ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dig

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dig*, -dig-

dig ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dig (n.) การแหย่ See also: การทิ่ม, การแทง, การกระทุ้ง
dig (vt.) ขุด See also: ขุดหา, เจาะ, ทิ่ม, แทง, แยง, คุ้ย, กระทุ้ง Syn. jab, gibe, shove, spade, till, poke
dig (vt.) เข้าใจ See also: รับทราบ Syn. understand
dig (vi.) เจาะ See also: ขุด, ทำเป็นโพรง, ขุดหา, ขุดค้น, ทิ่ม, แทง, แยง, คุ้ย, กระทุ้ง Syn. jab, gibe, shove, spade, till, poke
dig (n.) ชอบ See also: รัก
dig (vt.) มองดู See also: จ้อง, ดู
dig (n.) แหล่งขุดค้น (ทางโบราณคดี)
dig at (phrv.) พูดไม่ดีกับ
dig down (phrv.) ขุดลงไปใต้ดิน
dig down (phrv.) พยายาม (คำไม่เป็นทางการ)
dig for (phrv.) ขุดหา See also: ขุดค้นเพื่อหา
dig for (phrv.) พยายามหา (ข้อมูล) เกี่ยวกับ See also: ค้นหา (ข้อมูล) เกี่ยวกับ
dig in (phrv.) ขุดเพื่อใส่ปุ๋ย See also: ผสมบางสิ่งกับดินด้วยการขุด
dig in (phrv.) แทง See also: เสียบ, จิ้ม, ทิ่ม
dig in (phrv.) ทำให้มั่นคง See also: ทำให้เข้าที่
dig in (phrv.) เริ่มกิน (คำไม่เป็นทางการ) See also: เริ่มรับประทานได้แล้ว Syn. tuck in
dig into (phrv.) ขุดเพื่อใส่ปุ๋ย See also: ผสมบางสิ่งกับดินด้วยการขุด
dig into (phrv.) เริ่มกินอย่างหิวกระหาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: เริ่มรับประทานได้แล้ว Syn. tuck into
dig into (phrv.) ตรวจสอบอย่างละเอียด
dig into (phrv.) ทำให้มั่นคง See also: ทำให้เข้าที่
dig into (phrv.) ทำงานหนัก
dig into the till (idm.) ขโมยเงินจากบริษัทที่ทำงานอยู่
dig out (phrv.) ขุดหาและเอาออกมา See also: ค้นหาและเอาออกมา
dig out (phrv.) ขุดหลุม See also: ขุดให้เป็นแอ่ง, เจาะให้เป็นแอ่ง
dig out (phrv.) ขุดสิ่งที่ถูกฝังอยู่ใน (ดินหรือหิมะ) ออกมา
dig out (phrv.) ค้นหา (ข้อมูลหรือเงิน) See also: ขุดคุ้ยหา (ข้อมูลหรือเงิน)
dig over (phrv.) เตรียมดินด้วยการขุดเพื่อที่จะ (ทำบางสิ่ง)
dig over (phrv.) พิจารณาใหม่ See also: ไตร่ตรองใหม่
dig someone in the ribs (idm.) แตะด้วยข้อศอกอย่างแอบๆ (เพื่อแสดงความรู้สึกขบขัน) See also: เอาข้อศอกสัมผัสหรือแตะอย่างแอบๆ
dig up (phrv.) ขุดทิ้ง
dig up (phrv.) ขุดทิ้ง
dig up (phrv.) ขุดหา (สิ่งที่ฝังไว้)
dig up (phrv.) ค้นหา (ความคิด) (คำไม่เป็นทางการ)
dig up (phrv.) หาสะสมไว้ (คำไม่เป็นทางการ)
Dig up! (sl.) ฟังนะ See also: เออนี่
digamous (adj.) เกี่ยวกับการมีหลายสามี Syn. bigamous
digest (vt.) เข้าใจ See also: ซึมซาบ, หยั่งถึง Syn. understand, grasp Ops. misunderstand
digest (vt.) ตัดทอน See also: ย่อสั้นๆ Syn. summarize, condense
digest (n.) บทสรุป See also: งานย่อ, บทสรุปใจความสำคัญ, บทคัดย่อ Syn. abstract, brief Ops. amplification
digest (n.) ประมวลกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
dig(ดิก) {digged,digging,digs} v.,n. (การ) ขุด,ขุดหา,ขุดค้น,ขุดคุ้ย,จิก,แทง,ชอบ,เข้าใจ,ทำงานหนัก,เรียนหนัก
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
digestive biscuitn. ขนมปังกรอบที่กลมใหญ่
digestor(ดิเจส'เทอะ) n. ดูdigester
digged(ดิกด) vt. อดีตกาลของdig
digger(ดิก'เกอะ) n. ผู้ขุด,สัตว์ที่ขุดคุ้ย,เครื่องขุด
diggings(ดิก'กิงซ) n. พื้นที่ที่มีการขุด,สถานที่อยู่อาศัย
digit(ดิจ'จิท) n. นิ้วมือ,นิ้วเท้า,ตัวเลขโดดตัวใดตัวหนึ่งตั้งแต่1ถึง9,หลักหน่วยสิบร้อยพัน, See also: digital adj. ดูdigit
digit bitบิตเลขเป็นกลุ่มของบิต ที่ทำให้รหัสของการแทนตัวเลข ตัวอักษร และตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแทนค่าต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) ประกอบด้วย 8 บิต สี่บิตแรกเรียกบิตโซน (zone bit) สี่บิตหลังเรียกบิตเลข (digit bit) รหัสแอสกี (ASCII) ประกอบด้วย 7 บิต สามบิตแรกเรียกบิตโซน สี่บิตหลังเรียกบิตเลขมีความหมายเหมือน numeric bit
digit punchการเจาะตัวเลขหมายถึง การเจาะตัวเลขลงในบัตรคอมพิวเตอร์ โดยเจาะรูในช่องของแถวใดแถวหนึ่ง ตั้งแต่แถวที่ 0-9 โดยเจาะ 1 รูต่อ 1 คอลัมน์ เช่นถ้าจะเจาะเลข 7 ก็เจาะที่แถวที่มีเลข 7 ส่วนการเจาะตัวอักษรหรืออักขระพิเศษต่าง ๆ จะต้องเจาะ 2-3 รูในหนึ่งคอลัมน์ รูหนึ่งที่แถวบนเหนือแถวตัวเลข (zone punch) และอีกรูหนึ่งหรือสองรูที่แถวที่มีตัวเลข (digit punch) เรียกว่า รหัสฮอลเลอริทมีความหมายเหมือน numeric punchดู zone punch เปรียบเทียบ
digital(ดิ' จิทัล) adj. เชิงเลข, แสดงในรูปแบบของตัวเลข
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
digital-to-analog convertตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกใช้ตัวย่อว่า DAC (อ่านว่า ดีเอซี) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากดิจิตอล (digital) เป็นอะนาล็อก (analog)
digitalisn. พืชยากระตุ้นหัวใจ, Syn. foxgove
digitate(ดิจ'จิเทท) adj. ซึ่งมีส่วนยื่นคล้ายนิ้วมือ
digitizerเครื่องอ่านพิกัดหมายถึง อุปกรณ์ที่แปลงข้อมูลชนิดอะนาล็อก (analog) เป็นข้อมูลชนิดดิจิตอล (digital) หรือข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้คอมพิวเตอร์รับไปประมวลผลได้
diglot(ได'กลอท) adj. เกี่ยวกับ2ภาษา. n. หนังสือ2ภาษา,
dignified(ดิก'นะไฟดฺ) adj. ทรงเกียรติ,ผึ่งผาย,สง่า,ภูมิฐาน., See also: dignifiedness n. ดูdignified
dignify(ดิก'นะไฟ) {dignified,dignifying,dignifies} vt. มอบเกียรติยศแก่,ทำให้เป็นเกียรติแก่,ทำให้สง่า,ทำให้ภูมิฐาน, Syn. exalt
dignitary(ดิก'นิทารี) n. บุคคลที่ตำแหน่งสูง,ผู้มีฐานันดรศักดิ์., See also: dignitarial adj. -pl. dignitaries
dignity(ดิก'นิที) n. ความมีเกียรติ,ฐานันดรศักดิ์,ความสูงศักดิ์,ตำแหน่งสูง,ความคุ้มค่า,ผู้มีตำแหน่งสูง -S.loftiness
digraph(ได'กราฟ) n. อักษรคู่ที่ออกเสียงเดี่ยว
digressvi. วกวนนอกเรื่อง,พูดหรือเขียนนอกประเด็น,หันไปทางข้าง, See also: digresser n.
digressionn. การวกวนนอกประเด็น,คำพูด (คำเขียน) ที่ออกนอกประเด็น,ข้อปลีกย่อย
digressiveadj. ซึ่งวกวนนอกประเด็น
English-Thai: Nontri Dictionary
dig(vt) ขุด,คุ้ย,จิก,แทง,ขุดค้น
digest(n) เรื่องย่อ,หนังสือประมวลกฎหมาย
digestible(adj) ย่อยได้,พอประมวลได้
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
digestive(adj) เกี่ยวกับการย่อย,เกี่ยวกับการเก็บใจความสำคัญ
digger(n) ผู้ขุด,เครื่องขุด,สัตว์ที่ชอบขุดคุ้ย
digit(n) นิ้วมือ,นิ้วเท้า,เลขโดด
digital(adj) เกี่ยวกับนิ้ว,เกี่ยวกับตัวเลข
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,
dignify(vt) ทำให้สง่างาม,ทำให้ภูมิฐาน,เป็นเกียรติแก่
dignitary(n) ผู้ทรงเกียรติ,ผู้สูงศักดิ์,ผู้มีฐานันดรศักดิ์
dignity(n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ
digress(vi) เฉไป,วกวน,ออกนอกเรื่อง,ออกนอกประเด็น
digression(n) ความวกวน,ข้อปลีกย่อย,การพูดนอกประเด็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
digamyการสมรสครั้งที่สอง (หลังจากการสมรสครั้งแรกสิ้นสุด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digestฉบับย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
digestion๑. การย่อยอาหาร๒. การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive๑. -ย่อย(อาหาร)๒. ยาย่อย (อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ digestant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digitเลขโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digit bitบิตเลขโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digitalเชิงเลข, ดิจิทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital computerคอมพิวเตอร์เชิงเลข, ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital versatile disc (DVD)แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ (ดีวีดี) [มีความหมายเหมือนกับ digital videodisc (DVD)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital-to-analog converter (DAC)ตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก, ตัวเปลี่ยนดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (ดีเอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digitate-รูปนิ้วมือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
digitizer; digitiser๑. ตัวแปลงเป็นดิจิทัล๒. เครื่องอ่านพิกัด, ตัวแปลงเป็นเลข [มีความหมายเหมือนกับ data tablet; tablet] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digraphทวิอักษร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
digressionการออกนอกเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digeorge Syndromeโรคขาดต่อมธัยมัสแต่กำเนิด [การแพทย์]
Digestหนังสือย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digestibilityความสามารถในการย่อย [การแพทย์]
Digestionการย่อยอาหาร [TU Subject Heading]
digestive enzymeเอนไซม์ย่อยอาหาร, เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหาร มีหลายชนิดซึ่งจะย่อยอาหารเฉพาะอย่าง เช่นลิเพสย่อยอาหารพวกไขมัน โปรตีนเอสย่อยอาหารพวกโปรตีน  มอลเทศย่อยอาหารพวกแห้ง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Digitalดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Digital Versatile Disc Drive( DVD Drive)ดีวีดีไดร์ฟ, ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ใช้อ่านข้อมูลได้ทั้งแผ่นซีดีและแผ่นดีวีดี แต่ไม่สามารถเขียนหรือบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีหรือดีวีดีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Digitalisดิจิตาลิส,ยา,ดิจิตาลิส,ยาดิจิตาลิส,ดิจิทาลิส,ยาหัวใจ,ยารักษาโรคหัวใจ,ดิจิตาลิส,ดิจิตัลลิส,ดิจิทาลิส,ยาจำพวกดิจิทลิส [การแพทย์]
Digitizerเครื่องอ่านพิกัดหรือเครื่องแปลงพิกัดเป็นตัวเลขมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช้สำหรับวางภาพกราฟิก หรือแผนที่ แล้วใช้อุปกรณ์เหมือนแว่นขยายวางทาบตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่มบนแว่นให้อ่านค่าพิกัดของตำแหน่งนั้นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Dignityศักดิ์ศรี [TU Subject Heading]
Digressiveการพูดนอกเรื่อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุด (v.) dig See also: excavate, unearth Syn. เจาะ, แซะ
คุ้ย (v.) dig See also: scratch, delve, scrape, rake, scrabble, shave Syn. คุ้ยเขี่ย, ขุด, ตะกุย Ops. ถม, กลบ, ฝังดิน
คุ้ยหา (v.) dig See also: delve, burrow, hollow out
คุ้ยเขี่ย (v.) dig See also: scratch, delve, scrape, rake, scrabble, shave Syn. คุ้ย, เขี่ย Ops. ถม, กลบ, ฝัง
แซะ (v.) dig See also: excavate, unearth Syn. เจาะ
เจาะใจ (v.) dig into Syn. เจาะลึก
ขุดคุ้ยข่าว (v.) dig into news See also: delve into news
เจาะข่าว (v.) dig into news See also: delve into news Syn. ขุดคุ้ยข่าว
แพ้ภัยตัว (v.) dig one´s own grave See also: get oneself into trouble, surrender oneself to despair, be self-destructive Syn. แพ้ภัยตัวเอง
แพ้ภัยตัวเอง (v.) dig one´s own grave See also: get oneself into trouble, surrender oneself to despair, be self-destructive
ก่น (v.) dig out See also: grub, eradicate Syn. ขุด, ขุดโค่น, ถอนรากเหง้า
ถอนรากเหง้า (v.) dig out See also: grub, eradicate Syn. ขุด, ขุดโค่น
ย่อย (v.) digest
น้ำย่อย (n.) digesting juice See also: enzyme
การย่อยอาหาร (n.) digestion
การขุดแต่ง (n.) digging out
หลักหน่วย (n.) digit See also: figure
เลขฐานสิบ (n.) digit
เลขโดด (n.) digit
ดิจิตอล (n.) digital
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig ln our mine the whole day throughเราขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด ในเหมืองของเราทั้งวันผ่าน
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี
We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig uр everything in sightเราขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด ทุกอย่างอยู่ในสายตา
Though we don't know what we dig 'em forถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าสิ่งที่ เราขุด 'em สำหรับ
They dig a tunnel to the airport and pop up like gophers?{\cHFFFFFF}พวกเขาขุดอุโมงค์ไปยังสนามบิน และปรากฏขึ้นเช่นเฟอร์?
Two can dig a lot quicker than one.ช่วยกันขุด 2 คนเร็วกว่าขุดคนเดียว
To beat the Hun, dig in then break through with sword and lance.ทำลายด้วยดาบและหอก ฉัน คิด.
As soon as the infantryman reaches a new position, he starts to dig in with pick and spade.ถึงตำแหน่งใหม่ เขาเริ่มที่จะขุดด้วยจอบและการ เลือก
There's a German archaeological dig going on in the desert outside Cairo.ชุดของนักโบราญคดีเยอรมัน เข้าไปในทะเลทราย นอกกรุงไคโร
When they came out, they gave us a new spot to dig in, away from the camp.ตอนพวกเขาออกมา, พวกเขาให้เราขุด ที่ตำแหน่งใหม่ ห่างออกไปจากแคล้ปที่พัก
We have to dig his body out of there right away.เราต้องขุดร่างของเขาออกจากที่นั่นทันที
You can't get a dozer up here, you're gonna have to find somebody to dig him out!คุณไม่สามารถรับตีนรถปราบดินขึ้นที่นี่ คุณจะต้องไห้ใครบางคนจะขุดเขาออก

dig ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bā, ㄅㄚ, 扒] climb; pull (out); to strip; hold on to; cling to; dig up; rake; push aside
[kōu, ㄎㄡ, 抠 / 摳] dig out (with finger); stingy
洿[wū, , 洿] dig (a pond); stagnant water
聚合体[jù hé tǐ, ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, 聚合体 / 聚合體] aggregate; polymer; paradigm
大怒[dà nù, ㄉㄚˋ ㄋㄨˋ, 大怒] angry; indignant
愤怒[fèn nù, ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ, 愤怒 / 憤怒] angry; indignant
激昂[jī áng, ㄐㄧ ㄤˊ, 激昂] aroused to indignation
同化[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 同化] assimilation (cultural, digestive, phonemic etc)
非对称式数据用户线[fēi duì chèn shì shù jù yòng hù xiàn, ㄈㄟ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 非对称式数据用户线 / 非對稱式數據用戶線] Asymmetrical Digital Subscriber Line; ADSL
[dá, ㄉㄚˊ, 达 / 達] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity
猫雾族[Māo wù zú, ㄇㄠ ˋ ㄗㄨˊ, 猫雾族 / 貓霧族] Babuza, one of the indigenous peoples of Taiwan
布农族[Bù nóng zú, ㄅㄨˋ ㄋㄨㄥˊ ㄗㄨˊ, 布农族 / 布農族] Bunun, one of the indigenous peoples of Taiwan
校验码[xiào yàn mǎ, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄢˋ ㄇㄚˇ, 校验码 / 校驗碼] check digit
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 人精] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine)
有损压缩[yǒu sǔn yā suō, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄣˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, 有损压缩 / 有損壓縮] compression loss (in digital technology)
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, 数据 / 數据] data; numbers; digital; also written 數據|数据
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, 数据 / 數據] data; numbers; digital
小数[xiǎo shù, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, 小数 / 小數] decimal digit
解压[jiě yā, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄚ, 解压 / 解壓] decompression (in digital technology); to extract data from compressed file
使高贵[shǐ gāo guì, ㄕˇ ㄍㄠ ㄍㄨㄟˋ, 使高贵 / 使高貴] dignify
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, 威严 / 威嚴] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity
尊严[zūn yán, ㄗㄨㄣ ㄧㄢˊ, 尊严 / 尊嚴] dignity; sanctity; honor
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 抉] dig; pick
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 掘] dig
[hú, ㄏㄨˊ, 搰] dig; mix
散话[sǎn huà, ㄙㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 散话 / 散話] digression
数位[shù wèi, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ, 数位 / 數位] digital
数位信号[shù wèi xìn hào, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 数位信号 / 數位信號] digital signal
文摘[wén zhāi, ㄨㄣˊ ㄓㄞ, 文摘] digest (of literature); to make a digest (of data); summary
消化[xiāo huà, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ, 消化] digest; digestion; digestive
消化液[xiāo huà yè, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄝˋ, 消化液] digestive fluid
消化管[xiāo huà guǎn, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄢˇ, 消化管] digestive tube; gut
消化系统[xiāo huà xì tǒng, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 消化系统 / 消化系統] digestive system; gastrointestinal tract
消化腺[xiāo huà xiàn, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 消化腺] digestive glands
消化道[xiāo huà dào, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄠˋ, 消化道] digestive tract
消化酶[xiāo huà méi, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ, 消化酶] digestive enzyme
消食[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, 消食] digestion
肠胃道[cháng wèi dào, ㄔㄤˊ ㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, 肠胃道 / 腸胃道] digestive tract
掘墓工人[jué mù gōng rén, ㄐㄩㄝˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 掘墓工人] grave digger
破土[pò tǔ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ, 破土] to break ground; to start digging; to plough; to break through the ground (of seedling); fig. the start of a building project

dig ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堀散らす[ほりちらす, horichirasu] (v5s) to dig up messily
当て擦る[あてこする, atekosuru] (v5r,vi) to insinuate; to satirize; to satirise; to take a dig at
抉る[くじる, kujiru] (v5r,vt) (uk) to stick into and move around; to dig around in; to pick (i.e. one's teeth)
掘り下げる;掘下げる[ほりさげる, horisageru] (v1,vt) to dig down; to delve into; to get to the bottom of (a matter); to investigate further
掘り出す;掘出す[ほりだす, horidasu] (v5s,vt) to dig out; to pick up
掘り当てる;掘当てる[ほりあてる, horiateru] (v1,vt) to strike; to find; to dig up
掘り抜く;掘抜く;堀り抜く(iK)[ほりぬく, horinuku] (v5k,vt) to dig through; to drill into; to excavate
掘り起こす;掘り起す;掘起す[ほりおこす, horiokosu] (v5s,vt) to reclaim; to dig up
掘り返す;掘返す;堀り返す(iK)[ほりかえす, horikaesu] (v5s,vt) to dig up; to turn up; to tear up
掘り進む[ほりすすむ, horisusumu] (v5m) to burrow through; to dig through
掻っ穿る;掻っ穿じる(io)[かっぽじる, kappojiru] (v5r) (uk) (See 穿る) to dig up; to peck at
暴きだす;暴き出す[あばきだす, abakidasu] (v5s) to dig up and expose a criminal matter
決る;抉る;刳る;杓る[しゃくる;さくる(決る;抉る;刳る)(ok), shakuru ; sakuru ( kimaru ; eguru ; ko ru )(ok)] (v5r,vt) (1) (uk) to dig out; to gouge out; to hollow out; (2) to scoop; to ladle; to bail; (3) to jerk (one's chin)
発掘現場[はっくつげんば, hakkutsugenba] (n) dig site; excavation site
真相究明[しんそうきゅうめい, shinsoukyuumei] (n) probe into the truth (of the matter); dig into the real facts of the case; get at the root of a matter
穿り返す[ほじくりかえす, hojikurikaesu] (v5s,vt) to dig up; to expose; to disclose
穿る[ほじる;ほじくる, hojiru ; hojikuru] (v5r,vt) (1) (uk) to dig up; to peck at; to pick (nose, teeth, etc.); (2) to pry into; to examine; to dredge up
立てこもる;立て籠る;立籠る;楯籠る;立て篭る[たてこもる, tatekomoru] (v5r,vi) to barricade oneself in; to hold (a fort, etc.); to shut oneself up; to be besieged; to dig in
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
蓮根掘る[はすねほる, hasunehoru] (exp,v5r) (arch) to dig up lotus roots
鋤き起こす;鋤き起す;鋤起こす(io);鋤起す(io)[すきおこす, sukiokosu] (v5s,vt) to turn over soil; to dig or plow up (plough)
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable)
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD)
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL
アナデジ[, anadeji] (n) (abbr) analog digital
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] (n) {comp} analog-to-digital converter; AD converter; ADC
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] (n) {comp} analog-digital converter; AD converter; ADC
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.)
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter
ウエスタンデジタル[うえすたんでじたる, uesutandejitaru] WesternDigital
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] ISDN, integrated services digital network
ディジタライズ[でいじたらいず, deijitaraizu] digitize (vs)
ディジタル[でいじたる, deijitaru] digital
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.)
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment
ディジタルデータ[でいじたるでーた, deijitarude-ta] digital data
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] optical disk, digital optical disk
ディジタル回線[ディジタルかいせん, deijitaru kaisen] digital line
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation
ディジタル計数形[ディジタルけいすうがた, deijitaru keisuugata] digital
デジカメ[でじかめ, dejikame] digital camera (abbr)
デジタイザ[でじたいざ, dejitaiza] digitizer
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS)
デジタルオーディオ形式のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file
デジタルカメラ[でじたるかめら, dejitarukamera] digital camera
デジタルコンピューター[でじたるこんぴゅーたー, dejitarukonpyu-ta-] digital computer
デジタルビデオディスク[でじたるびでおでいすく, dejitarubideodeisuku] Digital Video Disk
デジタルラジオ[でじたるらじお, dejitarurajio] digital radio
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network
デジタル信号プロセッサ[デジタルしんごうプロセッサ, dejitaru shingou purosessa] Digital Signal Processor, DSP
デジタル写真[デジタルしゃしん, dejitaru shashin] digital picture
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication
デジタル音楽[デジタルおんがく, dejitaru ongaku] digital music
デジタル音楽ファイル[デジタルおんがくファイル, dejitaru ongaku fairu] digital sound file
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA)
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit
ビット列[ビットれつ, bitto retsu] bit stream, binary digit string
プロディジー[ぷろでいじー, purodeiji-] Prodigy
ラダー[らだー, rada-] rudder, ladder (PLC programming paradigm)
リモートデジタルループバック[りもーとでじたるるーぷばっく, rimo-todejitaruru-pubakku] remote digital loopback
借り数[かりすう, karisuu] borrow digit
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
品位[ひんい, hin'i] Thai: เกียรติ English: dignity

dig ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จก[v.] (jok) EN: snatch up ; pick out ; dig with the hands FR:
เจาะข่าว[v. exp.] (jǿ khāo) EN: go in depth ; dig out the facts FR:
แคะ[v.] (khae) EN: pick out ; pick at ; take out; dig out ; extract FR: curer ; gratter
แข็งข้อ[v.] (khaengkhø) EN: defy ; be defiant ; dig one's heels in ; rebel ; be rebellious FR:
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search (for) ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
คุ้ย[v.] (khui) EN: turn up ; dig ; delve ; rummage ; scratch about FR: fouir ; creuser
คุ้ยเขี่ย[v.] (khuikhīa) EN: scratch ; dig ; rummage FR:
ขุด[v.] (khut) EN: dig ; dig up ; excavate ; unearth ; resurrect FR: creuser ; excaver
ขุดบ่อ[v. exp.] (khut bø) EN: dig a well FR: creuser un puits
ขุดบ่อ[v. exp.] (khut bø) EN: dig a pond FR: creuser une mare ; creuser un étang
ขุดดิน[v. exp.] (khut din) EN: dig the ground FR: excaver
ขุดหาน้ำ[v. exp.] (khut hā nām) EN: dig for water FR:
ขุดคลอง[v. exp.] (khut khløng) EN: dig a canal ; excavate a canal FR: creuser un canal
ขุดค้น[v.] (khutkhon) EN: delve ; dig out ; explore ; search ; unearth FR:
ขุดคุ้ยหาความจริง[v. exp.] (khutkhui hā) EN: dig for the truth ; unearth the truth FR:
ขุดลอก[v.] (khutløk) EN: dredge ; scrape ; dig up FR: draguer ; curer ; désenvaser
ขุดหลุม[v. exp.] (khut lum) EN: dig a hole FR: creuser un trou
ขุดพบ[v. exp.] (khut phop) EN: dig up ; unearth ; make a find (by digging/excavating) FR:
ขุดสนามเพลาะ[v. exp.] (khut sanāmp) EN: dig trenches FR: creuser une tranchée
ขุดทอง[v. exp.] (khut thøng) EN: dig for gold ; find a fortune FR: chercher fortune
ควัก[v.] (khwak) EN: scoop out ; dig out ; gouge ; draw out ; pull out FR: extraire ; retirer
ก่น[v.] (kon) EN: dig up ; dig out ; grub ; eradicate FR:
กระเป๋าฉีก[v.] (krapaochīk) EN: lose all one's money ; have to go to great expense ; have to dig deep into one's pocket FR: perdre tout son argent
ล้วง[v.] (lūang) EN: delve ; dig ; pick ; fish out ; extract FR: fouiller ; piquer (fam.)
ไม่สมฐานะ[v. exp.] (mai som thā) EN: be out of keeping with one's status ; be incompatible with one's status ; be infra dig FR:
แพ้ภัยตัว[v.] (phaēphaitūa) EN: dig one' s own grave FR:
แพ้ภัยตัวเอง[v.] (phaēphai tū) EN: dig one' s own grave FR:
ตะกุย[v.] (takui) EN: scratch ; claw ; scrape ; dig up ; dig with fingers ; paws or claws ; paw with hooves FR: griffer ; gratter
ถอนรากเหง้า[v. exp.] (thøn rāk ng) EN: dig up ; to uproot FR: déraciner
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse FR: cheval [m]
อาหารไม่ย่อย[n. exp.] (āhān mai yø) EN: indigestion FR: indigestion [f]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless FR: indigent ; nécessiteux
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy ; hard-pressed FR: indigent ; nécessiteux
อวชาตบุตร[n.] (awachāttabu) EN: son who is inferior to his father ; discredit to one's family FR: fils indigne [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
ใบไม้[n.] (baimāi) EN: Fasciola hepatica ; Clonorchis sinensis ; Fasciolopsis buski ; Digenea FR: Digenea
บรรดาศักดิ์[n.] (bandāsak) EN: title ; rank of nobility ; dignity FR: titre nobiliaire [m]

dig ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
graben; buddeln | grabend; buddelnd | gegraben; gebuddelt | er/sie gräbt | ich/er/sie grub | er/sie hat/hatte gegraben | ich/er/sie grübeto dig {dug; dug} | digging | dug | he/she digs | I/he/she dug | he/she has/had dug | I/he/she would dig
Abmeldung {f}; Kündigung
Geschädigte {m,f}; Geschädigteraggrieved party
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt {adj} | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile
Einigung {f} | Einigung über Beendigung des Vertragesagreement | agreement of rescission
Analog-Digitalwandler {m}analog (to) digital converter (ADC)
Analog-Digital-Umsetzer {m}analog-digital converter; A/D converter
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes
Analog- und Digitalelektronik {f}analog and digital electronics
Tierart {f} | einheimische Tierarten | geschützte Tierarten | Tierarten, die nur in einem Lebensraum vorkommenanimal species | indigenous species | protected species | endemic species
Ankündigung {f} | Ankündigungen
Entschuldigung {f} | Entschuldigungen
Bagger {m}digger
Beerdigung {f} | Beerdigungen
Beständigkeit {f} | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray
Binärziffer {f}binary digit
Bitfrequenz {f}; Bitgeschwindigkeit
Bude {f}diggings
Verleumdung {f}; falsche Anschuldigung
Vertragsauflösung {f}; Vertragskündigung
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Geschwindigkeit {f} | Geschwindigkeiten
Kanalarbeiter {m}channel digger
Prüfzeichen {n} bei Datenübertragungcheck digit
Prüfziffer {f}check digit
Unterrichtsstunde {f} | Unterrichtsstunde zum selbständigen Arbeitenclass hour; period; lesson | study period
undeutliche Aussprache {f}; knappe, schneidige Sprechweise
Kennziffer {f}code digit; code number
Besatzung {f} | vollständige Besatzung | die volle Schiffsbesatzungcomplement | complement; complements | the ship's complement
Ergänzung {f}; Vervollständigung
andauernd; stetig; konstant; beständig {adj} | beständiger | am beständigstenconstant | more constant | most constant; constantest
aufwändig; aufwendig [alt]; kostspielig {adj} | aufwändiger; aufwendiger [alt]; kostspieliger | am aufwändigsten; am aufwendigsten [alt]; am kostspieligstencostly | costlier | costliest
glaubwürdig; glaubhaft; zuverlässig {adj} | glaubwürdiger | am glaubwürdigstencredible | more credible | most credible
Fahrgeschwindigkeit {f}; Katzfahrgeschwindigkeit
Schuldige {m,f}; Schuldiger | Schuldigen
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health
anständig; schicklich; geeignet; korrekt {adj} | anständiger; schicklicher; geeigneter; korrekter | am anständigsten; am schicklichsten; am geeignetsten; am korrektestendecent | more decent | most decent
Verteidigung {f} | Verteidigungen
unselbstständig; unselbständig [alt] {adj} | unselbstständiger; unselbständiger [alt] | am unselbstständigsten; am unselbständigsten [alt]dependent | more dependent | most dependent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dig
Back to top