ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

redundant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *redundant*, -redundant-

redundant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
redundant (adj.) มากเกินไป See also: เหลือเฟือ Syn. superfluous, unnecessary
redundant (adj.) ซึ่งใช้คำซ้ำซาก Syn. iterative, repeated, tautological
redundantly (adv.) อย่างใช้คำยืดยาว See also: อย่างใช้คำมากเกินไป Syn. verbosely
English-Thai: HOPE Dictionary
redundant(รีดัน'เดินทฺ) adj. เหลือเฟือ,มากเกินไป,ใช้คำมากเกินไป,น้ำท่วมทุ่ง, Syn. wordy,repetitive
English-Thai: Nontri Dictionary
redundant(adj) ซ้ำซาก,ฟุ่มเฟือย,เหลือเฟือ,มากเกินไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
redundant characterอักขระเกิน [มีความหมายเหมือนกับ check character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can compensate for it by using the redundant units.ฉันสามารถชดเชยให้กับมัน โดยใช้หน่วยซ้ำซ้อน
We made redundant reservations. We can go to the Hilton.เราจองห้องสำรองไว้ ย้ายไปฮิวตัลได้ครับ
Test results linked to this entry, saved on 6 redundant drives.ผลการทดสอบที่เชื่อมโยงในงานนี้ถูกบันทึก.. โดยไดรฟ์อิสระ 6 ตัว ยังรักษาไม่ได้
Now I want the detailed listing of every redundant position in the Swinton merger.คุณต้องการฟังรายละเอียด เกี่ยวกับตำแหน่งที่ซ้ำซ้อนของการควบรวมสวินตันตอนนี้
Well, as you know, I've been compiling a list of redundant departments for the Swinton merger.คุณก็รู้อยู่ว่าฉันกำลังรวบรวมรายชื่อ แผนกที่ซ้ำซ้อนกันในการควบรวมสวินตัน
You should also think about compiling a list of redundant departments for the Swinton merger.คุณคิดเรื่องการรวบรวมรายชื่อ แผนกที่ซ้ำซ้อนกันในการควบรวมสวินตัน
Thousands of redundant mini fusion reactors linked in a network.ระบบพลังสำรอง ซึ่งเป็น รีแอคเตอร์ ฟิวชั่นขนาดเล็ก ใน สายส่ง
I think threatening to kill me is a bit redundant when we're all about to die anyway.ฉันคิดว่าคำขู่ที่ว่าจะฆ่าฉัน มันค่อนข้างจะเกินไปหน่อย เพราะถึงยังไงซะ พวกเราก็ต้องตายอยู่ดี
Fuck the contract, I think its a little redundant don't you?ช่างหัวสัญญานั่นเถอะ มันซ้ำซาก คุณว่ามั้ย?
So then the rules are redundant too?งั้นกฎก็ไม่จำเป็นด้วยใช่มั้ย
Hermes has four redundant flight computers... each connected to three redundant comm systems.เฮอมิส มีสี่คอมพิวเตอร์เที่ยวบินที่ซ้ำซ้อน เชื่อมต่อกันถึงสามสื่อสารซ้ำซ้อน
I was testing the box. It turns out over half the rings are redundant.ฉันทดสอบกล่องแล้ว คิดว่าวงแหวนครึ่งหนึ่งที่ใช้อยู่น่ะมากเกินไป

redundant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冗余[rǒng yú, ㄖㄨㄥˇ ㄩˊ, 冗余 / 冗餘] redundancy; redundant
重沓[chóng tà, ㄔㄨㄥˊ ㄊㄚˋ, 重沓] redundant; to pile up
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 赘 / 贅] superfluous; redundant; cumbersome; refers to a son-in-law living with wife's family

redundant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] (n) {comp} duplication; to make redundant
冗長電源[じょうちょうでんげん, jouchoudengen] (n) {comp} redundant power supply
屋上架屋[おくじょうかおく, okujoukaoku] (n) (See 屋上屋を架す) gilding the lily; adding redundant things
整理淘汰[せいりとうた, seiritouta] (n,vs) reorganize an enterprise and weed out redundant workers; reorganize an industry and weed out redudant enterprises
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] fully redundant
メイト系[メイトけい, meito kei] mate system, redundant system
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] duplication, to make redundant
冗長構成[じょうちょうこうせい, jouchoukousei] redundant configuration
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix

redundant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวนเกิน[n. exp.] (jamnūan koē) EN: abundant number ; redundant number FR:
สมการเกิน[n. exp.] (samakān koē) EN: redundant equation FR:
ซ้ำซ้อน[adj.] (samsøn) EN: overlapping ; duplicated ; redundant ; repeated ; multiple FR: dupliqué
ตกงาน[v.] (tok-ngān) EN: be unemployed ; be out of a job ; be out of work ; lose one's job ; be redundant FR: être sans emploi ; être au chomâge ; perdre son emploi ; se retrouver sans emploi

redundant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers
redundant (zusätzlich vorhanden) {adj}redundant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า redundant
Back to top