ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outweigh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outweigh*, -outweigh-

outweigh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outweigh (vt.) ครอบงำ Syn. overshadow, override
English-Thai: HOPE Dictionary
outweigh(เอาทฺเว') vt. มีค่าเกิน,มีความสำคัญเกินไป,มีภาระมากเกิน,มีน้ำหนักเกิน, Syn. overshadow
English-Thai: Nontri Dictionary
outweigh(vt) มีน้ำหนักเกิน,มีภาระมากเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sure, you only outweigh him by 500 pounds, fat ass.แน่สิ แกให้เขาแบกน้ำหนักตั้ง 500 ปอนด์นี่ ไอ้ตูดใหญ่
They might get a few lawsuits, but as long as costs don't outweigh profits...พวกเขาอาจเจอคดีความ 2-3 ข้อ และ นานเท่าที่จะมีเงินจ่ายได้ ไม่รวมถึงผลกำไร...
"Do the consequences of attacking America outweigh the potential benefits?""ผลที่จะได้รับจากการโจมตีอเมริกา คุ้มพอเหรอกับสิ่งที่จะได้"
I did, however, go on to summarise that the benefits of Iron Man far outweigh the liabilities. -And that it would be in our interest...ใช่ แต่ผมจะสรุปว่าไอออนแมนจะสร้างปรธโยชน์ในกับประเทศมากว่าก่อผลเสีย
The gains outweigh the risks.ตอนนี้ผลผลิตของเราก็เริ่้มจะหมดแล้ว
You simply fail to understand that the needs of the many outweigh the needs of the few.ไม่เข้าใจเลยใช่มั้ย แค่หลักการง่ายๆ ว่าความต้องการของส่วนใหญ่นั้นย่อมมีน้ำหนักมาก กว่าพวกส่วนน้อย
I mean, does affordability and easy maintenance really outweigh the look and feel of real human hair?ฉันหมายถึง ราคาไม่แพงและง่ายต่อการจัดการ มันดูมีค่าเกินจริง และรู้สึกว่ามันเป็นผมของมนุษย์จริงๆ?
But they don't outweigh the damage that I am doing to the two people that I love.แต่มันเทียบไม่ได้กับ สิ่งที่ฉันกำลังทำกับคนที่ฉันรักตอนนี้หรอก
The years between you far outweigh mine, yet do not think me naive.ปีระหว่างคุณ ไกลเกินดุลเหมือง ยังไม่คิดว่าฉันไร้เดียงสา
My ability to keep you from harm will outweigh your comfort.ความสามารถของผมที่จะช่วยให้คุณปลอดภัย อาจสำคัญมากกว่าความสะดวกสบายของคุณ
The potentially catastrophic risk of turning on this machine far outweigh any scientific gain that might come from it.ความเสี่ยงที่อาจเกิดภัยพิบัติ ของการเปิดเครื่องนี้ ห่างจากการถูกครอบครองโดย ผลประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
My ability to keep you from harm will outweigh your comfort.หน้าที่ป้องกันคุณของผมนั้น อาจทำให้คุณไม่สบายเท่าไหร่

outweigh ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P)

outweigh ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกินดุล[X] (koēn dun) EN: overbalance ; outweigh ; surplus FR: surplus [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outweigh
Back to top