ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

text

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *text*, -text-

text ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
text (n.) ต้นฉบับ See also: ต้นฉบับเดิม, ถ้อยคำเดิม
text (n.) เนื้อหา See also: ใจความ
text (n.) หนังสือเรียน See also: ตำราเรียน, แบบเรียน Syn. handbook, syllabus, textbook
text (n.) ข้อความสั้นๆ Syn. lines, document
text (n.) หัวข้อสำคัญ Syn. topic, thesis, theme
text (n.) เนื้อเพลง
textbook (n.) หนังสือเรียน See also: ตำรับตำรา, ตำรา, ตำราเรียน, แบบเรียน Syn. text
textile (n.) สิ่งทอ See also: ผ้า Syn. fabric
textile (n.) วัตถุดิบที่นำมาทำสิ่งทอ
textiles (n.) ผ้า Syn. fabric
textual (n.) เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม See also: ที่เกี่ยวกับข้อความ Syn. verbal, scriptural
texture (n.) เนื้อผ้า
texture (n.) การจัดเส้นด้ายในการทอ
texture (n.) การจัดองค์ประกอบ See also: โครงสร้างพื้นฐาน Syn. composition
texture (n.) พื้นผิวของงานศิลปะ See also: ความหยาบละเอียด, เนื้อ
texture (n.) วัตถุที่ทำมาจากสิ่งทอ
texture (vt.) ทอผ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน
textile(เทคซฺ'ไทลฺ) n. สิ่งทอ,วัตถุสิ่งทอ adj. ทอได้,เกี่ยวกับการทอ., Syn. cloth,fabric,goods
textual(เทคซฺ'ชวล) adj. เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม,เกี่ยวกับใจความ,เกี่ยวกับข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. literal
texture(เทคซฺ'เชอะ) n. เนื้อผ้า,องค์ประกอบ,เนื้อหนัง,แก่นสาร,ธาตุแท้,สิ่งทอ,วัตถุทำสิ่งทอ. vt. ทอ (สิ่งทอ) ,ทอผ้า., See also: texturally adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
text(n) หัวข้อ,ต้นฉบับ,ตัวหนังสือ,แบบเรียน,เนื้อหา,ใจความ
textbook(n) ตำรา,หนังสือเรียน,แบบเรียน
textile(adj) อาจทอได้,เกี่ยวกับการทอผ้า
texture(n) การทอ,สิ่งทอ,เนื้อผ้า,แก่นสาร,โครงร่าง,เนื้อหนัง,องค์ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
textข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
textual criticismการวิจารณ์ตัวบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
textureลักษณะเนื้อแท้, พรรณลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Text alternativeทางเลือกที่เป็นข้อความการใช้ข้อความแทนเนื้อหาสาระที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้อความ เป็นการกำหนดด้วยโปรแกรม หรือการใช้ข้อความเพื่อเสริมสร้างเนื้อหาสาระอื่นที่ไม่ใช้ข้อความ [Assistive Technology]
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Textileสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Texture เนื้อ ลักษณะทางกายภาพที่หมายถึง ความหยาบละเอียดของดิน ซึ่งกำหนดโดยอัตราส่วนสัมพันธ์ ของอนุภาคทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวที่เป็นส่วนประกอบของดินนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวบท (n.) text See also: clause, article, subject, matter, theme, topic Syn. ทฤษฎี
ตัวบท (n.) text See also: clause, article, subject, matter, theme, topic Syn. ทฤษฎี
ตำรับ (n.) text See also: textbook, subject matter Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน
มาตรา (n.) text
ตำรับตำรา (n.) textbook Syn. ตำรา
ตำรา (n.) textbook See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical book, manual, authority, orthodoxy Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน
ตำราเรียน (n.) textbook See also: text Syn. หนังสือเรียน, แบบเรียน
หนังสือเรียน (n.) textbook See also: coursebook Syn. ตำรา, ตำรับตำรา
หนังสือแบบเรียน (n.) textbook See also: school book, course book Syn. หนังสือเรียน
แบบเรียน (n.) textbook See also: coursebook Syn. หนังสือเรียน, ตำรา
สิ่งทอ (n.) textile
สิ่งทอ (n.) textile
สินค้าสิ่งทอ (n.) textile goods See also: fabric goods
จินดามณี (n.) the first Thai textbook
องค์การทอผ้า (n.) The Textile Organization
เทอญ (adv.) a particle used in a more poetic context at the end of clause See also: used like or added for emphasis to any word Syn. เถิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My text for today comes from Psalm 99:บทเทศน์ของพ่อวันนี้มาจาก ซาม99
"Due to the controversial nature of this year's graduation address the editors have elected not to run the text in this issue of the Torch. "'เนื่องจากในปีนี้มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น... - -...
Miss my text messages you're dead.ถ้าไม่อ่านข้อความฉัน เธอตาย
[Send me a text so I won't worry... ] So if you listen to me carefully you will at least get 3 points.[ส่งข้อความหาฉันด้วย ฉันถึงจะหายห่วง... ] ถ้าพวกเธอ ตั้งใจฟังก็จะทำคะแนนได้ตั้ง 3 คะแนน
Han-kyung You got a text message.ฮันคยอง เธอมีข้อความเข้าแน่ะ
I have, uh, chosen a text I know Justin and Tessa would approve.ผมเอ่อ เลือกเอาประโยคที่ จัสตินกับเทสสาคงเห็นด้วย
I know. I know. But I got a text message from Chad.ฉันได้รับข้อความจากแช้ด เขาเรียกมาหาที่นี่
But I have the text right here, it should be coming up on your screen.ตอนนี้ผมได้มันมาแล้ว ผมจะส่งมันไปที่จอของเครื่องคุณ
Oh man, she sent me 78 text messages a day.แกรู้มั๊ย เธอส่ง message มาหา วันนี้นะ .. 78 ข้อความ
I have 178 girlfriends, and 8,900 text messages.และ 8900 ข้อความที่ส่งมาให้ฉัน
I'll go get some text books as wellฉันจะกลับไปเอาหนังสือเรียนด้วย
And don't send me text messages with wrong spellings, okay?และก็ไม่ต้องส่งแมสเสจ ที่สะกดผิดๆ, โอเค๊?

text ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八八六[bā bā liù, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄌㄧㄡˋ, 八八六] Bye bye! (in chat room and text messages)
全文检索[quán wén jiǎn suǒ, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, 全文检索 / 全文檢索] full text search
妄下雌黄[wàng xià cí huáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, 妄下雌黄 / 妄下雌黃] to alter a text indiscriminately (成语 saw); to make irresponsible criticism
文字档[wén zì dàng, ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄉㄤˋ, 文字档 / 文字檔] text file
望文生义[wàng wén shēng yì, ㄨㄤˋ ㄨㄣˊ ㄕㄥ ㄧˋ, 望文生义 / 望文生義] lit. view a text and interpret (成语 saw); to interpret word-by-word without understanding the meaning; a far-fetched interpretation
空格[kōng gé, ㄎㄨㄥ ㄍㄜˊ, 空格] blank character (in Chinese text); empty square (indicating illegible character)
佛经[Fó jīng, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄥ, 佛经 / 佛經] Buddhist texts
典籍[diǎn jí, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧˊ, 典籍] canonical text
布帛[bù bó, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ, 布帛] cloth and silk; cotton and silk textiles
合成语境[hé chéng yǔ jìng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, 合成语境 / 合成語境] composite context
前后文[qián hòu wén, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄨㄣˊ, 前后文 / 前後文] context; the surrounding words; same as 上下文
语境[yǔ jìng, ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, 语境 / 語境] context
语境依赖性[yǔ jìng yī lài xìng, ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, 语境依赖性 / 語境依賴性] context dependency
语境效应[yǔ jìng xiào yìng, ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 语境效应 / 語境效應] context effect
缜匝[zhěn zā, ㄓㄣˇ ㄗㄚ, 缜匝 / 縝匝] dense; fine (texture)
重复语境[chóng fù yǔ jìng, ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, 重复语境 / 重複語境] duplicate context
口齿生香[kǒu chǐ shēng xiāng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄤ, 口齿生香 / 口齒生香] eloquence that generates perfume (成语 saw); profound and significant text
英汉对译[Yīng Hàn duì yì, ㄏㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄧˋ, 英汉对译 / 英漢對譯] English-Chinese parallel text
全文[quán wén, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ, 全文] entire text
尔雅[ěr yǎ, ㄦˇ ㄧㄚˇ, 尔雅 / 爾雅] Erya (the first surviving Chinese dictionary, c. 3rd century BC, with glosses on classical texts)
借口[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, 借口] excuse; pretext
藉口[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, 藉口] excuse; pretext
饰词[shì cí, ㄕˋ ㄘˊ, 饰词 / 飾詞] excuse; pretext
释经[shì jīng, ㄕˋ ㄐㄧㄥ, 释经 / 釋經] exegesis; explanation of classic text
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 挦 / 撏] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻)
火枪[huǒ qiāng, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ, 火枪 / 火槍] firearms (in historical context); flintlock (old powder and shot firearm)
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, 五代] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉,
今古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, 今古文] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 亚罗号 / 亞羅號] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War)
全局语境[quán jú yǔ jìng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, 全局语境 / 全局語境] global context
口感[kǒu gǎn, ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ, 口感] mouthfeel; texture (of food)
圣经贤传[shèng jīng xián zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄨㄢˋ, 圣经贤传 / 聖經賢傳] lit. holy scripture and biography of sage (成语 saw); refers to Confucian canonical texts
超文件[chāo wén jiàn, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, 超文件] hypertext
超文件传输协定[chāo wén jiàn chuán shū xié dìng, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 超文件传输协定 / 超文件傳輸協定] hypertext transfer protocol; HTTP
超文本[chāo wén běn, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ, 超文本] hypertext
超文本传输协定[chāo wén běn chuán shū xié dìng, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 超文本传输协定 / 超文本傳輸協定] hypertext transfer protocol; HTTP
超文本传送协议[chāo wén běn chuán sòng xié yì, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 超文本传送协议 / 超文本傳送協議] hypertext transfer protocol (HTTP)
超文本标记语言[chāo wén běn biāo jì yǔ yán, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄐㄧˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 超文本标记语言 / 超文本標記語言] hypertext markup language; HTML
重典[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 重典] important classic text; cruel torture; severe punishment
错字[cuò zì, ㄘㄨㄛˋ ㄗˋ, 错字 / 錯字] incorrect character; typo (in Chinese text)

text ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention)
テキストエディタ[, tekisutoedeita] (n) {comp} text editor
テキストフォント[, tekisutofonto] (n) {comp} text font
テキストラベル[, tekisutoraberu] (n) {comp} text label
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] (n) {comp} text local coordinate system
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎベクトル, tekisuto heimenteigi bekutoru] (n) {comp} text direction vectors
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] (n) {comp} text precision
テキスト配置[テキストはいち, tekisuto haichi] (n) {comp} text alignment
ノーウェイト;ノーウエイト[, no-ueito ; no-ueito] (n) (1) (abbr) {comp} no wait state memory (memory the CPU can access without requiring wait states); (2) instant (e.g. for display speed of text in computer games) (wasei
ベース64;Base64[ベースろくじゅうよん, be-su rokujuuyon] (n) Base64; binary data; text data encoding conversion defined by MIME
俗文体[ぞくぶんたい, zokubuntai] (n) (obsc) (See 文語文) text written using colloquial language; text written using everyday language
傍点;旁点[ぼうてん, bouten] (n) (1) marks or dots used to emphasize text passage (emphasise); (2) marks to facilitate reading of kanbun
入門テキスト[にゅうもんテキスト, nyuumon tekisuto] (n) introductory text
割り書き;割書き[わりがき, warigaki] (n) interlinear notes; notes between lines of text
吾妻鏡;東鑑[あずまかがみ;あづまかがみ, azumakagami ; adumakagami] (n) Japanese medieval text that chronicles events of the Kamakura Shogunate
孫子[まごこ, magoko] (n) (1) (hon) Sun Tzu (Chinese military strategist, 544?-496 BCE); (2) (See 孫子の兵法) The Art of War (military text by Sun Tzu, 512 BC); (3) Sun Bin Bing Fa (military text by Sun Bin)
宿曜経[すくようきょう;しゅくようきょう;すくようぎょう, sukuyoukyou ; shukuyoukyou ; sukuyougyou] (n) Xiuyaojing (Indian astrological text written by Amoghavajra)
対訳[たいやく, taiyaku] (n,vs) original text with its translation printed side by side or on opposite page
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning
文字化け[もじばけ, mojibake] (n) {comp} corruption (of text, e.g. in email, due to improper encoding); garbling; illegal character; corrupted text; garbled text
暗号文[あんごうぶん, angoubun] (n) cryptogram; cipher text
書き取り(P);書取(P)[かきとり, kakitori] (n) (1) writing down from other written material; writing kanji text from hiragana; (2) transcription (of spoken material); (P)
[しゅ, shu] (n) (1) cinnabar; vermillion; red; slightly-orange red; (2) red pigment (and ink made from same); (3) red text (as used to correct documents)
[らん, ran] (n) (1) column of text (e.g. in a newspaper); (2) field (in a form, web page, etc.); (P)
着もじ[ちゃくもじ, chakumoji] (n) text message or symbol on a busy mobile phone indicating a call arrival (DoCoMo feature)
経題[きょうだい, kyoudai] (n) (1) title of a scripture or sacred text (e.g. Buddhist sutra); (2) (See 巻き物・まきもの・1) title on a scroll or rolled book
縦読み[たてよみ, tateyomi] (n,vs) reading vertically down horizontal text (e.g. as a simple code)
草紙;草子;双紙;冊子[そうし, soushi] (n) (1) written work (esp. a bound text, as opposed to a scroll); (2) a text written entirely in kana; (3) graphic novel (esp. one created between the 12th and 19th centuries); (4) notebook (for practicing kana, drawing pictures, etc.); (5) rough draft
衍字[えんじ, enji] (n) (inadvertent) insertion of a character in a text
衍文[えんぶん, enbun] (n) (inadvertent) redundancy in a text
訓み下し;読み下し[よみくだし, yomikudashi] (n) (1) reading a text from start to finish; (2) (See よみくだす) transliterating classical Chinese into Japanese
釈義[しゃくぎ, shakugi] (n) exegesis; explanation of a text; commentary on a text
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http
アクセスコンテキスト[, akusesukontekisuto] (n) {comp} access context
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set
アバカ[, abaka] (n) (See マニラ麻) abaca (Musa textilis)
アンデパンダン[, andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre
エンドオブテキスト[, endoobutekisuto] (n) {comp} end-of-text
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テキスト[てきすと, tekisuto] text
テキストイメー[てきすといめー, tekisutoime-] text image
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor
テキストフォント[てきすとふぉんと, tekisutofonto] text font
テキストブロック[てきすとぶろっく, tekisutoburokku] text block
テキストベース[てきすとべーす, tekisutobe-su] text based (e.g. interface)
テキストボックス[てきすとぼっくす, tekisutobokkusu] text box
テキスト位置[テキストいち, tekisuto ichi] text position
テキスト処理[テキストしょり, tekisuto shori] text processing
テキスト区域[テキストくいき, tekisuto kuiki] text extent
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors
テキスト方向[テキストほうこう, tekisuto houkou] text path
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision
テキスト配置[テキストはいち, tekisuto haichi] text alignment
テキスト開始[テキストかいし, tekisuto kaishi] start of text (STX)
プレーンテキスト[ぷれーんてきすと, pure-ntekisuto] plain text
プレーンテキスト版[プレーンテキストはん, pure-ntekisuto han] plain text version
入手不能公開文[にゅうしゅふのうこうかいぶん, nyuushufunoukoukaibun] unavailable public text
入手可能公開文[にゅうしゅかのうこうかいぶん, nyuushukanoukoukaibun] available public text
公開文指示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence
公開文言語[こうかいぶんげんご, koukaibungengo] public text language
公開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description
原文語[げんぶんご, genbungo] text word
拡張テキスト[かくちょうテキスト, kakuchou tekisuto] extended text
文字列束表[もじれつたばひょう, mojiretsutabahyou] text bundle table
暗号文[あんごうぶん, angoubun] cipher text
注記テキスト[ちゅうきテキスト, chuuki tekisuto] annotation text relative
置換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix
コンテクスト[こんてくすと, kontekusuto] context
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an)
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching
ハイパーテキスト[はいぱーてきすと, haipa-tekisuto] hypertext
ハイパテキスト[はいぱてきすと, haipatekisuto] hypertext

text ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาขยาน[n.] (ākhayān) EN: recitation from memory ; classroom recitation of poetry ; memorized text FR:
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content FR:
บทอาขยาน[n. exp.] (bot ākhayān) EN: text to be learned by heart FR:
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer FR: réciter des litanies
เอกสารฉบับเต็ม[n. exp.] (ēkkasān cha) EN: full text FR:
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
คัมภีร์[n.] (khamphī) EN: scripture ; text ; canon ; religious book ; sacred book ; sacred writings FR: livre sacré [m]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: text ; wording ; context ; passage ; statement ; message ; clause ; matter ; item FR: message [m] ; texte [m]
ข้อความดังต่อไปนี้[xp] (khøkhwām mī) EN: the text reads as follows FR:
เกลาสำนวน[v. exp.] (klao samnūa) EN: polish the text ; polish the writing ; polish the wording FR:
แม่บท[n.] (maēbot) EN: basic text ; basic law ; basic source ; model law ; model work FR:
มาตรา[n.] (māttrā) EN: section ; code ; article ; clause ; provision ; text FR: clause [f] ; article [m] ; alinéa [m] ; section [f]
เนื้อความ[n.] (neūakhwām) EN: meaning ; substance ; material ; contents ; text FR: contenu [m] ; substance [f]
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: text ; textbook ; subject matter ; treatise FR:
ตำราเรียน[n. exp.] (tamrā rīen) EN: textbook ; text FR: manuel [m]
ธรรมเจดีย์[n.] (thammajēdī) EN: repository of the Sacred Text ; doctrinal shrine ; shrine in which sacred texts are housed ; shrine of the Doctrine ; doctrinal monument FR:
ถ้อยความ[n.] (thǿikhwām) EN: contents ; text ; wording ; statement FR: sens [m] ; signification [f]
ตัวบท[n.] (tūabot) EN: text ; theorem FR: énoncé [m] ; texte [m]
ตัวบทที่ถูกต้อง[n. exp.] (tūabot thī ) EN: authentic text FR:
วรรณคดีคำสอน[n. exp.] (wannakhadī ) EN: didactic literature ; didactic text FR:
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que) ; revendiquer
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
บริบท[n.] (børibot [= ) EN: context FR: contexte [m]
บริบททางสังคม[n. exp.] (børibot thā) EN: social context FR: contexte social [m]
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[n. exp.] (børibot thā) EN: socio-cultural context FR: contexte socio-culturel [m]
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation ; editorial ; feature FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m] ; compte-rendu [m]
ดูโค้ด[v. exp.] (dū khōt) EN: view source FR: voir le texte source
จินดามณี[n.] (jindāmanī) EN: the first Thai textbook FR:
คำแก้ตัว[n. exp.] (kham kaētūa) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
ข้ออ้าง[n.] (khø-āng) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim ; assertion FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]
ขุททกปาฐะ[n.] (khutthakapā) EN: “Shorter Texts” ; the “Text of Small Passages” ; [name of the first division of the Khuddaka Nikāya] FR:
หนังสือ[n.] (nangseū) EN: book ; textbook FR: livre [m] ; bouquin [m] (fam.) ; ouvrage [m] ; manuel scolaire [m] ; livre scolaire [m]
หนังสือแบบเรียน[n. exp.] (nangseū baē) EN: textbook ; school book ; course book FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
หนังสือเรียน[n. exp.] (nangseū rīe) EN: textbook ; coursebook ; school textbook FR: livre scolaire [m] ; livre de cours [m] ; manuel scolaire [m] ; manuel [m]
หนังสือตำรา[n.] (nangseū tam) EN: textbook FR: manuel [m]
เนื้อ[n.] (neūa) EN: substance ; texture ; material ; matter ; content FR: substance [f] ; texture [f] ; corps [m]
เนื้อดิน[n. exp.] (neūa din) EN: soil texture FR: texture du sol [f]
เนื้อผ้า[n. exp.] (neūa phā) EN: texture ; body ; weave ; fabric FR:
ปกรณ์[n.] (pakøn) EN: book ; manual ; textbook ; scripture ; story FR:

text ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absoluttext {m}absolute text
authentisch {adj} | authentischer Text | authentische Interpretationauthentic | authentic text | authentic interpretation
Zwischentext {m}inserted text
Gesetzeswortlaut {m}law text
Fehlertextnummer {f}error text number
Textstelle {f}passage in the text
Textbearbeitung {f}word processing; text editing
Textende {n}end of text (EOT)
Werbefachmann {m}; Werbetexter
Alpakawolle {f} [textil.]alpaca wool
Batik {m,f} [textil.]batik
Batik-Effekt {m} [textil.]batik effect
Chemischreinigungsechtheit {f} [textil.]fastness to dry-cleaning
Chintz {m} [textil.]chintzing
Kontext {m} | aus dem Kontext gerissencontext | quoted out of context
Dekatieren {n} [textil.]decatizing
Problembeschreibung {f}; Problemtext
extern; außeruniversitär {adj}; außerhalb der Universitätextramural
Fadenzieher {m} (in Textilien)snag
Filmdruck {m} [textil.]screen printing
Appretbrecher {m} [textil.]finish breaker
Flachdruck {m} [textil.]flat screen printing
Flock- und Kammzugfärbung {f} [textil.]tops and stock dyeing
Stückfärbung {f} [textil.]garment dyeing
Strangfärbung {f} [textil.]hank dyeing
Hypertext {m}; querverweisender Texthypertext
Mangeln {n} [textil.]mangling
Maserung {f}; Textur
Textilienhändler {m} | Textilienhändler
Moirieren {n} [textil.]moireing
Breitausrüstung {f} [textil.]open finishing
Orangenschalenstruktur {f}orange-peel texture
Grundtext {m}; Urtext
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason
Spulenfärbung {f} [textil.]package dyeing
Pillingfestigkeit {f} [textil.]pilling resistance
Rohseide {f} [textil.]raw silk; wild silk
Rips {m} [textil.]rep; repp
Rotationsdruck {m} [textil.]rotary screen printing
Gleitfähigkeit {f} beim Nähen [textil.]seam slippage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า text
Back to top