ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shriveled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shriveled*, -shriveled-

shriveled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shriveled (adj.) ซึ่งเหี่ยวแห้ง See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งเหี่ยวเฉา Syn. dried up, wizened
shriveled (adj.) เหี่ยวและมีรอยย่น See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งอับเฉา Syn. dried up, withered

shriveled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biě, ㄅㄧㄝˇ, 瘪 / 癟] deflated; shriveled; sunken; empty

shriveled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี่ยว[adj.] (hīo) EN: wilted ; withered ; wrinkled ; faded ; drooped ; shrivelled ; shriveled (Am.) ; dried out ; languished ; deteriorated FR: fané ; desséché ; flétri ; ratatiné ; affaibli

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shriveled
Back to top