ) EN: individual brand FR:
ตรายี่ห้อ[n.] (trāyīhø) EN: brand name FR: marque [f] ; marque commerciale [f]
ตรึงตรา[v.] (treungtrā) EN: fascinate ; impress ; imprint ; brand FR:
ยี่ห้อ[n.] (yīhø) EN: brand name ; trademark ; trade name ; marque ; brand FR: marque déposée [f] ; marque de fabrique [f] ; marque de commerce [f] ; marque commerciale [f]
บรั่นดี[n.] (barandī) EN: brandy FR: cognac [m] ; eau de vie [m] ; brandy [m]
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
บรันเดนบูร์ก[n. prop.] (Brandēnbū) EN: Brandenburg FR: Brandebourg
บรั่นดี[n.] (brandī) EN: brandy FR: brandy [m]
เอี่ยม[adj.] (īem ) EN: brand-new ; new FR: tout neuf ; tout nouveau
เอี่ยมอ่อง[adj.] (īem-ǿng) EN: new ; novel ; brand-new ; spanking new FR: neuf
จั่น[n.] (jan) EN: Millettia brandisiana FR:
แก้วบรั่นดี[n. exp.] (kaēo brandī) EN: brandy glass FR: verre à cognac [m]
ควงดาบ[v. exp.] (khūang dāp) EN: brandish a sword FR: brandir une épée
เกรียน[n.] (krīen) EN: firebrand ; troll FR: provocateur [m] ; boute-feu [m] (fig.)
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock FR: osciller ; balancer ; brandir
แกว่งดาบ[v. exp.] (kwaeng dāp) EN: brandish a sword FR: brandir une épée
กวัดแกว่ง[v.] (kwatkwaeng) EN: wave ; wield ; swing ; brandish FR: brandir ; balancer
กวัดแกว่งดาบ[v. exp.] (kwatkwaeng ) EN: wield a sword FR: brandir une épée
เหล้าบรั่นดี[n. exp.] (lao brandī) EN: brandy FR: cognac [m] ; eau de vie [m] ; brandy [m]
อ่อง[adj.] (ǿng) EN: spotless; brand-new FR: immaculé
ไผ่บงใหญ่[n. exp.] (phai bong y) EN: Dendrocalamus brandisii FR: Dendrocalamus brandisii
พะยี่ห้อ[adj.] (pha yīhø) EN: branded FR:

brand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wundbrand {m}; Brand
Brandstifter {m}; Brandstifterin
Brand {m} | Brände
Brand {m}; Großbrand
Brand {m}; Getreidebrand
Markenartikel {m}branded article
Brandsalbe {f} [med.] | Brandsalben
Markenwächter {m}brand custodian
Brandmauer {f} | Brandmauern
Flammenwächter {m}; Brandmelder
Obstler {m}; Obstbrand
Brandsohle {f} | Brandsohlen
Krisenherd {m}; Brandherd
Marke {f}make; type; brand; sort
Mattenschneegimpel {m} [ornith.]Brandt's Rosy Finch
Sabotage {f}; Brandstiftung
Brandstelle {f} | Brandstellen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brand
Back to top