ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cosmonaut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cosmonaut*, -cosmonaut-

cosmonaut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cosmonaut (n.) นักอวกาศของรัสเซีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, that's the Cosmonaut ship Lysithea, isn't it?ใช่ นั่นมันยานท่องเที่ยวในอวกาศ\ ยานเลซิเทีย ใช่มั้ยน่ะ
Check out the cosmonaut training grounds.ไปเที่ยวศูนย์ฝึกอบรมนักบินอวกาศ
As unlikely as it seems, is it possible that this cosmonaut somehow is our killer?มันยังไม่เป็นเหมือน อย่างที่มันควรจะเป็น เป็นไปได้หรือไม่ว่า นักบินอวกาศน่าจะเป็น ฆาตกรของเรา?
It's possible that, while in outer space, the cosmonaut took a spacewalk and brought something back with him.มันเป็นไปได้ว่า ในขณะที่เขาลอยตัวอยู่ในอวกาศ ตอนที่นักบินอวกาศ ทำการเดินท่องนอกยาน และได้นำบางสิ่ง กลับติดตัวมาด้วย
Cosmonaut Sergei Krikalev is the world's greatest time traveler.รัสเซีย เซอจีครีคาเลฟ เดินทาง เป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
Are you saying the cosmonaut's the shadow?คุณกำลังจะพูดว่า นี่ืคือเงาของนักบินอวกาศรึเปล่า?
The organism can project another version of itself, what we perceive as the shadow, without ever really leaving the cosmonaut's body.สิ่งมีชีวิตสามารถแสดงตน ได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง แทนตัวของมันเอง คือสิ่งที่เรา เข้าใจว่าคือเงา
I believe the Russians have tried to remove the organism from the cosmonaut- they couldn't.ผมเชื่อว่าทางรัสเซีย พยายามย้ายสิ่งมีชีวิต ออกไปจากร่างนักบินอวกาศ-- แต่พวกเขาทำไม่ได้
Perhaps so by administering electric shocks, distressing the cosmonaut.บางทีอาจมีการป้อน กระแสไฟฟ้าเข้าไปช็อค ทำให้นักบินอวกาศ เจ็บปวด
Before we attempt anything, we have to wait until the shadow returns to the cosmonaut.ก่อนที่เราจะ พยายามทำอะไร เขาควรรอให้เงานั่น กลับมาเสียก่อน กลับเข้าสู่ร่าง นักบินอวกาศ
What did you guys do with him, the cosmonaut?พวกคุณ จะทำอะไรกับเขา นักบินอวกาศคนนั้น?
I'm smoking over here. Downloading missing Russian cosmonauts.ฉันควันขึ้นเพราะไอ้การดาวโหลด\ เรื่องนักบินอวกาศหายตัวเนี่ย

cosmonaut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスモノート[, kosumono-to] (n) cosmonaut

cosmonaut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักบินอวกาศ[n. exp.] (nakbin awak) EN: astronaut FR: astronaute [m] ; cosmonaute [m] ; spationaute [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cosmonaut
Back to top