ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slander

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slander*, -slander-

slander ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slander (n.) คำพูดให้ร้าย See also: คำพูดทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำลายชื่อเสียง Syn. calumny, defamation, scandal
slander (vi.) พูดให้ร้าย See also: กล่าวร้าย, ใส่ร้าย Syn. vilify, defame Ops. praise
slander (vt.) พูดให้ร้าย See also: กล่าวร้าย, ใส่ร้าย Syn. vilify, defame Ops. praise
slanderous (adj.) ใส่ร้าย Syn. defamatory
English-Thai: HOPE Dictionary
slander(สแลน'เดอะ) vi.,vt.,n. (การ) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี,หมิ่นประมาท, See also: slanderer n. slanderous adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slanderการดูหมิ่นซึ่งหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำส่อเสียด (n.) slander See also: backbiting, words of sowing defamation
ป้ายสี (v.) slander See also: defame, malign, traduce, incriminate Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ร้ายป้ายสี
สาดโคลน (v.) slander See also: malign, vilify, defame, make a false charge
เปสุญวาท (n.) slander See also: backbiting, words of sowing defamation Syn. คำส่อเสียด
ใส่ความ (v.) slander See also: frame Syn. หาความ, ให้ร้าย, ใส่ไฟ, กล่าวหา, ใส่ร้าย
ใส่ร้าย (v.) slander See also: frame Syn. ใส่ความ, ใส่ไฟ, ใส่ร้ายป้ายสี
ใส่ร้ายป้ายสี (v.) slander See also: defame, malign, traduce, incriminate Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี
ใส่ร้ายป้ายสี (v.) slander See also: frame Syn. ใส่ความ, ใส่ไฟ
ใส่ไคล้ (v.) slander See also: frame Syn. ใส่ความ, ใส่ร้าย, หาความ, ใส่ไฟ
ให้ร้ายป้ายสี (v.) slander See also: defame, malign, traduce, incriminate Syn. ใส่ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสี
ชาวเกาะ (n.) islander
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The rumor is full of slanderข่าวลือนั่นเต็มไปด้วยเรื่องใส่ร้ายป้ายสี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง
You slander my mother!คุณใส่ร้ายแม่ของฉัน!
Did you slander the king?เจ้าดูถูกกษัตริย์หรือเปล่า
We're gonna add slander to aiding and abetting.เราจะเพิ่มข้อหาให้ร้ายเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริม
The alleged Online slander incident?อะไร . .พ่อรู้เรื่องข่าวลือด้วยเหรอ
And as soon as I figure out the difference between slander and libel, I'm filing a lawsuit. WILL:ถ้ารู้ว่า"หมิ่นประมาท" กับ "สบประมาท" ต่างกันไง ฉันจะฟ้อง
Hearsay. Slander if you're not careful.ข่าวลือ ปรักปรำ ระวังปากหน่อย
I am an honest businessman, and I will fight this slander to my last dime and breath.ผมเป็นนักธุรกิจที่ซื่อสัตย์ และผมจะต่อสู้กับการป้ายสีนี้ จนกว่าผมจะหมดตัว หรือหมดลมหายใจ
It's not slander if it's true.ไม่เรียกว่าใส่ร้าย ถ้าเป็นเรื่องจริง
Now how about you apologize for the slander and we call it square?ทีนี้ทำไมเธอไม่ขอโทษ ที่ชอบประชดฉันล่ะ? แล้วเราก็ลืมๆกันไป
Slander a man in his own home, you might find yourself crossing swords with him.ให้ร้ายคนในบ้านของเขาเอง เจ้าอาจกำลังจะพบว่า เจ้าใช้ดาบสู่้กับเขาอยู่
Slander and calumny. I have only ever embraced that oldest and noblest of pirate traditions.ต้องเรียกมีเกียรติของโจรสลัดต่างหากเล่า

slander ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàn, ㄕㄢˋ, 讪 / 訕] abuse; slander
口语[kǒu yǔ, ㄎㄡˇ ㄩˇ, 口语 / 口語] colloquial speech; spoken language; vernacular language; slander; gossip
[dǐ, ㄉㄧˇ, 诋 / 詆] defame; to slander
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, 毁 / 譭] defame; to slander
谗佞[chán nìng, ㄔㄢˊ ㄋㄧㄥˋ, 谗佞 / 讒佞] to defame one person while flattering another; a slandering toady
谗谄[chán chǎn, ㄔㄢˊ ㄔㄢˇ, 谗谄 / 讒諂] to defame one person while flattering another; a slandering toady
流言蜚语[liú yán fēi yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ ㄈㄟ ㄩˇ, 流言蜚语 / 流言蜚語] gossip; rumors and slanders
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, 闲言碎语 / 閑言碎語] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor
恶意中伤[è yì zhōng shāng, ㄜˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄕㄤ, 恶意中伤 / 惡意中傷] malicious libel; slander
中伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, 中伤 / 中傷] slander; calumny; to frame with false evidence
毁谤[huǐ bàng, ㄏㄨㄟˇ ㄅㄤˋ, 毁谤 / 毀謗] slander; libel
污蔑[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, 污蔑] slander
污衊[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, 污衊] slander; smear; tarnish
诬蔑[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, 诬蔑 / 誣蔑] slander; smear; to vilify
[fěi, ㄈㄟˇ, 诽 / 誹] slander
诽谤[fěi bàng, ㄈㄟˇ ㄅㄤˋ, 诽谤 / 誹謗] slander; libel
[zèn, ㄗㄣˋ, 谮 / 譖] slander
谮言[zèn yán, ㄗㄣˋ ㄧㄢˊ, 谮言 / 譖言] slander
[chán, ㄔㄢˊ, 谗 / 讒] slander; defame; misrepresent; to speak maliciously
恶语中伤[è yǔ zhòng shāng, ㄜˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, 恶语中伤 / 惡語中傷] vicious slander; to calumny maliciously

slander ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中口[なかぐち, nakaguchi] (n) (1) central entrance; (2) slander
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander
誹毀;非毀[ひき, hiki] (n,vs) (See 中傷) defamation; libel; calumny; slander
中傷[ちゅうしょう, chuushou] (n,vs) slander; libel; defamation; (P)
侮辱罪[ぶじょくざい, bujokuzai] (n) (crime of) defamation (i.e. slander, libel)
名誉毀損;名誉棄損;名誉き損[めいよきそん, meiyokison] (n,adj-no) libel; defamation; slander; character assassination
島人[とうじん, toujin] (n) islanders
島民[とうみん, toumin] (n) islanders
悪し様に[あしざまに, ashizamani] (adv) unfavorably; unfavourably; slanderously
悪たれ口[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking
悪口(P);惡口(oK)[あっこう(P);わるくち(P);わるぐち, akkou (P); warukuchi (P); waruguchi] (n,vs) abuse; insult; slander; evil speaking; bad mouth; (P)
誣いる[しいる, shiiru] (v1,vt) to slander; to accuse falsely
誣告[ぶこく, bukoku] (n,vs) false accusation; slander; calumny
誣言[ふげん, fugen] (n) calumny; slander; false charge
誹謗[ひぼう, hibou] (n,vs) slander; abuse
誹謗中傷[ひぼうちゅうしょう, hibouchuushou] (n,vs) slander; calumny
謗り;譏り;誹り[そしり, soshiri] (n) (uk) slander; libel; disparagement; calumny; vilification
謗る;譏る;誹る[そしる, soshiru] (v5r,vt) to slander; to libel; to criticize; to criticise
讒謗[ざんぼう, zanbou] (n,vs) libel; slander; defamation

slander ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse FR: calomnier ; diffamer
การกล่าวคำหมิ่นประมาท[n. exp.] (kān klāo kh) EN: slander FR:
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
กล่าวร้าย[v.] (klāorāi) EN: condemn ; slander FR:
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; defame ; slander FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier
ป้ายสี[v.] (pāisī) EN: smear ; slander ; defame FR:
พูดให้ร้าย[v. exp.] (phūt hairāi) EN: slander FR: médire
พูดใส่ความ[v. exp.] (phūt saikhw) EN: slander FR:
ใส่ไคล้[v.] (saikhlai) EN: slander ; discredit ; malign FR:
ใส่ความ[n.] (saikhwām) EN: slander ; libel ; frame FR: dénigrer ; diffamer
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge FR: salir la réputation
โทษฐานหมิ่นประมาท[n. exp.] (thōt thān m) EN: conviction for slander FR:
หมิ่นประมาท[adj.] (minpramāt) EN: difamatory ; slanderous ; libellous FR:
ถูกใส่ความ[v. exp.] (thūk saikhw) EN: be wrongly accused ; be slandered ; be libelled FR: être dénigré

slander ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenbeleidigungsklage {f}action for libel; action for slander; libel action
Ehrverletzungsprozess {m}action for libel; action for slander; libel action
Bestimmungsland {n} | Bestimmungsländer
Entwicklungsland {n} | Entwicklungsländer
Ausländer {m}; Ausländerin
Geburtsland {n} | Geburtsländer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slander
Back to top