ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inhale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inhale*, -inhale-

inhale ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inhale (vt.) หายใจเข้า See also: สูด, ดม Syn. breathe in, draw in, gasp Ops. exhale
inhale (vi.) หายใจเข้า See also: สูด, ดม Syn. breath in Ops. exhale
inhaler (n.) เครื่องช่วยหายใจ See also: อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ Syn. respirator
inhaler (n.) ผู้สูด See also: คนสูบ, คนสูบบุหรี่
English-Thai: HOPE Dictionary
inhale(อินเฮล') vt. สูดเข้าปอด,หายใจเข้า. vi. สูด,สูบ., See also: inhalation n., Syn. gasp
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ
English-Thai: Nontri Dictionary
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inhaleสูดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inhalers, Metered Doseเครื่องพ่นละอองยาสำเร็จรูป [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดมดอม (v.) inhale See also: smell Syn. ดม, ดอมดม
ดอม (v.) inhale See also: smell Syn. ดม, ดอมดม, ดมดอม
ดอมดม (v.) inhale See also: smell Syn. ดม, ดมดอม
นัด (v.) inhale See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp Syn. สูด, ดม, นัดยา
นัดยา (v.) inhale See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp Syn. สูด, ดม
หายใจเข้า (v.) inhale Ops. หายใจออก
อัดบุหรี่ (v.) inhale (when smoking) See also: have a whiff
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You inhale her... you taste her... you see your unborn children in her eyes... and you know that your heart has at last found a home.หายใจเข้าเป็นเธอ ลิ้มรสเธอ เห็นลูกที่ยังไม่ได้เกิดในตาเธอ
The cage will inhale your soul.\ กรงจะดึงเอาวิญญาณเจ้าเข้าไป!
Careful not to inhale the fumes.ระวัง! อย่าไปสูดควันนั่น
Susan, I've been at work since 6:00 this morning, and after I inhale a 5-minute dinner,ซูซาน ผมทำงานตั้งแต่หกโมงเช้า แล้วหลังจากที่ได้พักหายใจซัก 5 นาทีหลังอาหารค่ำ
You inhale too much of that stuff, it'll kill you.นายสูดมันมากเกินไปแล้ว มันจะฆ่านายได้นะ
I guess I'll just read these and then inhale a gallon of chunky monkey.อ่านหนังสือ กินไอติมสักถัง
I wrote some lines, and I want you to read it after you inhale the gas.ผมเขียนหนังสือไว้บางบรรทัด,และผมต้องการให้เธอ อ่านมันหลังจากดูดแก๊ส
You want me to inhale this?คุณต้องการให้ฉันดูดแก๊สนี่?
You might need to inhale a lot, since the lines are long.เธอต้องดูดเข้าไปมากหน่อยนะ, ประโยคมันยาวน่ะ
Won't there be any side-effects if I inhale this much?จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ถ้าดูดมากกว่านี้?
No side-effects. Inhale more.ไม่มีผลข้างเคียง ดูดอีก
I'm afraid to breathe because I might inhale part of you.ไม่กล้าหายใจแล้วเนี่ย กลัวจะสูดเอาอะไรๆของพวกนายเข้าไป

inhale ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸入器[xī rù qì, ㄒㄧ ㄖㄨˋ ㄑㄧˋ, 吸入器] inhaler
吸气器[xī qì qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, 吸气器 / 吸氣器] inhaler

inhale ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンハラ人[シンハラじん, shinhara jin] (n) Sinhalese people; Sinhalese person
シンハラ語[シンハラご, shinhara go] (n) Sinhalese language; Sinhala
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P)
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P)

inhale ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดบุหรี่[v. exp.] (at burī) EN: take a deep drag on a cigarette ; smoke ; inhale FR:
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent FR: sentir ; inhaler ; renifler
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
สิงหล[adj.] (Singhon) EN: Sinhalese ; Ceylonese FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inhale
Back to top