ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tempo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tempo*, -tempo-

tempo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tempo (n.) ความเร็วที่เหมาะสมของดนตรี See also: จังหวะ, ทำนอง Syn. pace, speed, rate
tempo (n.) จังหวะการเคลื่อนไหวของกิจกรรมหรือวิถีชีวิต
temporal (adj.) ชั่วคราว See also: Syn. temporary, transient
temporal (adj.) ที่เกี่ยวกับทางโลก See also: เกี่ยวกับฆราวาส Syn. earthly, mundane, secular
temporal (adj.) เกี่ยวกับขมับ See also: ใกล้ขมับ
temporal bone (n.) กระดูกขมับ
temporality (n.) ลักษณะชั่วคราว See also: ลักษณะที่ไม่ถาวร
temporarily (adv.) โดยชั่วคราว See also: โดยไม่ถาวร, โดยไม่ประจำ, โดยไม่ตลอดไป
temporary (adj.) ชั่วคราว See also: ที่ไม่ประจำ, ที่ ไม่ตลอดไป, ที่ ไม่ถาวร Syn. impermanent Ops. permanent
temporary (n.) ผู้ที่ถูกจ้างให้ทำงานชั่วคราว
temporary accommodations (n.) ที่พักอาศัยชั่วคราว
temporary job (n.) อาชีพชั่วครวว See also: งานชั่วคราว
temporary peace (n.) การพักรบ See also: การสงบศึกชั่วคราว, การหยุดรบชั่วคราว Syn. cease-fire, truce
temporize (vi.) หน่วงเหนี่ยว Syn. delay, hedge, stall
English-Thai: HOPE Dictionary
tempo(เทม'โพ) n. จังหวะ,ทำนอง,ความเร็ว,อัตราความเร็ว,กระแสชีวิต,การเดินหมากรุกครั้งหนึ่ง ๆ ,รูปแบบของงาน pl. -tempos,tempi
temporal(เทม'เพอเริล) adj. (เกี่ยวกับ) เวลา,ขมับ,ชีวิตปัจจุบันหรือโลกปัจจุบัน,ชั่วคราว,ในทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,กาลกริยา, See also: temporalness n., Syn. finite
temporal bonen. กระดูกขมับ
temporality(เทมพะแรล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่ไม่ถาวร,ทรัพย์สมบัติทางโลก
temporary(เทม'พะเรอรี่) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร. n. คนที่ทำงานที่ไม่ถาวร., See also: temporarily adv. temporariness n., Syn. transient,brief,short-lived
temporary storageหน่วยเก็บชั่วคราวหมายถึง หน่วยความจำที่จัดไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาและเข้าถึง (access) เพื่อจะได้นำไปประมวลผลได้เร็วขึ้นไปอีก โดยปกติแล้ว จะมีอยู่เฉพาะในสื่อที่เก็บแบบเข้าถึงโดยตรงได้ (direct access storage) เป็นต้นว่า จานบันทึก (disk) ส่วนแถบบันทึก (tape) ก็มีบ้าง แต่น้อยมาก
temporise(เทม'พะไรซ) vi. หน่วงเหนี่ยว,เล่นกลอนสด,ดำเนินนโยบายชั่วคราว,รับมือชั่วคราว,ประนีประนอม, See also: temporisation n. temporiszation n. temporiser n. temporiszer n., Syn. filibuster,stall
temporize(เทม'พะไรซ) vi. หน่วงเหนี่ยว,เล่นกลอนสด,ดำเนินนโยบายชั่วคราว,รับมือชั่วคราว,ประนีประนอม, See also: temporisation n. temporiszation n. temporiser n. temporiszer n., Syn. filibuster,stall
English-Thai: Nontri Dictionary
tempo(n) จังหวะ,ดนตรี,ทำนอง,รูปแบบของงาน,กระแสชีวิต,อัตราความเร็ว
temporal(adj) ชั่วขณะ,ในทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย
temporarily(adv) เพียงชั่วคราว,อย่างไม่ถาวร
temporary(adj) ชั่วคราว,ชั่วขณะ,ไม่ถาวร,เฉพาะกาล
temporize(vt) ผัดไป,รีรอ,ดำเนินนโยบายชั่วคราว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tempoความเร็ว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporal๑. -ขมับ๒. เวลา, ตามเวลา๓. ชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ provisional] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal boneกระดูกขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporaryชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary storageหน่วยเก็บชั่วคราว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temporal databaseฐานข้อมูลเชิงเวลา [คอมพิวเตอร์]
Temporaryการบูรณะฟันถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉาบฉวย (adv.) temporarily See also: transitorily, impermanently Syn. ชั่วครั้งชั่วคราว, ชั่วคราว
ชั่วคราว (adv.) temporarily See also: for a time, for a while Syn. ไม่ยืนยาว, ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ชั่วครั้งชั่วคราว Ops. ถาวร, คงทน, ยืนยาว, ยั่งยืน, จีรัง
เฉพาะกาล (adv.) temporarily See also: momentarily, for the time being Syn. ชั่วคราว Ops. ถาวร
เป็นการชั่วคราว (adv.) temporarily Syn. ชั่วคราว Ops. เป็นการถาวร, ตลอดไป, ถาวร
ไม่ถาวร (adv.) temporarily See also: for a time, for a while Syn. ไม่ยืนยาว, ไม่ยั่งยืน, ชั่วครั้งชั่วคราว Ops. ถาวร, คงทน, ยืนยาว, ยั่งยืน, จีรัง
ไม่ยืนยาว (adv.) temporarily See also: for a time, for a while Syn. ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ชั่วครั้งชั่วคราว Ops. ถาวร, คงทน, ยืนยาว, ยั่งยืน, จีรัง
จุดผ่อนปรน (n.) temporarily permitted area Syn. จุดผ่อนผัน
จุดผ่อนผัน (n.) temporarily permitted area
จร (adj.) temporary See also: impermanent Syn. ชั่วคราว Ops. ถาวร, ประจำ
เฉพาะกาล (adj.) temporary See also: impermanent, interim, momentary, provisional Syn. ชั่วคราว Ops. ถาวร
บัตรเหลือง (n.) temporary ID card See also: temporary identification card
กลอนสด (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, เพลงด้น, เพลงลำตัด, เพลงอีแซว
คนรักษาการ (n.) one acting temporarily in place of
คนรุ่นเดียวกัน (n.) contemporary See also: generation Syn. คนวัยเดียวกัน Ops. คนต่างวัย
คนวัยเดียวกัน (n.) contemporary See also: generation Ops. คนต่างวัย
จิตรกรรมร่วมสมัย (n.) contemporary mural
ด้น (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, กลอนสด, เพลงด้น, เพลงลำตัด, เพลงอีแซว
ด้น (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น
ผู้รักษาการ (n.) one acting temporarily in place of Syn. คนรักษาการ
พูดเรื่อยเปื่อย (v.) speak extemporaneously See also: speak continuously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But when the sun went down the rapid tempo of the music fellแต่เมื่อดวงอาทิตย์ลงไปจังหวะอย่างรวดเร็วของเพลงลดลง
What you just played corresponds to a tempo like this.ที่เธอเพิ่งเล่นไปน่ะ ต้องเล่นให้สอดคล้องเป็นจังหวะแบบนี้
A bunch of nerves Controls the tempo of the heart.สาขาของเส้นประสาท\ ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
It's not really important to be able to keep with the tempo or tuning the sound.ไม่จำเป็นจะต้องไปพะวงถึง จังหวะ หรือท่วงทำนอง
The tempo is wrong and they're messed up. Da-da-da... da.จังหวะจะผิดแล้วมันก็จะเกิดอาการสะเปะสะปะ ดา-ดา-ดา...
You got to totally tempo things up.น่าจะเร่งจังหวะขึ้นหน่อยนะ
Something tells me the tempo of your life has sped up considerably in the last few hours.เครื่องมือที่ช่วยจับจังหวะให้เที่ยงตรง ขณะกำหนดจังหวะ
Time to pick up the tempo boysเวลาที่จะรับเด็กชายจังหวะ
A little under tempo ok? Neyman.จังหวะค่อนข้างยากนะ นีย์แมน
Rhythm and soloists, bar 45 we gonna pick up the tempo there alright?ริทึ่มและส่วนโซโล่ ห้องที่ 45 จังหวะจะเพิ่มขึ้นตรงนี้เข้าใจนะ
And I am not gonna have my reputation in that department tarnished by a bunch of fucking limp-dick, sour-note, flattered on their girlfriend's flexible tempo dipshits.และฉันไม่อยากให้ ชื่อเสียงของฉัน ต้องมาแปดเปื้อน ในเวทีที่ยิ่งใหญ่นี้ เพราะไอ้พวกห่วยแตก เล่นเพี้ยนเหมือนหมูร้อง หรือเล่นคร่อมเหมือนตอนสาวหนอน
See the tempo marking on there?เห็นเครื่องหมายกำกับจังหวะ ด้านบนไหม

tempo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, 假吏] acting magistrate; temporary official (in former times)
同时期[tóng shí qī, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄑㄧ, 同时期 / 同時期] at the same time; contemporary
同时代[tóng shí dài, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 同时代 / 同時代] contemporary
近人[jìn rén, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, 近人] contemporary; modern person; close friend; associate; intimate
暂且[zàn qiě, ㄗㄢˋ ㄑㄧㄝˇ, 暂且 / 暫且] for now; for the time being; temporarily
年友[nián yǒu, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ, 年友] friendship of people in same year; one's contemporaries
年谊[nián yì, ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ, 年谊 / 年誼] friendship between classmates; one's contemporaries
孙子[Sūn zǐ, ㄙㄨㄣ ㄗˇ, 孙子 / 孫子] Sun Wu 孫武|孙武, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法
孙武[Sūn Wǔ, ㄙㄨㄣ ˇ, 孙武 / 孫武] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
孙武子[Sūn Wǔ zǐ, ㄙㄨㄣ ˇ ㄗˇ, 孙武子 / 孫武子] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, 一时 / 一時] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time
即兴[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, 即兴 / 即興] improvisation (in the arts); impromptu; extemporaneous
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, 乳突] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear)
今译[jīn yì, ㄐㄧㄣ ㄧˋ, 今译 / 今譯] modern language version; modern translation; contemporary translation
名噪一时[míng zào yī shí, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄠˋ ㄧ ㄕˊ, 名噪一时 / 名噪一時] to achieve fame among one's contemporaries (成语 saw); temporary or local celebrity
紧湊[jǐn còu, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ, 紧湊 / 緊湊] pace (e.g. of modern life); tempo
进度[jìn dù, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, 进度 / 進度] pace; tempo; degree of progress (on project); work schedule
节奏[jié zòu, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄡˋ, 节奏 / 節奏] rhythm; tempo; musical pulse; cadence; beat
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 拆东墙补西墙 / 拆東牆補西牆] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 拆东补西 / 拆東補西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
停留[tíng liú, ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, 停留] stay somewhere temporarily; stop over
栖身[qī shēn, ㄑㄧ ㄕㄣ, 栖身 / 棲身] stay at; live in (temporarily)
便桥[biàn qiáo, ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 便桥 / 便橋] temporary bridge
借调[jiè diào, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄠˋ, 借调 / 借調] temporary transfer (of personnel)
姑且[gū qiě, ㄍㄨ ㄑㄧㄝˇ, 姑且] temporarily; the time being; for the moment; provisional; tentatively
[zàn, ㄗㄢˋ, 暂 / 暫] temporary; Taiwan pr. zhan4
暂定[zàn dìng, ㄗㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 暂定 / 暫定] temporary arrangement; provisional; tentative
暂搁[zàn gē, ㄗㄢˋ ㄍㄜ, 暂搁 / 暫擱] temporarily stopped; in abeyance
暂时[zàn shí, ㄗㄢˋ ㄕˊ, 暂时 / 暫時] temporary; provisional
约法[yuē fǎ, ㄩㄝ ㄈㄚˇ, 约法 / 約法] temporary law; provisional constitution
[zhàn, ㄓㄢˋ, 蹔] temporary; fleeting; ephemeral
颞骨[niè gǔ, ㄋㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, 颞骨 / 顳骨] temporal bone; os temporale (side of the skull, around the ear)
[fú, ㄈㄨˊ, 浮] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus

tempo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテンポ[, atenpo] (exp) a tempo (ita
天保の大飢饉[てんぽうのだいききん, tenpounodaikikin] (n) Great Tempo Famine
白拍子;素拍子[しらびょうし, shirabyoushi] (n) (1) (arch) dancing girl (end of the Heian period); (2) prostitute; (3) (See 雅楽・ががく) tempo in gagaku
緩急自在[かんきゅうじざい, kankyuujizai] (n,adj-na) varying the tempo or speed (of something) at will
緩急記号[かんきゅうきごう, kankyuukigou] (n) (See 速度標語) tempo indication; tempo marking; (a) tempo
グラーヴェ;グラーベ[, gura-ve ; gura-be] (n) (1) grave (tempo indication in music) (ita
コンテンポラリー[, kontenporari-] (adj-na) contemporary; (P)
コンポラ写真[コンポラしゃしん, konpora shashin] (n) contemporary photograph
ショートステイ[, sho-tosutei] (n) short stay; temporary care; (P)
ステント[, sutento] (n) stent (tubular support temporarily placed inside a blood vessel, etc.)
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n,adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure
その場限り;其の場限り[そのばかぎり, sonobakagiri] (n) temporary; ad hoc
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ...
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ...
ブラックコンテンポラリー[, burakkukontenporari-] (n) black contemporary
ヘアマニキュアー[, heamanikyua-] (n) hair manicure (temporary hair dye or streaks)
一夜妻[いちやづま;ひとよづま, ichiyaduma ; hitoyoduma] (n) temporary consort; prostitute
一度(P);ひと度;一たび;一とたび(io)[いちど(一度)(P);ひとたび, ichido ( ichido )(P); hitotabi] (n-adv) (1) once; one time; on one occasion; (2) (ひとたび only) temporarily; for a moment; (3) (いちど only) one degree; one tone; one musical interval; (P)
一旦[いったん, ittan] (adv) (1) (uk) once; (2) for a moment; temporarily; (n) (3) (arch) one morning; (P)
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
一時凌ぎ[いちじしのぎ, ichijishinogi] (n) makeshift; temporary expedient; stopgap measure
一時収容施設[いちじしゅうようしせつ, ichijishuuyoushisetsu] (n) (See 収容施設) temporary reception center; temporary shelter
一時帰休[いちじききゅう, ichijikikyuu] (n) temporary layoff
一時預かり[いちじあずかり, ichijiazukari] (n) (baggage) checking; temporary custody
一時預け[いちじあずけ, ichijiazuke] (n) (baggage) checking; temporary depositing
一盛り[ひともり, hitomori] (n) temporary prosperity
下縫い[したぬい, shitanui] (n,vs) basting; temporary sewing
中入り;中入(io)[なかいり, nakairi] (n,vs) (1) intermission during a performance (e.g. variety show, play, sumo, etc.); (2) temporary departure of an actor (between the first and second halves of a noh or kyogen performance, during which time they change costumes, etc.)
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n,adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P)
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P)
仮の宿り[かりのやどり, karinoyadori] (n) temporary dwelling; this transient world
仮の差止;仮の差し止め[かりのさしとめ, karinosashitome] (n) temporary injunction; preliminary injunction
仮免[かりめん, karimen] (n) temporary licence; temporary license; provisional licence; provisional license
仮免状[かりめんじょう, karimenjou] (n) temporary certificate
仮処分[かりしょぶん, karishobun] (n) temporary measures; (P)
仮初め;苟且;仮初(io)[かりそめ;こうしょ(苟且), karisome ; kousho ( ka katsu )] (adj-no,adj-na) (1) (uk) (苟且・かりそめ is gikun) temporary; transient; (2) trifling; slight; negligent
仮埋め[かりうめ, kariume] (n) temporary burial
仮埋葬[かりまいそう, karimaisou] (n,vs) temporary burial
仮宅[かりたく, karitaku] (n) temporary dwelling
仮屋[かりや, kariya] (n) temporary residence or shelter
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テンポラリ[てんぽらり, tenporari] temporary
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable
一時ファイル[いちじファイル, ichiji fairu] temporary file
一時的エラー[いちじてきエラー, ichijiteki era-] temporary error
継続問い合わせ応答処理[けいぞくといあわせおうとうしょり, keizokutoiawaseoutoushori] CTS, Continuous Temporary Storage
臨時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp

tempo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse ; speed ; cycle ; stroke FR: rythme [m] ; tempo [m] ; temps [m] ; cadence [f] ; vitesse [f]
จังหวะจะโคน[n.] (jangwajakhō) EN: rhythm ; tempo FR:
จังหวะก้าว[n. exp.] (jangwa kāo) EN: tempo FR:
ลัย[n.] (lai) EN: rhythm ; tempo ; time FR:
ลัย-[pref.] (laiya-) EN: rhythm ; tempo ; time FR:
บัตรเหลือง [n. exp.] (bat leūang) EN: temporary ID card ; temporary identification card FR: carte d'identité provisoire [f]
บัตรผ่านแดนชั่วคราว[n. exp.] (bat phān da) EN: temporary border pass FR:
บทเฉพาะกาล[n.] (botchaphǿkā) EN: temporary provisions ; transitory provisions ; interim arrangement FR:
เฉพาะกาล[adj.] (chaphǿkān) EN: temporary ; provisional FR: temporaire ; provisoire ; transitoire
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being FR:
เชิงกาลเวลา[adj.] (choēng kānw) EN: temporal FR:
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily FR: pour un moment
ชั่วคราว[adj.] (chūa khrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift ; casual ; ephemeral ; short-term FR: temporaire ; passager ; provisoire ; momentané ; occasionnel
ชั่วคราว[adv.] (chūa khrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time FR: temporairement ; provisoirement ; momentanément ; pour le moment
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space ; briefly FR: momentanément
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space FR:
ดึงเกม[v. exp.] (deung kēm) EN: play for time ; temporize FR: temporiser
จิตรกรรมร่วมสมัย[n. exp.] (jittrakam r) EN: contemporary mural FR: peinture contemporaine [f]
จร[adj.] (jøn) EN: temporary ; impermanent ; provisional ; contingent FR: temporaire ; occasionnel
จร-[pref.] (jøn- = jøra) EN: temporary ; impermanent ; provisional FR: temporaire ; occasionnel
จร-[pref.] (jøra- = jøn) EN: temporary ; impermanent ; provisional FR: temporaire ; occasionnel
จุดผ่อนผัน[n. exp.] (jut phǿnpha) EN: temporarily permitted area FR: zone autorisée [f]
จุดผ่อนปรน[n. exp.] (jut phǿnpro) EN: temporarily permitted area FR: zone provisoirement autorisée [f]
แก้ขัด[v.] (kaēkhat) EN: give temporary relief ; while away the time ; use as a makeshift ; make do with ; put up with FR: dépanner ; tirer d'embarras
การถ่วงเวลา[n. exp.] (kān thūang ) EN: time wasting FR: perte de temps [m] ; temporisation [f]
คำสั่งห้ามชั่วคราว[n. exp.] (khamsang hā) EN: temporary injunction FR: injonction temporaire [f]
คำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี[n. exp.] (khamsang kø) EN: temporary injunction FR:
ขณะ[adv.] (khana) EN: awhile ; for a moment ; for a space ; momentary ; temporary FR:
ข้าราชการวิสามัญ[n. exp.] (khārātchakā) EN: temporary government employee FR: agent temporaire de la fonction publique [m] ; fonctionnaire temporaire [m]
คนรักษาการ[n. exp.] (khon raksāk) EN: one acting temporarily in place of FR:
ครู่เดียว[adv.] (khrū dīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily FR:
เกี่ยวกับขมับ[adj.] (kīo kap kha) EN: temporal FR: temporal
เกี่ยวกับเวลา[adj.] (kīo kap wēl) EN: temporal FR: temporel
กลอนด้น[n.] (kløndon) EN: unrhymed Thai verse ; free verse ; extemporaneous verse FR:
กลอนสด[n.] (klønsot) EN: extemporaneous rhythm FR: vers libres [mpl]
กระดูกขมับ[n. exp.] (kradūk kham) EN: temporal bone FR: temporal [m] ; os temporal [m]
ลูกจ้างชั่วคราว[n. exp.] (lūkjāng chū) EN: casual worker ; temporary worker ; temp FR:
ไม่ถาวร[adj.] (mai thāwøn) EN: temporary ; ephemeral ; impermanent FR: temporaire
ไม่ตกยุค[adj.] (mai tok yuk) EN: timeless ; always in vogue FR: toujours en vogue ; intemporel
หมอลำร่วมสมัย[n. exp.] (mølam ruams) EN: FR: chanteur traditionnel contemporain [m]

tempo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allegro {n}; lebhaftes Tempo [mus.]allegro
Geschwindigkeit {f}; Tempo
Takt {m}; Tempo
Agentur {f} für Zeitarbeittemporary employment agency
Gegenwartsliteratur {f}contemporary literature
Zeitgeschmack {m}contemporary taste
Stegreifübersetzung {f}extemporaneous translation
Urlaubsvertretung {f}holiday replacement; temporary replacement
Modeerscheinung {f}temporary fashion
Problemlösung {f} | individuelle Problemlösung | schnelle, temporäre Problemlösungproblem solution; solution | individual solution | kludge
Punkt {m} [math.] | Punkte im Koordinatensystempoint | points in the system of coordinates
temporal {adj}temporal
temporär {adj}temporary
Aushilfe {f}temporary help; stand-in; temp
Behelfsbau {m}temporary building
Hilfskraft {f}temporary worker; temp; assistant
einstweilige Verfügung {f}temporary injunction; interim order
Zeitarbeit {f}temporary work; temp work; temporary employment
Zeitarbeitsfirma {f}temporary employment company

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tempo
Back to top