ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่ำ*, -ต่ำ-

ตำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำ (v.) pound See also: pestle
ตำ (v.) sting See also: stab, prick, pierce Syn. ทิ่ม, แทง
ตำตา (adv.) with one´s own eyes See also: obviously, before one´s eyes, noticeably, conspicuously Syn. ตำหูตำตา, คาตา, ต่อหน้าต่อตา Ops. ลับตา, ลับหูลับตา
ตำนาน (n.) legend See also: chronicle, history, annals, record, history, historical record Syn. พงศาวดาร, เรื่องเล่า, นิทาน, เกร็ด
ตำบล (n.) district See also: locality, region, division Syn. ท้องถิ่น, ชุมชน, ท้องที่, ชุมชนเล็กๆ
ตำรวจ (n.) police See also: policeman, cop, constable, police constable Syn. ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์
ตำรวจจราจร (n.) traffic police See also: traffic cop, traffic policeman Syn. ตำรวจแขนขาว
ตำรวจดับเพลิง (n.) fire police
ตำรวจตระเวณชายแดน (n.) frontier policeman
ตำรวจตระเวนชายแดน (n.) border police
ตำรวจทางหลวง (n.) highway police See also: highway policeman
ตำรวจนครบาล (n.) metropolitan police See also: local police force, city police, city policeman, metropolitan constabulary
ตำรวจนอกเครื่องแบบ (n.) plainclothes policeman See also: plainclothesman Syn. ตำรวจลับ
ตำรวจน้ำ (n.) water police
ตำรวจภูธร (n.) provincial police See also: provincial gendarmerie, provincial policeman, provincial constabulary
ตำรวจลับ (n.) secret police See also: plainclothesman, plainclothes policeman, police in civilian clothes
ตำรวจวัง (n.) palace police
ตำรวจสันติบาล (n.) public security personnel See also: police of public security
ตำรวจสากล (n.) International Police See also: Interpol
ตำรวจหลวง (n.) palace police See also: palace guard, sergeants at arms in the royal palace
ตำรวจเทศกิจ (n.) municipal police
ตำรวจแขนขาว (n.) traffic police See also: traffic cop, traffic policeman
ตำรับ (n.) creator See also: inventor
ตำรับ (n.) text See also: textbook, subject matter Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน
ตำรับ (n.) recipe See also: formula, treatise, book, textbook, collection of formula, manual, reference book Syn. คู่มือ, ตำรา
ตำรับ (n.) prescription See also: pharmacopoeia
ตำรับตำรา (n.) textbook Syn. ตำรา
ตำรา (n.) textbook See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical book, manual, authority, orthodoxy Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน
ตำราคู่มือ (n.) manual See also: handbook, textbook Syn. หนังสือคู่มือ
ตำราพรหมชาติ (n.) name of for fortune-teller book See also: name of a treatise in astrology
ตำราพิชัยสงคราม (n.) treatise on war strategy
ตำราอาหาร (n.) recipe book
ตำราเรียน (n.) textbook See also: text Syn. หนังสือเรียน, แบบเรียน
ตำลึง (clas.) Thai monetary unit of four ticals See also: Thai weight unit of four ticals, unit of weight, weight of silver (equal to four baht or 60 grams)
ตำลึง (n.) Coccinia grandis (Cucurbitaceae) See also: species of creeper, Coccinia indica (elothria heterophylla) Syn. ต้นตำลึง, ผักตำลึง
ตำส้ม (n.) papaya salad
ตำหนัก (n.) palace See also: residential building in the palace of a king or prince, house or residence of royalty, abode of royalty, residence of the patriarch Syn. วัง, พระราชวัง, ที่พัก, นิเวศน์
ตำหนักแพ (n.) residence of royalty built on a raft (/float)
ตำหนิ (n.) flaw See also: blemish, defect, blot, taint Syn. มลทิน Ops. บริสุทธิ์
ตำหนิ (v.) reprimand See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure Syn. ติเตียน, ว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน Ops. ชมเชย, ยกย่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
chairmanship n.ตำแหน่งหรือประธาน
half cockตำแหน่งนกสับกึ่งไก,สภาพของนกสับที่พร้อมที่จะยิงแผ่นวงจรครึ่งเดียวหมายถึง แผ่นวงจรขยาย (expansion card) ที่เมื่อนำมาเสียบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใช้เนื้อที่ได้เพียงครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งหนึ่งเสียไปกับเรื่องของการต่อเข้ากับเครื่อง
page breakตำแหน่งแบ่งหน้าคำนี้มีใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) หมายถึง ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยปกติการเปลี่ยนหน้าจะทำได้ 2 แบบ คือ แบบเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การพิมพ์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของหน้าที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็จะขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการลบหรือเพิ่มข้อความหรือภาพ ก็จะกระทบมาถึงตำแหน่งนี้ด้วย ส่วนแบบที่สอง คือ การกำหนดตำแหน่งที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยใช้คำสั่งกำหนดว่าจะให้เป็นที่หนึ่งที่ใด เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เลขหน้าก็จะเปลี่ยนไปให้ เท่ากับเป็นการขึ้นหน้าใหม่เช่นกัน
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
accoucheuse(อะคู; ซูส) fr. หมอตำแย
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alternately(ออล'เทอเนทลี) adj. ซึ่งสลับกัน,ในตำแหน่งที่สลับกัน
ambassador-at-large(แอมแบล' ชะดอร์ แอทลาร์จ) n., (pl. ambassadors-at-large) ฑูตที่ไม่มีตำแหน่งเฉพาะ
anchor(แอง' เคอะ) n.,vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security)
anepigraphic(แอนเอพ' พะกราฟ' ฟิค) adj. ไร้ประวัติ, ไม่ได้ปรากฏในตำนาน., Syn. anepigraphous
animadversion(แอนนิแมดเวอ' เชิน) n. การตำหนิ, การวิจารณ์, คำตำหนิ, คำวิจารณ์ (censure)
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore)
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
arcanum(อาร์เค'นัม) n., (pl. -na) ความลี้ลับตำรับยาลับที่มีประสิทธิภาพสูง
archbishopric(อาร์คบิช'ชัพริค) n. ตำแหน่งหัวหน้า bishop (office of an archbishop)
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
archduke(อาร์ค'ดูค) n. ตำแหน่งเจ้าชายออสเตรีย (chief duke)
archilmandrite(อาร์คะแมน'ไดรทิ) n. เจ้าอาวาส, ตำแหน่งพระชั้นสูง (superior abbot)
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง,ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascender(อะเซน'เดอะ) n. ผู้ขึ้นครองตำแหน่ง,ผู้ขึ้นครองอำนาจ
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น,การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง ,ฐานะ, ปริญญา,ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
English-Thai: Nontri Dictionary
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
animadvert(vt) วิจารณ์,ติเตียน,ตำหนิ
ascendancy(n) อำนาจวาสนา,การขึ้นครองตำแหน่ง
ascendant(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
flawless(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีตำหนิ,ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,ไม่มีข้อเสีย
berate(vt) ด่า,ตำหนิ,ว่า
blamable(adj) ควรถูกตำหนิ
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
book(n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์
boost(vt) ยก,ส่งเสริม,ดัน,เลื่อนตำแหน่ง
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
chair(n) เก้าอี้,ตำแหน่ง
chairmanship(n) ตำแหน่งประธาน
championship(n) ความชนะเลิศ,การเป็นแชมป์,ตำแหน่งชนะเลิศ
chancellery(n) ตำแหน่ง,สถานกงสุล,สถานทูต
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
commissar(n) หัวหน้ากรมกอง,ตำแหน่งผู้ตรวจการในรัสเซีย
commune(n) ประชาคม,ตำบล,แขวง,ชุมชน
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
constable(n) ตำรวจ,โปลิศ,ขุนวัง
cookbook(n) ตำราอาหาร,ตำรากับข้าว,คู่มือประกอบอาหาร
cop(n) ตำรวจ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,โปลิศ
count(n) การนับ,การคำนวณ,ตำแหน่งท่านเคานต์
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
damn(vt) แช่ง,ด่า,ประณาม,สาป,ตำหนิ,วิจารณ์
debase(vt) ลดคุณค่า,ทำให้เสื่อม,ทำให้ต่ำลง,ลดตำแหน่ง
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง
decry(vt) ประณาม,ตำหนิ,ติเตียน,ด่าว่า
degradation(n) การลดชั้น,การปลด,การถอดยศ,การลดตำแหน่ง
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
demise(n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง
deplorable(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าเสียใจ,น่าตำหนิ
depose(vt) ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ว่างลง,ขับไล่
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Interpol (International Police)ตำรวจสากล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juxtapositionตำแหน่งเคียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
locationตำแหน่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
locusตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น ยีน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
malpositionตำแหน่งวิกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plumตำแหน่งที่ให้เป็นบำเหน็จทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
policeตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
portfolioตำแหน่งรัฐมนตรีที่ประจำตามกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sergeant at armsตำรวจสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinecureตำแหน่งที่ไม่ต้องทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
situsตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vacancyตำแหน่งว่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant๑. วิปลาส๒. ผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant goiter; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accoucheurผู้ทำคลอด, หมอตำแย (ชาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accoucheuseผู้ทำคลอด, หมอตำแย (หญิง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
actingรักษาการแทน, รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advancement๑. การทดรองจ่าย (ก. แพ่ง)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๓. การรุดหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beaconเครื่องบอกตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
candidate๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง๒. ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censureการตำหนิโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commissary๑. ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่ง๒. เกียกกาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constableเจ้าหน้าที่ตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constabularyกองกำลังตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
convolveการแยกตำแหน่งเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cursorตัวชี้ตำแหน่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
defect๑. การชำรุด๒. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
deflective occlusal contact๑. สบคลาด๒. สบก่อนตำแหน่งกำหนด [มีความหมายเหมือนกับ interceptive occlusal contact; premature contact] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
demotionการลดตำแหน่ง, การลดชั้นยศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
depose๑. ถอดถอน, ขับออกจากตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๒. ให้การ (ก. วิ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposition๑. การให้พ้นจากตำแหน่ง๒. การให้การของพยาน, คำให้การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designateที่ได้รับแต่งตั้ง (แต่ยังไม่เข้ารับตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designationการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dismissal from officeการไล่ออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ectopicผิดที่, นอกตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ensign๑. ธงชาติ๒. ธงแสดงสัญชาติ๓. ธงประจำตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
entry๑. ตำแหน่งเข้า [มีความหมายเหมือนกับ entry point]๒. หน่วย(ข้อมูล)๓. การรับเข้า๔. จุดรับเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ex officio (L.)โดยตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Gestapoเกสตาโป (ตำรวจลับของนาซีเยอรมัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
goiter, aberrant; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legendตำนาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Locationตำแหน่งของทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pharmacopoeiasตำรับยา [TU Subject Heading]
Policeตำรวจ [TU Subject Heading]
Traffic policeตำรวจทางหลวง [TU Subject Heading]
Watercraft policeตำรวจน้ำ [TU Subject Heading]
X marks the spotตำแหน่งที่แน่นอน [การบัญชี]
Abruptio Placentaeรกลอกตัวก่อนกำหนด, รกลอกตัวก่อนคลอด, การลอกตัวของรกก่อนกำหนดคลอด, รกตำแหน่งปกติลอกตัวก่อนเวลา, รกลอกตัวก่อนเวลา, การลอกตัวก่อนเวลาของทารก [การแพทย์]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
alkeneแอลคีน, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง สูตรเคมีทั่วไป คือ CnH2n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkyneแอลไคน์, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะสามอยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย  1 ตำแหน่งสูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n-2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blisterข้อบกพร่องหรือตำหนิชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเกิดจากการมีโพรงอากาศหรือก๊าซใต้พื้นผิวระหว่างการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cursorเคอร์เซอร์ สัญลักษณ์ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ อาจมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมกะพริบ หรือเป็นเครื่องหมายขีดเส้นใต้กะพริบ [คอมพิวเตอร์]
Defective productผลิตภัณฑ์มีตำหนิ [การบัญชี]
Demotionการเลื่อนตำแหน่งไปในที่ไม่มีอำนาจสั่งการ [การแพทย์]
Digitizerเครื่องอ่านพิกัดหรือเครื่องแปลงพิกัดเป็นตัวเลขมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช้สำหรับวางภาพกราฟิก หรือแผนที่ แล้วใช้อุปกรณ์เหมือนแว่นขยายวางทาบตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่มบนแว่นให้อ่านค่าพิกัดของตำแหน่งนั้นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Displaceเลื่อนตำแหน่ง [การแพทย์]
Displacementการย้ายที่,การเคลื่อนหลุด,การกระจัดกระจาย,การเคลื่อนหลุด,กระดูกหักที่เคลื่อนจากที่,การไล่ที่,การเคลื่อนที่,การเคลื่อนตำแหน่ง,การไล่ที่,การขจัด [การแพทย์]
ex officioโดยตำแหน่ง [การทูต]
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Formulationการตั้งตำรับยา,ตำรับยา [การแพทย์]
Genotype ลักษณะสำคัญของพันธุกรรม คู่ยีนส์ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Ground zeroกราวนด์ซีโร, ตำแหน่งบนผิวดินในแนวดิ่ง ที่อยู่เหนือหรือใต้จุดศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
imperfect flowerดอกไม่สมบูรณ์เพศ, ดอกที่มีแต่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียแต่เพียงอย่างเดียว  เช่น ดอกข้าวโพด ดอกตำลึง ดอกฟักทอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
In Situระหว่างเตรียม, ตำแหน่งเดิม [การแพทย์]
Kakee (Legendary Character)กากี (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Geo-Informaticsระบบภูมิสารสนเทศ, ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่รู้จักกันมากขึ้น สำหรับ หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และติดตามทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากร ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบภูมิสารสนเทศได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่  การรับรู้จากระยะไกล (Remote sensing) ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS - Global Positioning System) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS - Geographic  information Systems ) [Assistive Technology]
Handbookหนังสือคู่มือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" ว่า หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตำรา เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง [1]
Lancelot (Legendary character)ลานซ์ลอต (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Lesionsรอยแผล, รอยโรค, ตำแหน่งที่เกิด, ร่องรอย, ความผิดปกติทางโครงสร้าง [การแพทย์]
Locusโลคัส, ตำแหน่ง [การแพทย์]
medianมัธยฐาน, ค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Navigableนำทางได้ วิธีช่วยให้ผู้ใช้ท่องเว็บสืบค้นเนื้อหา และรู้ว่าตนเองอยู่ที่ตำแหน่งใดในหน้าเว็บ [Assistive Technology]
Neighborhood governmentการบริหารส่วนตำบล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pestle (vi.) ตำ See also: บด
pestle (vt.) ตำ See also: บด
pound (vt.) ตำ See also: บด, ทุบ, โขลก Syn. crush
rice (vt.) ตำ (ข้าว) See also: บด
fall by (phrv.) ตำกว่า (จำนวน)
legend (n.) ตำนาน See also: นิทาน, เรื่องเล่าต่อๆกันมา Syn. fable, myth, saga
mythology (n.) ตำนาน
saga (n.) ตำนานการผจญภัยและความกล้าหาญ Syn. epic, legend
mythography (n.) ตำนานที่ถูกเก็บรวมรวมด้วยการเขียน
big John (sl.) ตำรวจ
blue boys (sl.) ตำรวจ
bobby (sl.) ตำรวจ
constable (n.) ตำรวจ Syn. police officer
copper (sl.) ตำรวจ
filth (sl.) ตำรวจ Syn. the filth
gendarme (n.) ตำรวจ See also: ทหาร Syn. police office
gendermerie (n.) ตำรวจ
gumshoe (sl.) ตำรวจ
marshal (n.) ตำรวจ See also: พนักงานเจ้าหน้าที่, พนักงานปกครอง Syn. policeman, officer
Old Bill (n.) ตำรวจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's a recipe I haven't tried beforeมันเป็นตำรับอาหารที่ฉันไม่เคยลองมาก่อน
I can't promise I can locate it in timeฉันไม่สามารถให้สัญญาว่าได้ว่าจะสามารถหาตำแหน่งมันได้ทันเวลา
I am ready to resign from my officeฉันพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งของฉัน
He will blame you for carelessnessเขาจะตำหนิคุณที่สะเพร่า
You will have a chance of promotionคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง
Don't you blame them?คุณจะไม่ตำหนิพวกเขาใช่ไหม?
Don't condemn meอย่าตำหนิฉัน ให้อภัยฉัน
Why are you always blaming me?ทำไมคุณถึงได้ตำหนิฉันเสมอ
You're all to blame!เธอทุกคนต้องได้รับการตำหนิ
But if you ain't, don't blame meแต่ถ้าไม่ก็อย่าได้ตำหนิฉันนะ
If something happens to him, my parents will blame meถ้าบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา พ่อแม่ก็จะตำหนิฉัน
It's about time you took over my positionมันถึงเวลาแล้วที่เธอจะเข้ารับตำแหน่งต่อจากฉัน
Why do you put all the blame on yourself?ทำไมเธอถึงได้ตำหนิตัวเองทั้งหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now crush the garlic in the mortar with a pinch of salt.ตำกระเทียมให้แหลก เหยาะเกลือหยิบมือ
Squished insect larva. Protein.ตำตัวอ่อนแมลง โปรตีน
What a stupid legend. What a waste of my time.ตำนวนโง่ๆ เสียเวลาเปล่า
The now living legend, ladies and...ตำนาน ที่ยังมีชีวิต สุภาพสตรี และ...
A legend that has never been tarnished.ตำนาน ที่ไม่เคยมั่วหมอง
They're not laughing at you because of your "Physical" video.ตำนาน พวกเขาไม่ได้หัวเราะเธอ เพราะวิดีโอ "Physical"
The legend. It's true.ตำนาน มันเป็นเรื่องจริง
So this legend... it says that if you drink the water from the well, something lost will be returned to you.ตำนาน... บอกไว้ว่า ถ้าคุณดื่มน้ำจากบ่อนี้
The ancient Greeks and Egyptians and early Christians and Jews and Polynesians and lots of Native Americans.ตำนานกรีกกับอียิปต์โบราณ แล้วก็คริสต์กับยิวต์ กับชาวโพลีนีเซียน แล้วก็ชนพื้นเมืองอเมริกัน
Legend says that those who wield the daggerตำนานกล่าวว่า "ผู้ใช้มีดเล่มนี้
Legend says an American pilot in World War I was gunned down over Germany.ตำนานกล่าวว่า นักบินอเมริกัน สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ถูกยิงตกลงมาที่เยอรมัน
Legend has, it also lets one travel across the Ocean of time.ตำนานกล่าวว่า มันทำให้คนเดินทาง ข้ามมหาสมุทรเวลาได้
If you believe the legend, it points the way to the Pool of Eternal Life.ตำนานกล่าวว่า มันสามารถชี้ทางไปสู่บ่อน้ำอมฤต
The legend says when the rocks are brought together, the diamonds inside them will glow.ตำนานกล่าวว่า เมื่อหินจะถูกนำมารวมกัน เพชรภายในพวกเขาจะเรืองแสง
Legend has it, if a grounder picks up a gun, even to shoot another grounder,ตำนานกล่าวไว้ ถ้าพวกเขาหยิบปืน แม้จะยิงพวกกราวเดอกันเอง
The swords the fables speak could destroy anything, alive or dead.ตำนานกล่าวไว้ว่า ดาบนี้สามารถฆ่าได้ทุกสิ่ง ทั้งที่เป็น หรือว่าตายไปแล้ว
Legend says that during the warring States periodตำนานกล่าวไว้ว่าในช่วงระหว่างรัฐยุคสงคราม
So, the legend spread that these miners,ตำนานก็เลยถูกเล่าขาน ว่าคนเหมือง
The Legend of Fujiwara Chiyoko"!ตำนานของ ฟูจิวาระ ชิโยโกะ"!
The Arthur legend.ตำนานของกษัตริย์อาเธอร์
Your noble deeds become part of our history.ตำนานของคุณ กลายเป็นส่วนหนึ่งของ ประวัติศาสตร์
Ancient legend said the address led to great understanding.ตำนานของชาวแอนเชี่ยนกล่าวถึงที่อยู่ ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจอันยิ่งใหญ่
He's a client of mine. Get your car. You're going back to Vegas.ตำนานของชีวิตเราก็เริ่มต้น
#@$! $#! $@%#$%^$#^#%^%^@%@%$#% (Sorry, I can't understand Japanese)ตำนานของดอกไม้ชนิดนี้
The legend of laundry business!ตำนานของธุรกิจซักรีด
Legends of creatures who can transform themselvesตำนานของสิ่งที่ สามารถแปลงร่าง
Legends of creatures who can transform themselves into animals or other men.ตำนานของสิ่งมีชีวิต ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นสัตว์หรือคนอื่น
Our journey's over.ตำนานของเราสิ้นสุดแล้ว
The family myth was that aunt esther had a lot of cash socked away somewhere.ตำนานครอบครัวป้าเอสเธอร์นั่น มีเงินสดจำนวนมากถูกส่งออกไปที่ไหนสักแห่ง
The legend is that the "Eye" is everywhere.ตำนานคือ ตา มีอยู่ทั่วไป.
The rumors are true.ตำนานคือความจริงใช่ใหม
The legend will be revealed when the heir reveals himself.ตำนานจะถูกเปิดเผยถ้าทายาทเปิดเผยตัวเขาเอง
European legends always have sad endings.ตำนานชาวยุโรปมักจะจบลงเอยด้วยความเศร้าตลอด
The word traveled and explorersตำนานถูกเล่าต่อ และนักสำรวจ
Tell me... what do you know... of Barnabas Collins?ตำนานที่กล่าวถึงบาร์นาบัส คอลลินส์บ้าง?
Legend has it that horse could fly.ตำนานที่กล่าวถึงม้าที่บินได้
"The tale to be told begins thus."ตำนานที่จะถูกกล่าวขานเริ่มต้นด้วยเหตุนี้
It's alive.ตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่
What is all this enchanted-peasant-girl stuff?ตำนานที่เกี่ยวกับสาวน้อยกลอยใจเนี่ย มันยังไงเหรอ
The legends can't be true.ตำนานที่ไม่น่าเป็นจริง

ตำ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出所[しゅっしょ, shussho] Thai: ตำบลแหล่งที่มา English: source
神話[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend
降りる[おりる, oriru] Thai: ลงจากตำแหน่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่ำ
Back to top