ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

billboard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *billboard*, -billboard-

billboard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
billboard (n.) ป้ายหรือกระดานใช้สำหรับโฆษณา Syn. hoarding
billboard (vt.) ประกาศหรือโฆษณา
English-Thai: HOPE Dictionary
billboard(บิล'บอร์ด) n. กระดานป้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
billboard(n) บอร์ด,กระดานปิดประกาศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Billboardsป้ายโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Giant Billboard In Times Square.ป้ายบิลบอร์ดยักษ์ที่ไทม์สแควร์
The Giant Billboard Belongs To "Hot Flash."ป้ายบิลบอร์ดยักษ์เป็นของ"ฮอตแฟลช"
And maybe BNL has two Billboard awards to your zero.และบางที BNL อาจมี 2 บิลบอร์ด อวอร์ดส์ ขณะที่คุณมี 0
The man was so into you, he painted a billboard of the two of you kissing.เธอเป็นเอามากกับผู้ชาย เขาทำป้ายโฆษณาของเธอสองคนจูบกัล
You may recall some of his songs being featured on the Billboard charts.เธอน่าจะจำบางเพลงของเขาได้นะ ที่ร้องร่วมกับคนอื่นในบิลบอร์ดชาร์ตน่ะ
Since when does FBI cover billboard vandalism?FBIยุ่งเรื่องทำลายป้ายโฆษณาด้วยหรือ
But I-I doubled back and left the ambulance behind a billboard on the road.และฉัน.. ฉันกลับมาใหม่อีกครั้ง และจอดทิ้งรถพยาบาลไป หลังป้ายโฆษณาบนถนน
Pretty much a walking billboard for no-fault divorce.เกือบจะถึงขั้นเดินถือป้ายประกาศว่าไปกันไม่ได้
Well, rather that than a walking billboard for 7UP.ดีค่อนข้างที่กว่า เดินป้าย 7UP
Have you guys seen that billboard on Water Street for Consensual Perfume?พวกเธอเห็นป้าย โฆษณาน้ำหอม Consensual ตรงถนนวอเตอร์รึเปล่า
I bet you $10 it's not advertising on billboards either.พนัน $10 เลยว่า ไม่เคยมีโฆษณาด้วย.
You can't miss me. I'm across the street on the billboard.คุณไม่สามารถพลาดฉัน ฉันข้ามถนนบนป้ายโฆษณา

billboard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice

billboard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポップ[, poppu] (adj-na,n,vs) (1) pop; (2) signage; display; billboard (as used to decorate arcade games); (P)
立て看板[たてかんばん, tatekanban] (n) billboard
ビルボード[, birubo-do] (n) billboard; (P)
広告塔[こうこくとう, koukokutou] (n) billboard; advertising sign
広告板[こうこくばん, koukokuban] (n) billboard; (advertising) hoarding
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P)

billboard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติดป้าย[v. exp.] (tit pāi) EN: put up a sign ; set up a sign ; set up a billboard ; label FR: étiqueter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า billboard
Back to top