ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-superfluous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น superfluous, *superfluous*,

-superfluous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm talking about a completely superfluous bottle of cough syrup.และฉันก็พูดถึงยาแก้ไอขวดที่แพงสุดๆ
NOTHING SUPERFLUOUS IN MY LIFE. WHEN A THING IS REDUNDANT, IT IS ELIMINATED.อะไรซ้ำซ้อนก็กำจัดมันซะ

-superfluous- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赘生[zhuì shēng, ㄓㄨㄟˋ ㄕㄥ, 赘生 / 贅生] excrescence; abnormal superfluous growth
废话[fèi huà, ㄈㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 废话 / 廢話] Duh! (sarcastic interjection); nonsense; rubbish; superfluous words
赘言[zhuì yán, ㄓㄨㄟˋ ㄧㄢˊ, 赘言 / 贅言] superfluous words; unnecessary detail
赘词[zhuì cí, ㄓㄨㄟˋ ㄘˊ, 赘词 / 贅詞] superfluous words; unnecessary detail

-superfluous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกินจำเป็น[adv.] (koēn jampen) EN: superfluous FR:
หมดความจำเป็น[adj.] (mot khwām j) EN: no longer needed ; no longer necessary ; superfluous FR:
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer ; excessive ; superfluous ; fantastic ; oddball ; bizarre FR: curieux ; fantasque ; excessif ; excentrique ; anormal ; bizarre

-superfluous- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überflüssig {adj} | überflüssiger | am überflüssigstensuperfluous | more superfluous | most superfluous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -superfluous-
Back to top