ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-supplement-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น supplement, *supplement*,

-supplement- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's up the hormone supplement five milliliters.งั้นเราเพิ่มฮอร์โมนขึ้นอีกห้ามิลลิลิตรละกัน
I use an herb supplement that can be purchased at any health-food store.พ่อพูดอะไรของพ่อหน่ะ ผมใช้อาหารเสริมสมุนไพรต่างหาก
Best supplement we've ever done for Fabia by far.ซึ่งเป็นหน้าเสริมที่ดีที่สุดสำหรับฟาร์เบียโดยฟาร์
I concur, but I would suggest we supplement the FBI with a seal squad.ผมเห็นด้วย แต่ผมแนะนำ ให้สนับสนุน FBI ด้วยหน่วยปฏิบัติการซีล
And the way he's accustomed to living, he would need to supplement his income.เค้าแค่บอกว่าเค้ามีความสุขดี นั่นน่าจะพอแล้วสำหรับเธอ เป็นจดหมายลา พอสำหรับเธอ?
They, they sometimes supplement their diets with smaller reptiles, which is why they have proto-lateral incisors.พวกมัน บางครั้งก็เพิ่มบางอย่าง ในเมนูของมัน แบบว่า สัตวเลื้อยคลานตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่มันมีฟันหน้าแบบกัดฉีก
Then I guess we will have to supplement my income.งั้น ฉันเดาว่าอาจจะต้องหารายได้เสริม
I'm thinking that Lee has found a way to supplement his income.แันคิดว่าลีค้นพบหนทางที่จะเสริมรายได้
To supplement Greendale's budget,เพื่อเสริมงบประมาณของกรีนเดล
Well, we were thinking to supplement the great work that Laura's doing here with some biweekly sessions with me.คือ เรากำลังคิดว่า จะต้องส่วนเสริมอื่นให้ทุกสิ่งออกมาดี ซึ่งลอร่ากำลังทำอยู่ คือมีการพบกับผมสองสัปดาห์ครั้ง
Which is why we need to supplement them with positive associations.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงต้องเพิ่มมันกับความสัมพันธ์เชิงบวก
Call it a supplement to a pretty strict regimen that helps her keep control.เรียกว่าเป็นตัวช่วย ในการรักษาอย่างเคร่งครัด ที่จะช่วยให้เธอคุมสติได้

-supplement- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
健康補助品[けんこうほじょひん, kenkouhojohin] (n) health supplement; dietary supplement
健康補助食品[けんこうほじょしょくひん, kenkouhojoshokuhin] (n) dietary supplement
栄養ドリンク[えいようドリンク, eiyou dorinku] (n) energy drink; nutritional supplement drink; vitamin drink
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement
Japanese-English: COMDICT Dictionary
補遺[ほい, hoi] supplement

-supplement- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วยเสริม[v. exp.] (chūay soēm) EN: supplement FR:
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
ลำไพ่[n.] (lamphai) EN: one's own earnings ; supplement to one's income ; money on the side ; money earned from part-time work FR: revenu supplémentaire [m] ; revenu complémentaire [m]
แนม[v.] (naēm) EN: supplement ; put in FR:
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūa) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร[n. exp.] (phalittapha) EN: dietary supplement ; food supplement FR: complément alimentaire [m]
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach FR: rajouter ; ajouter ; compléter
เสริม[v.] (soēm) EN: supplement ; add FR: ajouter ; rajouter ; joindre
เสริมกำลัง[v. exp.] (soēm kamlan) EN: reinforce ; strengthen ; beef up ; supplement FR: renforcer
ส่วนเสริม[n.] (suansoēm) EN: addition ; augmentation FR: supplément [m]
ต่อเติม[v. exp.] (tø toēm) EN: enlarge ; extend ; make an addition to ; add ; augment ; increase ; supplement ; modify FR: agrandir

-supplement- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergänzung {f} (zu); Supplement
Literaturbeilage {f}literary supplement
Feuilleton {n}serial story column; supplement
zuschlagspflichtig; zuschlagpflichtig {adj}subject to a supplement
Wochenendbeilage {f}weekend supplement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -supplement-
Back to top