ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

locality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *locality*, -locality-

locality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
locality (n.) สถานที่ See also: ถิ่นที่อยู่, ตำแหน่งที่
English-Thai: HOPE Dictionary
locality(โลแคล'ลิที) n. สถานที่,ตำแหน่งที่,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่,ลักษณะเฉพาะที่เฉพาะถิ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
locality(n) ท้องถิ่น,ละแวก,สถานที่,ตำบล,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
localityท้องถิ่น, ท้องที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องถิ่น (n.) locality Syn. ภูมิภาค, พื้นบ้าน, พื้นเมือง, เฉพาะถิ่น
ท้องที่ (n.) locality
ภูธร 3 (n.) locality Ops. ในกรุง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก
Scampia is the biggest drug-pushing locality in the world.Scampia is the biggest drug-pushing locality in the world.
One of the strangest properties of quantum mechanics is called "nonlocality."หนึ่งในคุณสมบัติที่แปลก ประหลาดของกลศาสตร์ควอนตัม ที่เรียกว่า "ท้องที่ไม่."
But unlike voodoo, quantum nonlocality is scientifically proven.ควอนตัม ท้องที่ไม่ การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
Today, Swiss banks fund experiments to see if nonlocality can be used to make one-of-a-kind, crack-proof security keys for computer transactions.วันนี้ธนาคารสวิสทดลองกองทุน เพื่อดูว่า ท้องที่ไม่ สามารถนำมาใช้ ที่จะทำให้หนึ่งของชนิด, คีย์ความปลอดภัยแตกหลักฐาน
Gisin has tested quantum nonlocality by showing the perfect synchronization of photons, particles of light, separated by great distances.กิสิน ได้ทดสอบ ท้องที่ไม่ ควอนตัม โดยการแสดงการประสาน ที่สมบูรณ์แบบของโฟตอน อนุภาคของแสงที่แยก จากกันโดยระยะทางที่ดี
And this is quantum nonlocality.และนี่คือควอนตัม ท้องที่ไม่
Some believe that quantum nonlocality can be used to send messages backward in time.บางคนเชื่อว่าควอนตัม ท้องที่ไม่ สามารถใช้ในการส่งข้อ ความย้อนกลับไปในเวลา
Like Gisin, he's experimenting with entangled photons -- photons bound by nonlocality.เช่นเดียวกับ กิสิน เขาทดลองกับโฟตอนทอด โฟตอนผูกพันตาม ท้องที่ไม่
So, for example, if there's neuronal activity here, it may be coupled through quantum non-locality to processes over here.ดังนั้นสำหรับตัวอย่างเช่นถ้ามี กิจกรรมที่เส้นประสาทที่นี่ มันอาจจะเป็นคู่ที่ไม่ผ่านท้องที่ ควอนตัม กระบวนการมากกว่าที่นี่

locality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bian, ㄅㄧㄢ˙, 边 / 邊] suffix of a noun of locality

locality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
土地鑑;土地勘[とちかん, tochikan] (n) (1) familiarity with the land; (2) locality or terrain (usually associated with knowing or feeling the locality)
誘致合戦[ゆうちかっせん, yuuchikassen] (n) rivalry over winning the right to host an event; competition to lure (attract, invite) (institutions, manufacturing facilities, foreign tourists, etc.) to a locality
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P)
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P)
地方自治体[ちほうじちたい, chihoujichitai] (n) local authority; local government; locality; local self-governing body; municipality; (P)
局地[きょくち, kyokuchi] (n) municipal; limited area; locality; (P)
当地[とうち, touchi] (n) this place (locality); here; (P)
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P)
方向音痴[ほうこうおんち, houkouonchi] (n) (person with) no sense of direction; poor sense of locality; (P)

locality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านเรา[n. exp.] (bān rao) EN: our country ; our locality FR: chez nous
ลำเนา[n.] (lamnao) EN: locality ; district ; land ; zone ; region ; domicile FR:
นายอากรสุรา[n. exp.] (nāi-ākøn su) EN: holder of a monopoly on making liquors in a locality FR:
ภาย[n.] (phāi) EN: place ; locality FR: lieu [m]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น[n. exp.] (phūmpanyā t) EN: intelligence of locality FR:
สถาน[n.] (sathān) EN: place ; locality ; site FR: endroit [m] ; local [m] ; lieu [m]
สถานที่[n.] (sathānthī) EN: place ; spot ; locality ; location ; site ; venue ; locale FR: lieu [m] ; endroit [m] ; place [f] ; site [m]
ตำบล[n.] (tambon) EN: tambon ; subdistrict ; group of villages ; locality ; township FR: tambon [m] ; sous-district [m] ; canton [m] ; groupement de villages [f] ; commune [f] ; localité [f]
แถว[n.] (thaēo) EN: vicinity ; neighborhood ; area ; district ; environs ; locality FR: voisinage [m] ; quartier [m] ; environs [mpl]
ที่[n.] (thī) EN: place ; spot ; location ; locality ; site ; space ; position FR: endroit [m] ; lieu [m] ; espace [m] ; place [f] ; position [f] ; emplacement [m]
ถิ่น[n.] (thin) EN: location ; locality ; territory ; country ; land ; territory ; region ; residence ; home ; place ; zone ; area ; domicile ; part FR: endroit [m] ; lieu [m] ; coin [m] ; quartier [m] ; bourg [m] ; localité [f] ; région [f] ; pays [m] ; zone [f] ; domaine [m] ; territoire [m]
ท้องที่[n.] (thøngthī) EN: jurisdiction ; sphere of autority ; locality ; area ; district FR: juridiction [f] ; circonscription [f] ; district [m] ; localité [f] ; région [f]
ท้องถิ่น[n.] (thøngthin) EN: district ; locality ; area ; region FR: localité [f] ; région [f] ; voisinage [m]
ย่าน[n.] (yān) EN: region ; district ; section ; area ; place ; location ; locality ; quarter ; site ; zone ; neighbourhood FR: quartier [m] ; zone [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; coin [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า locality
Back to top