ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*supplement*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น supplement, -supplement-

*supplement* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supplement (n.) ส่วนเพิ่มเติม See also: ส่วนเสริม Syn. addition, increment
supplement (n.) ภาคผนวก See also: บันทึกท้ายเล่ม Syn. appendix, annex
supplement (n.) อาหารเสริม See also: อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
supplement (n.) จำนวนเงินที่เก็บเพิ่มเติม See also: การเก็บเงินเพิ่ม Syn. extra charge, surcharge
supplement (n.) มุมที่เสริมให้เป็น 180 องศาหรือครึ่งวงกลม
supplement (vt.) ผนวก See also: เสริม, เพิ่มเติม Syn. add, annex, extend, reinforce
supplementary (adj.) ซึ่งช่วยเสริม See also: ซึ่งเป็นการเพิ่มเติม Syn. additional, auxiliary
supplementary (n.) ผู้เสริม See also: สิ่งที่เสริม
English-Thai: HOPE Dictionary
supplement(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภาคผนวก,ส่วนเสริม,เพิ่มเติม,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำให้สมบูรณ์,เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม., See also: supplementation n. supplementer n., Syn. rider,postscript,additon,codici
supplemental(-เทิล) adj. ดู supplementary
supplementary(ซับพลิเมน'ทะรี) adj. เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม,ประกอบ. n. ผู้เสริม,ส่งเสริม,ภาคผนวก,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม
English-Thai: Nontri Dictionary
supplement(n) ใบแทรก,บทแทรก,ภาคผนวก,บทเสริม
supplementary(adj) ผนวก,ซึ่งเพิ่มขึ้น,ประกอบ,เสริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental-เพิ่มเติม, -เสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supplementฉบับเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Supplementary employmentการจ้างงานเสริม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
supp (abbr.) คำย่อของ supplementary และ supplement Syn. suppl
suppl (abbr.) คำย่อของ supplementary และ supplement
มุมประชิด (n.) supplementary angles See also: adjacent angle, angle of approach
หัวเกษียน (n.) supplement See also: additional matter, comment on report
อาหารเสริม (n.) supplementary food
เกษียน (n.) supplement See also: additional matter, comment on report Syn. หัวเกษียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
2:45 a.m. Subject takes 15 cc's Expectane... supplemented with 100 milligrams of progesterone... two milligrams of estrogen.เวลา 2: 45 ตัวอย่างทานเอ็กซ์เพกเทน 15 ซีซ๊ เสริมกับโพรเจสเตอโรน 100 มิลลิกรัม
Let's up the hormone supplement five milliliters.งั้นเราเพิ่มฮอร์โมนขึ้นอีกห้ามิลลิลิตรละกัน
With drug and hormone supplements, I'm now seven months to term.จากยาและฮอร์โมนที่ผมทาน ผมท้องได้เจ็ดเดือนแล้ว
I use an herb supplement that can be purchased at any health-food store.พ่อพูดอะไรของพ่อหน่ะ ผมใช้อาหารเสริมสมุนไพรต่างหาก
Oh. He's doing the supplement, isn't he?อ๋อ มาถ่ายซ่อมใช่มะ?
Best supplement we've ever done for Fabia by far.ซึ่งเป็นหน้าเสริมที่ดีที่สุดสำหรับฟาร์เบียโดยฟาร์
Sorry. You did take supplementary courses as well as participated in the Exam Prep Course...พายายามเข้านะ ซาคากิ มาคิโอะ อายุ 27 ปี!
I'm missing the coroner's supplemental for victim 3.ผมยังไม่ได้ภาคผนวกจากเจ้าหน้าที่ชันสูตรของเหยื่อรายที่ 3
Get me that supplemental so i can close the case.เอาภาคผนวกมาให้ผม แล้วผมจะได้ปิดคดี
I'm waiting for a supplemental from the houston field office so i can closeout a report.ฉันกำลังรอเอกสารเพิ่มเติมจากสำนักงานภาคสนามที่ฮิวส์ตัน จะได้ทำรายงานให้เสร็จน่ะ
I concur, but I would suggest we supplement the FBI with a seal squad.ผมเห็นด้วย แต่ผมแนะนำ ให้สนับสนุน FBI ด้วยหน่วยปฏิบัติการซีล
And the way he's accustomed to living, he would need to supplement his income.เค้าแค่บอกว่าเค้ามีความสุขดี นั่นน่าจะพอแล้วสำหรับเธอ เป็นจดหมายลา พอสำหรับเธอ?

*supplement* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补角[bǔ jiǎo, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄠˇ, 补角 / 補角] supplementary angle
辅以[fǔ yǐ, ㄈㄨˇ ㄧˇ, 辅以 / 輔以] supplemented by; accompanied by; with
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach
副刊[fù kān, ㄈㄨˋ ㄎㄢ, 副刊] supplement

*supplement* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei
付かたり[つかたり, tsukatari] (n) addition; accessory; appendage; supplement; appendix; complement; excuse
付け足し;付足し[つけたし, tsuketashi] (n) addition; appendix; supplement; postscript
付則[ふそく, fusoku] (n) additional rules; by-laws; supplementary provisions
健康補助品[けんこうほじょひん, kenkouhojohin] (n) health supplement; dietary supplement
健康補助食品[けんこうほじょしょくひん, kenkouhojoshokuhin] (n) dietary supplement
[ふく, fuku] (n,pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P)
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off
栄養ドリンク[えいようドリンク, eiyou dorinku] (n) energy drink; nutritional supplement drink; vitamin drink
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement
発展学習[はってんがくしゅう, hattengakushuu] (n) enrichment program (i.e. for high-performing students); supplementary curriculum
補う[おぎなう, oginau] (v5u,vt) to compensate for; to supplement; (P)
補助[ほじょ, hojo] (n,vs,adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P)
補助単位[ほじょたんい, hojotan'i] (n) (1) (obs) prefixed unit of measurement (i.e. millimeter, kilogram, etc.); (2) (See 組立単位) supplementary SI unit (radian and steradian)
追加[ついか, tsuika] (n,vs,adj-no) addition; supplement; append (e.g. to a file); appendix; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor
補助グループID[ほじょグループID, hojo guru-pu ID] supplementary group ID
補遺[ほい, hoi] supplement

*supplement* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเสริม[n. exp.] (āhān soēm) EN: supplementary food FR:
อาหารสมทบ[n. exp.] (āhān somtho) EN: supplementary food ; artificial food FR:
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soē) EN: additional service ; extra service FR: service supplémentaire [m]
ช่วยเสริม[v. exp.] (chūay soēm) EN: supplement FR:
จก[n.] (jok) EN: discontinuous supplementary weft FR:
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
ของประกอบ[n.] (khøng prakø) EN: accessory ; supplementary item FR: accessoire [m]
ลำไพ่[n.] (lamphai) EN: one's own earnings ; supplement to one's income ; money on the side ; money earned from part-time work FR: revenu supplémentaire [m] ; revenu complémentaire [m]
มุมประชิด[n. exp.] (mum prachit) EN: adjacent angles ; supplementary angles FR: angles adjacents [mpl]
มุมประกอบสองมุมฉาก[n. exp.] (mum prakøp ) EN: supplementary angles FR: angles supplémentaires [mpl]
แนม[v.] (naēm) EN: supplement ; put in FR:
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūa) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร[n. exp.] (phalittapha) EN: dietary supplement ; food supplement FR: complément alimentaire [m]
ผนวก[adj.] (phanūak) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended FR: supplémentaire ; annexe
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach FR: rajouter ; ajouter ; compléter
รายได้เสริม[n. exp.] (rāidāi soēm) EN: supplementary income FR: revenu complémentaire [m]
รายละเอียดประกอบ[n. exp.] (rāila-īet p) EN: supplementary statement FR:
เสริม[v.] (soēm) EN: supplement ; add FR: ajouter ; rajouter ; joindre
เสริมกำลัง[v. exp.] (soēm kamlan) EN: reinforce ; strengthen ; beef up ; supplement FR: renforcer
ส่วนเสริม[n.] (suansoēm) EN: addition ; augmentation FR: supplément [m]
ต่อเติม[v. exp.] (tø toēm) EN: enlarge ; extend ; make an addition to ; add ; augment ; increase ; supplement ; modify FR: agrandir
โอที[n.] (Ō.Thī.) EN: OT (overtime) FR: HS (geures supplémentaires)
เพิ่มเติม[adj.] (phoēmtoēm) EN: additional ; extra ; further FR: additionnel ; supplémentaire
ทำงานล่วงเวลา[v. exp.] (tham ngān l) EN: work overtime ; work extra time FR: faire des heures supplémentaires
ทำงานนอกเวลา[v. exp.] (tham ngān n) EN: FR: faire des heures supplémentaires

*supplement* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergänzung {f} (zu); Supplement
Literaturbeilage {f}literary supplement
Feuilleton {n}serial story column; supplement
zuschlagspflichtig; zuschlagpflichtig {adj}subject to a supplement
Wochenendbeilage {f}weekend supplement
Ergänzung {f}supplementation
Zusatzdienstleistung {f}supplemental service
Nebenleistung {f}supplementary work
Zusatzbestimmung {f}supplementary provision

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *supplement*
Back to top