ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quote

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quote*, -quote-

quote ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quote (vt.) อ้างมาจากหนังสือ See also: ยกคำพูดมา, คัดลอกจาก Syn. recite, excerpt, extract, cite
quote (vt.) บอกราคา See also: แจ้งราคา Syn. request, demand, price, rate
quote (vt.) ปิดคำด้วยอัญประกาศ See also: ปิดคำด้วยเครื่องหมายคำพูด
quote (n.) การอ้างอิง
quote from (phrv.) อ้างจาก See also: อ้างอิงคำพูดของ, อ้างคำพูดจาก
quoted (adj.) ซึ่งถูกอ้างถึง Syn. cited, named
quoter (n.) ผู้อ้างอิง
English-Thai: HOPE Dictionary
quote(โควท) vt.,n. (การ) อ้างอิง,อ้าง,อ้างคำพูด,เอาคำพูดของ...มา,แจ้งราคา,ใส่เครื่องหมายคำพูด (" ") vi. อ้างอิง,เครื่องหมายอ้างอิง, See also: quoter n., Syn. repeat,cite,refer to
quoteworthy(โควท'เวิร์ธธี) adj. อ้างอิงได้,กล่าวถึงได้,เหมาะที่ถูกอ้างอิง., See also: quoteworthiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
quote(vt) อ้างอิง,อ้าง,ยกคำพูดมา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ้างคำพูด (v.) quote
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To quote an old Latin phrase...คุณคู่ควรกับสุภาษิตลาติน บทนี้...
You can quote me all you want.คุณจะถามอะไรฉันก็ได้
Adam asked me to see if you'd give us a quote for the article he's writing.อดัมขอให้ผมมาพบเผื่อคุณ จะให้คำนิยมสำหรับบทความที่เขากำลังเขียนอยู่
Well, if it was a toothbrush, I'd just quote a price, but then a toothbrush is a non-lethal object.ดีถ้ามันเป็นแปรงสีฟันก็เพิ่งเสนอราคาที่ แต่แล้วแปรงสีฟันเป็นวัตถุที่ไม่ตาย
You want me to quote you?คุณต้องการให้ฉันไปพูดคุณ?
If I asked you about love, you'd probably quote me a sonnet, but you've never looked at a woman and been totally vulnerable.ถ้าถามเรื่องรัก เธอก็กวนประสาทชั้นอีก เธอไม่เคยมองผู้หญิงแล้วเห็นถึงความเปราะบาง
Do you still want to quote him?ยังกล้าเอาชื่อเขามาอ้างอีกเหรอ
Oh, Chris, I loved your quote in "The Times".Chris, l loved your quote in The Times.
And this guy calls up, and he's talking about his senior quote and DJ Justice says, "What was great about your quote?"และมีคนนึงโทรมา เขาพูดเรื่อง สุนทรพจน์ของเขา... แล้วดีเจจัสติสบอกว่า สุนทรพจน์ของคุณมีอะไรดี?
Close quote Who are you?ปิดคำพูด เธอเป็นใคร?
The patent office and the U.S. Government took a look at this quote invention;พิจารณ์ดูสิ่งประดิษฐ์ที่ว่านี้
And I... I certainly can't quote J.F.K. Now can I, Ryan?และผมจะไม่ยกเอาคำพูดของ J.F.K. แล้ว...

quote ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报价[bào jià, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 报价 / 報價] quoted price
引用[yǐn yòng, ˇ ㄩㄥˋ, 引用] quote; cite
援引[yuán yǐn, ㄩㄢˊ ˇ, 援引] quote; cite
摘引[zhāi yǐn, ㄓㄞ ˇ, 摘引] quote
摘译[zhāi yì, ㄓㄞ ㄧˋ, 摘译 / 摘譯] quoted (from); translation of selected passages

quote ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P)
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シングルクォート[しんぐるくおーと, shingurukuo-to] single quote
たいてい[たいてい, taitei] double quote (")
ダブルクォート[だぶるくおーと, daburukuo-to] double quote
バッククォート[ばっくくおーと, bakkukuo-to] backquote (character)
二重引用符[にじゅういんようふ, nijuuinyoufu] double quotes
引用文字列[いんようもじれつ, inyoumojiretsu] quoted (character) string

quote ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าง[v.] (āng) EN: quote ; cite ; refer (to) ; allude (to) FR: citer ; invoquer ; se référer à
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิงจาก...[v. exp.] (āng-ing jāk) EN: quote from … FR: tiré de ...
อ้างอิงราคาซื้อขาย[v. exp.] (āng-ing rāk) EN: quote a price FR:
บอกผ่าน[v. exp.] (bøk phān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price ; inflate the price FR:
บอกราคา[v. exp.] (bøk rākhā) EN: quote a price FR:
การอ้างอิงคำพูด[n. exp.] (kān āng-ing) EN: quote FR: citation [f]
คำอ้างอิง[n. exp.] (kham āng-in) EN: reference ; quote FR:
ราคาปิด[n. exp.] (rākhā pit) EN: closing price ; closing quote ; close price FR:
เสนอราคา[v. exp.] (sanōe rākhā) EN: offer a price ; quote ; quote a price FR: proposer un prix
ยก[v.] (yok) EN: cite ; quote ; refer ; allude ; illustrate ; show an example FR: citer
ยกคำพูดมา[v. exp.] (yok khamphū) EN: quote FR: citer
อ้างอิงผิด[v. exp.] (āng-ing phi) EN: misquote FR:
นิกเขปบท[n.] (nikkhēpabot) EN: verse of summary ; words of summary ; thesis ; passage set up for detailed treatment in a discourse ; saying quoted for discoursing ; discourse-opening verse FR:
ส่วนลงตัว[n. exp.] (suan longtū) EN: aliquot part ; aliquot FR: partie aliquote [f]

quote ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Preisangebot {n}price quote
Zitat {n} | Ende des Zitatsquote | end of quote
Kontext {m} | aus dem Kontext gerissencontext | quoted out of context
Einschaltquote {f} | eine hohe Einschaltquote habenpopularity rating; rating | to be high in the ratings
Preisanfrage {f}quote request
Quote {f} | Quoten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quote
Back to top