ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sparse*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sparse, -sparse-

*sparse* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sparse (adj.) หร็อมแหร็ม See also: บางตา, มีน้อย, ไม่มาก Syn. meager, few, scant Ops. many, numerous, infinite
English-Thai: HOPE Dictionary
sparse(สพาร์ส) adj. บางตา,เบาบาง,หร็อมแหร็ม,ขาดแคลน,มีน้อย., See also: sparseness n. sparsity n., Syn. scant
English-Thai: Nontri Dictionary
sparse(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,ห่างๆ,หร็อมแหร็ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sparse biomicriteหินไบโอมิไครต์ตะกอนห่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประปราย (adv.) sparsely See also: thinly, slightly, lightly Syn. ห่างๆ, เรี่ยราย, เล็กน้อย, กระจาย, นิดหน่อย
ป่าโปร่ง (n.) sparse forest See also: forest of tall trees, sparse wood
หย่อมๆ (adv.) sparsely See also: scantly, sparely Syn. หย็อมแหย็ม, ประปราย
หร็อมแหร็ม (adv.) sparsely See also: scantly, sparely Syn. หย็อมแหย็ม, ประปราย, หย่อมๆ
หร็อมแหร็ม (adv.) sparsely Syn. หย็อมแหย็ม Ops. คับคั่ง
ห่างๆ (adv.) sparsely See also: thinly, slightly, lightly Syn. เรี่ยราย, เล็กน้อย, กระจาย, นิดหน่อย
โกร๋งเกร๋ง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โกร๋งเกร๋ง (v.) be sparse See also: be thin, be watery, be wishy-washy Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โกร๋งเกร๋ง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. บางตา, น้อย Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โปร่ง (adj.) sparse Syn. บาง, โปร่งบาง, เบาบาง Ops. ทึบ, หนาแน่น
โปร่ง (adj.) sparse Syn. บาง, โปร่งบาง, เบาบาง Ops. ม่อต้อ
โหรง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โหรง (v.) be sparse See also: be thin, be watery, be wishy-washy Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โหรงเหรง (adv.) sparsely Syn. เบาบาง Ops. แน่น, แน่นขนัด, หนาแน่น
โหรงเหรง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง Ops. ล้นหลาม, มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's gonna be pretty much sparse. Very Asian-y, modern stuff.จอมันค่อนข้่างบางมาก เทคโนลียี่ที่คนเอเชียผลิตมันทันสมัยมาก
So, give it up for Ms. Pillsbury. (sparse applause)ต้อนรับ คุณพิลส์เบอรี่ หน่อย
Which ones are the most sparsely traveled?แล้วสายไหนที่คนไม่เยอะ ?
Yes, some are sparsely traveled.ใช่ มันมีทางที่มีผู้คนไม่ค่อยใช้กัน
Why aren't they taking pictures? My image presence seems sparse these days.ทำไมพวกเค้าไม่ถ่ายรูปผมนะ ระยะหลังเนี่ยรูปผมบนอินเตอร์เนทไม่ค่อยเยอะเลย
(microphone feedback squeals) (sparse applause) ♪ Wake up in the morning feeling like P. Diddy ♪โดย นิวไดเรคชั่น #ตื่นขึ้นมาตอนเช้า รู้สึกเหมือนเป็น P.Diddy#
In Africa, the lush green forest canopy gave way to a sparser landscape.ในแอฟริกาป่าเขียวชอุ่ม วิธีที่จะทำให้ภูมิทัศน์ที่เบาบาง บางชนิด
A little while after we passed Oomiya station, in the blink of an eye, the buildings in the scenery became sparse.หลังจากเราผ่านสถานีโอมิยะไม่นาน แค่ชั่วกระพริบตา อาคารบ้านเรือนสองข้างทางเริ่มบางตาลง
And Roman numbers sparse.และตัวเลขโรมันเบาบาง

*sparse* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
北领地[Běi lǐng dì, ㄅㄟˇ ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, 北领地 / 北領地] Northern Territory, sparsely populated federal territory extending from center to north of Australia
寥落[liáo luò, ㄌㄧㄠˊ ㄌㄨㄛˋ, 寥落] sparse; few and far between
疏淡[shū dàn, ㄕㄨ ㄉㄢˋ, 疏淡] sparse; thin; distant
疏落[shū luò, ㄕㄨ ㄌㄨㄛˋ, 疏落] sparse; scattered
稀疏[xī shū, ㄒㄧ ㄕㄨ, 稀疏] sparse; infrequent; thinly spread
稀稀拉拉[xī xī lā lā, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄚ, 稀稀拉拉] sparse and fragmentary
[xī, ㄒㄧ, 稀] diluted; sparse

*sparse* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シリウスベニハゼ[, shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby
ちょぼちょぼ[, chobochobo] (adj-na,adv,n) (on-mim) sparsely; drop-by-drop
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P)
浅茅[あさじ;あさぢ, asaji ; asadi] (n) (often used in literature as an example of a bleak landscape) (See 茅・ちがや) sparsely growing cogon grass; short cogon grass
浅茅生[あさじう, asajiu] (n) (obsc) broad field of sparsely growing cogon grass
[そ, so] (n,adj-na) (1) sparse; (2) not close (of a relationship)
疎ら[まばら, mabara] (adj-na,n) sparse; thin; scattered; straggling; sporadic; (P)
疎林[そりん, sorin] (n) sparse woods
疎結合ニューラルネットワーク[そけつごうニューラルネットワーク, soketsugou nyu-rarunettowa-ku] (n) sparsely connected neural network
粗密;疎密[そみつ, somitsu] (n) coarseness and fineness; sparse or dense (growth)
粗播き[あらまき, aramaki] (n) sparse sowing (seeding)
薄い[うすい, usui] (adj-i) (1) thin; (2) pale; light; (3) watery; dilute; sparse; (4) weak (taste, etc.); (5) slim (probability, etc.); small; (P)
薄毛[うすげ, usuge] (n) thinning hair; sparse hair (as in balding)
食の細い[しょくのほそい, shokunohosoi] (adj-i) (See 食が細い) sparsely eating; having a small appetite

*sparse* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาง[adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few FR: rare ; épars ; peu nombreux
บางตา[adj.] (bāngtā) EN: thin ; sparse ; scant ; rare ; dwindled FR:
กะหร็อมกะแหร็ม[adj.] (karǿmkaraem) EN: sparse ; scanty FR:
โกร๋งเกร๋ง[adv.] (krōngkrēng) EN: sparsely FR:
โกร๋งเกร๋ง[adj.] (krōngkrēng) EN: sparse FR:
เมทริกซ์มากเลขศูนย์[n. exp.] (methrik māk) EN: sparse matrix FR:
น้อย[adj.] (nøi) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty FR: petit ; faible ; bas
ป่าโปร่ง[n. exp.] (pā prōng) EN: sparse woods FR: forêt claisemée [f]
เปาะแปะ[interj.] (pǿpae) EN: sparsely drip FR: ploc
ประปราย[adv.] (praprāi) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; not much ; not many FR: au compte gouttes
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered FR: clairsemé
หร็อมแหร็ม[adj.] (rǿmraem) EN: sparse ; scanty ; thin FR:
โหรงเหรง[adj.] (rōngrēng) EN: sparse ; few FR:
หย็อมแหย็ม[adj.] (yǿmyaem) EN: thinly scattered ; sparse ; scanty ; meager ; few and far between FR: clairsemé ; épars ; disséminé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sparse*
Back to top