ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shorten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shorten*, -shorten-

shorten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shorten (vt.) ทำให้สั้นลง See also: ย่อให้สั้น, หดให้สั้น Syn. abridge, abbreviate Ops. lengthen
shorten (vi.) ลดลง
shorten (vt.) ทำให้ลดลง
shorten (vt.) ทำให้กรอบ
shorten by syncope (vt.) ย่อคำโดยตัดอักษรหรือเสียงตรงกลาง See also: ย่อคำโดยตัดพยางค์ตรงกลาง
shortened (adj.) ซึ่งลดลง See also: ซึ่งน้อยลง Syn. decreased, diminished
shortening (n.) การทำให้ลดลง
English-Thai: HOPE Dictionary
shorten(ชอร์ท'เทิน) vt. ทำให้สั้น,ทำให้ลดน้อยลง,ย่อ,หดสั้น,ลดขนาด,ลดกำลัง,ลดประ-สิทธิภาพ,ทำให้กรอบ. vi. หดสั้น,ลดลง,สั้นลง,เตี้ยลง. -shortener n., Syn. lessen,reduce
English-Thai: Nontri Dictionary
shorten(vi) ห้วน,สั้นลง,ย่อลง,เตี้ยลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shortened versionแบบย่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดทอน (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด, ตัดทิ้ง
ตัดทอน (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด, ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด
ตัดทิ้ง (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด
ย่น (v.) shorten See also: save, reduce, cut down, diminish, lessen Syn. ร่น, ย่นย่อ
ย่นย่อ (v.) shorten See also: abbreviate, abridge, cut down Syn. ย่อย่น, ย่อ, รวบรัด, ทอน, ตัดทอน
ย่อ (v.) shorten See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize Syn. ย่อเรื่อง, สรุปเรื่อง, ย่อความ
ย่อย่น (v.) shorten See also: lessen, curtail, abridge, abbreviate, condense, compress, shrink, reduce, decrease Syn. ย่นย่อ
ย่อเรื่อง (v.) shorten See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize Syn. สรุปเรื่อง, ย่อความ
รวบรัด (v.) shorten See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action
รวบรัดตัดความ (v.) shorten See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action Syn. รวบรัด Ops. ขยายความ
สรุปเรื่อง (v.) shorten See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize Syn. ย่อเรื่อง, ย่อความ
ร่นเวลา (v.) shorten time See also: bring forward Syn. ย่นเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And they say that you can... shorten this and wear it again, if you like.ละอีกอย่างชุดแบบนี้มัน โมแล้วใส่ได้หลายงานนะเว้ยเฮ้ย
Only sometimes, we like to shorten one of the legs.- บางครั้งเท่านั้น เราชอบปรับขาเก้าอี้ลงข้างหนึ่ง
I'm going to shorten the time it takes for you.ผมจะช่วยประหยัดเวลาให้คุณเอง
Mensurate those coordinates. Shorten the kill chain.คำนวนตำแหน่ง หาทางที่ลัดที่สุด
I don't know. I mean, if I tighten the waist and shorten it a bit,ฉันไม่รู้ หมายถึงถ้าทำให้ช่วงเอวดูรัดขึ้น
They shorten every word to one syllable.พวกเขาย่อทุก คำเหลือแค่พยางค์เดียว
Yeah, but if the graft doesn't take, we shorten the nerve more.ใช่ แต่ถ้าอวัยวะไม่ยอมรับส่วนปลูกถ่าย เราสามารถทำให้เส้นประสาทสั้นลงได้อีก
Your name is a mouthfull. Do you mind if I shorten it?ชื่อของเธอยาวเอาเรื่อง ฉันย่อให้สั้นได้มั้ย
Well, why don't you just shorten the trip?เอ่อ ทำไมเธอไม่ทำให้การเดินทางสั้นลง
Does shorten the list a bit.นั่นช่วยให้แคบลงมากเลย
Sir, a squall on the starboard route, we need to shorten the sail immediately.เซอร์มีลมพายุบนน้อมกราบ ขวา เราจะต้องสั้นลงเรือทันที
If we don't shorten sail and bear off it'll catch us on the beam.ถ้าเราไม่ได้ร่นแล่นเรือและแบก ออก มันจะจับเราบนคาน

shorten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, 撱] clip; shorten; throw away
减刑[jiǎn xíng, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 减刑 / 減刑] reduce penalty; shortened or commuted (judicial) sentence
弄短[nòng duǎn, ㄋㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˇ, 弄短] shorten; shortening
酥松油脂[sū sōng yóu zhī, ㄙㄨ ㄙㄨㄥ ㄧㄡˊ ㄓ, 酥松油脂 / 酥鬆油脂] shortening (fat used in cooking cakes)

shorten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寿命を縮める[じゅみょうをちぢめる, jumyouwochidimeru] (exp,v1) (See 命を縮める) to shorten one's life
ショートニング[, sho-toningu] (n) shortening
切り詰める;切詰める[きりつめる, kiritsumeru] (v1,vt) (1) to shorten; to cut short; to trim; (2) to cut down on; to reduce; to economize; to economise
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko
時短[じたん, jitan] (n) shortening of time
減らす[へらす, herasu] (v5s,vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P)
短縮[たんしゅく, tanshuku] (n,vs) shortening; abbreviation; reduction; (P)
短縮形[たんしゅくけい, tanshukukei] (n) abbreviation; abbreviated form; shortened form
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) {ling} (See 約音) contraction (in phonetics); (P)
約する[やくする, yakusuru] (vs-s,vt) (1) {math} to promise; (2) to abridge; to simplify; to shorten; (3) to reduce
約める[つづめる, tsudumeru] (v1,vt) to abridge; to shorten; to economize
縮まる[ちぢまる, chidimaru] (v5r,vi) to shorten; to narrow; to close; (P)
縮める[ちぢめる, chidimeru] (v1,vt) to shorten; to reduce; to boil down; to shrink; (P)
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)

shorten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดตัว[v.] (hot tūa) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce FR: se contracter
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink ; stiffen FR: contracter ; fléchir
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
รวบรัด[v.] (rūaprat) EN: shorten ; cut short ; compress ; abbreviate ; expedite FR:
ตัดทอน[v.] (tatthøn) EN: cut ; pare ; excise ; abridge ; keep down ; shorten FR: couper ; élaguer ; enlever ; réduire ; retrancher
ทอน[v.] (thøn) EN: cut ; cut short ; delete ; shorten FR: supprimer
ยืดและหด[v. exp.] (yeūt lae ho) EN: expand and contract ; lengthen and shorten FR:
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่น[v.] (yon) EN: shorten ; reduce ; cut down ; diminish ; lessen ; save FR: écourter ; réduire ; diminuer ; raccourcir ; abréger
ย่น...ให้สั้นลง[v. exp.] (yon … hai s) EN: shorten ; reduce ; cut short FR: écourter ; réduire
ย่นระยะการเรียนให้สั้นลง[v. exp.] (yon raya kā) EN: shorten the period of schooling FR:
ย่นเวลา[v. exp.] (yon wēlā) EN: reduce time ; shorten time FR:
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser
เนยขาว[n. exp.] (noēi khāo) EN: shortening FR: matière grasse [f]
ตัดมาจาก[X] (tat mā jāk) EN: shortened from FR: contraction de [f]
ย่อ[adj.] (yø) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed FR: bref
ย่อมาจาก[adj.] (yø mā jāk) EN: shortened from FR:

shorten ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backfett {n}shortening
Kurzform {f}short form; shortened form

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shorten
Back to top