ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

curtail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *curtail*, -curtail-

curtail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
curtail (vt.) ย่อ See also: ตัดให้สั้น Syn. shorten, diminish
curtailing (n.) ความประหยัด See also: การลดค่าใช้จ่าย Syn. decrease, thriftiness, frugality
English-Thai: HOPE Dictionary
curtail(เคอร์เทล') {curtailed,curtailing,curtails} vt. ทำให้สั้น,ตัดให้สั้น,ตัดทอน,ย่อ,จำกัด,ลด, See also: curtailer,curtailment n., Syn. reduce
English-Thai: Nontri Dictionary
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OK, I'm gonna propose that we curtail this interview forthwith.ฉันอยากให้เราหยุดการสัมภาษณ์นี้โดยทันที
OK, so I would propose we curtail...ใช่ ฉันเลยอยากเสนอให้เราหยุด...
Tell me about the behavior you want to curtail.ลองเล่าให้ดิฉันฟังสิคะว่าพฤติกรรมใด ที่คุณต้องการควบคุม

curtail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さく, saku] (n) plane; sharpen; whittle; pare; shave (leather); scrape off; crossout; reduce; curtail
企業整備[きぎょうせいび, kigyouseibi] (n) curtailment of business operations
切り詰め[きりつめ, kiritsume] (n) retrenchment; curtailment
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P)
削減[さくげん, sakugen] (n,vs) cut; reduction; curtailment; (P)
歯止め[はどめ, hadome] (n,vs) (1) brake; skid; pawl; (2) restraint; curtailment; self-imposed limit; check; (P)
省く[はぶく, habuku] (v5k,vt) to omit; to eliminate; to curtail; to economize; to economise; (P)
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n,adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment
縮小[しゅくしょう, shukushou] (n,vs,adj-no) reduction; curtailment; (P)
脱官僚[だつかんりょう, datsukanryou] (n) debureaucratization; curtailing the power of the bureaucracy
自由刑[じゆうけい, jiyuukei] (n) punishment by imprisonment or curtailment of liberties
間引き運転[まびきうんてん, mabikiunten] (n) curtailed transit schedule
間引く[まびく, mabiku] (v5k,vt) to thin out; to cull; to run on a curtailed schedule

curtail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หั่นค่าใช้จ่าย[v. exp.] (han khāchai) EN: curtail expenditure FR:
รอน[v.] (røn) EN: cut ; trim ; curtail ; reduce ; lop off ; trim FR: ramener ; réduire
ตัดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (tat khāchai) EN: curtail expenditures FR: réduires les frais ; réduire les dépenses
ทอน[v.] (thøn) EN: cut down ; reduce ; slash ; curtail ; break up FR: réduire ; amenuiser
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser
ด้วน[adj.] (dūan) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated FR: amputé ; tronqué

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า curtail
Back to top