ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

porter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *porter*, -porter-

porter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
porter (n.) พนักงานยกกระเป๋า Syn. carrier, bellboy, transporter
porter (n.) พนักงานบนรถไฟ
porter (n.) พนักงานทำความสะอาด
porter (n.) คนเฝ้าประตู Syn. doorkeeper, doorman, lodgekeeper
porterhouse (n.) เนื้อที่ตัดออกจากส่วนที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงกับสันอก
English-Thai: HOPE Dictionary
porter(พอร์'เทอะ) n. พนักงานถือกระเป๋า,พนักงานทำงานเบ็ดเตล็ด,คนเฝ้าประตู,ยาม
porterhousen. โรงแรมเล็ก ๆ ,ร้านขายเหล้าเล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
porter(n) คนขนของ,ยาม,คนเฝ้าประตู,พนักงานขนกระเป๋า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้เฝ้าประตู (n.) porter See also: watch-man, door-keeper Syn. นายประตู, ทวารนายก, ทวารบดี, ทวารปาละ, ทวารักษี
ทวารนายก (n.) porter See also: watch-man, door-keeper Syn. ผู้เฝ้าประตู, นายประตู, ทวารบดี, ทวารปาละ, ทวารักษี
ทวารบดี (n.) porter See also: watch-man, door-keeper Syn. ผู้เฝ้าประตู, นายประตู, ทวารนายก, ทวารปาละ, ทวารักษี
ทวารบาล (n.) porter See also: watch-man, door-keeper Syn. ผู้เฝ้าประตู, นายประตู, ทวารนายก, ทวารบดี, ทวารปาละ, ทวารักษี
ทวารปาละ (n.) porter See also: watch-man, door-keeper Syn. ผู้เฝ้าประตู, นายประตู, ทวารนายก, ทวารบดี, ทวารักษี
ทวารักษี (n.) porter See also: watch-man, door-keeper Syn. ผู้เฝ้าประตู, นายประตู, ทวารนายก, ทวารบดี, ทวารปาละ
นายประตู (n.) porter See also: watch-man, door-keeper Syn. ผู้เฝ้าประตู, ทวารนายก, ทวารบดี, ทวารปาละ, ทวารักษี
พนักงานขนกระเป๋า (n.) porter
พนักงานยกกระเป๋า (n.) porter See also: baggage man
พนักงานยกของ (n.) porter
พนักงานยกสินค้า (n.) porter Syn. พนักงานยกของ
กาจับหลัก (n.) wood supporter of the dead´s chin in urn-shaped casket
คนช่วย (n.) supporter See also: helper Syn. เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนสนับสนุน
คนรายงาน (n.) reporter See also: informer
คนสนับสนุน (n.) supporter See also: helper Syn. เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนช่วย
คนอุปถัมภ์ค้ำชู (n.) supporter See also: patron Syn. ผู้อุปถัมภ์
คอสอง (n.) supporter See also: supporting post
ที่พึ่ง (n.) supporter See also: protection, sanctuary, shelter Syn. ที่พึ่งพิง, ร่มโพธิ์ร่มไทร
ที่พึ่งพิง (n.) supporter See also: protection, sanctuary, shelter Syn. ร่มโพธิ์ร่มไทร
ธรรมธาดา (n.) law-supporter See also: the great upholder of dharma, moral person Syn. ผู้ทรงธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But our luggage. Go down and tell the porter to take everything out of the car.เเต่สัมภาระของเราล่ะ ลงไปบอกเด็กให้เอาของลงจากรถ
Man, Coach Porter say we work hard, we gonna be winners.โค้ชพอร์ตเตอร์บอกว่าถ้าเราฝึกหนัก เราจะเป็นผู้ชนะ
So Rawlings, Lowry, Skinner and Porter will have to go after the zeppelin.รอลลิงส์ โลว์รี สกินเนอร์กับพอร์เตอร์ ต้องจัดการเรือเหาะ
My God, you are-- You are Cole Porter in panties.พระเจ้า คุณคือ... แล้วคุณก็คือ Cole Porter ในชุดชั้นใน
Of course, having said that, Cole Porter probably did wear panties.แน่นอน Cole Porter อาจจะใส่ชุดชั้นใน
Well, i guess porter and preston have a new dishwashing buddy, huh?งั้นพอร์เตอร์กับเพรสตันคงมี เพื่อนร่วมล้างจานคนใหม่แล้วล่ะ
His name is porter scavo.คนนั้นคือ พอตเตอร์ สกาโว่
Is this the residence of porter scavo?นี่ใช่ที่อยู่ของ พอตเตอร์ สกาโว่มั้ย?
I'm porter scavo.-ผมเอง พอตเตอร์ สกาโว่
I just wanted to coach porter a little bit- ผมแค่อยากเตี๊ยมกับพอร์เตอร์อีกนิด
If the judge finds out porter skipped town,ถ้าผู้พิพากษารู้ว่าพอร์เตอร์ออกนอกเมือง
You--you're porter now.ส่วนลูกตอนนี้ก็เป็นพอร์เตอร์ซะ

porter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三角腹带[sān jiǎo fù dài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 三角腹带 / 三角腹帶] athletic supporter
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter
出口商[chū kǒu shāng, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄕㄤ, 出口商] exporter; export business
采访记者[cǎi fǎng jì zhě, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 采访记者 / 採訪記者] investigative reporter
杂工[zá gōng, ㄗㄚˊ ㄍㄨㄥ, 杂工 / 雜工] a porter; an odd-job man
[fū, ㄈㄨ, 夫 / 伕] porter
运货员[yùn huò yuán, ㄩㄣˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, 运货员 / 運貨員] porter
捍卫者[hàn wèi zhě, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜˇ, 捍卫者 / 捍衛者] proponent; supporter; upholder
无国界记者[wú guó jiè jì zhě, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 无国界记者 / 無國界記者] Reporters Without Borders (pressure group)
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 记者 / 記者] reporter; journalist
记者无国界[jì zhě wú guó jiè, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ, 记者无国界 / 記者無國界] Reporters Without Borders (pressure group)
拥护者[yōng hù zhě, ㄩㄥ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, 拥护者 / 擁護者] supporter (person)
支持者[zhī chí zhě, ㄓ ㄔˊ ㄓㄜˇ, 支持者] supporter

porter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
門衛[もんえい, mon'ei] (n) gatekeeper; doorman; porter
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P)
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P)
トランスポーター[, toransupo-ta-] (n) transporter
ニーサポーター[, ni-sapo-ta-] (n) knee supporter
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P)
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response
ブン屋;ぶん屋[ブンや(ブン屋);ぶんや(ぶん屋), bun ya ( bun ya ); bunya ( bun ya )] (n) (abbr) (See 新聞屋・2) newspaper reporter
ボーイ[, bo-i] (n) (1) boy; (2) bellboy; porter; waiter; (P)
ポーター[, po-ta-] (n) porter; (P)
ポーターハウスステーキ[, po-ta-haususute-ki] (n) porterhouse steak
働き手[はたらきて(P);はたらきで, hatarakite (P); hatarakide] (n) worker; breadwinner; supporter; able person; able man; (P)
助っ人[すけっと, suketto] (n) (col) helper; supporter; second; backer; (P)
報道人[ほうどうじん, houdoujin] (n) reporter; mediaperson
屋台骨[やたいぼね, yataibone] (n) framework; mainstay; support; supporter
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
後ろ盾(P);後ろ楯[うしろだて, ushirodate] (n) (1) backing; support; backer; supporter; patron; sponsor; (2) shield that protects one's back; (P)
後援者[こうえんしゃ, kouensha] (n) supporter; sponsor; patron; backer
応援者[おうえんしゃ, ouensha] (n) supporter; cheerer (e.g. from the sidelines at a sporting event); rooter
扶養者[ふようしゃ, fuyousha] (n) supporter; breadwinner
新聞屋[しんぶんや, shinbunya] (n) (1) newspaper stand; newspaper seller; paper carrier; (2) newspaper reporter
特種記者[とくだねきしゃ, tokudanekisha] (n) scoop reporter; scoop artist
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
記者団[きしゃだん, kishadan] (n) press group; press corps; group of reporters; press organization; press organisation
賛助員[さんじょいん, sanjoin] (n) backer; supporter
金主[きんしゅ, kinshu] (n) financial backer or supporter
金蔵;金庫(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer
黒子;黒衣[くろご;くろこ, kurogo ; kuroko] (n) (1) stage assistant dressed in black (in kabuki); stagehand; prompter; (2) behind-the-scenes supporter; string-puller

porter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอามา[v.] (ao mā) EN: bring FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer ; enlist FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire ; s'engager
อาสาสมัคร[v.] (āsāsamak) EN: volunteer FR: se porter volontaire
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear FR: porter sur l'épaule ; transporter
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt ph) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful FR: porter ses fruits
ใช้ชื่อเดียวกับ[n. prop.] (chai cheū d) EN: bear the same name as FR: porter le même nom que
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards ; stick up one's nose (at) FR: porter la tête haute ; relever le front
ชก[v.] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash FR: frapper ; boxer ; porter un coup ; cogner
ดังไกลถึง[v. exp.] (dang klai t) EN: FR: porter jusqu'à ; se faire entendre jusqu'à
ดื่มอวยพร[v. exp.] (deūm ūayphø) EN: toast FR: porter un toast
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge FR: accuser ; porter plainte ; intenter un procès ; poursuivre
ให้โชค[v. exp.] (hai chōk) EN: FR: porter chance
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself FR: porter un faux témoignage
ให้ประกัน[v. exp.] (hai prakan) EN: FR: se porter garant
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole FR: porter à deux avec un bâton
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole FR: porter avec un fléau
หิ้ว[v.] (hiu) EN: hold ; carry ; carry in one's hand FR: porter à la main ; tenir à la main ; porter à bras tendu ; porter à bout de bras
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand FR: porter un sac à la main
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest FR: porter dans les bras
จรด[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut FR: diriger vers ; porter à
ขี่คอ[v. exp.] (khī khø) EN: carry a baby on one's neck FR: porter sur les épaules
คล้อง[v.] (khløng) EN: hang around the neck ; wear around the neck FR: porter autour du cou
ขน[v.] (khon) EN: carry ; transport FR: porter ; transporter ; transbahuter
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur
คนขนของ[n. exp.] (khon khon k) EN: porter FR:
กระเดียด[v.] (kradīet) EN: carry on one's hip FR: porter sur la hanche
กระเดียดลูก[v. exp.] (kradīet lūk) EN: carry a child on one's waist FR: porter un enfant sur la hanche
กระทบ[v.] (krathop) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress ; hurt ; concern FR: toucher ; affecter ; porter à conséquence
เหลียวแล[v.] (līolaē) EN: care for ; pay attention to ; look after ; take interest in FR: porter attention à
เหลียวมอง[v. exp.] (līo møng) EN: look around ; look over one's shoulder FR: regarder alentour ; porter un regard circulaire
ลงไม้ลงมือ[v. exp.] (long māi lo) EN: use one's fists FR: porter la main sur quelqu'un
ลงมือลงไม้[v. exp.] (long meū lo) EN: use one's fists FR: porter la main sur quelqu'un
ไม่สนใจ[v. exp.] (mai sonjai) EN: take no interest (in) ; ignore ; dismiss ; do not care FR: ne pas s'intéresser à ; se désintéresser de ; se détacher de ; ne plus porter intérêt à ; ne pas se préoccuper de ; ignorer ; délaisser
มีผล[v. exp.] (mī phon) EN: bear fruit ; take effect FR: être productif ; être fructueux ; porter ses fruits ; s'affruiter (vx)
มีศิลปะในหัวใจ[v. exp.] (mī sinlapa ) EN: have a passion for arts FR: être passionné par les arts ; porter l'art dans son coeur
นำโชค[v. exp.] (nam chōk) EN: bring good luck FR: porter bonheur
หนีบใต้รักแร้[v. exp.] (nīp tāi rak) EN: carry under one's arm ; clamp under one's arm FR: porter sous le bras
นุ่ง[v.] (nung) EN: wear ; put on FR: porter ; être vêtu de
นุ่งกระโปรง[v. exp.] (nung kraprō) EN: FR: porter une jupe
นุ่งกระโปรงสั้น[v. exp.] (nung kraprō) EN: FR: porter une jupe courte

porter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pförtner {m}gatekeeper; porter; doorman [Am.]
Importeur {m}importer
Pressevertreter {m}reporter; pressman
Reporter {m}; Reporterin
Transporter {m} | Transporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า porter
Back to top