ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suppl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suppl*, -suppl-

suppl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suppl (abbr.) คำย่อของ supplementary และ supplement
supplant (vt.) แย่งตำแหน่ง See also: แย่งที่ Syn. supersede, oust, usurp
supplant (vt.) เข้าแทนที่ See also: แทนที่ Syn. replace, supersede, succeed
supplanting (n.) การแทนที่
supple (adj.) งอโค้งได้ง่าย See also: ยืดหยุ่น, คัดงอง่าย, อ่อนนิ่ม Syn. flexible, pliant, limber, lithe
supple (adj.) ปรับตัวได้ง่าย Syn. adaptable
supple (adj.) ยอมตาม See also: คล้อยตาม, เชื่อฟัง Syn. compliant, obedient
supple (vt.) ทำให้อ่อนลง See also: ทำให้นิ่มนวล, ทำให้อ่อนนุ่ม
supplememt (vt.) ประกอบกับ See also: ร่วมกับ
supplement (n.) ส่วนเพิ่มเติม See also: ส่วนเสริม Syn. addition, increment
supplement (n.) ภาคผนวก See also: บันทึกท้ายเล่ม Syn. appendix, annex
supplement (n.) อาหารเสริม See also: อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
supplement (n.) จำนวนเงินที่เก็บเพิ่มเติม See also: การเก็บเงินเพิ่ม Syn. extra charge, surcharge
supplement (n.) มุมที่เสริมให้เป็น 180 องศาหรือครึ่งวงกลม
supplement (vt.) ผนวก See also: เสริม, เพิ่มเติม Syn. add, annex, extend, reinforce
supplementary (adj.) ซึ่งช่วยเสริม See also: ซึ่งเป็นการเพิ่มเติม Syn. additional, auxiliary
supplementary (n.) ผู้เสริม See also: สิ่งที่เสริม
supplent (vt.) เข้าแทนที่ See also: ใช้แทน, เข้ามาแทนที่ Syn. replace, take the place of
suppliant (adj.) ซึ่งอ้อนวอน See also: ซึ่งเรียกร้อง Syn. beggar
supplicant (n.) ผู้ที่ร้องเรียน Syn. suppliant
supplicate (vi.) เรียกร้อง See also: อ้อนวอน Syn. petition, beseech
supplicate (vt.) เรียกร้อง See also: อ้อนวอน
supplication (n.) ความต้องการ See also: อุปสงค์, ความต้องการซื้อและอำนาจซื้อ, ปริมาณที่ต้องการซื้อ Syn. need, petition Ops. denial, refusal, rejection
supplication (n.) การขอร้อง See also: การวิงวอน, การออดอ้อน Syn. plea, request
supplication (n.) คำขอร้อง See also: การอ้อนวอน Syn. appeal, petition
supplication (n.) คำอ้อนวอน See also: คำขอร้อง Syn. prayer, request
supplication (n.) บทสวดมนต์ Syn. devotions, rogation
supplier (n.) ผู้จัดหาสิ่งของให้ Syn. provider, victualer
supplies (n.) จำนวนที่มีอยู่ See also: ปริมาณที่มีอยู่ Syn. available quantity, stock, store
supplies (n.) การจัดหาให้ See also: สิ่งที่จัดหาให้, เสบียง Syn. provision, stores, necessities, reserves
supplies (n.) ผู้ทำการแทน See also: ผู้แทน Syn. substitute
supply (n.) จัดหาให้ See also: จัดส่ง, หาให้, บรรจุ
supply (vt.) จัดหาให้ See also: จัดส่งให้ Syn. provide, furnish, contribute
supply (vt.) ชดเชย (คำทางการ) See also: ทดแทน, เสริมให้ Syn. fulfill, satisfy
supply (vt.) ทำหน้าที่แทน (คำทางการ) See also: ทำการแทน, เข้าทำแทน Syn. act as a substitute
supply accommodations (vt.) จัดที่อยู่ให้ See also: หาที่อยู่ให้ Syn. house, lodge
supply from (phrv.) เก็บสำรองจาก See also: สำรองจาก
supply officer (n.) ทหารเรือชั้นจ่า See also: ทหารเรือที่รับผิดชอบดูแลสัญญาณและอุปกรณ์เดินเรือ Syn. commissioned officer, petty officer
supply to (phrv.) จัดเตรียมให้กับ
supply with (phrv.) จัดเตรียมด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
supplant(ซะพลานทฺ') vt. แทนที่,เข้าแทนที่,แย่งที่., See also: supplantation n. supplanter n., Syn. replace,displace
supple(ซัพ'เพิล) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) นิ่มนวล,นุ่ม,อ่อนลง,ปวกเปียก,งอโค้งได้ง่าย,เปลี่ยนใจได้ง่าย,ยินยอม,จำนน,อ่อนข้อ,ยอมตาม,ขี้ประจบ, See also: suppleness n., Syn. pliant
supplement(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภาคผนวก,ส่วนเสริม,เพิ่มเติม,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำให้สมบูรณ์,เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม., See also: supplementation n. supplementer n., Syn. rider,postscript,additon,codici
supplemental(-เทิล) adj. ดู supplementary
supplementary(ซับพลิเมน'ทะรี) adj. เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม,ประกอบ. n. ผู้เสริม,ส่งเสริม,ภาคผนวก,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม
suppliant(ซัพ'พลิเอินทฺ) adj. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน. n. ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
supplicate(ซัพ'พลิเคท) vi.,vt. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน., See also: supplicatingly adv., Syn. beg,importune,implore
supplication(ซัพพลิเค'เชิน) n. การอุทธรณ์,การเรียกร้อง,การอ้อนวอน,การวิงวอน., See also: supplicatory adj., Syn. appeal,call
supply(ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล, See also: suppliable adj. supplier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
supplant(vt) แย่งที่,เข้าแทนที่
supple(adj) อ่อนนุ่ม,ปวกเปียก,อ่อนข้อ,ยอมตาม,นิ่มนวล
supplement(n) ใบแทรก,บทแทรก,ภาคผนวก,บทเสริม
supplementary(adj) ผนวก,ซึ่งเพิ่มขึ้น,ประกอบ,เสริม
suppliant(adj) เรียกร้อง,ขอร้อง,อ้อนวอน,อุทธรณ์
supplicate(vt) เรียกร้อง,ขอร้อง,อ้อนวอน,อุทธรณ์
supplication(n) การเรียกร้อง,การขอร้อง,การอ้อนวอน,การอุทธรณ์
supply(n) เสบียง,การจัดหา,การให้,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental-เพิ่มเติม, -เสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppliantผู้ยื่นคำร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply๑. การส่งกำลังบำรุง [ดู logistics]๒. เสบียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supplementฉบับเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Supplementary employmentการจ้างงานเสริม [TU Subject Heading]
Supplierผู้จัดหา [เศรษฐศาสตร์]
Supplyวัสดุ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวเกษียน (n.) supplement See also: additional matter, comment on report
เกษียน (n.) supplement See also: additional matter, comment on report Syn. หัวเกษียน
มุมประชิด (n.) supplementary angles See also: adjacent angle, angle of approach
อาหารเสริม (n.) supplementary food
อุปทาน (n.) supply
supp (abbr.) คำย่อของ supplementary และ supplement Syn. suppl
suppl (abbr.) คำย่อของ supplementary และ supplement
น้ำก๊อก (n.) water supply See also: tap water, city hydrant water Syn. ประปา
น้ำประปา (n.) water supply See also: tap water, city hydrant water Syn. น้ำก๊อก, ประปา
ประปา (n.) water supply See also: running water, tap water Syn. น้ำประปา
เครื่องจ่ายไฟ (n.) power supply
เวชภัณฑ์ (n.) medical supplies
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've got plenty of suppliesพวกเรามีเสบียงเยอะแยะมากมาย

suppl ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总供给[zǒng gōng jǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, 总供给 / 總供給] aggregate supply
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
暂缺[zàn quē, ㄗㄢˋ ㄑㄩㄝ, 暂缺 / 暫缺] currently in short supply; in deficit (of commodity); currently vacant (position)
匮乏[kuì fá, ㄎㄨㄟˋ ㄈㄚˊ, 匮乏 / 匱乏] deficient; short of (supplies, money etc); in need
匮缺[kuì quē, ㄎㄨㄟˋ ㄑㄩㄝ, 匮缺 / 匱缺] deficient; short of (supplies, money etc); in need
供销商[gōng xiāo shāng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ ㄕㄤ, 供销商 / 供銷商] distribution business; supplier
有电[yǒu diàn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 有电 / 有電] electric (apparatus); electrified; having electricity supply (of a house)
供燃气[gōng rán qì, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, 供燃气 / 供燃氣] gas supply
包饭[bāo fàn, ㄅㄠ ㄈㄢˋ, 包饭 / 包飯] get or supply meals at a fixed rate; board
[gōng, ㄍㄨㄥ, 供] offer (information etc); supply
供不应求[gōng bù yìng qiú, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ˋ ㄑㄧㄡˊ, 供不应求 / 供不應求] supply does not meet demand
供大于求[gōng dà yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, 供大于求 / 供大於求] supply exceeds demand
供应[gōng yìng, ㄍㄨㄥ ˋ, 供应 / 供應] to supply; to provide; to offer
供应商[gōng yìng shāng, ㄍㄨㄥ ˋ ㄕㄤ, 供应商 / 供應商] supply trade
供应者[gōng yìng zhě, ㄍㄨㄥ ˋ ㄓㄜˇ, 供应者 / 供應者] supplier
供应链[gōng yīng liàn, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄢˋ, 供应链 / 供應鏈] supply chain
供货[gōng huò, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, 供货 / 供貨] to supply goods
供热[gōng rè, ㄍㄨㄥ ㄖㄜˋ, 供热 / 供熱] heat supply
吃紧[chī jǐn, ㄔ ㄐㄧㄣˇ, 吃紧 / 吃緊] in short supply; dire; tense; critical; hard-pressed; important
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 婧] modest; supple
货币供应量[huò bì gōng yìng liàng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ˋ ㄌㄧㄤˋ, 货币供应量 / 貨幣供應量] money supply
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, 紧张 / 緊張] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce
哀告[āi gào, ㄞ ㄍㄠˋ, 哀告] beg piteously; supplicate
[dǎo, ㄉㄠˇ, 祷 / 禱] prayer; pray; supplication
[zī, ㄗ, 资 / 資] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense
[róu, ㄖㄡˊ, 柔] soft; flexible; supple; yielding; rho (Greek letter Ρρ)
取代[qǔ dài, ㄑㄩˇ ㄉㄞˋ, 取代] substitute; to replace; to supplant
供求[gōng qiú, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ, 供求] supply and demand (econ.)
供货商[gōng huò shāng, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄤ, 供货商 / 供貨商] supply of merchandise; a supplier
供过于求[gōng guò yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, 供过于求 / 供過於求] supply exceeds demand
供销[gōng xiāo, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ, 供销 / 供銷] supply and marketing; distribution; supply and sales
供电[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, 供电 / 供電] supply electricity
副刊[fù kān, ㄈㄨˋ ㄎㄢ, 副刊] supplement
补角[bǔ jiǎo, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄠˇ, 补角 / 補角] supplementary angle
辅以[fǔ yǐ, ㄈㄨˇ ㄧˇ, 辅以 / 輔以] supplemented by; accompanied by; with
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach
提供者[tí gōng zhě, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄜˇ, 提供者] supplier; provider
供需[gōng xū, ㄍㄨㄥ ㄒㄩ, 供需] supply and demand

suppl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフィシャルサプライヤー[, ofisharusapuraiya-] (n) official supplier
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P)
グローバルサプライチェーン[, guro-barusapuraichie-n] (n) global supply-chain
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei
サプライア[, sapuraia] (n) {comp} supplier
サプライサイドエコノミックス[, sapuraisaidoekonomikkusu] (n) supplyside economics
サプライヤー[, sapuraiya-] (n) supplier; (P)
サプライヤサイト[, sapuraiyasaito] (n) {comp} supplier site
シングルソースサプライヤー[, shinguruso-susapuraiya-] (n) {comp} single source supplier
なよなよ[, nayonayo] (adv-to,adv,vs) delicately; weakly; gently; supplely
バックアップ電源[バックアップでんげん, bakkuappu dengen] (n) {comp} backup power supply
パワーサプライ[, pawa-sapurai] (n) {comp} power supply
もみ手で頼む;揉み手で頼む[もみででたのむ, momidedetanomu] (exp,v5m) to supplicate; to implore humbly
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P)
事務用品[じむようひん, jimuyouhin] (n) office supplies; stationery
付かたり[つかたり, tsukatari] (n) addition; accessory; appendage; supplement; appendix; complement; excuse
付け足し;付足し[つけたし, tsuketashi] (n) addition; appendix; supplement; postscript
付則[ふそく, fusoku] (n) additional rules; by-laws; supplementary provisions
供給の弾力性[きょうきゅうのだんりょくせい, kyoukyuunodanryokusei] (n) elasticity of supply
供給不足[きょうきゅうぶそく, kyoukyuubusoku] (n) short supply; supply shortage
停電[ていでん, teiden] (n,vs) power outage; electricity outage; blackout; failure of electricity supply; (P)
健康補助品[けんこうほじょひん, kenkouhojohin] (n) health supplement; dietary supplement
健康補助食品[けんこうほじょしょくひん, kenkouhojoshokuhin] (n) dietary supplement
冗長電源[じょうちょうでんげん, jouchoudengen] (n) {comp} redundant power supply
写真屋[しゃしんや, shashinya] (n) (1) photo studio; photographer; (2) camera shop; photography supplies shop; (3) photo processing shop; photo finishing shop
出回り[でまわり, demawari] (n) supply (of a commodity)
切願[せつがん, setsugan] (n,vs) entreaty; supplication
制気口[せいきこう, seikikou] (n) diffuser; air supply outlet in air-conditioning system
[ふく, fuku] (n,pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P)
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours
収める(P);納める(P)[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to dedicate; to make an offering; to pay (fees); (2) to supply; (3) to store; (4) to finish; to bring to a close; (5) to restore (something to its place); (6) to achieve (e.g. a result); (P)
哀訴嘆願;哀訴歎願[あいそたんがん, aisotangan] (n,vs) plea; entreaty; supplication
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off
外部電源[がいぶでんげん, gaibudengen] (n) external power source; external power supply
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] (n) {comp} CVCF; Constant Voltage Frequency Power Supply
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task
引込管[ひきこみかん, hikikomikan] (n) leading-in tube; supply conduit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サプライア[さぷらいあ, sapuraia] supplier
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor
副電力[ふくでんりょく, fukudenryoku] secondary power (supply)
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS
納入業者[のうにゅうぎょうしゃ, nounyuugyousha] supplier, provider, vendor
補助グループID[ほじょグループID, hojo guru-pu ID] supplementary group ID
補遺[ほい, hoi] supplement
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply
電力切れ[でんりょくぎれ, denryokugire] power (supply) cutoff
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] power supply
電源回路[でんげんかいろ, dengenkairo] power supply
電源装置[でんげんそうち, dengensouchi] Power Supply

suppl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเสริม[n. exp.] (āhān soēm) EN: supplementary food FR:
อาหารสมทบ[n. exp.] (āhān somtho) EN: supplementary food ; artificial food FR:
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soē) EN: additional service ; extra service FR: service supplémentaire [m]
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously FR: supplier
ชะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: wheedle ; cajole FR: supplier
ช่วยเสริม[v. exp.] (chūay soēm) EN: supplement FR:
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: petition to the crown ; appeal FR: pétition [f] ; supplique [f] ; requête [f]
ห่วงโซ่การผลิต[n. exp.] (hūang sō kā) EN: production chain ; supply chain FR: chaîne de production [f]
ห่วงโซ่อุปทาน[n. exp.] (hūang sō up) EN: supply chain FR: chaîne d'approvisionnement [f]
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue FR: distribuer ; fournir
เจ้าพนักงานพัสดุ[n. exp.] (jaophanakng) EN: supply officer FR:
เจ้าประจำ[n. exp.] (jao prajam) EN: regular customer ; regular supplier FR:
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply ; acquire ; find FR: munir ; équiper ; procurer
จัดหาให้[v. exp.] (jathā hai) EN: supply ; provide FR: fournir ; procurer
จัดให้[v.] (jat hai) EN: manage ; sort out ; supply ; provide ; put at one's disposal ; place at one's disposal FR: diriger
จัดส่งให้[v. exp.] (jat song ha) EN: supply FR:
จก[n.] (jok) EN: discontinuous supplementary weft FR:
การจ่าย[n.] (kān jāi) EN: supply FR: distribution [f] ; fourniture [f]
การจ่ายน้ำ[n. exp.] (kān jāi nām) EN: water supply FR: distribution d'eau [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
การเปลี่ยนแปลงระดับอุปทาน[n. exp.] (kān plīenpl) EN: change in supply ; shift in supply FR:
การประปา[n. exp.] (kān prapā ) EN: water supply ; water works FR: distribution d'eau [m]
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā ) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload FR:
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request FR: requête [f] ; demande [f] ; supplique [f]
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthu) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit ; complaint FR: requête [f] ; réclamation [f]
ค่าน้ำประปา[n. exp.] (khā nām pra) EN: water bill (water supply) ; water charges (water supply) FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
เข้าไปแทนที่[v. exp.] (khao pai th) EN: replace FR: supplanter ; remplacer ; évincer
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand ; be short of ; be wanting FR: être en rupture de stock
ขาดตลาด[v.] (khāttalāt) EN: be lack of ; be out of stock ; be in short supply FR:
ขาดตลาด[adj.] (khāttalāt) EN: out of stock ; not available ; sold out ; off the market ; no longer on sale ; in short supply FR: épuisé ; fini ; en rupture de stock
เคมีภัณฑ์[n.] (khēmīphan) EN: chemicals ; chemical supplies ; drugs FR:
ของประกอบ[n.] (khøng prakø) EN: accessory ; supplementary item FR: accessoire [m]
เครื่องใช้สำนักงาน[n. exp.] (khreūangcha) EN: office equipment ; office supplies ; office materials FR: équipement de bureau [m]
เครื่องจ่ายไฟ[n. exp.] (khreūang jā) EN: power supply FR:
เครื่องสำรองไฟ[n. exp.] (khreūang sa) EN: uninterruptible power supply (UPS) ; uninterruptible power source (UPS) FR: stabilisateur de courant [m]
เครื่องสำรองไฟฟ้า[n. exp.] (khreūang sa) EN: uninterruptible power supply (UPS) ; uninterruptible power source (UPS) FR: stabilisateur de courant [m]
ความยืดหยุ่นของอุปทาน[n. exp.] (khwām yeūty) EN: elasticity of supply FR: flexibilité de l'offre [f]
กองลำเลียง[n. exp.] (køng lamlīe) EN: supply column ; logistics unit FR:
กฎของอุปสงค์และอุปทาน[n. exp.] (kot khøng u) EN: law of supply and demand FR: loi de l'offre et de la demande [f]

suppl ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lieferfähigkeit {f}ability to supply
Gesamtangebot {n}aggregate supply
Anodenspannung {f}plate-supply
Arbeitskräfteüberangebot {n}excess supply of labour
Betriebsstromversorgung {f}auxiliary power supply
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Netzstromversorgung {f}commercial power supply
Druckluftanschluss {m}compressed air supply
Bereitschaftsparallelbetrieb {m} [electr.]continuous battery power supply
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge
Lieferantenschriftverkehr {m}correspondence with the suppliers
Dampfzuleitung {f}steam supply line
Gleichstromversorgung {f}DC supply
Fernwärmeversorgung {f}district heating supply
Haushaltszähler {m}electronic domestic supply meter
Energieversorgung {f}energy supply
Ergänzung {f} (zu); Supplement
Ergänzung {f}supplementation
Kabelstromzuführung {f}festoon cable power supply
Fremdeinspeisung {f}third party supply
Frischluftzufuhr {f}fresh air supply
Brennstoffzuführung {f}fuel feed; fuel supply
Einzelfilterversorgung {f}individual filter supply
Literaturbeilage {f}literary supplement
Langzeitlieferantenerklärung {f}long-term supplier declaration
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare
Sanitätsartikel {m}medical supplies
Geldmenge {f}money supply; quantity of money
Geldmengenpolitik {f}money stock policy; policy of money supply
Netzbetrieb {m}power supply operation
Bürobedarf {m}office supply
Bürobedarfsartikel {pl}office supplies
Büromaterial {n}office supplies; office stationery
Anschlussspannung {f} [electr.]supply voltage
Energieversorgungsunternehmen {n}power supply company
Netzanschluss {m}power supply line; connection to supply system
Speisesteckverbinder {m} [electr.]power supply connector
Stromnetz {n}power supply system
Stromzuführung {f}power supply line
Stromzuführungskabel {n}power supply cable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suppl
Back to top