ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lacking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lacking*, -lacking-

lacking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lacking (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ
English-Thai: Nontri Dictionary
lacking(adj) ไม่มี,บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing's lacking now you're here.ไม่มีอะไรขาดแล้ว เมื่อคุณอยู่ที่นี่.
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ
Those I painted many months ago. I was... lacking inspiration.ฉันวาดนานมาก ตอนไม่มีแรงบันดาลใจ
I don't think I could let my daughter, who's lacking in so many ways, marry into your prominent family.ดิฉันไม่คิดว่าฉันจะปล่อยให้ลูกสาวฉันที่บกพร่องอย่างนี้ แต่งงานกับตระกูลที่มีชื่อเสียงของท่านได้หรอกค่ะ
How can you be so lacking in sincerity?คุณไม่เข้าใจเหรอว่าทำไม
Although you're always lacking in some area...แม้เธอจะมักจะขาดคุณสมบัติบางอย่างก็ตาม
The reason why you can't make out the face is that the photo is lacking detail.เหตุผลที่ไม่สามารถดึงหน้าออกมาได้ เพราะรูปพวกนี้ขาดรายละเอียด
And that is what is lacking here, faith in the poor lad's story;และนั่นคือสิ่งที่ขาดหายไป ความศรัทธาในเรื่องราวของเด็กคนนี้
For someone with such a high status and is lacking in nothing.การเป็นผู้สืบทอดมรดกพันล้านอย่างจุนพโยน่ะ
Although I'm lacking in many ways, I'll become a good companion to you.ถึงแม้ว่าฉันจะบกพร่องไปหน่อย แต่ฉันจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณค่ะ
In a manner quite lacking in my husband's touch.in a manner quite lacking in my husband's touch.
I never thought of you as lacking in ambition.ฉันไม่คิดว่า นายจะขาดความทะเยอทะยานนะ

lacking ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拙笨[zhuō bèn, ㄓㄨㄛ ㄅㄣˋ, 拙笨] clumsy; awkward; lacking skill
无精打彩[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 无精打彩 / 無精打彩] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively
失礼[shī lǐ, ㄕ ㄌㄧˇ, 失礼 / 失禮] lacking in manners
失体统[shī tǐ tǒng, ㄕ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, 失体统 / 失體統] lacking in propriety; bad form
心虚[xīn xū, ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, 心虚 / 心虛] lacking in confidence; have a guilty conscience
缺氧[quē yǎng, ㄑㄩㄝ ㄧㄤˇ, 缺氧] lacking oxygen; anaerobic
无力[wú lì, ˊ ㄌㄧˋ, 无力 / 無力] powerless; lacking strength
散沙[sǎn shā, ㄙㄢˇ ㄕㄚ, 散沙] scattered sand; fig. lacking in cohesion or organization
[sài, ㄙㄞˋ, 僿] small, minute; lacking sincerity
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, 不足] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should
缺乏[quē fá, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ, 缺乏] shortage; be lacking; to be short of; to lack; scarcity

lacking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face
ボキャ貧[ボキャひん, bokya hin] (n) lacking the words to say what one means
もっさり[, mossari] (adv,vs) (1) unfashionable; lacking style; (2) dim-witted; slow
ら抜き言葉[らぬきことば, ranukikotoba] (n) 'ra'-removed word (i.e. lacking the 'ra' in the 'rareru' verb conjunction)
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
中抜き[なかぬき, nakanuki] (n,vs) (1) outlined; lacking content; (2) getting rid of the middleman
他動的[たどうてき, tadouteki] (adj-na) passive; lacking initiative; lacking autonomy
[け, ke] (n) {Buddh} lacking substance and existing in name only; something without substance
俗気芬々;俗気芬芬[ぞくけふんぷん, zokukefunpun] (adj-t,adv-to) of low (vulgar) taste; lacking class
俗臭芬々;俗臭芬芬[ぞくしゅうふんぷん, zokushuufunpun] (adj-t,adv-to) of low taste (vulgar); lacking class
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp,adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P)
張り合いのない[はりあいのない, hariainonai] (exp,adj-i) discouraging; disappointing; lacking in thrill
心無し;心なし[こころなし, kokoronashi] (adj-f) lacking in prudence or judgement
意志薄弱[いしはくじゃく, ishihakujaku] (adj-na,n,adj-no) weak-willed; lacking a purpose; lacking will power to be patient, purposeful, or resolute
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P)
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought)
有って無い[あってない, attenai] (exp) (uk) lacking in some desired property (size, usefulness, etc.); (P)
気迫がない;気魄がない;気はくがない[きはくがない, kihakuganai] (exp) lacking spirit, vigour (vigor)
決め手に欠ける[きめてにかける, kimetenikakeru] (exp,v1) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence
決め手を欠く[きめてをかく, kimetewokaku] (exp,v5k) (See 決め手に欠ける) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence
無任所[むにんしょ, muninsho] (n,adj-no) lacking a portfolio (of a minister of state, etc.)
無学無識[むがくむしき, mugakumushiki] (n) illiterate and ignorant; uneducated and lacking in wisdom and discernment
無手[むて, mute] (n,adj-no) empty-handed; unarmed; lacking funds
無籍[むせき, museki] (n,adj-no) lacking a registered domicile
無粋;不粋[ぶすい, busui] (adj-na,n) no sense of refinement; inelegant; lacking in polish; unromantic; boorish
無計画[むけいかく, mukeikaku] (adj-na,n) lacking a plan; haphazard
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na,n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic
狂悖[きょうはい, kyouhai] (n) (obsc) conduct that is immoral and lacking in common sense
知余って勇足らず[ちあまってゆうたらず, chiamatteyuutarazu] (exp) lacking boldness by being too sagacious; being too sagacious to be bold
空下手[からへた;からっぺた, karaheta ; karappeta] (adj-na,n) utterly lacking in ability
空荷[からに, karani] (n,adj-no) lacking cargo; in ballast
胴丸;筒丸[どうまる, doumaru] (n) medieval armour lacking a solid breastplate and sleeves
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain)
詰め袖;詰袖(io)[つめそで, tsumesode] (n) (See 八つ口) kimono with completely attached sleeves (i.e. lacking an opening on the side under the armpit)
貫禄不足[かんろくぶそく, kanrokubusoku] (n,adj-na,adj-no) lacking enough gravity for (a position, task); being an insignificant figure for (a position)
身一つ[みひとつ, mihitotsu] (n) one's body alone; lacking possessions
骨抜き[ほねぬき, honenuki] (n,adj-no) (1) boned (e.g. fish, etc.); (2) watered down (e.g. plan, bill, etc.); mutilated; (3) lacking integrity or moral backbone; (P)

lacking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัป-[pref.] (appa-) EN: un- (pref.) ; in- (pref.) ; dis- (pref.) ; lacking FR: mal- (préf.)
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
ขาดการระบายอากาศ[X] (khāt kān ra) EN: lacking ventilation FR:
ขาดแคลน[adj.] (khātkhlaēn) EN: needy ; in want ; lacking FR:
ขาดความสามารถ[adj.] (khāt khwāms) EN: incompetent ; lacking in ability ; incapable FR:
ขาดเหลือ[n. exp.] (khātleūa) EN: anything lacking ; shortage FR:
ขาดเหลือ[v.] (khātleūa) EN: lack ; be lacking FR:
ขาดตกบกพร่อง[adj.] (khāttokbokp) EN: defective ; lacking FR:
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
แคลน[adj.] (khlaēn) EN: deficient ; lacking FR:
คงขาด[adj.] (khongkhāt) EN: lacking FR:
ไม่บริบูรณ์[adj.] (mai børibūn) EN: insufficient ; lacking ; incomplete FR: incomplet
ไม่เคารพนับถือ[adj.] (mai khaorop) EN: lacking respect FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: unreliable ; lacking in credibility FR: pas fiable
พร่อง[adj.] (phrǿng) EN: partly consumed ; lacking ; missing ; deficient ; depleted FR: presque vide
ไร้[prep.] (rai) EN: nothing ; without ; free from ; lacking FR: sans ; dépourvu de ; dénué de
ไร้เดียงสา[adj.] (rai dīengsā) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly ; lacking discretion FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide
ไร้ความสามารถ[adj.] (rai khwāmsā) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable
ไร้ประสิทธิภาพ[adj.] (rai prasitt) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable
ท่าทางเคอะเขิน[adj.] (thāthāng kh) EN: gauche ; lacking in self-assurance FR: gauche
ทรลักษณ์[adj.] (thōralak) EN: ugly ; lacking good qualities FR:
หย่อนความสามารถ[adj.] (yǿn khwāmsā) EN: lacking ability ; inadequate ; not up to standard FR:

lacking ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
richtungslos {adj}lacking direction; lacking a sense of direction
praxisfern; praxisfremd {adj}lacking in practical relevance
rohstoffarm {adj}lacking of raw material
schwunglos {adj}lacking in energy
unselbstständig; unselbständig [alt] {adj}lacking in independence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lacking
Back to top