ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wizened

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wizened*, -wizened-

wizened ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wizened (adj.) เหี่ยวและมีรอยย่น See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งอับเฉา Syn. dried up, shriveled, withered
English-Thai: HOPE Dictionary
wizened(วิซ'เซินดฺ) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา,ย่น,ตกกระ, Syn. shriveled,withered
English-Thai: Nontri Dictionary
wizened(adj) เหี่ยว,ย่น,ตกกระ,อับเฉา,ร่วงโรย

wizened ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
爺むさい;爺穢い[じじむさい, jijimusai] (adj-i) (uk) like an old man; doddering; wizened; frowzy; seedy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wizened
Back to top