ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meager

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meager*, -meager-

meager ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meager (adj.) ขาดแคลน See also: ยากจน, ไม่พอเพียง, มีน้อยมาก Syn. few, scant, scarce Ops. many, numerous
meager (adj.) ผอม See also: บาง, แห้ง Syn. skinny, bony
meagerly (adv.) อย่างขาดแคลน Syn. scantly, skimpily
meagerness (n.) ความขาดแคลน Syn. scarcity, need, poverty
English-Thai: HOPE Dictionary
meager(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what on earth does that meager sword mean to him, to cause all this?และอะไรบนผืนแผ่นดินนี้ที่ขาดอยู่ ดาบมีความหมายต่อเขา, นี่คือเหตุผล
Who has such great power, yet such meager authority as a man.ซึ่งทรงมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ แต่กลับมีอำนาจที่น้อยนิดในฐานะบุรุษ
Beyond the meager recompense you offered when last we spoke.Beyond the meager recompense you offered when last we spoke.
You fight with the strength of men beyond your meager years.เจ้าสู้ด้วยพลังที่เกินกว่า เด็กหนุ่มธรรมดาสามัญ
Now a girl like Odette, she could never be happy living off a meager 6-figure salary like yours.ทีนี้หญิงสาวอย่างโอเด็ต เธอคงทนไม่ได้กับการอยู่อย่างคนจน ที่มีเงินเดือนน้อยอย่างคุณ
And when we heard, we knew we had to return to help in whatever meager way we could.และเมื่อเราได้ยิน, เรารู้ว่าเราต้องกลับมา เพื่อช่วยเติมในสิ่งที่ขาด
To attack a force of over 1000 ships... with our meager force is suicide.ที่จะโจมตีแรงกว่า 1,000 เรือ ... ... ด้วยความแรงของเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราคือการฆ่าตัวตาย
The meager number of damaged ships and dead slaves means nothing to me no... my disappointment... is in these men.จำนวนน้อยของเรือที่เสียหาย และทาสตายไม่มีความหมายอะไรกับผม ไม่มีผิดหวังของฉัน ... ... อยู่กับคนเหล่านี้
To retain the meager wealth and rank that men desire.เพื่อรักษาความมั่งคั่งน้อย และอันดับที่ผู้ชายต้องการ
I seek a thief of meager intellect.ข้าตามจับตัวนางโจรน้อยด้อยปัญญาคนหนึ่ง
Life is small, meager, messy.ชีวิตน่ะเล็กนิดเดียว ขาดแคลน วุ่นวาย
Here's the deal, Pope... the facilities are substandard, the provisions are meager, and until Scott rigs the burners for propane, you're gonna be cooking on camp stoves.นี่เป็นข้อตกลง โป๊บ... การอำนวยความสะดวกของที่นี่ ต่ำมาตรฐาน เสบียงค่อนข้างขัดสน และจนกว่าสก็อต เปิดถังน้ำมัน

meager ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
薄礼[bó lǐ, ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ, 薄礼 / 薄禮] humility term: my meager gift
薄面[bó miàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄢˋ, 薄面] humility term: my meager sensibilities; blushing face; please do it for my sake (i.e. to save my face)
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, 德薄能鲜 / 德薄能鮮] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修)
薄技[bó jì, ㄅㄛˊ ㄐㄧˋ, 薄技] meager skill; humility word: my poor talents
薄产[bó chǎn, ㄅㄛˊ ㄔㄢˇ, 薄产 / 薄產] meager estate; small means
度日[dù rì, ㄉㄨˋ ㄖˋ, 度日] scratch out a difficult, meager existence
拾荒[shí huāng, ㄕˊ ㄏㄨㄤ, 拾荒] to glean; to collect scraps; to eke out a meager living
浅陋[qiǎn lòu, ㄑㄧㄢˇ ㄌㄡˋ, 浅陋 / 淺陋] shallow and crude; meager (knowledge or skill)
糊口[hú kǒu, ㄏㄨˊ ㄎㄡˇ, 糊口] to scrape a meager living; to get by with difficulty
糊嘴[hú zuǐ, ㄏㄨˊ ㄗㄨㄟˇ, 糊嘴] to scrape a meager living; to get by with difficulty
绵薄[mián bó, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄛˊ, 绵薄 / 綿薄] my humble effort; my meager contribution (humility)
薄待[bó dài, ㄅㄛˊ ㄉㄞˋ, 薄待] mean treatment; indifference; meager hospitality
薄酬[bó chóu, ㄅㄛˊ ㄔㄡˊ, 薄酬] small reward (for work); meager remuneration
衣单食薄[yī dān shí bó, ㄧ ㄉㄢ ㄕˊ ㄅㄛˊ, 衣单食薄 / 衣單食薄] thin coat, meager food (成语 saw); life of wretched poverty; destitute
微薄的[wēi bó de, ㄨㄟ ㄅㄛˊ ㄉㄜ˙, 微薄的] meager
浅鲜[qiǎn xiǎn, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˇ, 浅鲜 / 淺鮮] meager; slight
清瘦[qīng shòu, ㄑㄧㄥ ㄕㄡˋ, 清瘦] meager
[bó, ㄅㄛˊ, 薄] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo
微薄[wēi bó, ㄨㄟ ㄅㄛˊ, 微薄] scanty; meager

meager ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
痩せ腕[やせうで, yaseude] (n) (1) thin arm; (2) meager income; meagre income
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1,vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time
染め上げる[そめあげる, someageru] (v1,vt) to finish dyeing
細やか[ささやか, sasayaka] (adj-na) meagre; meager; modest; (P)
細微[さいび, saibi] (adj-na,n) minute; meager; meagre; mean
締め上げる;絞め上げる[しめあげる, shimeageru] (v1,vt) (1) to screw up; to put the screws on (a person); (2) to constrict (someone, something)
纏め上げる[まとめあげる, matomeageru] (v1) to compile; to bring together; to weave; to put together
薄給[はっきゅう, hakkyuu] (n,adj-no) small (meagre, meager) salary
褒め上げる[ほめあげる, homeageru] (v1) to praise to the skies; extol
貧小[ひんしょう, hinshou] (adj-na,n) petty; trivial; trifling; paltry; meager; meagre
貧弱[ひんじゃく, hinjaku] (adj-na,n) poor; meagre; meager; insubstantial; (P)

meager ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; finite ; Ltd FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
หย็อมแหย็ม[adj.] (yǿmyaem) EN: thinly scattered ; sparse ; scanty ; meager ; few and far between FR: clairsemé ; épars ; disséminé

meager ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mager; knapp {adj} | magerer | am magerstenmeagre; meager | more meager | most meager
Magerkeit {f}meagerness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meager
Back to top