ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lengthen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lengthen*, -lengthen-

lengthen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lengthen (vt.) ทำให้ยาวออกไป See also: ทำให้ยาวขึ้น Syn. extend Ops. shorten
lengthen (vi.) ยาวออกไป See also: ยาวขึ้น
lengthen out (phrv.) ทำให้ยาวขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
lengthen(เลง'เธิน) vt. ทำให้ยาวขึ้น. vi. ยาวขึ้น., See also: lengthener n., Syn. increase
English-Thai: Nontri Dictionary
lengthen(vi) ยาวขึ้น,นานขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An Ilizarov apparatus was used to lengthen his bone when he was a child, so he was definitely Russian.อิลิซารอฟ เคยใช้เครื่องมือยืดกระดูก เพื่อเพิ่มความยาว เมื่อเขายังเด็ก งั้นเขาต้องเป็นพวกรัสเซียนแน่นอน
Lengthen it, Full Metal!อธิบายมาซิเจ้าหนูเหล็กไหล!
The further Mikako goes from the Earth, the more the time it takes to exchange mail lengthens.ยิ่งมิกาโกะห่างออกไปไกลจากโลกเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ระยะเวลาในการส่งข้อความนั้นยิ่งนานยิ่งขึ้น
Uh,15 intestinal surgeries to date, plus a bowel lengthening procedure,which helped for a while, but recently,he's had to go back to being fed through t.p.n.เอ่อ การผ่าตัด 15 ครั้งจนถึงปัจจุบัน แล้วก็มีการเบิ่มความยาวของสำไส้ ซึ่งช่วยระยะหนึ่ง แต่เร็วๆ นี้กลับมาให้อาหารทางสายยางอีกครั้ง
When my first single drops, I'll buy you that mansion in the Hollywood Hills and you can finally afford to have your legs lengthened.เมื่อไหร่ที่ อัลบั้มแรกของฉันออก ฮันจะซื้อ แมนชั่นให้คุณ ในหุบเขาฮอลลี่วูดส์ และในที่สุด คุณสามารถมีเท้าที่ยาวขึ้นได้อย่างปรารถนา

lengthen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长达[cháng dá, ㄔㄤˊ ㄉㄚˊ, 长达 / 長達] extend as long as; lengthen out to
加长[jiā cháng, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ, 加长 / 加長] lengthen
拖长[tuō cháng, ㄊㄨㄛ ㄔㄤˊ, 拖长 / 拖長] lengthen; drag out

lengthen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
肩揚げを下ろす[かたあげをおろす, kataagewoorosu] (exp,v5s) (1) (obsc) (See 肩揚げ) to come of age (for a girl); (2) (obsc) to lengthen the sleeves of a kimono
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
延長[えんちょう, enchou] (n,vs) (1) extension; elongation; prolongation; lengthening; (n) (2) Enchou era (923.4.11-931.4.26); (P)
長呼[ちょうこ, chouko] (n,vs) (1) {ling} lengthening a vowel (e.g. as in Kansai dialect); (n) (2) {ling} long sound (esp. long vowel)
長期化[ちょうきか, choukika] (n,vs) lengthening
音符[おんぷ, onpu] (n) (1) (See お玉杓子) musical note; note symbol; (2) phonetic symbol (inc. the kanji and kana-doubling symbols, vowel-lengthening symbol, etc.); (3) (See 意符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the pronunciation (as opposed to the meaning); (P)

lengthen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต่อ[v.] (tø) EN: extend ; renew ; prolong ; lengthen ; enlarge ; add FR: prolonger ; renouveler
ต่ออายุ[v. exp.] (tø āyu) EN: renew ; prolong the life ; extend one's life (as) ; perform a long life ceremony ; lengthen one's life ; prolong for more time FR: renouveler ; prolonger ; proroger
ยาวขึ้น[v. exp.] (yāo kheun) EN: lengthen FR: allonger
ยืดและหด[v. exp.] (yeūt lae ho) EN: expand and contract ; lengthen and shorten FR:
ยืดเวลา[v. exp.] (yeūt wēlā) EN: prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch FR: prolonger ; faire durer
ยานคาง[adj.] (yānkhāng) EN: drawn out ; lengthened in speaking FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lengthen
Back to top