ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัด*, -ตัด-

ตัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัด (v.) cut out See also: tailor Syn. ตัดเย็บ
ตัด (v.) reduce See also: curtail, shorten, slash, cut (down), take a short cut Syn. ลด, ทอน Ops. เพิ่ม
ตัด (v.) cut off See also: break of, sever, get rid off Syn. ตัดขาด, เลิก, ทิ้ง, ตัดทิ้ง, ละ
ตัด (v.) contrast with Syn. ตัดกัน, ขัดกัน Ops. กลมกลืน
ตัด (v.) cut
ตัดกัน (v.) contrast Syn. ขัดกัน
ตัดกัน (v.) intersect See also: cross
ตัดกัน (v.) intersect See also: cross
ตัดกัน (v.) contrast Syn. ขัดกัน
ตัดกำลัง (v.) reduce one´s power See also: cripple or weaken one´s power, wear sth/sb down Syn. ทอนกำลัง
ตัดขาด (v.) cut See also: divide, bisect, dissect
ตัดขาด (v.) break off See also: break up, sever, separate, put an end to Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ
ตัดขาด (v.) cut See also: divide, bisect, dissect
ตัดขาด (v.) break off See also: break up, sever, separate, put an end to Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ
ตัดความสัมพันธ์ (v.) cut off relations See also: break off relations, sever relations with Syn. เลิกคบ
ตัดคะแนน (v.) cut down one´s marks See also: reduce one´s marks Syn. หักคะแนน
ตัดงบ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. หักงบประมาณ, หักงบ
ตัดงบประมาณ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. ตัดงบ, หักงบประมาณ, หักงบ
ตัดฉาก (v.) (the scene) cut from sth to sth See also: change the scene Syn. เปลี่ยนฉาก, ตัดตอน
ตัดช่องทาง (v.) cut (at) See also: destroy one´s pull, destroy one´s opportunity Syn. ตัดทาง
ตัดต้นไฟ (v.) stop the cause See also: cut (/break) off the fire origin, remove (/eliminate) the cause of trouble Syn. ตัดปัญหา, หยุดปัญหา, ตัดไฟต้นลม
ตัดต่อ (v.) edit See also: edit something out (of something)
ตัดตอน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ยกมาบางส่วน, ตัดมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน
ตัดถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. สร้างถนน, ทำถนน
ตัดทอน (v.) abridge See also: reduce, cut off, shorten, cut down, slash, curtail Syn. ลด
ตัดทอน (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด, ตัดทิ้ง
ตัดทอน (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด, ตัดทิ้ง
ตัดทาง (v.) destroy oneself See also: obstruct the passage of, close a way or passage Syn. ปิดทาง Ops. เปิดทาง
ตัดทาง (v.) break (/blaze) a trail See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ตัดถนน, สร้างถนน, ทำถนน, ทำทาง
ตัดทิ้ง (v.) cut off See also: break of, sever, get rid off Syn. ตัดขาด, เลิก, ทิ้ง, ละ
ตัดทิ้ง (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด
ตัดทิ้ง (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด
ตัดบท (v.) interrupt See also: cut short, cut into, break in on, make a conclusion, break off the conversation Syn. รวบรัดตัดความ
ตัดปัญหา (v.) get around (a problem) See also: eliminate the problem, cut the Gordian knot Syn. หยุดปัญหา, ยุติปัญหา
ตัดผม (v.) cut the hair See also: dress the hair, have a haircut (royal words)
ตัดผ่าน (v.) cut through See also: bypass Syn. ผ่าน, สร้างผ่าน
ตัดพ้อ (v.) complain See also: grumble, blame Syn. ต่อว่า, ตัดพ้อต่อว่า
ตัดพ้อต่อว่า (v.) complain See also: remonstrate, blame
ตัดมาบางส่วน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ยกมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน
ตัดมิตรภาพ (v.) break off See also: break up, sever, separate, put an end to Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์
English-Thai: HOPE Dictionary
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
abscise(แอบไซซ') vi. แยก, ตัด
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
adenoidectomy(แอดดินอยเดค' โทมี) การตัดต่อม adenoids ออก (removing the adenoids)
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย
amputate(แอม' พิวเทท) vt. ตัดออก. -amputation n. (remove, cut off,mutilate)
amputee(แอมพิวที') n. ผู้ที่ถูดตัด (แขน, ขา, หรือส่วนอื่นของร่างกาย) ออก
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
apodis(z) ation (แอพโพไดเซ'ชน) n. การตัดเท้าออก
appendectomy(แอพเพนเดค'โทมี) n. ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก, Syn. appendicectomy)
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
arbitrage(อาร์'บิทราซฺ) n. การค้ากำไร,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitral(อาร์'บิเทริล) adj. เกี่ยวกับผู้ตัดสินหรือการตัดสิน (relating to an arbiter)
arbitrament(อาร์บิท'ระเมินทฺ) n. การตัดสิน,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ,ไร้เหตุผล,เอาแต่อารมณ์,โดยพลการ,ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous)
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
arbitration(อาร์บิเทร'เชิน) n. การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ,การชี้ขาด,การตัดสิน.
asyndeton(อะซิน'ดีทัน) n. การตัดสันธาน (conjunction) ออก. -asyndetic อสมวาร หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ไม่สอดประสานหรือสมนัยกัน (ใช้ในการรับและส่งข้อมูลทางโทรศัพท์)
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน
ax(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
axe(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
barber's shopn. ร้านตัดผม
barbershopn. ร้านตัดผม
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
behead(บิเฮด') {beheaded,beheading,beheads} vt. ตัดหัว,ฆ่าหรือประหารชีวิตโดยการตัดหัวออก, Syn. guillotine
bevel(เบฟ'เวิล) {bevelled,bevelling,bevels} n. ส่วนลาดหรือเอียงของเส้นหรือผิวหน้าที่ไม่เป็นมุมฉากซึ่งกันและกัน,เครื่องมือวาดมุมกับส่วนลาดเอียง adj. ลาด,เอียง,มุมเอียง vt. ทำให้เป็นมุมเอียง,เอียงตัด,ลาดตัว vi. เป็นมุมเอียง, See also: bevelled adj. เอียง
biopsy(ไบออพ'ซี) n. การตัดเอาชิ้นเนื้อเยื่อออกจากร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาวิเคราะห์, See also: bioptic adj. ดูbiopsy
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
across(adv) ไขว้,ตัดผ่าน,ขวาง
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์,ตัดสิทธิ์,ห้าม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
amputate(vt) ตัด(แขน,ขา)
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
arbitrate(vt) ตัดสิน,ชี้ขาด
arbitration(n) การชี้ขาด,การตัดสิน,อำนาจชี้ขาด
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน
barber(vt) ตัดผม,โกนหนวด
behead(vt) ตัดหัว
bob(n) การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,การตัดผมสั้น,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
decapitate(vt) ตัดหัว,ประหารชีวิต
carve(vt) แกะสลัก,สลัก,ตัด,แล่,ชำแหละ
choose(vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ
chop(vt) สับ,ผ่า,ฟัน,ถาง,ตัด
chopper(n) ผู้สับ,คนตัด,ผู้ฟัน,มีด,บังตอ,ขวาน
clippers(n) กรรไกร,กรรไกรตัดเล็บ,บัตตาเลี่ยน,เรือเร็ว
clipping(n) สิ่งที่ตัดออกมา,การตัด
clothier(n) ช่างตัดเสื้อ,คนขายผ้า
conclude(vi,vt) จบ,ลงมติ,ตัดสินใจ,ลงเอย,สิ้นสุด,ปลงใจ,ทำเสร็จ
conclusion(n) การจบ,การตัดสินใจ,ข้อยุติ
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
costumer(n) ช่างตัดเสื้อ
crisscross(adj) กากบาท,ไขว้,ซึ่งตัดกัน
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ,การตัดขวาง,ภาพตัดขวาง,แผนภาพ,แผนภูมิ,รูปตัด
crossing(n) การข้าม,ทางข้าม,ทางตัดทางรถไฟ
crossroad(n) สี่แยก,ทางแยก,ทางแพร่ง,ทางตัด
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น
cut(n) การตัด,การหั่น,การฟัน,การลดราคา,การขาดเรียน
cutlery(n) มีด,เครื่องตัด,กรรไกร
PAPER paper cutter(n) เครื่องตัดกระดาษ
decide(vi,vt) ตัดสินใจ,ชี้ขาด,ตกลงใจ
decision(n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bowdlerizeตัดทอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
debarตัดสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
depancreatise; depancreatizeตัดตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dissectedตัดแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spayตัดรังไข่, ตอน (ตัวเมีย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
truncateตัดปลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unsex; gonadectomise; gonadectomizeตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑ และ desexualise; desexualize ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablate๑. ตัดออก, เอาออก๒. ลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abridged editionฉบับตัดย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudgeชี้ขาดตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomy๑. กายวิภาคศาสตร์๒. การตัดซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphaeresisการตัดต้นคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
apocopeการตัดท้ายคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
appendectomyการตัดไส้ติ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biopsyการตัดเนื้อออกตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blowpipe๑. คันเชื่อมแก๊ส๒. คันตัดแก๊ส [มีความหมายเหมือนกับ cutting blowpipe] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
caesarian operationการทำคลอดโดยผ่าตัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calibrated circuit breakerตัวตัดวงจรปรับพิกัดแล้ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
castrate๑. ตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ desexualise; desexualize ๑ และ gonadectomise; gonadectomize; unsex]๒. ผู้ถูกทำหมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cholecystectomyการตัดถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cionectomy; uvulectomyการตัดลิ้นไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circuit breakerตัวตัดวงจร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
clean cut basisหลักการตัดภาระผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clipping๑. การเล็ม, การขริบ๒. ส่วนตัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
confocal conicsภาคตัดกรวยร่วมโฟกัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conic section; conicภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cross sectionรูปตัดตามขวาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cut๑. เส้นกั้น๒. ส่วนตัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cutter guideตัวนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting๑. การตัดชำ๒. ส่วนตัดชำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
decapitationการประหารชีวิตโดยตัดหัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desexualise; desexualize๑. ตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑]๒. ทำให้ขาดสิ่งบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disfranchisementการตัดสิทธิพิเศษ, การเพิกถอนสิทธิพิเศษ (เช่น สิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disinheritanceการตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismembermentการตัดแขนหรือขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
domeคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู doom] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doomคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู dome] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DSS (decision support system)ดีเอสเอส (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
edit๑. ตรวจแก้, บรรณาธิกร๒. ตัดต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cleaveตัดย่อย,เว้าเป็นร่องลึก [การแพทย์]
Cross Sectionตัดตามขวาง [การแพทย์]
Exciseตัดออก [การแพทย์]
Excisionตัดออกมาตรวจ,การตัด,การเลาะต่อม [การแพทย์]
Exclusionตัดทิ้ง [การแพทย์]
truncateตัดท้ายตัดบางส่วนของข้อมูล หรือข้อความที่ไม่สามารถบรรจุลงในเนื้อที่ที่กำหนดให้ได้ เช่น ชื่อยาวเกินไป กว่าจะพิมพ์ลงในกระดาษกาวพิมพ์เลขที่อยู่ ดังนั้นจึงต้องตัดส่วนท้ายออกไป [คอมพิวเตอร์]
Adenoidectomyอะดีนอยด์, การตัด; อะดีนอยด์, การตัดต่อม; ตัดต่อมอะดีนอยด์ออก [การแพทย์]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
annual ringวงปี, ส่วนของไซเลมที่ปรากฏเป็นลายเนื้อไม้  มีลักษณะเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ มองเห็นได้เมื่อตัดต้นไม้ตามขวาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aphakiaการผ่าตัดเอาเลนซ์ออก, ไม่มีเลนซ์ตา [การแพทย์]
Appendectomyการตัดไส้ติ่ง [TU Subject Heading]
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
Baber's Poleเครื่องหมายของร้านตัดผม [การแพทย์]
Baker Procedureวิธีผ่าตัดย้ายเอ็นกระดูกสะบ้า [การแพทย์]
Barbersช่างตัดผม [TU Subject Heading]
Biopsyการตัดเนื้อตรวจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Break of Diplomatic Relationsการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต
Bunionectomyการตัดก้อนที่โคนหัวแม่เท้าออก [การแพทย์]
Bursectomyการตัดถุงน้ำลดการเสียดสีออก [การแพทย์]
Buttock Contouringการผ่าตัดก้นย้อย [การแพทย์]
Cast Cutter, Electricเลื่อยตัดเฝือกชนิดไฟฟ้า [การแพทย์]
Cholecystectomyการผ่าตัดถุงน้ำดี [TU Subject Heading]
Circumcisersหมอผ่าตัดปลายองคชาต [การแพทย์]
Circumcisionองคชาต,การตัดหนังหุ้มปลาย;ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศออก;การขลิบหนังปลายอวัยวะสืบพันธุ์;การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ;การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศ;การขลิบหนังหุ้มปลาย [การแพทย์]
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลางความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
Cat Clay แคตเคลย์ ดินเหนียวที่มีจุดประของแร่จาโรไซต์ในหน้าตัด ของดิน ลักษณะคล้ายผงกำมะถันเกาะตัวกันหลวม ๆ ปะปนอยู่กับเนื้อดิน นอกจากจุดสีประของแร่จาโรไซต์แล้ว ยังมีจุดประสีเหลือง แดงหรือน้ำตาลของสารพวกเหล็ก และแมงกานีส เป็นต้น ปะปนอยู่ในชั้นดินเป็นจำนวนมาก ทำให้ดินเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด [สิ่งแวดล้อม]
Cleavageการแบ่งตัว,การแบ่งตัว,ตัวตัด,การแตกตัว,การตัดย่อย,การแตกหัก [การแพทย์]
Colectomyลำไส้ใหญ่,การตัด;การตัดลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
cubeลูกบาศก์, ปริซึมซึ่งมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกหน้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cut and fillcut and fill, ดินตัดดินถม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cut Downการผ่าตัดเส้นเลือด,การเปิดหลอดเลือดดำ,ผ่าตัดเปิดหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Cutoffการตัดยอด [การบัญชี]
Cuttingการตัดวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cutting Tools, High Speedเครื่องมือสำหรับตัดที่มีความเร็วสูง [การแพทย์]
Cystectomyการตัดกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Decapitationการตัดให้เหลือไขสันหลัง,การตัดคอเด็ก,การตัดคอ,การตัดคอทารก [การแพทย์]
decisionข้อตัดสินใจ [การทูต]
Crescendo-Decrescendoรูปข้าวหลามตัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
carve (vt.) ตัด Syn. cut, cut up
cut (vt.) ตัด Syn. sever, slice, cleave
cut (vi.) ตัด
cut at (phrv.) ตัด See also: เฉือน, ชำแหละ, แล่
hack (vt.) ตัด See also: จาม, ฟัน, แผ้วถาง, สับ, เฉือน Syn. chop, cut
prune away (phrv.) ตัด See also: เล็ม (ต้นไม้, กิ่งต้นไม้)
prune down (phrv.) ตัด See also: เล็ม (ต้นไม้)
shear (vi.) ตัด See also: ตัดขน, ตัดขนแกะ, โกน, เล็ม Syn. cleave, shave, shorten, sever Ops. lengthen
shear (vt.) ตัด See also: ตัดขน, ตัดขนแกะ, โกน, เล็ม Syn. cleave, shave, shorten, sever Ops. lengthen
trim (vt.) ตัด See also: ตัดออก, ตัดทิ้ง, เล็ม, โกน
lop (vt.) ตัด (กิ่งไม้) See also: ลิด, เล็ม Syn. cut
lop (vi.) ตัด (กิ่งไม้) See also: ลิด, เล็ม Syn. cut, trim, chop
bob (vt.) ตัด(ผมคน, หางม้า)ให้สั้น Syn. cut
intersect (vt.) ตัดกัน (ถนน) Syn. divide, bisect Ops. join, unite
clash (vt.) ตัดกัน (สี)
clash (vi.) ตัดกัน (สี)
intersect (vi.) ตัดกัน (เส้น) Syn. cross
enfeeble (vt.) ตัดกำลัง See also: ทำให้อ่อนแอ Syn. enervate, exhaust, weaken
trim (vt.) ตัดขน See also: ถลกขน
fleece (vt.) ตัดขน (แกะ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's really hard to make a decisionมันยากที่จะตัดสินใจจริงๆ
You have to be operated onคุณต้องทำการผ่าตัด
I haven't decided yetฉันยังไม่ตัดสินใจเลย แล้วคุณล่ะ
I try to make really quick decisionsฉันพยายามจริงๆ ที่จะตัดสินใจไห้เร็วขึ้น
I've got some decisions to makeฉันต้องตัดสินใจบางอย่าง
I've made the wrong decision, haven't I?ฉันตัดสินใจผิดใช่ไหมนี่?
I'm finding it's difficult to make up my mindฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจ
I give up on himฉันตัดหางปล่อยวัดเขาแล้ว
I've decided to cancel lunchฉันได้ตัดสินใจยกเลิกอาหารเที่ยง
I decided not to tell anyoneฉันตัดสินใจที่จะไม่บอกใคร
I haven't decided whether to take the job or notฉันยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะรับงานนั้นหรือไม่
Thinking ten times before you decide anythingคิดให้หลายตลบก่อนที่เธอจะตัดสินใจสิ่งใด
He has decided what he going to doเขาได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไร
I must let the mediator decideฉันต้องให้คนกลางตัดสินใจแล้ว
I decided I would find an answerฉันตัดสินใจที่จะหาคำตอบ
I decided not to say another word all eveningฉันตัดสินใจที่จะไม่เอ่ยสิ่งใดตลอดเย็นนี้
It seems we have a decision to makeดูเหมือนมีเรื่องให้เราต้องตัดสินใจ
Because from now on I will make my own decisions!เพราะว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะตัดสินใจด้วยตัวของฉันเอง
Don't make me regret my decisionอย่าทำให้ฉันเสียใจต่อการตัดสินใจนี้
Let's not rush to judgmentอย่าด่วนตัดสินสิ
Make up your mind before it's too lateรีบตัดสินใจเถอะก่อนที่มันจะสายเกินไป
Don't just decide on your own!อย่าตัดสินตามความคิดของตนแต่เพียงถ่ายเดียว
Finally, you have decided to tie the knot after 7 long yearsในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานซะที หลังจากที่คบกันมายาวนาน 7 ปี
Don't judge people by what you can see on the outsideอย่าตัดสินผู้คนจากสิ่งที่เห็นแต่ภายนอก
Before you go around judging others, look at yourself firstก่อนที่คุณจะตัดสินคนอื่นๆ เขานะ ให้มองดูตัวเองก่อนเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Slice, slice, slice these fingers off...ตัด.. ตัด ตัดมันออก..
They sliced and carvedมันแล่เนื้อ ตัด ชำแหละ
I need an ambulance at the 164 and the 94 asap.ผมขอรถพยาบาลที่ ถนนสาย 164 ตัด 94 ด่วน
You said this part of the case was clear cutคุณ กล่าว ว่า ส่วน นี้ ใน กรณี ที่ \ Nwas ตัด ชัดเจน
SawVI Translated by Peter PetrelliSaw VI เกม ตัด ต่อ ตาย ภาค 6
You don't have the fucking balls!ฉัน จะ ตัด ไข่ แก ทิ้งซะ!
You don't have the fucking...ฉัน จะ ตัด ไข่แก ทิ้งซะ!
The coordinates are... 673117, cross 7RB71.พิกัดคือ... 673117 ตัด 7RB71
On 43rd and 7th, saw Dreiberg and Jupiter leaving diner.เห็นไดรเบิร์กกับจูปิเตอร์ ออกจากร้านอาหารที่แยก 43 ตัด 7
Dorchester, Gore Park and Adams.ดอร์เชสเตอร์, ถนนGore Park ตัด Adams
I'm gonna cut his retard pecker off and use it as a goddamn hood ornament.ฉันเมตร จะ ตัด ลึงค์ ชะลอ ของ เขาออก และใช้เป็น เครื่องประดับ เครื่องดูดควันประณาม
I might have cut back on the F-words a little.ฉันอาจจะ ตัด F ออกไปบ้าง
Factoring Jeffrey out of the conversation for a minute, may I propose something that I rarely do in life myself?? ตัด Jeffrey ออกจาก บทสนทนาซักครู่เถอะ
Oh, my God. I need a traffic car To banner and spring for a single-car collision.มีเหตุรถชนที่ ถ.แบนเนอร์ ตัด สปริง
This is 1505,um, eastbound on queen and sumach.นี่ 1505 มุ่งหน้าตะวันออก บน ถ.ควีน ตัด ซูมัค
1505. I need an ambulance... queen and Logan.1505 ขอรถพยาบาล ถ.ควีน ตัด โลแกน
We have survivors in a building on the northwest corner of 29th and 5th.เราคือผู้รอดชีวิต อยู่ในตึกตรงหัวมุมทางทิศเหนือ ถนน 29 ตัด 5
I repeat, the northwest corner of 29th and 5th.ย้ำอีกครั้ง หัวมุมทิศเหนือ 29 ตัด 5
Near Bruster and Sixth.แถวๆบรูสเตอร์ ตัด สายหก
Bruster and sixth.บรูสเตอร์ ตัด ถนนสาย 6
I mean, maybe you're at your best hacking and slicing your way through all the world's crap alone, not having to explain yourself to anybody.ฉันหมายถึง นายอาจจะดีที่สุดสำหรับนาย ตัด และ เฉือน ทุกอย่างที่ขวางทางนาย ทั้งหมดบนโลกนี้คนเดียว
Cut it! Cut it! Cut it!ตัดสิ ตัดสิ ตัด ตัด ตัด ตัด!
I cut some stuff over the past few months...ฉัน ตัด บางสิ่ง ในช่วงไม่กี่ เดือนที่ผ่านมา
Any available units, please respond to a 10-50 in progress at the intersection of 46th and 3rd."มีหน่วยไหนพร้อม" "ตอบด้วยเรื่องความคืบหน้ากรณี สิบถึงห้าสิบ" "ที่สี่แยกถนน 46 ตัด 3"
Johanssen, time to intercept? 39 minutes, 12 seconds.ตัด 39 นาที 12 วินาที
Cut! Please just follow the script, Razor.ตัด กรุณาเพียงทำตาม สคริปต์มีดโกน
Cut. [Sighs] Great job.ตัด. งานที่เยี่ยมมาก.
Just off, off, off with their...ตัด... ตัด... ตัดหัวพวกมัน
Cut the keel.ตัดกระดูกงูตัดกระดูกงู
Cut open the bags and you can check for yourself if you like.ตัดกระสอบเปิดดูและนายสามารถ ตรวจดูของได้ถ้าหากนายชอบ
Coming out of commercial.ตัดกลับจากโฆษณา 5.. 4..
Cut off those Republic supply ships.ตัดกองยานเสบียงสาธารณรัฐ
Cut off before completion.ตัดก่อนที่จะเสร็จสิ้น
Cut the line before he drowns us.ตัดก่อนที่มันจะลากเราจม
You be there at 5:00, or I unleash a contingency plan of my own.ตัดกับบรูคลินที่ 10 นายจะต้องไปที่นั่นเวลา 5 โมง ไม่งั้นฉันจะใช้แผนขมขู่ของฉันเอง
And the mission concludes with Earth intercept... 211 days later.ตัดกับโลก 211 วันต่อมา
Transmit the deactivation signal. Eject the entry plug by force.ตัดการควบคม ดีดปลั๊กออกมา
Cuts the transmission. Push it again to restart.ตัดการสื่อสาร กดอีกทีเพื่อเปิดมันใหม่
We've disabled all communications. No contact with the outside world.ตัดการสื่อสารทั้งหมด งดติดต่อโลกภายนอก
Cutting all ties.ตัดการเชื่อมต่อทั้งหมด

ตัด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery
決意[けつい, ketsui] Thai: การตัดสินใจแน่วแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัด
Back to top