ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

excerpt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *excerpt*, -excerpt-

excerpt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excerpt (n.) ข้อความที่ตัดตอนมา See also: ส่วนที่ตัดตอนมา Syn. extract, selection
excerpt (vt.) ตัดตอนมา (ข้อความ, ย่อหน้า เป็นต้น) Syn. extract, select
excerpt from (phrv.) เอามาจาก See also: สกัดมาจาก, ดึงมาจาก, ถอนมาจาก
excerpts (n.) หนังสือรวบรวมบทกวี / วรรณกรรม Syn. anthology
excerpts (n.) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก See also: สิ่งที่ถูกเลือก, ของที่คัดเลือกมาอย่างดี, บทหรือตอนในหนังสือที่เลือกมา Syn. choice, pickings, preference
English-Thai: HOPE Dictionary
excerpt(เอค'เซิร์พ) {excerpted,excerpting,excerpts} n. ข้อความที่คัดมาจากที่อื่น,สิ่งที่คัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา. vt. (อิคเซิร์พ') ตัดตอนมา,คัดลอกมา., See also: excerpter n. ดูexcerpt excerptor n. ดูexcerpt excerptible adj. ดูexcerpt excerption n.
English-Thai: Nontri Dictionary
excerpt(n) ข้อความที่ตัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา,ข้อความที่คัดลอกมา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excerptsงานตัดทอน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here's an excerpt of just one of the great bonus features.นี่คือเพียงหนึ่งตอนที่เอามาจาก โบนัสพิเศษมากมาย
Just an excerpt from the preface.Just an excerpt from the preface.
And that's an excerpt from a speech you made at the Best Western Hotel in Tampa on July the 25th, 1998.และที่ตัดตอนมา จากคำพูดที่คุณทำ ที่ดีที่สุดของโรงแรมเวสเทิร์ ในแทมปา
It's this improv group, and they have a book night where they read excerpts from current novels.พวกเขาจัดตั้ง คืนของหนังสือขึ้นมา เขาจะอ่านนิยายที่เพิ่งออกมาใหม่ๆ

excerpt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手抄[しゅしょう, shushou] (n,vs) excerption; manual copying; excerpt
抜き書き;抜書き;抜書[ぬきがき, nukigaki] (n,vs) extract; excerpt
書き抜き;書抜き[かきぬき, kakinuki] (n) extract; excerpt
書き抜く;書抜く[かきぬく, kakinuku] (v5k,vt) to extract (e.g. a passage from a book); to make an excerpt
抄;鈔[しょう, shou] (n) (1) (obs) excerpt; extract; (2) annotation; (3) shou (unit of volume, approx. 1.8 ml)
抄出[しょうしゅつ, shoushutsu] (n,vs) taking excerpts; extraction
抄本[しょうほん, shouhon] (n) excerpt; abridgment; book of selections; (P)
抄物[しょうもの;しょうもつ, shoumono ; shoumotsu] (n) (1) Muromachi-period texts or annotations of texts used in Zen lectures; (2) extracting from or excerpting (a classic)
抜本[ばっぽん, bappon] (n) excerpt; selection
抜粋(P);抜萃;抜枠(iK)[ばっすい, bassui] (n,vs,adj-no) extract; excerpt; selection; (P)

excerpt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary ; excerpt FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m] ; extrait [m]
คัดลอก[v.] (khat løk) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce ; plagiarize FR: copier ; transcrire; reproduire
ทะเบียนการค้า[n. exp.] (thabīen kān) EN: business registration ; excerpt from the commercial register FR: registre de commerce [m]
การตัดตอน[n.] (kān tattøn) EN: extractability ; excerption FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า excerpt
Back to top