ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

janitor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *janitor*, -janitor-

janitor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
janitor (n.) ภารโรง See also: คนทำความสะอาด, นักการ Syn. caretaker, doorkeeper
English-Thai: HOPE Dictionary
janitor(แจน'นิเทอร์) n. ภารโรง,คนดูแลอาคาร, See also: janitorial adj. ดูjanitor
English-Thai: Nontri Dictionary
janitor(n) ภารโรง,นักการ,คนเฝ้าประตู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักการภารโรง (n.) janitor See also: watchman, caretaker Syn. นักการ
ภารโรง (n.) janitor See also: watchman, caretaker Syn. นักการภารโรง, นักการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A janitor who sleeps all night tied up on a cross.ภารโรงนอนทั้งคืน ผูกมัดกับไม้กางเขน
He is an unregistered ln-Valid. As a janitor here until a few years back when he disappeared out of sight.เค้าเคยเป็นภารโรงที่นี่ แต่หายตัวไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้
Also the matter of motive the janitor gonna come back here after all this time to kill a man he never knew?ไม่หรอก อะไรเป็นเหตุให้ภารโรงกลับมา ฆ่าคนที่ไม่รู้จักที่นี่
I just have a little question here. You could be a janitor anywhere.ชั้นมีคำถามคำถามหนึ่ง เธอไปเป็นภารโรงที่อื่นได้ไหม
I'll have the janitor sent.ภารโรงจะต้องไปส่งเราแล้วนะ
He's the one in the overcoat the janitor saw.เขาเป็นคนหนึ่งที่ใส่เสื้อovercoatที่ภารโรงเห็น
Robert thatcher, janitor for the school district with no criminal record.โรเบิร์ต แทชเชอร์ ภารโรงโรงเรียนคุมประพฤติ ซึ่งไม่มีประวัติอาชญากรรม
To introduce yourself to the community -- by dating a janitor at your kid's school.ฉันต้องระบายของเหลวซักหน่อย
What about the janitor dealing drugs at school?แล้วเรื่องภารโรงที่ซื้อขายยาเสพติด ภายในโรงเรียนล่ะครับ
I want the janitor to come vacuum up the ashes of Mike with his Dustbuster and when he dumps it outside, I want the rats to vomit and defecate on the ashes of Mike Chadway.แล้วให้พนักงานทำความสะอาด มาดูดกองขี้เถาหมอนั่นออกไป และพอเขาดูดไปโยนข้างนอก ให้พวกหนูทั้งหลายมาถ่ายของเสีย ลงบนกองขี้เถาไมค์ แชดเวย์
'Cause you're dressed like a janitor and your shirt says "Will." Um...คุณใส่ชุดภารโรง และที่เสื้อคุณ ปักว่า "วิลล์"
A janitor even saw Miss Gore once.ภารโรงเห็นคุณกอร์เลยทีเดียว

janitor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
看门人[kān mén rén, ㄎㄢ ㄇㄣˊ ㄖㄣˊ, 看门人 / 看門人] janitor; watchman

janitor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
校務員[こうむいん, koumuin] (n) (obsc) school janitor
玄関番[げんかんばん, genkanban] (n) doorkeeper; janitor
用務員[ようむいん, youmuin] (n) orderly; janitor
使丁[してい, shitei] (n) servant; janitor; messenger
小使い;小使[こづかい, kodukai] (n) (sens) (See 用務員) janitor; caretaker; custodian; (slighting reference to a) handyman
掃除人[そうじにん, soujinin] (n) janitor; cleaner

janitor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักการภารโรง[n. exp.] (nakkān phān) EN: janitor FR:
ภารโรง[n.] (phānrōng) EN: janitor ; custodian FR: concierge [m, f] ; gardien [m] ; gardienne [f]

janitor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufräumarbeiten {pl}janitorial exercises

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า janitor
Back to top