ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncouth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncouth*, -uncouth-

uncouth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncouth (adj.) ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม Syn. discourteous, rude, uncivil, ill-mannered Ops. courteous
uncouth (adj.) งุ่มง่าม
uncouthly (adv.) อย่างไร้มารยาท Syn. rudely
English-Thai: HOPE Dictionary
uncouth(อันคูธ') adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เก้งก้าง,ไม่มีมารยาท,ประหลาด,พิกล., See also: uncouthly adv. uncouthness n., Syn. ungainly
English-Thai: Nontri Dictionary
uncouth(adj) แปลก,เทอะทะ,เซ่อซ่า,ซุ่มซ่าม,หยาบ,เก้งก้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are rude and uncouth and presumptuous... and I am leaving now.คุณหยาบคายและเร่อร่า ชอบทึกทักโง้นงี้ ฉันไปดีกว่า
Not because it is exhibited at an uncouth rural assembly with glutinous pies,แต่ก็ใช่ว่าจะมาจากชาวชนบทแสนงุ่มง่าม ที่ทำพายเหนียวๆ
George, that's very uncouth for you to ask that in public.จอร์จ ถามกลางวงแบบนี้ ไม่มีมารยาทเลยนะ

uncouth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǎng, ㄍㄨㄤˇ, 犷 / 獷] rough; uncouth; boorish

uncouth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無様;不様[ぶざま, buzama] (adj-na,n) unshapely; unsightly; clumsy; unpresentable; uncouth
蛮襟;蛮カラ[ばんから(蛮襟);ばんカラ(蛮カラ), bankara ( ban eri ); ban kara ( ban kara )] (n,adj-na) (1) scruffy; unconcerned about one's personal appearance; (2) rough and uncouth vigor (vigour)
鼻摘み;鼻摘まみ[はなつまみ, hanatsumami] (n) uncouth person; disgusting fellow; nuisance; outcast; bore
無骨;武骨[ぶこつ, bukotsu] (adj-na,n) boorish; unrefined; rustic; uncouth; clumsy; brusque
無骨一徹;武骨一徹[ぶこついってつ, bukotsuittetsu] (n,adj-na) rustic; boorish; uncouth; adamantly sticking to being boorish
野性[やせい, yasei] (n,adj-no) wildness (plants, animals, etc.); uncouth; rough; unpolished; (P)
野暮[やぼ, yabo] (n) (1) unrefinedness; uncouthness; boorishness; (adj-na) (2) tasteless; boorish; unrefined; thoughtless; dumb; (P)

uncouth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adj.] (kapoēpkapāp) EN: rough ; uncouth ; uncultured FR:
หยาบช้า[X] (yāpchā) EN: vulgar ; coarse ; common ; uncouth FR: goujat ; mufle

uncouth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grobheit {f}uncouthness
grob {adv}uncouthly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncouth
Back to top