ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

annals

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *annals*, -annals-

annals ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
annals (n.) จดหมายเหตุ See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์ Syn. history, historical records, historical chronicles
annals (n.) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
English-Thai: HOPE Dictionary
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
English-Thai: Nontri Dictionary
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
annalsหนังสือรายปี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อความที่บันทึกไว้ (n.) annals See also: chronicle, record of events, record Syn. ข้อเตือนความจำ, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์
ข้อเตือนความจำ (n.) annals See also: chronicle, record of events, record Syn. ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์
จดหมายเหตุ (n.) annals See also: chronicle, record of events, record Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์
บันทึกความจำ (n.) annals See also: chronicle, record of events, record Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกเหตุการณ์
บันทึกเหตุการณ์ (n.) annals See also: chronicle, record of events, record Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ
ประชุมพงศาวดาร (n.) annals See also: historical annals, chronicle, historical record
พงศาวดาร (n.) annals See also: historical record, chronicle, history Syn. ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ในอดีต, เรื่องเก่าแก่, ตำนาน
พระราชพงศาวดาร (n.) royal annals See also: royal chronicle, royal historical annals Syn. ประวัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One day is all we'll need to secure your name in the annals of Western history.ขอแค่วันเดียว ท่านก็จะได้มีชื่อ ในประวัติศาสตร์ตะวันตกแล้ว
Lasting over 500 years, its uniqueness under the reign of 27 kings still remains unmatched in the annals of word history.กว่าห้าร้อยปีที่ผ่านมา มีกษัตริย์ที่ ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์โลก ถึง 27 พระองค์
A name that will live forever in the annals of warfare.ชื่อที่จะยังคงอยู่กับเราไปตลอด
He name was probably just lost in the annals of history.ชื่อของเธออาจจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์
And the move became known in the annals of chess as the "Marshall swindle."การเดินหมากนี่ วงการหมากรุกเรียกว่า_BAR_"กลลวงมาร์แชล"
Steven Rogers was chosen for a programme unique in the annals of American warfare.สตีเว่นโรเจอร์สได้รับเลือกสำหรับโปรแกรม ไม่ซ้ำกันในประวัติศาสตร์ของสงครามอเมริกัน
Their names will be footnotes in the annals of science after what's about to happen here.หลังจากนี้ชื่อพวกเขาจะเป็นแค่เชิงอรรถ ในหน้าประวัติศาสตร์วิทยาการ
This shall go down in the annalsนี่คงจะบันทึกลงในประวัติศาสตร์แน่ๆ

annals ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公羊传[Gōng yáng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, 公羊传 / 公羊傳] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written by multiple authors during Han dynasty, same as 公羊春秋|公羊春秋
公羊春秋[Gōng yáng chūn qiū, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 公羊春秋] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written during Han dynasty, same as 公羊傳|公羊传
谷梁传[Gù Liáng zhuàn, ㄍㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, 谷梁传 / 谷梁傳] Mr Yuliang's annals or commentary on 春秋, early history probably written during Han dynasty
史册[shǐ cè, ㄕˇ ㄘㄜˋ, 史册 / 史冊] annals
编年史[biān nián shǐ, ㄅㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄕˇ, 编年史 / 編年史] annals; chronicle
吕氏春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 吕氏春秋 / 呂氏春秋] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦
吕览[Lǚ lǎn, ㄌㄩˇ ㄌㄢˇ, 吕览 / 呂覽] Mr Lü's Annals, same as 呂氏春秋|吕氏春秋
左氏春秋[Zuǒ shì chūn qiū, ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 左氏春秋] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传
春秋左氏传[chūn qiū Zuǒ shì zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄨㄢˋ, 春秋左氏传 / 春秋左氏傳] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传

annals ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三国志[さんごくし, sangokushi] (n) Annals of the Three Kingdoms
史乗[しじょう, shijou] (n) history; annals
史籍[しせき, shiseki] (n) historical works; annals
戦史[せんし, senshi] (n) military history or annals
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P)
歴代史[れきだいし, rekidaishi] (n) chronicles; annals
年代記[ねんだいき, nendaiki] (n) annals; chronicle; chronology
紀伝体[きでんたい, kidentai] (n) annals-biographies form (of historical writing)
[き, ki] (n,n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters

annals ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จดหมายเหตุ[n.] (jotmāihēt) EN: chronicle ; annals ; gazette ; records of events ; written account FR: annales [fpl]
ข้อความที่บันทึกไว้[n. exp.] (khøkhwām th) EN: annals FR:
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadā) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history ; story of dynasties ; dynastic history FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ประชุมพงศาวดาร[n. exp.] (prachum pho) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
ประวัติการ[n.] (prawattikān) EN: chronicle ; history ; historical record ; annals FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติการณ์[n.] (prawattikān) EN: memorable events ; history ; history-making ; annals ; record FR: évènement important [m]
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า annals
Back to top