ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-taboo-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น taboo, *taboo*,

-taboo- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'd never eat taboo fish. - Would kill us. - Yes.เราไม่กินปลาต้องห้าม กินแล้วตาย...
That is the biggest taboo in alchemy.แกกำลังละเมิดข้อห้ามสูงสุดของวิชาเล่นแร่แปรธาตุอยู่นะ
It's a serious taboo to save a human and extend his/her lifespan.มันเป็นข้อห้ามที่จะช่วยชีวิตคน และขยายอายุ
NOTHING TABOO HERE.ไม่มีอะไรที่ต้องรู้สึกผิด
First names may be taboo in her place of business, and if that's the case, you just talked yourself out of a job.ชื่อต้นอาจจะเป็นสิ่งไม่สมควรในที่ทำงานของเธอ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณเพิ่งทำให้ตัวเองตกงาน
Fact. Incest is only taboo because of the potential for genetically-morbid offspring.อันที่จริง มีเซ็กส์ในครอบครัวมันเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะทำให้ลูกหลานเป็นโรคทางพันธุกรรม
Sometimes, time only makes things taboo and makes monsters bigger.(บางครั้งเวลาก็ทำให้หลายสิ่ง เข้าถึงยากและทำให้อะไรเลวร้ายขึ้น)

-taboo- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, 装屄 / 裝屄] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are
禁语[jìn yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄩˇ, 禁语 / 禁語] taboo (word); unmentionable word
[diǎo, ㄉㄧㄠˇ, 屌] penis; (Cantonese taboo word) to fuck
直言不讳[zhí yán bù huì, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 直言不讳 / 直言不諱] straight talk, nothing taboo (成语 saw); frank and straightforward; to speak bluntly without euphemism
名讳[míng huì, ㄇㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, 名讳 / 名諱] taboo name (e.g. of emperor)
禁忌语[jìn jì yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˋ ㄩˇ, 禁忌语 / 禁忌語] taboo language
讳名[huì míng, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄥˊ, 讳名 / 諱名] taboo name; name of deceased
讳称[huì chēng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄥ, 讳称 / 諱稱] taboo reference
避忌[bì jì, ㄅㄧˋ ㄐㄧˋ, 避忌] taboo word
避讳[bì huì, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 避讳 / 避諱] taboo against using the personal names of emperors or one's elders

-taboo- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
忌み言葉;忌言葉;忌み詞;忌詞[いみことば, imikotoba] (n) (1) taboo word; (2) euphemism (used in place of a taboo word)

-taboo- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หวงห้าม[adj.] (hūang-hām) EN: taboo ; forbidden ; prohibited ; restricted FR: tabou
คำต้องห้าม[n. exp.] (kham tǿng h) EN: taboo FR: sujet tabou [m]
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance FR: interdiction [f]
ถือ[v.] (theū) EN: disapprove ; resent ; avoid as taboo ; prohibit FR: réprouver
ต้องห้าม[adj.] (tǿng hām) EN: forbidden ; prohibited ; taboo ; untouchable FR:

-taboo- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inzesttabu {n}incest taboo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -taboo-
Back to top