ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sparse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sparse, *sparse*,

-sparse- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why aren't they taking pictures? My image presence seems sparse these days.ทำไมพวกเค้าไม่ถ่ายรูปผมนะ ระยะหลังเนี่ยรูปผมบนอินเตอร์เนทไม่ค่อยเยอะเลย

-sparse- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稀稀拉拉[xī xī lā lā, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄚ, 稀稀拉拉] sparse and fragmentary

-sparse- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
疎林[そりん, sorin] (n) sparse woods
粗密;疎密[そみつ, somitsu] (n) coarseness and fineness; sparse or dense (growth)
粗播き[あらまき, aramaki] (n) sparse sowing (seeding)
薄毛[うすげ, usuge] (n) thinning hair; sparse hair (as in balding)

-sparse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาง[adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few FR: rare ; épars ; peu nombreux
บางตา[adj.] (bāngtā) EN: thin ; sparse ; scant ; rare ; dwindled FR:
กะหร็อมกะแหร็ม[adj.] (karǿmkaraem) EN: sparse ; scanty FR:
โกร๋งเกร๋ง[adj.] (krōngkrēng) EN: sparse FR:
เมทริกซ์มากเลขศูนย์[n. exp.] (methrik māk) EN: sparse matrix FR:
น้อย[adj.] (nøi) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty FR: petit ; faible ; bas
ป่าโปร่ง[n. exp.] (pā prōng) EN: sparse woods FR: forêt claisemée [f]
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered FR: clairsemé
หร็อมแหร็ม[adj.] (rǿmraem) EN: sparse ; scanty ; thin FR:
โหรงเหรง[adj.] (rōngrēng) EN: sparse ; few FR:
หย็อมแหย็ม[adj.] (yǿmyaem) EN: thinly scattered ; sparse ; scanty ; meager ; few and far between FR: clairsemé ; épars ; disséminé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sparse-
Back to top