ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chronicle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chronicle*, -chronicle-

chronicle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chronicle (vt.) บันทึกเหตุการณ์ See also: บันทึกเรื่องราวมตามลำดับเวลา
chronicle (n.) เหตุการณ์ในอดีต See also: ประวัติศาสตร์, เรื่องราวในอดีต Syn. account, history, story
English-Thai: HOPE Dictionary
chronicle(ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์,รายงานเหตุการณ์,จดหมายเหตุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chronicleบันทึกเหตุการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประวัติการ (n.) chronicle See also: history, historical record Syn. เรื่องราว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the Chronicle of Beltain.นี่คือตำนานของเบลเธรน
"The Ancient Chronicle of Moonacre Valley"บันทึกแห่งหุบเขามูนนาครี
So you wrote the Chronicle of the Battle of the Ice Claws.ถ้างั้นท่านก็คือผู้บันทึกสงครามแห่งกรงเล็บน้ำแข็ง
"Page Six" is running a full-page chronicle of Daniel's past party-boy ways, and Treadwell's anti-Grayson blog is being re-run in every major newspaper.หน้า 6 เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีต ของแดเนียล เมื่อยังเป็น party-boy และ Treadwell's บล็อกต่อต้านเกรย์สัน
"I hope this chronicle will one day provide you"พ่อหวังว่าวันหนึ่ง บันทึกนี้ จะทำให้ลูก
It is the chronicle of how I came to be.มันบอกว่าข้าเกิดขึ้นจากอะไร
I'm not writing "A Chronicle of the Warsข้าไม่ได้เขียน "บันทึกศึกสงคราม
That's the editor of the Essex Chronicle on the phone giving me the good news.หล่อนอยากคุยกับนาย โอนสายมาเลย
This is the manuscript in which the friar chronicled the knight's story.มันเป็น หนังสือที่เขียนด้วยมือ ซึ่งหลวงพ่อรูปนั้นบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของอัศวิน.
But I found the clues that will safely take us through, in the Chronicles of St. Anselm.แต่ว่า พ่อพบเงื่อนงำที่จะพาเรา ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย, ในบันทึกเหตุการณ์ในอดีตของเซ้นต์เอนซัลม์
There's a reporter from the Chronicle.มีผู้สื่อข่าวมาจากหนังสือพิมพ์โครนิเคิล
You not only chronicled...คุณไม่เพียงเป็นแค่ผู้บันทึกเหตุการณ์...

chronicle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编年史[biān nián shǐ, ㄅㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄕˇ, 编年史 / 編年史] annals; chronicle

chronicle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
年次報告[ねんじほうこく, nenjihoukoku] (n) chronological report; chronicle
書き留める;書きとめる;書き止める[かきとめる;かきとどめる(書き留める), kakitomeru ; kakitodomeru ( kaki todomeru )] (v1,vt) to write down; to leave a note behind; to record; to chronicle
書き綴る[かきつづる, kakitsuduru] (v5r,vt) to put into written form; to communicate or express by writing; to chronicle
軍記[ぐんき, gunki] (n) war chronicle
軍記物語[ぐんきものがたり, gunkimonogatari] (n) war chronicle
クロニクル[, kuronikuru] (n) chronicle; (P)
史官[しかん, shikan] (n) chronicler
吾妻鏡;東鑑[あずまかがみ;あづまかがみ, azumakagami ; adumakagami] (n) Japanese medieval text that chronicles events of the Kamakura Shogunate
年代記[ねんだいき, nendaiki] (n) annals; chronicle; chronology
旧記[きゅうき, kyuuki] (n) old chronicle; old record
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P)
歴代史[れきだいし, rekidaishi] (n) chronicles; annals
[き, ki] (n,n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters

chronicle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จดหมายเหตุ[n.] (jotmāihēt) EN: chronicle ; annals ; gazette ; records of events ; written account FR: annales [fpl]
กฎหมายเหตุ[n.] (kotmāihēt) EN: chronicle ; gazette FR:
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadā) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history ; story of dynasties ; dynastic history FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ประชุมพงศาวดาร[n. exp.] (prachum pho) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
ประวัติการ[n.] (prawattikān) EN: chronicle ; history ; historical record ; annals FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chronicle
Back to top